PowerApps nedir?What is PowerApps?

PowerApps, iş gereksinimlerinize yönelik özel uygulamalar geliştirmek için hızlı bir uygulama geliştirme ortamı sağlayan bir uygulama, hizmet, bağlayıcı ve veri platformu paketidir.PowerApps is a suite of apps, services, connectors and data platform that provides a rapid application development environment to build custom apps for your business needs. PowerApps kullanarak, hızla hem temel alınan veri platformu (Common Data Service) hem de çeşitli çevrimiçi ve şirket içi veri kaynaklarında (SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, SQL Server ve diğerleri) depolanan iş verilerinize bağlanan özel iş uygulamaları oluşturabilirsiniz.Using PowerApps, you can quickly build custom business apps that connect to your business data stored either in the underlying data platform (Common Data Service) or in various online and on-premises data sources (SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, SQL Server, and so on).

PowerApps kullanılarak oluşturulan uygulamalar, el ile gerçekleştirdiğiniz iş süreçlerini dijital, otomatik süreçlere dönüştürmek için zengin iş mantığı ve iş akışı özellikleri sağlar.Apps built using PowerApps provide rich business logic and workflow capabilities to transform your manual business processes to digital, automated processes. Üstelik, PowerApps kullanılarak oluşturulan uygulamaların hızlı yanıt veren bir tasarımı vardır ve tarayıcıda veya mobil cihazlarda (telefon veya tablet) rahatça çalıştırılabilir.Further, apps built using PowerApps have a responsive design, and can run seamlessly in browser or on mobile devices (phone or tablet). PowerApps kullanıcıların kod yazmadan zengin özelliklere sahip, özel iş uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyarak özel iş uygulaması oluşturma deneyimini "demokratikleştirir".PowerApps "democratizes" the custom business app building experience by enabling users to build feature-rich, custom business apps without writing code.

PowerApps profesyonel geliştiricilerin program aracılığıyla verilerle ve meta verilerle etkileşimli çalışmasına, iş mantığı uygulamasına, özel bağlayıcılar oluşturmasına ve dış verilerle tümleştirmesine olanak tanıyan genişletilebilir bir platform sağlar.PowerApps also provides an extensible platform that lets pro developers programmatically interact with data and metadata, apply business logic, create custom connectors, and integrate with external data.

Daha fazla bilgi için YouTube’daki PowerApps kanalına bakın.For more information, see the PowerApps channel on YouTube.

Uygulama oluşturucuları/Oluşturucular için PowerAppsPowerApps for app makers/creators

PowerApps'i kullanarak iki tür uygulama oluşturabilirsiniz: tuval ve model tabanlı.Using PowerApps, you can create two types of apps: canvas and model-driven. Daha fazla bilgi: PowerApps’te uygulama oluşturmaya genel bakış.More information: Overview of creating apps in PowerApps.

Uygulama oluşturmaya web.powerapps.com'dan başlarsınız.To create an app, you start with web.powerapps.com.

  • PowerApps Studio, tuval uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir uygulama tasarımcısıdır.PowerApps Studio is the app designer used for building canvas apps. Uygulama tasarımcısıyla uygulama oluşturmak daha çok Microsoft PowerPoint'te slayt desteği oluşturmaya benzer.The app designer makes creating apps feel more like building a slide deck in Microsoft PowerPoint. Daha fazla bilgi: Verilerden uygulama oluşturmaMore information: Generate an app from data

  • Model tabanlı uygulamalara yönelik uygulama tasarımcısı site haritasını tanımlamanızı ve bileşenler ekleyip model tabanlı bir uygulama oluşturmanızı sağlar.App designer for model-driven apps lets you define the sitemap and add components to build a model-driven app. Daha fazla bilgi: Uygulama tasarımcısını kullanarak model tabanlı uygulamalar tasarlamaMore information: Design model-driven apps using app designer

Uygulama kullanıcıları için PowerAppsPowerApps for app users

Kendi oluşturduğunuz veya başka birisinin oluşturup sizinle paylaştığı uygulamaları tarayıcıda veya mobil cihazlarda (telefon veya tablet) çalıştırabilirsiniz.You can run apps that you created, or that someone else created and shared with you, in browser or on mobile devices (phone or tablet). Daha fazla bilgi: Uygulama bulma ve çalıştırmaMore information: Find and run apps

Yöneticiler için PowerAppsPowerApps for admins

PowerApps yöneticileri şunları yapabilir:PowerApps admins can use:

  • PowerApps yönetim merkezini (admin.powerapps.com) kullanarak ortamları, kullanıcıları, rolleri ve veri kaybı önleme ilkelerini oluşturup yönetebilir.PowerApps admin center (admin.powerapps.com) to create and manage environments, users, roles, and data-loss prevention policies.

  • Power Platformu yönetim merkezini (admin.powerplatform.microsoft.com) kullanarak ortamları yönetebilir, Dynamics 365 for Customer Engagement uygulamaları, PowerApps ve Microsoft Flow için gerçek zamanlı kendi kendine yardım önerileri ve desteği alabilir ve Common Data Service analizlerini görüntüleyebilir.Power Platform admin center (admin.powerplatform.microsoft.com) to manage environments, get real-time, self-help recommendations and support for Dynamics 365 for Customer Engagement apps, PowerApps, and Microsoft Flow, and view Common Data Service analytics.

Daha fazla bilgi: PowerApps YönetimiMore information: Administer PowerApps

Geliştiriciler için PowerAppsPowerApps for developers

Geliştiriciler iş uygulaması oluşturma ve özelleştirme işlemlerini genişletmek için kod yazabilen uygulama oluşturucularıdır.Developers are app makers who can write code to extend business app creation and customization. Geliştiriciler kod kullanarak veri ve meta veriler oluşturabilir, Azure işlevlerini, eklentilerini ve iş akışı uzantılarını kullanarak sunucu tarafı mantığı uygulayabilir, JavaScript kullanarak istemci tarafı mantığı uygulayabilir, sanal varlıkları ve web kancalarını kullanarak dış verilerle tümleştirebilir, özel bağlayıcılar oluşturabilir ve uygulamaları web sitesi deneyimlerinize ekleyerek tümleşik çözümler oluşturabilir.Developers can use code to create data and metadata, apply server-side logic using Azure functions, plug-ins, and workflow extensions, apply client-side logic using JavaScript, integrate with external data using virtual entities and webhooks, build custom connectors, and embed apps into your website experiences to create integrated solutions. Daha fazla bilgi: Geliştiriciler için PowerAppsMore information: PowerApps for developers

PowerApps ve Dynamics 365PowerApps and Dynamics 365

Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Service, Dynamics 365 for Marketing gibi Dynamics 365 uygulamaları da verileri depolamak ve güvenlik altına almak için PowerApps tarafından kullanılan temel veri platformunu (Common Data Service) kullanır.Dynamics 365 applications, like Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Service, Dynamics 365 for Marketing also use the underlying data platform (Common Data Service) used by PowerApps to store and secure data. Bu, tümleştirme gereksinimi olmaksızın PowerApps ve Common Data Service’i kullanarak doğrudan zaten Dynamics 365’te kullanılan temel işletme verilerinizi temel alan uygulamalar oluşturmanıza imkan tanır.This enables you to build apps using PowerApps and Common Data Service directly against your core business data already used within Dynamics 365 without the need for integration. Daha fazla bilgi: Dynamics 365 ve Common Data ServiceMore information: Dynamics 365 and the Common Data Service

PowerApps’i ücretsiz olarak denemeTry PowerApps for free

30 günlük denemeye veya topluluk planına kaydolarak PowerApps'i ücretsiz deneyebilirsiniz.You can try PowerApps for free by signing up either for a 30 day trial or community plan.