Microsoft PowerApps'te barkod taramaScan a barcode in Microsoft PowerApps

Bir uygulama oluşturup kameralı telefon gibi bir cihazda çalıştırarak birden fazla barkod türünü tarayın.Scan several types of barcodes by creating an app and running it on a device, such as a phone, that has a camera. Barkodun sayısal değeri Etiket denetiminde görünür ve bu veriyi çeşitli veri kaynaklarına yükleyebilirsiniz.The numerical equivalent of the barcode appears in a Label control, and you can upload that data to a variety of data sources.

PowerApps'i ilk kez kullanıyorsanız bkz. Kullanmaya başlayın.If you're unfamiliar with PowerApps, see Get started.

Bilinen sınırlamalarKnown limitations

 • Barkodlar en az 2,5 cm (1 inç) yüksekliğinde ve 4 cm (1,5 inç) genişliğinde olmalıdır.Barcodes should be at least 1" (2.5cm) high and 1.5" (4cm) wide.
 • Barkodları telefonla taramak için dikey yönde tutun ve barkoda 18 cm (7 inç) mesafeden yavaşça 25 cm (10 cm) mesafeye doğru uzaklaştırın.To scan barcodes by using a phone, hold it in portrait orientation, and slowly move it from 7" (18cm) to 10" (25cm) away from the barcode.
 • Uzun barkod türleri (15 veya daha fazla karakter içerebilen I2of5 gibi) özellikle baskı net olmadığında kısaltılmış veya hatalı sonuçlar verebilir.Long barcode types (such as I2of5, which can have 15 or more characters) can give truncated or otherwise incorrect results, especially if the barcode isn't printed clearly.
 • iPhone ve Android cihazlarda Barkod denetiminin Height özelliğini belirtebilirsiniz ancak genişliği sabit en boy oranı tarafından belirlenir.For iPhones and Android devices, you can specify the Height property of the Barcode control, but a fixed aspect ratio determines its width.
 • Barkod denetiminin Scanrate özelliğini 35 veya daha düşük bir değer olarak ayarlamanız gerekebilir.You might need to set the Scanrate property of the Barcode control to 35 or less.
 • iOS yüklü cihazlarda belleğin dolmasını geciktirmek için Barkod denetiminin Height özelliğini 700 (veya daha düşük bir değer), Scanrate özelliğini ise 30 olarak ayarlayın.To delay running out of memory on devices that are running iOS, set the Height property of the Barcode control to 700 (or lower) and the Scanrate property to 30.
 • Cihazın belleği dolarsa ve uygulama donarsa uygulamayı yeniden başlatmanız gerekir.If the device runs out of memory and the app freezes, restart the app.

Boş uygulama oluşturmaCreate a blank app

 1. PowerApps'e kaydolun ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:Sign up for PowerApps, and then do either of the following:

 2. Boş bir tuval veya şablon ile başlayın'ın altında Boş uygulama kutucuğundaki Telefon düzeni seçeneğine tıklayın veya dokunun.Under Start with a blank canvas or template, click or tap Phone layout in the Blank app tile.

  Sıfırdan uygulama oluşturma

 3. PowerApps'i ilk kez kullanıyorsanız tanıtım turuna katılarak uygulamanın temel alanları hakkında bilgi edinin. (İstemiyorsanız Atla'ya tıklayın veya dokunun.)If you haven't used PowerApps before, get familiar with key areas of the app by taking the intro tour (or click or tap Skip).

  Hızlı turun açılış ekranı

  Not

  Sağ üst köşede bulunan soru işareti simgesine tıklayarak veya dokunarak ve sonra Tanıtım turuna katıl'a tıklayarak veya dokunarak tura istediğiniz zaman katılabilirsiniz.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

Barkod denetimi eklemeAdd a Barcode control

 1. Ekle sekmesinde, Medya'ya ve ardından Barkod'a tıklayın veya dokunun.On the Insert tab, click or tap Media, and then click or tap Barcode.

  Barkod tarayıcı ekleme

 2. Barkod denetiminin seçili olduğundan emin olmak için etrafında bir seçim kutusu (yeniden boyutlandırma tutamaçlarıyla birlikte) olduğundan emin olun.Ensure that the Barcode control is selected by confirming that a selection box (with handles to resize the control) surrounds it.

  Seçim kutusu

 3. Giriş sekmesinde Barcode1'e tıklayın veya dokunun ve Yeniden adlandır alanına MyScanner ifadesini yazın veya yapıştırın.On the Home tab, click or tap Barcode1, and then type or paste MyScanner under Rename.

  İpucu

  Eklediğiniz ilk Barkod denetimine varsayılan olarak Barcode1 adı verilir.The first Barcode control that you add is named Barcode1 by default. Bu denetimi siler ve başka bir Barkod denetimi eklerseniz söz konusu denetime varsayılan olarak Barcode2 adı verilir.If you delete that control and add another Barcode control, it will be named Barcode2 by default. Bir denetimi el ile yeniden adlandırarak, formüllerin ilgili denetime doğru adıyla başvurmasını sağlarsınız.By manually renaming a control, you ensure that formulas will refer to the control by its correct name.

  Barkod denetimini yeniden adlandırma

Metin girişi denetimi eklemeAdd a Text input control

 1. Ekle sekmesinde, Metin'e ve ardından Metin girişi'ne tıklayın veya dokunun.On the Insert tab, click or tap Text, and then click or tap Text input.

  Ekle sekmesi görünmüyorsa PowerApps pencerenizi ekranı kaplayacak şekilde ayarlayın.If the Insert tab doesn't appear, maximize your PowerApps window.

  Metin girişi denetimi ekleme

 2. Metin girişi denetiminin etrafındaki seçim kutusunu (yeniden boyutlandırma tutamaçlarını değil) MyScanner'ın altında olacak şekilde sürükleyin.Drag the selection box (not the resize handles) around the Text input control down until it appears below MyScanner.

  Etiket ve seçim kutusu

 3. Metin girişi denetimi seçili durumdayken özellikler listesinde Default'un göründüğünden emin olun ve formül çubuğuna MyScanner.Text ifadesini yazın veya yapıştırın.With the Text input control still selected, ensure that Default appears in the properties list, and then type or paste MyScanner.Text in the formula bar.

  Etiket denetiminin Text özelliği

Barkod türünü değiştirmeChange the barcode type

 1. Ekle sekmesinde Denetimler'e ve ardından Açılan menü'ye tıklayın veya dokunun.On the Insert tab, click or tap Controls, and then click or tap Drop down.

  Açılan liste ekleme

 2. Açılan menü denetimini ekrandaki diğer denetimlerin altına gelecek şekilde yerleştirin.Move the Drop down control so that it appears below the other controls on the screen.

  Açılan listeyi taşıma

 3. Açılan menü denetimi seçili durumdayken özellikler listesinde Items'ın göründüğünden emin olun ve formül çubuğuna şu metin dizesini yazın veya yapıştırın:With the Drop down control still selected, ensure that the properties list shows Items, and then type or paste this string of text in the formula bar:
  [Codabar, Code128, Code39, Ean, I2of5, Upc][Codabar, Code128, Code39, Ean, I2of5, Upc]

  Açılan listenin Items özelliğini ayarlama

 4. Giriş sekmesinde, Açılan menü denetiminin adını ChooseType olarak değiştirin.On the Home tab, rename the Drop down control to ChooseType.

  Açılan listeyi yeniden adlandırma

 5. Tıklayarak veya dokunarak MyScanner'ı seçin, özellikler listesinde BarcodeType'ın göründüğünden emin olun ve formül çubuğuna şu metin dizesini yazın veya yapıştırın:Click or tap MyScanner to select it, ensure that the properties list shows BarcodeType, and then type or paste this string of text in the formula bar:
  ChooseType.Selected.ValueChooseType.Selected.Value

Uygulamayı test etmeTest the app

 1. F5'e basarak (veya sağ üst köşenin yakınındaki oynatma düğmesine tıklayarak veya basarak) Önizleme modunu açın.Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner).

  Önizleme modunu açma

 2. Sayısal bileşeni Etiket denetiminde görünene kadar bir barkodu cihaz kamerasına doğru tutun.Hold a barcode up to the camera on the device until the numerical component of the barcode appears in the Label control.

  Sayısal bileşen görünmüyorsa BarcodeType listesinden farklı bir seçenek deneyin.If the numerical component doesn't appear, try a different option in the BarcodeType list. Doğru veriler hâlâ görünmüyorsa Metin girişi denetimine doğru sayıyı girin.If the correct data still doesn't appear, type the correct number in the Input text control.

Sonraki adımlarNext steps

 • Uygulamayı bir veri kaynağına bağlayın ve Patch işlevini, kullanıcıların sonuçları kaydetmesine izin verecek şekilde yapılandırın.Connect the app to a data source and configure the Patch function so that users can save results.
 • Açılan menü denetimi ekleyin ve kullanıcıların, taramak istedikleri barkod türünü seçebilecekleri şekilde yapılandırın.Add a Drop down control, and configure it so that users can choose which type of barcode they want to scan.
 • Kaydırıcı denetimi ekleyin ve kullanıcıların, Barkod denetiminin yüksekliğini veya tarama hızını ayarlayabilecekleri şekilde yapılandırın.Add a Slider control, and configure it so that users can adjust the scan rate or the height of the Barcode control.