Power BI proje raporunu yayımlama ve pano oluşturmaPublish the Power BI project report and create a dashboard

Not: Bu makale SharePoint Online ile PowerApps, Microsoft Flow ve Power BI uygulamalarını kullanmaya ilişkin öğretici serisinin bir parçasıdır.Note: This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. İlgili indirmelerin yanı sıra büyük resmi görmek için seri tanıtımını okuduğunuzdan emin olun.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Bu görevde veri kümemizi ve raporumuzu Power BI hizmetinde yayımlayacak ve raporu temel alan bir pano oluşturacağız.In this task, we'll publish our dataset and report to the Power BI service; then we'll create a dashboard based on the report. Çoğu durumda bir raporda çok sayıda görselleştirme bulunur ve panoda yalnızca birkaç tanesi kullanılır.In many cases a report has a large number of visualizations and only a subset are used in a dashboard. Bu örnekte görselleştirmelerin dördünü de panoya ekleyeceğiz.In our case, we'll add all four visualizations to the dashboard.

1. Adım: Veri kümesini ve raporu yayımlamaStep 1: Publish the dataset and report

 1. Power BI Desktop uygulamasının Giriş sekmesinde Yayımla'ya tıklayın veya dokunun.In Power BI Desktop, on the Home tab, click or tap Publish.

  Veri kümesini ve raporu yayımlama

 2. Power BI hizmetinde oturum açmadıysanız bir hesap girin ve ardından Oturum aç'a tıklayın veya dokunun.If you're not already signed in to the Power BI service, enter an account, then click or tap Sign in.

  Hesap oturumu açma

 3. Bir parola girin ve Oturum aç'a tıklayın veya dokunun.Enter a password, then click or tap Sign in.

  Hesap parolası girme

 4. Rapor için bir hedef seçip Seç'e tıklayın veya dokunun.Choose a destination for the report, then click or tap Select. Rapora SharePoint'te daha kolay erişmek için bir grup çalışma alanında yayımlamanızı öneririz.We recommend publishing to a group workspace to simplify access to the report in SharePoint. Bu örnekte raporu Project Management grup çalışma alanında yayımlıyoruz.In this case, we are publishing to the Project Management group workspace. Daha fazla bilgi için bkz. Creating groups in Power BI (Power BI'da grup oluşturma).For more information, see Creating groups in Power BI.

  Hedef çalışma alanı

 5. Yayımlama işlemi tamamlandıktan sonra 'project-analysis.pbx' öğesini Power BI'da aç'a tıklayın veya dokunun.After publishing completes, click or tap Open 'project-analysis.pbx' in Power BI.

  Yayımlama başarılı

 6. Power BI hizmeti raporu bir tarayıcıda yükler.The Power BI service loads the report in a browser. Sol gezinti bölmesini görmek için sol üstteki menüye (a) tıklayın veya dokunun.Click or tap the menu at the top left (a) to see the left navigation pane.

  Power BI hizmetinde açılan rapor

  Gördüğünüz gibi, raporu yayımladığımızda Power BI Desktop uygulaması karşıya bir veri kümesi (d) ve bir rapor (c) yükledi.You can see that when we published, Power BI Desktop uploaded a dataset (d) and a report (c). Panolar Power BI Desktop uygulamasında değil hizmette oluşturulur ve bu çalışma alanında henüz pano yoktur (b).You create dashboards in the service, not Power BI Desktop, and this workspace doesn't have any dashboards yet (b). Şimdi bir pano oluşturacağız.We'll create one next.

  Not: Power BI yeni bir gezinti deneyimine kavuşacak, bu deneyimi sitenizde yaşayabilirsiniz.Note: Power BI has a new navigation experience coming out, and it could be enabled in your site. Sol gezinti bölmesi yukarıdaki görüntüden farklıysa daha fazla bilgi için bkz. The new Power BI navigation experience (Yeni Power BI gezinti deneyimi).If the left navigation pane looks different from the above image, see The new Power BI navigation experience for more information.

2. Adım: Yenileme için kimlik bilgilerini yapılandırmaStep 2: Configure credentials for refresh

 1. Hizmette sağ üst köşedeki Dişli simgesine ve ardından Ayarlar'a tıklayın veya dokunun.In the service, click or tap Gear icon in the top right corner, then click or tap Settings.
 2. Veri kümeleri'ne ve ardından project-analysis'e tıklayın veya dokunun.Click or tap Datasets, then project-analysis.

  project-analysis veri kümesi

 3. Veri kaynağı kimlik bilgileri'ni genişletip Kimlik bilgilerini düzenle'ye tıklayın veya dokunun.Expand Data source credentials, then click or tap Edit credentials.

  Veri kaynağı kimlik bilgilerini düzenleme

 4. Kimlik doğrulaması yöntemi olarak OAuth2 seçeneğini belirleyip Oturum aç'a tıklayın veya dokunun.Select OAuth2 for Authentication method, then click or tap Sign in.

  SharePoint oturumu açma

 5. SharePoint listeleri için gerekli izinlere sahip bir hesap seçin veya oturum açın.Select or sign in to an account that has permissions for the SharePoint lists.

  Office 365 oturumu açıldı

  İşlem tamamlandığında hizmette aşağıdaki iletiyi görürsünüz.When the process completes, you'll get the following message in the service.

  Veri kaynağı güncelleştirildi

3. Adım: Pano oluşturmaStep 3: Create a dashboard

 1. Hizmette sol üstteki grafiğe ve ardındanIn the service, click or tap the chart on the upper left, then click or tap raptiyesimgesine tıklayın veya dokunun..

  Grafiği sabitleme

 2. Sabitlemek istediğiniz pano için bir ad girip Sabitle'ye tıklayın veya dokunun.Enter a name for the dashboard you want to pin to, then click or tap Pin.

  Grafiği yeni panoya sabitleme

 3. Sol üstteki grafiğe ve ardındanClick or tap the chart on the upper left, then click or tap tap raptiyesimgesine tıklayın veya dokunun..

  Grafiği sabitleme

 4. Var olan panoyu seçip Sabitle'ye tıklayın veya dokunun.Select the existing dashboard, then click or tap Pin.

  Grafiği, var olan panoya sabitleme

 5. Sabitleme adımlarını diğer iki görsel öğe için yineleyin.Repeat the pinning process for the other two visuals.
 6. Sol gezinti bölmesinde panonun adına tıklayın veya dokunun.In the left navigation pane, click or tap the dashboard name.

  Site gezinti menüsünde yeni pano

 7. Panoyu gözden geçirin.Review the dashboard. Bir kutucuğa tıkladığınızda ilgili rapor açılır.If you click on a tile, you will go back to the report.

  Tamamlanmış pano

Power BI'da yapacaklarımızın sonuna geldik.That wraps up most of the work in Power BI. İlk kez rapor ve pano oluşturduysanız tebrikler, harika bir iş çıkardınız!If that was your first experience creating reports and dashboards, congratulations! Bu konuda uzmansanız hızlı bir şekilde hallettiğinizi umuyoruz.If you're already a pro, we hope you could move through it quickly. Şimdi, panoyla ilgilenmemiz gerektiğinde haberimiz olması için uyarılar ekleyeceğiz.Now we will add alerting to make sure we know if the dashboard needs our attention.

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğretici serisinin bir sonraki adımında, Power BI proje raporu için veri uyarıları ayarlayacağız.The next step in this tutorial series is to set up data alerts for the Power BI project report.