PowerApps’i denemek için ücretsiz lisansa kaydolmaSign up for a free license to try PowerApps

PowerApps’te bir uygulama oluşturmak için farklı düzeylerde işlevsellikler sunan birkaç lisans türünden birine sahip olmanız gerekir.To create an app in PowerApps, you need one of several types of licenses that offer different levels of functionality. Kuruluşunuz sizin için birkaç Office 365 veya Dynamics 365 sürümünden birini satın aldıysa ya da kuruluşunuz PowerApps Plan 1 ya da Plan 2’yi satın aldıysa zaten bir PowerApps lisansınız vardır.You already have a license for PowerApps if your organization has purchased any of several versions of Office 365 or Dynamics 365 for you, or your organization purchased PowerApps Plan 1 or Plan 2 licenses for you.

PowerApps içeren lisanslar ve sundukları teklifler hakkında bilgi edinebilirsiniz.You can find out which licenses include PowerApps and what they offer. Zaten bir lisansınızın olup olmadığından hala emin değilseniz PowerApps sitesini açıp Oturum aç’ı seçin.If you're still not sure whether you already have a license, open the PowerApps site, and then select Sign in.

PowerApps için oturum açma seçeneği

Lisansınız yoka veya mevcut lisansınızın sunduklarından daha fazla işlevsellik istiyorsanız, PowerApps Plan 2’nin ücretsiz deneme sürümüne kaydolabilirsiniz.If you don't have a license or you want more functionality than what your current license offers, you can sign up for a free trial of PowerApps Plan 2. Bu lisans tüm PowerApps işlevlerini sunar ancak 30 gün süresi vardır.This license offers all PowerApps functionality but expires after 30 days.

Var olan bir lisansı yükseltmeUpgrade an existing license

Mevcut bir lisansla PowerApps oturumunu açıp aşağıdaki özelliklerden birini deneyerek PowerApps Plan 2’nin 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü başlatabilirsiniz:You can start a a free, 30-day trial of PowerApps Plan 2 by signing into PowerApps with an existing license and then trying any of these features:

Bir PowerApps Plan 2 lisansı olmadan bu özelliklerden herhangi birini denerseniz 30 günlük ücretsiz denemenizi başlatmanız istenir.If you try any of these features without a PowerApps Plan 2 license, you'll be prompted to start your free, 30-day trial. Deneme sürümümü başlat’ı seçin ve ardından görüntülenen iletişim kutusunda kullanım koşullarını kabul edin.Just select Start my trial, and then consent to the terms of use in the dialog box that appears.

Kullanım koşullarını kabul etme

Sıfırdan lisans edinmeGet a license from scratch

Bir PowerApps lisansınız yoksa, PowerApps sitesinden 30 günlük ücretsiz bir PowerApps Plan 2 deneme sürümüne kaydolabilirsiniz.If you don't have a license for PowerApps, you can sign up for a free, 30-day trial of PowerApps Plan 2 from the PowerApps site.

 • Bir telefon üzerinden tarayıcı kullanıyorsanız sağ üst köşedeki menü simgesine ve sonra Ücretsiz kaydolun seçeneğine dokunun.If you're using a browser on a phone, tap the menu icon in the upper-right corner, and then tap Sign up free.

 • Başka bir cihaz üzerinden tarayıcı kullanıyorsanız sağ üst köşedeki Ücretsiz kaydolun öğesini seçin.If you're using a browser on another type of device, select Sign up free in the upper-right corner.

  Ücretsiz kaydolun

Ekranın orta kısmındaki Fiyatlandırma’yı ve ardından Ücretsiz denemeyi başlat’ı seçin.Near the middle of the screen, select Pricing, and then select Start free trial.

Ücretsiz denemeyi başlatma

Görüntülenen iletişim kutusuna iş veya okul e-posta adresinizi yazın ya da yapıştırın ve sonra Gönder’e tıklayın veya dokunun.In the dialog box that appears, type or paste your work or school email address, and then click or tap Submit.

Önemli

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüketici e-posta hizmetleri, telekomünikasyon sağlayıcıları, resmi ve askeri adresler desteklenmemektedir:Consumer email services, telecommunication providers, government, and military addresses aren't supported, including:

 • outlook.com, hotmail.com, gmail.com ve diğerlerioutlook.com, hotmail.com, gmail.com, and so on
 • .gov ve .mil.gov and .mil

Kişisel bir e-posta adresiyle kaydolmaya çalışırsanız, bir iletiyle iş veya okul e-posta adresinizi kullanmanız gerektiği belirtilir.If you try to sign up with a personal email address, a message indicates that you must use a work or school email address.

E-posta adresi girme

PowerApps kuruluşunuzu tanıyorsa bu kuruluşa ait kimlik bilgilerinizle oturum açabilirsiniz (ve bu yönergelerin geri kalan kısmını atlayabilirsiniz).If PowerApps recognizes your organization, you can sign in with your credentials for that organization (and skip the rest of these instructions).

İş hesabıyla oturum açma

Aksi takdirde, e-postanızı kontrol etmeniz istenir.Otherwise, you're prompted to check your email.

E-posta adresini denetleme iletisi

E-posta iletisinde e-posta adresinizi doğrulama bağlantısını seçin ve (istenirse) daha fazla bilgi sağlayın.In the email message, select the link to verify your email address, and (if prompted) provide more information.

Bu iletişim kutusu göründüğünde Başlat’ı seçin ve sonra PowerApps’i kullanmaya başlayın!When this dialog box appears, select Start, and then start to use PowerApps!

Başlat'a tıklama

Not

PowerApps'i değerlendirmek için daha fazla süre gerekiyorsa deneme sürümünüzün 30 gün daha uzatılmasını isteyebilirsiniz.If you want more time to evaluate PowerApps, you can request to extend your trial period for another 30 days.

SSSFAQ

Deneme lisansı hangi premium özellikleri içerir?What premium features does the trial license include?

 • PowerApps'te yerleşik halde bulunan güvenli bir iş verileri platformu olan Common Data Service'e erişim.Access to the Common Data Service, which is a secure business data platform built into PowerApps. Common Data Service, yüzlerce standart iş varlığıyla birlikte sunulur; böylece tüm uygulamalarınız "müşteri", "ürün", "müşteri adayı" ve daha fazlası için aynı tanımı paylaşabilir.The Common Data Service comes with hundreds of standard business entities, so all your apps can share the same definition of “customer,” “product,” “lead,” and more.

 • Salesforce, DB2, Zendesk ve Common Data Service gibi premium bağlantılara erişim.Access to premium connections such as Salesforce, DB2, Zendesk, and the Common Data Service. Office 365 ve Dynamics 365 planlarının birçoğu ile Office 365, Dynamics 365, Dropbox ve Twitter gibi veri kaynaklarına bağlanabilirsiniz.With many Office 365 and Dynamics 365 plans, you can connect to data sources such as Office 365, Dynamics 365, Dropbox, and Twitter. Deneme lisansını kullanarak bu premium bağlayıcılar ve çok daha fazlası aracılığıyla verilere de bağlanabilirsiniz:With the trial license, you can also connect to data through these premium connectors and many more:

  Tüm bağlayıcıların yer aldığı listede, premium bağlayıcılar bir rozetle birlikte görünür:In the complete list of connectors, premium connectors appear with a badge:

 • Ortamlarınızı, veritabanlarınızı, kullanıcı izinlerinizi ve veri ilkelerinizi yönetebileceğiniz PowerApps yönetim merkezine erişim.Access to the PowerApps admin center, in which you can manage your environments, databases, user permissions, and data policies. Daha fazla bilgiLearn more

 • Bir uygulamaya bileşenler eklediğiniz ve PowerApps’in düzen ve diğer arabirim öğelerini oluşturmasını sağladığınız Model temelli modda uygulamalar oluşturun.Create apps in model-driven mode in which you add components to an app and let PowerApps create its layout and other interface elements.

Deneme lisansındaki işlevler ve kapasite hakkında daha fazla bilgi için fiyatlandırma sayfasına bakın.For more information about functionality and capacity in the trial license, see the pricing page.

Hangi e-posta adresini kullanabilirim?What email address can I use?

Bir deneme lisansına kaydolmak için iş veya okul adresi kullanabilirsiniz.You can use a work or school address to sign up for a trial license. Başka türde bir adres kullanırsanız, bu tablodaki belirtilerden birini yaşayabilirsiniz.If you use another kind of address, you might experience one of the symptoms in this table.

Belirti / Hata İletisiSymptom / Error Message Neden ve Geçici ÇözümCause and Workaround
Kişisel e-posta adresleri (ör. nancy@gmail.com)Personal email addresses (e.g. nancy@gmail.com)

Kayıt sırasında aşağıdaki gibi bir ileti alırsınız:You receive a message like the following during signup:

You entered a personal email address: Please enter your work email address so we can securely store your company's data.

veyaor

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
PowerApps, tüketici e-posta hizmetleri veya telekomünikasyon sağlayıcıları tarafından sağlanan e-posta adreslerini desteklemez.PowerApps does not support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers.

Kaydolmayı tamamlamak için iş yeriniz veya okulunuz tarafından atanmış bir e-posta adresini kullanarak yeniden deneyin.To complete signup, try again using an email address assigned by your work or school.
.gov veya .mil adresleri.gov or .mil addresses

Kayıt sırasında aşağıdaki gibi bir ileti alırsınız:You receive a message like the following during signup:

PowerApps unavailable: PowerApps is not available for users with .gov or .mil email addresses at this time. Use another work email address or check back later.

veyaor

We can't finish signing you up. It looks like Microsoft PowerApps isn't currently available for your work or school.
PowerApps şu anda .gov veya .mil adreslerini desteklememektedir.PowerApps does not support .gov or .mil addresses at this time.
E-posta adresi bir Office 365 kimliği değilEmail address is not an Office 365 ID

Kayıt sırasında aşağıdaki gibi bir ileti alırsınız:You receive a message like the following during signup:

We can't find you at contoso.com. Do you use a different ID at work or school? Try signing in with that, and if it doesn't work, contact your IT department.
Kuruluşunuz, Office 365’te ve diğer Microsoft hizmetlerinde e-posta adresleri dışındaki kimlikleri kullanarak oturum açıyor.Your organization signs in to Office 365 and other Microsoft services with IDs other than email addresses. Örneğin, e-posta adresiniz Nancy.Smith@contoso.com, kimliğiniz ise nancys@contoso.com olabilir.For example, your email address might be Nancy.Smith@contoso.com, but your ID is nancys@contoso.com.

Kaydı tamamlamak için kuruluşunuzun Office 365 veya diğer Microsoft hizmetlerinde oturum açmak üzere size atadığı kimliği kullanın.To complete signup, use the ID that your organization has assigned to you for signing in to Office 365 or other Microsoft services. Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız BT yöneticinize başvurun.If you don't know what this is, contact your IT administrator.

Deneme sürem dolduğunda ne olur?What happens when my trial expires?

30 günün sonunda sizden deneme sürümü için uzatma isteğinde bulunmanız veya bir plan satın almanız istenir.After 30 days, you'll be prompted to request an extension of the trial or purchase a plan. Fiyatlandırma sayfasında tüm planlarla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.You can find details about all plans on the pricing page.

 • PowerApps'e Office 365, Dynamics 365 veya bir PowerApps Plan 1 lisansı aracılığıyla erişiminiz varsa PowerApps'i kullanmaya devam edebilirsiniz ancak Common Data Service'e, premium bağlayıcılara, PowerApps yönetim merkezine ve PowerApps Plan 2’nin diğer özelliklerine erişiminizi kaybedebilirsiniz.If you have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or a PowerApps Plan 1 license, you can still use PowerApps, but you might lose access to the Common Data Service, premium connectors, the PowerApps admin center, and other features of PowerApps Plan 2. Örneğin, premium bağlantı oluşturmayı denerseniz şu ekran görünebilir:For example, this screen might appear if you try to create a premium connection:

 • PowerApps'e yalnızca deneme sürümünden (PowerApps sitesinde veya fiyatlandırma sayfasında kaydolduğunuz) erişiyorsanız PowerApps'e erişiminizi sürdürmek için deneme lisansını 30 gün uzatmayı isteyebilirsiniz.If your only access to PowerApps is through the trial (for which you signed up on the PowerApps site or the pricing page), you can request a 30-day extension of the trial license to retain access to PowerApps.

Deneme lisansımın süresi ne zaman dolacak?When will my trial license expire?

Deneme lisansınızın süresinin ne zaman dolacağını belirlemek için PowerApps sitesinin sağ üst köşesindeki dişli simgesini ve sonra Planlar’ı seçin.To determine when your trial license will expire, select the gear icon near the upper-right corner of the PowerApps site, and then select Plan(s).

Deneme lisansımın süresi dolduğunda verilerime ne olur?What happens to my data if my trial license expires?

Hâlâ erişiminiz varsa PowerApps'i kullanmaya devam edebilirsiniz.If you still have access to PowerApps, you can continue to use it. Common Data Service'teki tüm veriler aynı şekilde kalır ve veri kaynağı olarak Common Data Service'i kullanan tüm uygulamalar veya akışlar önceden olduğu gibi çalışmaya devam eder.Any data in the Common Data Service will remain as it is, and any app or flow that used the Common Data Service as a data source will continue to run as it did. Ancak Common Data Service'te bir şemayı veya varlıkları değiştirmeyi denemeniz durumunda söz konusu uygulamayı veya akışı kullanamazsınız ve sizden deneme süresi için 30 günlük uzatma isteğinde bulunmanız ya da bir plan satın almanız istenir.But you won't be able to use that app or flow, and you'll be prompted to request a 30-day extension of the trial or purchase a plan if you try to modify a schema or entities in the Common Data Service.

Uygulamam gereken sonraki adım nedir?What should I do next?

Aşağıdakilerden herhangi birini uygulayarak PowerApps'e ve özelliklerine erişmeye devam edebilirsiniz:You can retain access to PowerApps and its features by doing either of the following:

Başka sorunuz mu var?More questions?

PowerApps topluluğunu deneyin.Try the PowerApps community.