Projeleri analiz etmeye yönelik bir Power BI raporu oluşturmaCreate a Power BI report to analyze projects

Not

Bu makale SharePoint Online ile PowerApps, Microsoft Flow ve Power BI uygulamalarını kullanmaya ilişkin öğretici serisinin bir parçasıdır.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. İlgili indirmelerin yanı sıra büyük resmi görmek için seri tanıtımını okuduğunuzdan emin olun.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Bu görevde, iki SharePoint listesini temel alan bir Power BI raporu oluşturacağız.In this task, we'll create a Power BI report based on the two SharePoint lists. Liste verilerini Power BI Desktop'a aktarıp biraz temizleyecek, birkaç temel veri modelleme işlemi gerçekleştirecek ve veriler hakkında bilgiler sağlayan bir dizi görsel oluşturacağız.We'll bring the list data into Power BI Desktop and clean it up a little, do some basic data modeling, and create a set of visuals that tell us something about the data.

İpucu

Bu senaryoya ilişkin indirme paketi, bu raporun tamamlanmış bir sürümünü içerir: project-analysis.pbix.The download package for this scenario includes a finished version of this report: project-analysis.pbix.

Power BI Desktop'ı hızlıca gözden geçirmeQuick review of Power BI Desktop

Rapor oluşturma işleminin ayrıntılarına geçmeden önce Power BI Desktop'ı gözden geçirelim.Before we dive into report creation, let's review Power BI Desktop. Bu birçok özellik içeren güçlü bir uygulamadır, bu nedenle söz konusu görevde kullanacağınız alanlara ilişkin genel bir bakış sunmaya odaklanacağız.This is a powerful tool, with a lot of features, so we will focus on an overview of the areas that you will use in this task. Power BI Desktop'ta üç ana çalışma alanı veya görünüm vardır: Rapor görünümü, Veri görünümü ve İlişkiler görünümü.There are three main work areas or views in Power BI Desktop: Report view, Data view, and Relationships view. Power BI Desktop'ta, ayrı bir pencerede açılan Sorgu Düzenleyicisi de mevcuttur.Power BI Desktop also includes Query Editor, which opens in a separate window.

Aşağıdaki ekranda Power BI Desktop'ın sol tarafındaki üç görünüm simgesi gösterilmektedir: Yukarıdan aşağıya Rapor, Veri ve İlişkiler.The following screen shows the three view icons along the left of Power BI Desktop: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. Sol taraftaki sarı çubuk geçerli görünümü gösterir ve bu örnekte Rapor görünümü görüntülenmektedir.The yellow bar along the left indicates the current view; in this case, Report view is displayed. Bu üç simgeden birini seçerek görünümleri değiştirin.Change views by selecting any of those three icons.

Power BI Desktop görünümleri

Rapor görünümü beş ana alan içerir:The Report view has five main areas:

 1. Raporlar ve görselleştirmeler ile ilişkili ortak görevleri görüntüleyen şerit.The ribbon, which displays common tasks associated with reports and visualizations.
 2. Görselleştirmelerin oluşturulduğu ve düzenlendiği Rapor görünümü veya tuval.The Report view, or canvas, where visualizations are created and arranged.
 3. Rapor sayfası seçmenize veya eklemenize olanak sağlayan, alt taraftaki Sayfalar sekmesi.The Pages tab area along the bottom, which lets you select or add a report page.
 4. Görselleştirmeleri değiştirebileceğiniz, renkleri veya eksenleri özelleştirebileceğiniz, filtreler uygulayabileceğiniz, alanları sürükleyebileceğiniz ve daha fazlasını yapabileceğiniz Görsel Öğeler bölmesi.The Visualizations pane, where you change visualizations, customize colors or axes, apply filters, drag fields, and more.
 5. Sorgu öğelerinin ve filtrelerin Rapor görünümüne veya Görsel Öğeler bölmesinin Filtreler alanına sürüklenebildiği Alanlar bölmesi.The Fields pane, where query elements and filters can be dragged onto the Report view, or dragged to the Filters area of the Visualizations pane.

Power BI Desktop sekmeleri, görünümleri ve bölmeleri

Veri görünümü üç ana alan içerir:The Data view has three main areas:

 1. Aşağıda seçili Modelleme sekmesini içeren şerit.The ribbon, which has the Modeling tab selected below. Bu sekmede, hesaplanmış tablolar ve sütunlar oluşturmanın yanı sıra veri modeline yönelik başka değişiklikler yaparsınız.On this tab, you create calculated tables and columns, and make other changes to the data model.
 2. Seçili tabloya ilişkin verilerin gösterildiği orta bölme.The center pane, which shows data for the selected table.
 3. Alanların raporlarınızda görüntülenme biçimini denetlediğiniz Alanlar bölmesi.The Fields pane, where you control how fields are displayed in your reports.

Power BI Desktop veri görünümü

Bu görevde İlişkiler görünümünü kullanmadık ancak liste verilerini Power BI Desktop'a aktardıktan sonra bu görünüme göz atabilirsiniz.We don't use the Relationships view in this task, but you can check it out later after we bring the list data into Power BI Desktop.

Sorgu Düzenleyicisi'nde sorgular oluşturup verileri dönüştürür ve ardından, daraltılmış veri modelini Power BI Desktop'a yüklersiniz.In Query Editor, you build queries and transform data, then load that refined data model into Power BI Desktop. Sorgu Düzenleyicisi dört ana alan içerir:Query Editor has four main areas:

 1. Aktardığınız verileri şekillendirmeye ve dönüştürmeye yönelik birçok seçenek içeren şerit.The ribbon, which has many options for shaping and transforming the data that you bring in.
 2. Sorguların listelenip seçme, görüntüleme ve şekillendirme işlemleri için kullanılabildiği sol bölme.The left pane, where queries are listed and available for selection, viewing, and shaping.
 3. Seçili sorgudaki verilerin görüntülendiği ve şekillendirme işlemi için kullanılabildiği orta bölme.The center pane, where data from the selected query is displayed and available for shaping.
 4. Sorgu özelliklerinin ve uygulanan veri dönüştürme adımlarının listelendiği Sorgu Ayarları penceresi.The Query Settings window, which lists the query's properties and data transform steps that have been applied.

Power BI Desktop Sorgu Düzenleyicisi

1. Adım: Verileri Power BI Desktop'a almaStep 1: Get data into Power BI Desktop

Bu adımda ilk olarak iki listeyi bağlayacağız.In this step, we'll first connect to the two lists. Ardından, veri çözümlememiz için ihtiyaç duymadığımız sütunları kaldırarak verileri temizleyeceğiz.Then we'll clean up the data by removing columns we don't need for our data analysis. Ayrıca kalan sütunlardan bazılarının veri türlerini değiştirerek hesaplamaların düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacağız.We'll also change the data types on some of the remaining columns so that calculations work properly. Verileri Power BI Desktop'a alma ve temizleme hakkında daha fazla bilgi için Destekli Öğrenme kursumuzdaki Getting Data (Veri Alma) bölümüne bakın.For more information on getting and cleaning data in Power BI Desktop, see the Getting Data section in our Guided Learning course.

SharePoint listelerine bağlanmaConnect to SharePoint lists

 1. Power BI Desktop'taki Giriş sekmesinde Veri Al ve ardından Diğer… seçeneğine tıklayın veya dokunun.In Power BI Desktop, on the Home tab, click or tap Get Data, then More…

  Veri al

 2. Veri Al iletişim kutusunda SharePoint Online Listesi ve ardından Bağlan seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the Get Data dialog box, click or tap SharePoint Online List, then Connect.

  SharePoint listesine bağlanma

 3. SharePoint sitenizin URL'sini girin ve ardından Tamam seçeneğine tıklayın veya dokunun.Enter the URL for your SharePoint site, then click or tap OK.

  SharePoint listesinin URL'si

 4. Aşağıdaki iletişim kutusuyla karşılaşırsanız doğru kimlik bilgileriyle oturum açtığınızdan emin olun ve Bağlan'a tıklayın veya dokunun.If you get the following dialog box, make sure you're signed in with the right credentials, then click or tap Connect.

  SharePoint listesi kimlik bilgileri

 5. Project Details ve Project Requests seçeneklerini belirleyin, ardından Düzenle seçeneğine tıklayın veya dokunun.Select Project Details and Project Requests, then click or tap Edit.

  SharePoint listelerini seçme

  Listeler artık Sorgu Düzenleyicisi'nde tablo olarak görüntülenir.The lists are now displayed as tables in Query Editor.

  Sorgu Düzenleyicisi'ndeki tablolar

Tablolardaki gereksiz sütunları kaldırmaRemove unnecessary columns from the tables

 1. Sol gezinti bölmesindeki Project Details seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the left navigation pane, click or tap Project Details.
 2. Orta bölmedeki FileSystemObjectType sütununu seçin ve ardından Sütunları Kaldır seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the middle pane, select the FileSystemObjectType column, then click or tap Remove Columns.

  Sütunları kaldırma

 3. Id sütunundan sonra gelen iki sütunu kaldırın: ServerRedirectedEmbedURL ve ContentTypeId.Remove the two columns after the Id column: ServerRedirectedEmbedURL and ContentTypeId. > [!TIP] > Her iki sütunu da seçmek için Shift tuşunu kullanın ve ardından Sütunları Kaldır seçeneğine tıklayın veya dokunun.Use the Shift key to select both columns, then click or tap Remove Columns.
 4. PMAssigned sütununun sağında kalan tüm sütunları (toplam 22 sütun) kaldırın.Remove all columns to the right of the PMAssigned column (a total of 22 columns). Tablonun aşağıdaki görüntüyle eşleşmesi gerekir:The table should match the following image:

  Sorgu Düzenleyicisi'ndeki Project Details tablosu

 5. Yaptığınız işlemi şimdi de Project Requests için tekrarlayın: FileSystemObjectType, ServerRedirectedEmbedURL, ContentTypeId'yi ve Approved sütununun sağındaki tüm sütunları (toplam 22 sütun) kaldırın.Repeat the process you just went through, now for Project Requests: remove FileSystemObjectType, ServerRedirectedEmbedURL, ContentTypeId, and all columns to the right of the Approved column (a total of 22 columns). Tablonun aşağıdaki görüntüyle eşleşmesi gerekir:The table should match the following image:

   <span data-ttu-id="490fc-168">Sorgu Düzenleyicisi'ndeki Project Requests tablosu</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="490fc-168">Project Requests table in Query Editor</span></span>

Project Details sütunlarındaki veri türünü değiştirmeChange the data type on Project Details columns

 1. ProjectedDays sütununu seçin, Veri Türü: Herhangi bir ve ardından Tam Sayı seçeneğine tıklayın veya dokunun.Select the ProjectedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.

  Veri türünü tam sayı olarak değiştirme

 2. Önceki adımı ActualDays sütunu için yineleyin.Repeat the previous step for the ActualDays column.
 3. ApprovedDate sütununu seçin, Veri Türü: Herhangi bir ve ardından Tarih seçeneğine tıklayın veya dokunun.Select the ApprovedDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

   <span data-ttu-id="490fc-174">Veri türünü tarih olarak değiştirme</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="490fc-174">Change data type to date</span></span>

 4. Önceki adımı ProjectedStartDate ve ProjectedEndDate sütunları için yineleyin.Repeat the previous step for the ProjectedStartDate and ProjectedEndDate columns.

Project Requests sütunlarındaki veri türünü değiştirmeChange the data type on Project Requests columns

 1. EstimatedDays sütununu seçin, Veri Türü: Herhangi bir ve ardından Tam Sayı seçeneğine tıklayın veya dokunun.Select the EstimatedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.

 2. RequestDate sütununu seçin, Veri Türü: Herhangi bir ve ardından Tarih seçeneğine tıklayın veya dokunun.Select the RequestDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

Değişiklikleri uygulama ve kaydetmeApply and save changes

 1. Giriş sekmesinde, Sorgu Düzenleyicisi'ni kapatmak ve ana Power BI Desktop penceresine dönmek için Kapat & Uygula seçeneğine tıklayın.On the Home tab, click Close and Apply to close Query Editor and go back to the main Power BI Desktop window.

  Kapatma ve değişiklikleri uygulama

 2. Dosya ve ardından Kaydet seçeneklerine tıklayarak veya dokunarak project-analysis.pbix adıyla kaydetme işlemini gerçekleştirin.Click or tap File, then Save, and save with the name project-analysis.pbix.

2. Adım: Veri modelini geliştirmeStep 2: Improve the data model

SharePoint listelerimizdeki verileri Power BI Desktop'a çektiğimize göre veri modelleme konusuna geçeceğiz.Now that we have the data from our SharePoint lists pulled into Power BI Desktop, we'll move on to data modeling. Veri modelleme zaman alan bir işlem olabilir ancak Power BI Desktop'ta liste verilerinden daha iyi bir şekilde yararlanmak için yapabileceğiniz bazı ilgi çekici işlemleri size kısaca göstereceğiz:Data modeling can be a time-consuming process, but we'll briefly show you some interesting things you can do to get more out of the list data in Power BI Desktop:

 • İki tablo arasındaki ilişkiyi değiştirmeChange how the two tables are related to each other
 • Hafta içi günlere göre hesaplamalar yapabilmemiz için bir veri tablosu eklemeAdd a date table so we can make calculations based on weekdays
 • Proje kilometre taşları arasındaki zaman aralıklarını hesaplamak için hesaplanmış sütunlar eklemeAdd calculated columns to calculate timespans between project milestones
 • Bir proje için öngörülen ve gerçek günlerdeki varyansı hesaplamaya yönelik ölçüler eklemeAdd measures to calculate variance in projected versus actual days for a project

Bu adımlar tamamlandıktan sonra, modelimize yönelik geliştirmelerden yararlanabilen görselleştirmeler oluşturabiliriz.After these steps are complete, we can build visualizations that take advantage of the improvements to our model. Power BI Desktop'ta veri modellemeyle ilgili daha fazla bilgi için Destekli Öğrenme kursumuzdaki Modeling (Modelleme) bölümüne bakın.For more information on modeling data in Power BI Desktop, see the Modeling section in our Guided Learning course.

Tablo ilişkilerini değiştirmeChange table relationships

Listeler Power BI Desktop'a aktarıldığında her iki tablodaki Id sütunları temel alınarak bunlar arasında bir ilişki oluşturuldu.When Power BI Desktop brought the lists in, it created a relationship between them based on the Id column in both tables. İlişkinin aslında Project Requests tablosundaki Id sütunu ile Project Details tablosundaki RequestId sütunu arasında olması gerekir.The relationship should actually be between the Id column in the Project Requests table, and the RequestId column in the Project Details table. Şimdi bunu düzeltelim:Let's fix that:

 1. Veri görünümü simgesine tıklayın veya dokunun.Click or tap the Data view icon.

  Veri görünümü

 2. Modelleme sekmesinde, İlişkileri Yönet seçeneğine tıklayın veya dokunun.On the Modeling tab, click or tap Manage Relationships. Tüm veri modelleme adımları için Veri görünümündeki bu sekmede kalacağız.We'll stay on this tab in the Data view for all the data modeling steps.

  İlişkileri Yönet

 3. Mevcut ilişkinin seçili olduğundan emin olun ve Sil seçeneğine bir kez tıkladıktan veya dokunduktan sonra Sil seçeneğini tekrar belirleyerek işlemi onaylayın.Make sure the existing relationship is selected, click or tap Delete, then Delete again to confirm.

  İlişkiyi Sil

 4. Farklı bir ilişki oluşturmak için Yeni seçeneğine tıklayın.Click New to create a different relationship.

 5. İlişki Oluştur iletişim kutusunda:In the Create Relationship dialog box:

  1. İlk tablo için Project Requests tablosunu ve Id sütununu seçin.For the first table, select Project Requests, and the Id column.

  2. İkinci tablo için Project Details tablosunu ve RequestId sütununu seçin.For the second table, select Project Details, and the RequestId column.

  3. Ekran aşağıdaki görüntüye benzer olmalıdır.The screen should look like the following image. Hazır olduğunuzda Tamam'a ve ardından Kapat'a tıklayın veya dokunun.When you're ready, click or tap OK, then Close.

   İlişki oluşturma

Tarih temelli hesaplamaları kolaylaştırmak için bir tarih tablosu eklemeAdd a date table to make date-based calculations easier

 1. Yeni Tablo seçeneğine tıklayın veya dokunun.Click or tap New Table.

  Yeni Tablo

 2. Formül çubuğuna şu formülü girin: Dates = CALENDARAUTO().Enter this formula into the formula bar: Dates = CALENDARAUTO().

  Dates = CALENDARAUTO() formülünü içeren formül çubuğu

  Bu formül, tek tarih sütunu içeren bir Dates tablosu oluşturur.This formula creates a table called Dates with a single date column. Bu tablo, diğer tablonuzdaki tüm tarihleri kapsar ve tarih eklenmesi durumunda (başka bir deyişle, veriler yenilenirse) otomatik olarak güncelleştirilir.The table covers all dates from your other table, and it updates automatically if additional dates are added (i.e. if data is refreshed).

  Bu formülde ve bu bölümdeki diğer formüllerde, Power BI ve başka teknolojilere yönelik bir formül dili olan Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) kullanılmıştır.This formula and the other ones in this section use Data Analysis Expressions (DAX), a formula language for Power BI and other technologies. Daha fazla bilgi için bkz. DAX basics in Power BI Desktop (Power BI Desktop'ta DAX kullanımı ile ilgili temel bilgiler).For more information, see DAX basics in Power BI Desktop.

 3. Dates tablosunu oluşturmak için Enter tuşuna basın.Press Enter to create the Dates table.

  Dates tablosu

Dates tablosuna hesaplanmış sütun eklemeAdd a calculated column to the Dates table

 1. Tarih tablosundayken Yeni Sütun seçeneğine tıklayın veya dokunun.While still on the date table, click or tap New Column.

  Yeni Sütun

 2. Formül çubuğuna şu formülü girin: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]), 1,0,7,0,1).Enter this formula into the formula bar: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]), 1,0,7,0,1).

  Bu formül Date sütunundaki bir tarihin haftanın günü olup olmadığını belirler.This formula determines whether a date in the Date column is a weekday. Tarih haftanın günlerinden biriyse IsWeekDay sütunu 1 değerini; aksi halde ise 0 değerini alır.If the date is a weekday, the IsWeekDay column gets a value of 1; otherwise it gets a value of 0.

 3. IsWeekDay sütununu Dates tablosuna eklemek için Enter tuşuna basın.Press Enter to add the IsWeekDay column to the Dates table.

  IsWeekDay sütununu ekleme

Project Details tablosuna hesaplanmış sütun eklemeAdd a calculated column to the Project Details table

 1. Sağ bölmede, Project Details tablosuna ve ardından Yeni Sütun seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Column.

  Yeni Sütun

 2. Formül çubuğuna şu formülü girin:Enter this formula into the formula bar:

  ApprovedStartDiff = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
  
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
  
     'Project Details'[ApprovedDate],
  
     'Project Details'[ProjectedStartDate]
  
   )
  
  )
  

  Bu formül, bir projenin onaylandığı zaman ile başlamasının öngörüldüğü zaman arasındaki farkı gün cinsinden hesaplar.This formula calculates the difference in days between when a project was approved and when it is projected to start. Formül, Dates tablosundaki IsWeekday sütununu kullanarak yalnızca haftanın günlerini hesaba katar.It uses the IsWeekday column from the Dates table, so it counts only weekdays.

 3. ApprovedStartDiff sütununu Project Details tablosuna eklemek için Enter tuşuna basın.Press Enter to add the ApprovedStartDiff column to the Project Details table.

  ApprovedStartDiff sütununu ekleme

Project Requests tablosuna hesaplanmış sütun eklemeAdd a calculated column to the Project Requests table

 1. Sağ bölmede, Project Requests tablosuna ve ardından Yeni Sütun seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Column.

  Yeni Sütun

 2. Formül çubuğuna şu formülü girin:Enter this formula into the formula bar:

  RequestDateAge = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
  
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
  
     'Project Requests'[RequestDate],
  
     NOW()
  
    )
  
  )
  

  Bu formül, bir projenin istendiği zaman ile geçerli günün tarihi (NOW()) arasındaki farkı gün cinsinden hesaplar.This formula calculates the difference in days between when a project was requested and today's date (NOW()). Bu durumda da formül yalnızca haftanın günlerini hesaba katar.Again, the formula counts only weekdays. Bu sütun en uzun süredir bekleyen projeyi aramak için kullanılır.This column is used to look for the project that has been pending the longest.

 3. RequestDateAge sütununu Project Requests tablosuna eklemek için Enter tuşuna basın.Press Enter to add the RequestDateAge column to the Project Requests table.

  RequestDateAge sütununu ekleme

Project Details tablosuna ölçü eklemeAdd a measure to the Project Details table

 1. Sağ bölmede, Project Details tablosuna ve ardından Yeni Ölçü seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Measure.

  Yeni Ölçü

 2. Formül çubuğuna şu formülü girin:Enter this formula into the formula bar:

  VarProjectedActual = DIVIDE(
  
    SUM('Project Details'[ActualDays]) - SUM('Project Details'[ProjectedDays]),
  
    SUM('Project Details'[ProjectedDays])
  
  )
  

  Bu formül, bir proje için gerçek ve öngörülen günler arasındaki varyansı hesaplar.This formula calculates the variance between actual and projected days for a project. Hesaplanmış bir sütun yerine bu ölçüyü ekleyerek bir rapordaki verilerin nasıl filtrelendiğine veya toplandığına bakmaksızın doğru sonuçların döndürülmesini sağlarız.We add this as a measure, rather than a calculated column, so it returns the correct results regardless of how the data is filtered or aggregated in a report.

 3. VarProjectedActual ölçüsünü Project Details tablosuna eklemek için Enter tuşuna basın.Press Enter to add the VarProjectedActual measure to the Project Details table.

  VarProjectedActual ölçüsünü ekleme

Project Requests tablosuna ölçü eklemeAdd a measure to the Project Requests table

 1. Sağ bölmede, Project Requests tablosuna ve ardından Yeni Ölçü seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Measure.

  Yeni Ölçü

 2. Formül çubuğuna şu formülü girin:Enter this formula into the formula bar:

  MaxDaysPending = MAXX(
  
    FILTER('Project Requests', 'Project Requests'[Approved]="Pending"),
  
    'Project Requests'[RequestDateAge]
  
  )
  

  Bu formül, daha önce tanımladığımız hesaplanmış sütunu temel alarak en uzun süredir bekleyen projeyi bulur.This formula finds the project that has been pending the longest, based on the calculated column we defined earlier.

 3. MaxDaysPending sütununu Project Requests tablosuna eklemek için Enter tuşuna basın.Press Enter to add the MaxDaysPending measure to the Project Requests table.

  MaxDaysPending ölçüsünü ekleme

3. Adım: Rapor görselleştirmeleri oluşturmaStep 3: Create report visualizations

Şimdi, veri çözümlemesi dendiğinde çoğu kişinin aklına gelen işlemi gerçekleştireceğimiz adımdayız: verilerimizde desenler bulabilmek için görselleştirmeler oluşturma.Now we're at the step that many people think of when they think of data analysis: creating visualizations so we can find patterns in our data. Bu adımda dört görselleştirme oluşturacağız:In this step, we'll create four visualizations:

 • Projelerdeki öngörülen ve gerçek günleri gösteren bir sütun grafikA column chart that shows projected days versus actual days on projects
 • Her proje için varyansı gösteren bir sütun grafikA column chart that shows the variance for each project
 • En uzun süredir bekleyen projeyi gösteren bir kartA card that shows the project that has been pending the longest
 • Proje onayı ile öngörülen başlangıç tarihi arasındaki zamanı gösteren bir tabloA table that shows the time between project approval and projected start date

Power BI Desktop'ta bu rapor görselleştirmelerini oluşturduktan sonra, pano oluşturabilmek ve bunları paylaşabilmek için verileri ve raporları Power BI hizmetinde yayımlayacağız.After we've created these report visualizations in Power BI Desktop, we'll publish the data and reports to the Power BI service, so we can create and share dashboards. Power BI Desktop'ta rapor oluşturmayla ilgili daha fazla bilgi için Destekli Öğrenme kursumuzdaki Visualizations (Görselleştirmeler) bölümüne bakın.For more information on creating reports in Power BI Desktop, see the Visualizations section in our Guided Learning course.

Öngörülen ile gerçek günleri göstermeye yönelik bir çubuk grafik oluşturmaCreate a bar chart to show projected versus actual

 1. Rapor görünümü simgesine tıklayın veya dokunun.Click or tap the Report view icon. Power BI Desktop'ta geçireceğimiz geri kalan zaman boyunca bu görünümde olacağız.We'll stay in this view for the rest of our time in Power BI Desktop.

  Rapor görünümü

 2. Sağ taraftaki Görsel Öğeler bölmesinde bulunan Kümelenmiş sütun grafik seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Görsel Öğeler - kümelenmiş sütun grafik

 3. Alanlar bölmesindeki Project Details tablosunda bulunan PMAssigned ve Title sütunlarını Görsel Öğeler bölmesindeki Eksen bölümüne sürükleyin.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  Görsel Öğeler bölmesindeki Eksen

 4. Alanlar bölmesindeki Project Details tablosunda bulunan ActualDays ve ProjectedDays sütunlarını Görsel Öğeler bölmesindeki Değer bölümüne sürükleyin.Drag ActualDays and ProjectedDays from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Görsel Öğeler bölmesindeki Değer

 5. Bu işlemin ardından görselleştirmenin aşağıdaki görüntüye benzemesi gerekir.The visualization should now look like the following image.

  PMAssigned sütununa göre ProjectedDays ve ActualDays

 6. Alanlar bölmesindeki Project Details tablosunda bulunan Status sütununu Görsel Öğeler bölmesindeki Filtreler alanına sürükleyin ve ardından Completed onay kutusunu seçin.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Status sütununa göre filtreleme

  Grafik artık yalnızca tamamlanan projeleri gösterecek şekilde filtrelenmiştir. Öngörülen günlerle gerçek günler arasında karşılaştırma yaptığımızı düşündüğümüzde bu mantıklı bir durumdur.The chart is now filtered to show only completed projects, which makes sense because we are comparing projected days to actual days.

 7. Proje yöneticileri ve projelerden oluşan hiyerarşide yukarı ve aşağı gitmek için grafiğin sol üst köşesindeki oklara tıklayın.Click the arrows in the upper left corner of the chart to move up and down the hierarchy of project managers and projects. Aşağıdaki görüntüde, projelerin detayına gitmenin nasıl bir işlem olduğunu görebilirsiniz.In the following image, you see what the drill down into projects looks like.

  Sütun grafiğin detayına gitme

Öngörülen günlerdeki varyansı göstermeye yönelik bir çubuk grafik oluşturmaCreate a bar chart to show variance from projected

 1. Henüz oluşturduğunuz görselleştirmenin dışındaki tuvale tıklayın veya dokunun.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. Sağ taraftaki Görsel Öğeler bölmesinde bulunan Kümelenmiş sütun grafik seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Görsel Öğeler - kümelenmiş sütun grafik

 3. Alanlar bölmesindeki Project Details tablosunda bulunan PMAssigned ve Title sütunlarını Görsel Öğeler bölmesindeki Eksen bölümüne sürükleyin.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  Görsel Öğeler bölmesindeki Eksen

 4. Alanlar bölmesindeki Project Details tablosunda bulunan VarProjectedActual ölçüsünü Görsel Öğeler bölmesindeki Değer bölümüne sürükleyin.Drag VarProjectedActual from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Görsel Öğeler bölmesindeki Değer

 5. Alanlar bölmesindeki Project Details tablosunda bulunan Status sütununu Görsel Öğeler bölmesindeki Filtreler alanına sürükleyin ve ardından Completed onay kutusunu seçin.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Status sütununa göre filtreleme

  Bu işlemin ardından görselleştirmenin aşağıdaki görüntüye benzemesi gerekir.The visualization should now look like the following image.

  PMAssigned sütununa göre VarProjectedActual

  Bu grafikte, Irvin Sayers tarafından yürütülen projelerin Joni Sherman ile kıyaslandığında ne derece fazla değişkenlik gösterdiğini anlayabilirsiniz.You can see from this chart how much more variability there is for projects that were run by Irvin Sayers versus Joni Sherman. Projeye göre değişkenliği ve öngörülen günlerin gerçek günlerden fazla mı yoksa az mı olduğunu görmek için detaya gidin.Drill in to see the variability by project, and whether the days projected was more or less than the actual days.

  Title sütununa göre VarProjectedActual

 6. Daha fazla görselleştirme oluşturmadan önce, oluşturmuş olduğunuz görselleştirmeleri taşıyarak ve yeniden boyutlandırarak bunların ekrana yan yana sığmasını sağlayın.Before we create more visualizations, move and resize the ones you already created, so they fit side-by-side.

  Grafiklerin ekrana yan yana sığmasını sağlama

En uzun süredir bekleyen projeyi gösteren bir kart oluşturmaCreate a card that shows the longest pending project

 1. Henüz oluşturduğunuz görselleştirmenin dışındaki tuvale tıklayın veya dokunun.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. Sağ taraftaki Görsel Öğeler bölmesinde bulunan Kart seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the Visualizations pane on the right, click or tap Card.

  Görsel Öğeler - kart

 3. Alanlar bölmesindeki Project Requests tablosunda bulunan MaxDaysPending ölçüsünü Görsel Öğeler bölmesindeki Alanlar bölümüne sürükleyin.Drag MaxDaysPending from Project Requests in the Fields pane to Fields in the Visualizations pane.

  Görsel Öğeler bölmesindeki Alanlar

 4. Biçim (boya rulosu) seçeneğine tıklayın veya dokunun ve ardından Kenarlık seçeneğini Açık olarak ayarlayın.Click or tap Format (paint roller), then set Border to On.

  Biçim boyacısı - Kenarlık

 5. Başlık seçeneğini Açık olarak ayarlayın ve ardından "Max days pending approval" başlığını ekleyin.Set Title to On, then add the title "Max days pending approval".

  Başlık ekleme

  Bu işlemin ardından görselleştirmenin aşağıdaki görüntüye benzemesi gerekir.The visualization should now look like the following image.

   <span data-ttu-id="490fc-316">Max days pending approval</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="490fc-316">Max days pending approval</span></span>

  Bu raporu yayımladıktan sonra, beklemedeki bir proje için maksimum değerin belirli bir eşiğe ulaşması halinde uyarı tetiklemek üzere bu kutucuğu kullanacağız.After we publish this report, we'll use this tile to trigger an alert if the maximum value for a pending project reaches a certain threshold.

Proje onayı ile öngörülen başlangıç tarihi arasındaki zamanı gösteren bir tablo oluşturmaCreate a table that shows the time between project approval and projected start date

 1. Henüz oluşturduğunuz görselleştirmenin dışındaki tuvale tıklayın veya dokunun.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. Sağ taraftaki Görsel Öğeler bölmesinde bulunan Tablo seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the Visualizations pane on the right, click or tap Table.

  Görsel Öğeler - tablo

 3. Alanlar bölmesindeki Project Details tablosunda bulunan PMAssigned, Title ve ApprovedStartDiff sütunlarını Görsel Öğeler bölmesindeki Değerler bölümüne sürükleyin.Drag PMAssigned, Title, and ApprovedStartDiff from Project Details in the Fields pane to Values in the Visualizations pane.

  Görsel Öğeler bölmesindeki Değerler

 4. Alanlar bölmesindeki Project Details tablosunda bulunan ProjectedStartDate sütununu Görsel Öğeler bölmesinin Filtreler alanına sürükleyin ve ardından (Blank) dışındaki tüm tarihleri seçin.Drag ProjectedStartDate from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select all dates except for (Blank).

  ProjectedStartDate sütununa göre filtreleme

 5. Verilerin tamamını görebilmek için tablonun tüm sütunlarını yeniden boyutlandırın ve ApprovedStartDiff, azalan olarak sıralayın.Resize the columns of the table so you can see all the data, and sort by ApprovedStartDiff, descending. Bu işlemin ardından görselleştirmenin aşağıdaki görüntüye benzemesi gerekir.The visualization should now look like the following image.

  ApprovedStartDiff değerlerini içeren tablo

 6. Değerler alanında, ApprovedStartDiff için aşağı oka tıklayın veya dokunun ve ardından Ortalama seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the Values area, click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff, then click or tap Average. Artık proje onayı ile öngörülen başlangıç tarihi arasındaki ortalama süreyi görebiliriz.Now we can see the average duration between project approval and projected start date.

  Ortalamayı hesaplama

 7. ApprovedStartDiff için aşağı oka tekrar tıklayın veya dokunun, daha sonra Koşullu biçimlendirme seçeneğine ve ardından Arka plan renk ölçekleri'ne tıklayın veya dokunun.Click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff again, click or tap Conditional formatting, then click or tap Background color scales.

  Koşullu biçimlendirme

 8. Aşağıda gösterilen şekilde Minimum ve Maksimum alanları için renk belirleyin, ardından Tamam'a tıklayın veya dokunun.Set colors for the Minimum and Maximum fields as shown below, then click or tap OK.

  Koşullu biçimlendirme seçenekleri

  Bu işlemin ardından görselleştirmenin aşağıdaki görüntüye benzemesi gerekir.The visualization should now look like the following image.

  Tamamlanmış koşullu biçimlendirme

  Görebildiğiniz gibi, Irvin Sayers tarafından yürütülen projeler onaydan oldukça uzun bir süre geçtikten sonra başlama eğilimini taşıyor.As you can see, projects that Irvin Sayers runs tend to start a lot later after approval. Atanan yönetici dışında faktörler de olabilir ancak bu, incelemeye değer bir alandır.There could be factors other than the assigned manager, but this would be worth looking into.

Rapor bölümümüzün sonuna geldiğimize göre şu anda, SharePoint'ten aktarılan verileri temel alan ve Power BI Desktop'ta temizlenip modellenmiş eksiksiz bir rapora sahipsiniz demektir.That brings us to the end of the report section, and you should now have a complete report based on data imported from SharePoint and cleaned up and modeled in Power BI Desktop. Her şey plana göre gittiyse raporunuzun aşağıdaki görüntüye benzemesi gerekir.If everything went according to plan, your report should look like the following image.

Tamamlanmış rapor

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğretici serisinin bir sonraki adımında, Power BI proje raporunu yayımlayacak ve bir pano oluşturacağız.The next step in this tutorial series is to publish the Power BI project report and create a dashboard.