Proje isteklerini işlemeye yönelik bir uygulama oluşturmaGenerate an app to handle project requests

Not: Bu makale SharePoint Online ile PowerApps, Microsoft Flow ve Power BI uygulamalarını kullanmaya ilişkin öğretici serisinin bir parçasıdır.Note: This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. İlgili indirmelerin yanı sıra büyük resmi görmek için seri tanıtımını okuduğunuzdan emin olun.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

SharePoint listeleri eklendiğine göre artık ilk uygulamamızı oluşturup özelleştirebiliriz.Now that the SharePoint lists are in place, we can build and customize our first app. PowerApps, SharePoint ile tümleşiktir, bu nedenle doğrudan bir listeden basit bir üç ekranlı uygulama oluşturmak kolaydır.PowerApps is integrated with SharePoint, so it's easy to generate a basic three screen app directly from a list. Bu uygulama, her liste öğesine ilişkin özeti ve ayrıntılı bilgileri görüntülemenize, mevcut liste öğelerini güncelleştirmenize ve yeni liste öğeleri oluşturmanıza olanak tanır.This app allows you to view summary and detailed information for each list item, update existing list items, and create new list items. Doğrudan bir listeden uygulama oluşturursanız uygulama, söz konusu liste için bir görünüm olarak görüntülenir.If you create an app directly from a list, the app appears as a view for that list. Böylece bu uygulamayı bir tarayıcının yanı sıra cep telefonunda da çalıştırabilirsiniz.You can then run that app in a browser, as well as on a mobile phone.

İpucu: Bu senaryoya ilişkin indirme paketi bu uygulamanın tamamlanmış bir sürümünü içerir: project-requests-app.msapp.Tip: The download package for this scenario includes a finished version of this app: project-requests-app.msapp.

1. Adım: SharePoint listesinden uygulama oluşturmaStep 1: Generate an app from a SharePoint list

 1. Oluşturduğunuz Project Requests listesinde PowerApps'e ve ardından Uygulama oluştur'a tıklayın veya dokunun.In the Project Requests list you created, click or tap PowerApps, then Create an app.

  Uygulama oluşturma

 2. Uygulamaya "Project Requests app" gibi bir ad verin ve ardından Oluştur'a tıklayın veya dokunun.Give the app a name, like "Project Requests app", then click or tap Create. Uygulama hazır olduğunda Web için PowerApps Studio'da açılır.When the app is ready, it opens in PowerApps Studio for web.

  Uygulama için bir ad belirtin

2. Adım: Uygulamayı PowerApps Studio'da gözden geçirmeStep 2: Review the app in PowerApps Studio

 1. PowerApps Studio'da, sol gezinti çubuğu varsayılan olarak uygulamadaki ekranların ve denetimlerin hiyerarşik bir görünümü gösterir.In PowerApps Studio, the left navigation bar by default shows a hierarchical view of the screens and controls in the app.

  Hiyerarşik görünümle PowerApps Studio

 2. Görünümler arasında geçiş yapmak için küçük resim simgesine tıklayın veya dokunun.Click or tap the thumbnail icon to switch views.

  PowerApps Studio görünüm seçici

 3. Ortadaki bölmede görüntülemek istediğiniz her ekrana tıklayın veya dokunun.Click or tap each screen to view it in the middle pane. Üç ekran vardır:There are three screens:

  1. Listeden çekilen verilere göz attığınız, bu verileri sıraladığınız ve filtrelediğiniz göz atma ekranı.The browse screen, where you browse, sort, and filter the data pulled in from the list.
  2. Bir öğe hakkında daha fazla ayrıntı görüntülediğiniz ayrıntılar ekranı.The details screen, where you view more detail about an item.
  3. Mevcut bir öğeyi düzenlediğiniz veya yeni öğe oluşturduğunuz düzenleme/oluşturma ekranı.The edit/create screen, where you edit an existing item or create a new one.

   Küçük resim görünümüyle PowerApps Studio

3. Adım: Uygulamanın göz atma ekranını özelleştirmeStep 3: Customize the app's browse screen

 1. Göz atma ekranına tıklayın veya dokunun.Click or tap the browse screen.

  Bu ekran, liste öğelerini gösteren bir galerinin bulunduğu bir düzenin yanı sıra arama çubuğu ve sıralama düğmesi için diğer denetimleri de içerir.This screen has a layout that contains a gallery to show list items, as well as other controls, like a search bar and sort button.

 2. İlk kayıt dışında herhangi bir kayda tıklayarak veya dokunarak BrowseGallery1 galerisini seçin.Select the BrowseGallery1 gallery by clicking or tapping any record except the first one.

  Galeriye göz atma

 3. Sağ bölmede alanları aşağıdaki listeyle eşleşecek şekilde güncelleştirin:In the right pane, update the fields to match the following list:

  • RequestDateRequestDate
  • DescriptionDescription
  • TitleTitle
  • RequestorRequestor

   Galeri alanları

 4. BrowseGallery1 seçiliyken Items özelliğini seçin.With BrowseGallery1 still selected, select the Items property.

  Items özelliği

 5. Formülü SortByColumns(Filter('Project Requests', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)) olarak değiştirin.Change the formula to SortByColumns(Filter('Project Requests', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).

  Formül çubuğu

  Bu, PowerApps'in seçtiği varsayılan alan yerine Title alanına göre sıralama ve arama yapmanıza olanak tanır.This allows you to sort and search by the Title field, instead of the default that PowerApps picked. Daha fazla bilgi için bkz. Formüllere yakından bakış.See Formula deep-dive for more information.

 6. Dosya'ya ve ardından Kaydet'e tıklayın veya dokunun.Click or tap File, then Save. Uygulamaya geri dönmek için Uygulamaya dön simgesine tıklayın veya dokunun.Click or tap Back to app icon to go back to the app.

4. Adım: Uygulamanın ayrıntılar ekranını ve düzenleme ekranını özelleştirmeStep 4: Customize the app's details screen and edit screen

 1. Ayrıntılar ekranına tıklayın veya dokunun.Click or tap the details screen.

  Bu ekran galeride seçilmiş bir öğenin ayrıntılarını gösteren bir görüntüleme formunun bulunduğu farklı bir düzene sahiptir.This screen has a different layout that contains a display form to show the details for an item selected in the gallery. Öğeleri düzenlemeye, silmeye ve göz atma ekranına geri dönmeye yönelik denetimler içerir.It has controls to edit and delete items, and to go back to the browse screen.

 2. DetailForm1 görüntüleme formunu seçin.Select the DetailForm1 display form.

  Görüntüleme formu ayrıntıları

 3. Sağ bölmede, Title alanını üst tarafa sürükleyin.In the right pane, drag the Title field to the top.

  Title alanı

 4. Düzenleme ekranına tıklayın veya dokunun.Click or tap the edit screen.

  Bu ekran, seçilen öğenin düzenleneceği veya yeni bir öğenin oluşturulacağı (buraya doğrudan göz atma ekranından geliyorsanız) bir düzenleme formu içerir.This screen contains an edit form to edit the selected item, or create a new one (if you come here directly from the browse screen). Değişiklikleri kaydetme veya atma denetimlerine sahiptir.It has controls to save or discard changes.

 5. EditForm1 düzenleme formunu seçin.Select the EditForm1 edit form.

  Düzenleme formu

 6. Yukarıda gerçekleştirildiği gibi, Title alanını üst tarafa sürükleyin.As above, drag the Title field to the top.

  Title alanı

5. Adım: Uygulamayı listeden çalıştırmaStep 5: Run the app from the list

 1. Project Requests listesinde Tüm Öğeler'e ve ardından Project Requests app'e tıklayın veya dokunun.In the Project Requests list, click or tap All Items, then Project Requests app.

  Project Requests app'i görüntüleme

 2. Uygulamanın yeni bir tarayıcı sekmesinde açılmasını sağlayan seçeneğine tıklayın.Click Open, which opens the app in a new browser tab.

  Project Requests uygulamasını açma

 3. Göz atma galerisindeki ilk öğe için uygulamadaIn the app, click or tap Ayrıntılara git simgesine tıklayın veya dokunun.for the first item in the browse gallery.

  İlk galeri öğesi

 4. Öğeyi düzenlemek içinClick or tap Kalem düzenleme simgesine tıklayın veya dokunun.to edit the item.
 5. Description alanını güncelleştirin, "group" olan son sözcüğü "team" ile değiştirin ve ardından Onay işareti simgesine tıklayın veya dokunun.Update the Description field – change the last word from "group" to "team," then click or tap Check mark icon

  Description alanını güncelleştirme

 6. Tarayıcı sekmesini kapatın.Close the browser tab.
 7. Project Requests listesine geri dönün, Project Requests app'e ve ardından Tüm Öğeler'e tıklayın veya dokunun.Go back to the Project Requests list, click or tap Project Requests app, then All Items.

  Tüm öğeleri görüntüleme

 8. Uygulamadan yaptığınız değişikliği doğrulayın.Verify the change you made from the app.

  Düzenlemenizi doğrulama

Bu, yalnızca birkaç temel özelleştirme gerçekleştiğimiz oldukça basit bir uygulamadır ancak ilgi çekici uygulamaları hızlıca oluşturmanın mümkün olduğunu görmenize olanak sağlar.This is a pretty simple app, and we only made a few basic customizations, but you can see it's possible to quickly build something interesting. Bir sonraki göreve geçeceğiz ancak dilerseniz uygulamayı biraz daha inceleyip denetimlerin ve formüllerin birlikte çalışarak uygulama davranışını nasıl oluşturduğunu görebilirsiniz.We're going to move on to the next task, but look around the app a little more if you want, and see how the controls and formulas work together to drive app behavior.

Formüllere yakından bakışFormula deep-dive

Bu bölüm isteğe bağlıdır ancak formüllerin nasıl çalıştığını daha iyi anlamanıza yardımcı olur.This section is optional, but it will help you understand more about how formulas work. Bu görevin 3. adımında BrowseGallery1 galerisinin Items özelliği için formülü değiştirdik.In step 3 of this task, we modified the formula for the Items property of BrowseGallery1. Özellikle belirtmek gerekirse, sıralamayı ve aramayı, PowerApps'in seçtiği alan yerine Title alanını kullanacak şekilde değiştirdik.Specifically, we changed the sort and search to use the Title field, instead of the field that PowerApps picked. Formül şu şekilde değiştirilmiştir:Here's the modified formula:

SortByColumns ( Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text ) ), "Title", If ( SortDescending1, Descending, Ascending ) )SortByColumns ( Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text ) ), "Title", If ( SortDescending1, Descending, Ascending ) )

Peki bu formül ne işe yarar?But what does this formula do? Galeride görünen verilerin kaynağını belirler, verileri arama kutusuna girilen herhangi bir metne göre filtreler ve uygulamadaki sıralama düğmesine bağlı olarak sonuçları sıralar.It determines the source of data that appears in the gallery, filters the data based on any text entered in the search box, and sorts the results based on the sort button in the app. Formül, işlemini gerçekleştirmek için işlevleri kullanır.The formula uses functions to do its work. İşlevler parametreleri (giriş) alır, işlem (filtreleme gibi) gerçekleştirir ve bir değer (çıkış) döndürür:Functions take parameters (i.e. input), perform an operation (like filtering), and return a value (i.e. output):

 • SortByColumns işlevi bir tabloyu bir veya daha fazla sütuna göre sıralar.The SortByColumns function sorts a table based on one or more columns.
 • Filter işlevi belirttiğiniz formülü karşılayan bir tablodaki kayıtları bulur.The Filter function finds the records in a table that satisfy a formula that you specify.
 • StartsWith işlevi bir metin dizesinin diğer bir metin dizesiyle başlayıp başlamadığını test eder.The StartsWith function tests whether one text string begins with another.
 • Bir koşul true ise If işlevi bir değeri, false ise başka bir değeri döndürür.The If function returns one value if a condition is true, and returns another value if the same condition is false.

İşlevleri formülde bir araya getirdiğinizde aşağıdakiler gerçekleşir:When you put the functions together in the formula, here's what happens:

 1. Arama kutusuna metin girerseniz StartsWith işlevi, metni listenin Title sütunundaki her dizenin başıyla karşılaştırır.If you enter text in the search box, the StartsWith function compares that text to the start of each string in the Title column of the list.

  StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

  Örneğin, arama kutusuna "de" girerseniz "Desktop" ve "Device" ile başlayan öğeler de dahil olmak üzere dört sonuç görürsünüz.For example, if you enter "de" in the search box, you see four results, including items that start with "Desktop" and "Device." "de" ile başlamadıklarından "Mobile devices" öğelerinin tümünü görmezsiniz.You won't see all the "Mobile devices" items because those don't start with "de."

 2. Filter işlevi Project Requests tablosundan satırlardöndürür.The Filter function returns rows from the Project Requests table. Arama kutusunda karşılaştırılacak metin yoksa Filter, tüm satırları döndürür.If there is no text in the search box to compare, Filter returns all rows.

  Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

 3. If işlevi, SortDescending1 değişkeninin true olarak mı yoksa false olarak mı ayarlandığına (uygulamadaki sırala düğmesi ile ayarlanır) bakar.The If function looks at whether the variable SortDescending1 is set to true or false (the sort button in the app sets it). Ardından, işlev bir Descending veya Ascending değeri döndürür.The function then returns a value of Descending or Ascending.

  If ( SortDescending1, Descending, Ascending )If ( SortDescending1, Descending, Ascending )

 4. Artık SortByColumns işlevi ile galeri sıralanabilir.Now the SortByColumns function can sort the gallery. Söz konusu örnekte sıralama Title alanına göre yapılır ancak bu, arama yaptığınız alandan farklı bir alan olabilir.In this case, it sorts based on the Title field, but this can be a different field than the one you search on.

Bu noktaya kadar olan tüm aşamaları takip edebildiyseniz bu formülün nasıl çalıştığını ve uygulamalarınızın gerektirdiği davranışı oluşturmak için işlevleri ve diğer öğeleri nasıl birleştireceğinizi daha iyi anlamış olduğunuzu umuyoruz.If you stuck with us up to this point, we hope you have a better sense of how this formula works, and how you can combine functions and other elements to drive the behavior your apps require. Daha fazla bilgi için bkz. PowerApps için formül başvurusu.For more information, see Formula reference for PowerApps.

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğretici serisinin bir sonraki adımında, Proje onaylarını yönetmeye yönelik bir akış oluşturacağız.The next step in this tutorial series is to Create a flow to manage project approvals.