Power BI proje raporunu SharePoint Online'a eklemeEmbed the Power BI project report in SharePoint Online

Not

Bu makale SharePoint Online ile PowerApps, Microsoft Flow ve Power BI uygulamalarını kullanmaya ilişkin öğretici serisinin bir parçasıdır.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. İlgili indirmelerin yanı sıra büyük resmi görmek için seri tanıtımını okuduğunuzdan emin olun.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Power BI raporumuzu, iki listemizi barındıran SharePoint Online sitesine ekleyeceğiz.We'll now embed our Power BI report in the same SharePoint Online site that hosts our two lists. Power BI, web görünümleri ve mobil görünümler için doğrudan SharePoint sayfalarıyla tümleştirme özelliği dahil olmak üzere ekleme işlemine yönelik çeşitli yaklaşımları destekler.Power BI supports a variety of approaches to embedding, including directly integrating into SharePoint pages for web and mobile views.

Bu tür bir ekleme işlemiyle Power BI, raporu bir web bölümü olarak ekler, kullanıcılar için uygun erişimi sağlar ve eklenen rapordan tıklama yoluyla powerbi.com'daki rapora erişmenize olanak tanır. İlk olarak Power BI'da bir ekleme bağlantısı oluşturacak ve ardından, oluşturduğumuz bir sayfada bu bağlantıyı kullanacağız.With this type of embedding, Power BI embeds the report as a web part, provides appropriate access for users, and lets you click through from the embedded report to the report at powerbi.com. First, we'll generate an embed link in Power BI, then use that link in a page that we create. Ekleme işlemi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Embed with report web part in SharePoint Online (SharePoint Online'da rapor web bölümüyle ekleme).For more information on embedding, see Embed with report web part in SharePoint Online.

 1. Power BI'da oturum açın ve ardından sol gezinti bölmesinde rapor adına tıklayın veya dokunun.Sign in to Power BI, then in the left navigation pane, click or tap the report name.

  Rapora gitme

 2. Dosya’ya, ardından SharePoint Online’a ekleme’ye tıklayın veya dokunun.Click or tap File, then Embed in SharePoint Online.

  SharePoint Online'a ekleme

 3. İletişim kutusundaki ekleme bağlantısını bir dosyaya kopyalayıp Kapat'a tıklayın veya dokunun.Copy the embed link from the dialog box to a file, then click or tap Close. Bağlantıyı bir SharePoint sayfası oluşturduktan sonra kullanacağız.We will use the link after we create a SharePoint page.

  SharePoint için bağlantı ekleme

2. Adım: Raporu eklemeStep 2: Embed the report

 1. SharePoint'te oturum açın ve ardından Site içeriği'ne tıklayın veya dokunun.Sign in to SharePoint, then click or tap Site contents.

  SharePoint site içeriği

 2. Ekip giriş sayfasında bir rapor ekleyebilirsiniz ancak bunun için nasıl ayrı bir sayfa oluşturacağınızı da göstereceğiz.You could just include a report on the team home page, but we'll show you how to create a separate page for it also. Yeni'ye ve ardından Sayfa'ya tıklayın veya dokunun.Click or tap New, then Page.

  Yeni SharePoint sayfası

 3. Sayfa için "Project Analysis" gibi bir ad girin.Enter a name for the page, like "Project Analysis".
 4. Artı simgesine ve ardından Power BI'a tıklayın veya dokunun.Click or tap Plus icon then Power BI.

  Power BI sayfası bölümü ekleme

 5. Rapor ekle'ye tıklayın veya dokunun.Click or tap Add report.

  Rapor ekleme

 6. Sağ bölmede ekleme URL'sini Power BI raporu bağlantısı kutusuna kopyalayın.In the right pane, copy the embed URL into the Power BI report link box. Hem Filtre Bölmesini Göster hem de Gezinti Bölmesini Göster ayarını Açık hale getirin.Set both Show Filter Pane and Show Navigation Pane to On.

  Rapor ayarları

 7. Rapor artık sayfaya eklenmiştir.The report is now embedded in the page. Bunu bağlantılı rapora erişebilen herkesin kullanabilmesi için Yayımla'ya tıklayın.Click Publish to make it available to anyone who can access the underlying report.

  Rapor ekleme tamamlandı

3. Adım: Rapor için erişim izni verin.Step 3: Grant access to the report.

Önerdiğimiz gibi Office 365 Grupları'nı kullanıyorsanız erişime ihtiyacı olan kullanıcıların, Power BI hizmetindeki grup çalışma alanının üyeleri olduğundan emin olun.If you are using Office 365 Groups as we recommend, make sure users who need access are members of the group workspace within the Power BI service. Bu, kullanıcıların söz konusu grubun içeriklerini görüntüleyebilmesini sağlar.This ensures that users can view the contents of that group. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI uygulama çalışma alanınızda işbirliği yapın.For more information, see Collaborate in your Power BI app workspace.

Böylece bu senaryo için Power BI'daki işimizi tamamlamış olduk.That wraps up our work in Power BI for this scenario. SharePoint listelerimizden Power BI'a veri çekme işlemiyle başladınız ve Power BI raporunuzu tekrar SharePoint'e eklemeye kadar olan tüm süreci tamamlamış oldunuz.You started by pulling data from our SharePoint lists into Power BI, and have now come full circle to embedding your Power BI report back into SharePoint.

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğretici serisinin bir sonraki adımında, oluşturduğumuz iş akışının uçtan uca üzerinden geçeceğiz.The next step in this tutorial series is to run through the workflow we created end-to-end.