Tamamlanmış SharePoint Online tümleştirme senaryosu için uçtan uca kılavuzWalk end-to-end through the completed SharePoint Online integration scenario

Not

Bu makale SharePoint Online ile PowerApps, Microsoft Flow ve Power BI uygulamalarını kullanmaya ilişkin öğretici serisinin bir parçasıdır.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. İlgili indirmelerin yanı sıra büyük resmi görmek için seri tanıtımını okuduğunuzdan emin olun.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Bu öğretici serisinde, uygulama ve akış oluşturma işlemlerinden tutun da raporlar oluşturup bunları SharePoint'e eklemeye kadar pek çok temel bilgiye değindik.We have covered a huge amount of ground in this series of tutorials, from building apps and flows, to creating reports and embedding them in SharePoint. Uygulamaları, akışları ve raporları SharePoint ile kendi gereksinimlerinize göre tümleştirebilmek için kapsamlı bilgiler edindiğinizi ve bu teknolojilerin nasıl tümleştiğine ilişkin yeterince fikir sahibi olduğunuzu umuyoruz.We hope you've learned a lot and have enough exposure to how these technologies integrate, so that you can integrate apps, flows, and reports into SharePoint based on your own needs. Bunu tamamlamadan önce senaryonun üzerinden uçtan uca geçmek ve tüm parçaların birlikte nasıl çalıştığını görmek istiyoruz.Before we finish, we want to walk through the scenario end-to-end and see how all the parts work together.

1. Adım: Project Requests listesine proje eklemeStep 1: Add a project to the Project Requests list

 1. Project Requests listesinde Tüm Öğeler'e ve ardından Project Requests app'e tıklayın veya dokunun.In the Project Requests list, click or tap All Items, then Project Requests app.

  Project Requests uygulamasının görünümü

 2. Uygulamanın yeni bir tarayıcı sekmesinde açılmasını sağlayan seçeneğine tıklayın.Click Open, which opens the app in a new browser tab.

  Project Requests uygulamasını açma

 3. Göz atma galerisindeki ilk öğe için uygulamadaIn the app, click or tap Öğe ekle simgesine tıklayın veya dokunun.to create a new item.
 4. Formu aşağıdaki değerlerle doldurun:Fill out the form with the following values:

  • Title = "Mobile devices for design team"Title = "Mobile devices for design team"

  • Approved = "Pending"Approved = "Pending"

  • Description = "The design team will now use Contoso-supplied devices"Description = "The design team will now use Contoso-supplied devices"

  • EstimatedDays = "30"EstimatedDays = "30"

  • ProjectType = "New hardware"ProjectType = "New hardware"

  • RequestDate = "03/01/2017"RequestDate = "03/01/2017"

  • Requestor = "Emily Braun"Requestor = "Emily Braun"

   Proje istekleri düzenleme formu

 5. Uygulamayı çalıştırmak için sağ üstte bulunanClick or tap Onay işaretisimgesine tıklayın veya dokunun, ardından tarayıcı sekmesini kapatın., then close the browser tab.
 6. Project Requests listesine geri dönün, Project Requests app'e ve ardından Tüm Öğeler'e tıklayın veya dokunun.Go back to the Project Requests list, click or tap Project Requests app, then All Items.

  Tüm öğeleri görüntüleme

 7. Listedeki yeni girişi doğrulayın.Verify the new entry in the list.

  Yeni giriş ile SharePoint listesi

2. Adım: Projeyi onaylamaStep 2: Approve the project

 1. 1. Adımda öğeyi eklediğinizde akış çalışır ve bir onay postası gönderir.When you add the item in Step 1, the flow should run and send out an approval mail. Onaylayanın e-posta hesabının gelen kutusunu kontrol edin.Check the inbox of the approver's email account.

  Onay isteği e-postası

 2. Onayla'ya tıklayın.Click Approve. Akış başka bir işlem çalıştırır ve doğrudan e-postada aşağıdakine benzer bir geri bildirim alırsınız.The flow runs another process, and you get feedback like the following directly in the email.

  Eylem tamamlandı

 3. İstek sahibinin e-posta hesabının gelen kutusunu kontrol ettiğinizde bir onay e-postası görürsünüz.Check the inbox of the requestor's email account, and you should see an approval email.

  İstek sahibinin onay e-postası

 4. Listedeki güncelleştirilen girişi doğrulayın.Verify the updated entry in the list.

  Güncelleştirilen giriş ile SharePoint listesi

3. Adım: Projeye yönetici atamaStep 3: Assign a manager to the project

 1. İlk olarak SharePoint'teki Project Details listesine bir bakalım.First, let's look at the Project Details list in SharePoint. Yeni proje PMAssigned sütununda Unassigned değerine sahiptir.The new project has a value of Unassigned in the PMAssigned column.

  Atanmamış SharePoint listesi öğesi

 2. SharePoint sitesindeki sol gezinti bölmesinde Project Management app'e tıklayın veya dokunun.In the SharePoint site, in the left navigation, click or tap Project Management app.
 3. İlk ekranda Assign Manager'a tıklayın veya dokunun.On the first screen, click or tap Assign Manager.

  Projeye yönetici atama

 4. Assign Manager ekranında, listedeki atanmamış iki projeyi görürsünüz.On the Assign Manager screen, you see the two unassigned projects from the list. Mobile devices for design team projesini seçin.Select the Mobile devices for design team project.

  Uygulamada seçili atanmamış proje

 5. Manager metin girişinde, "Joni Sherman" yazın ve ardından OK düğmesine tıklayın.In the Manager text input, enter "Joni Sherman", then click OK.

  Değişiklik listeye uygulanır ve galeri, yalnızca geri kalan atanmamış proje görüntülenecek şekilde yenilenir.The change is applied to the list, and the gallery refreshes so only the remaining unassigned project is displayed.

  Projeye atanan yönetici

 6. Uygulamayı kapatın ve SharePoint listesine geri dönün.Close the app, and go back to the SharePoint list. Proje girişinin, proje yöneticisi adıyla güncelleştirilmiş olduğunu görürsünüz.You'll see that the project entry is now updated with the project manager name.

  Atanmış SharePoint listesi öğesi

4. Adım: Proje için süre tahminleri eklemeStep 4: Add time estimates for the project

 1. İlk ekrana geri dönmek için Geri simgesine tıklayın veya dokunun ve ardından Update Details'e tıklayın veya dokunun.Click or tap Back icon to go back to the first screen, then click or tap Update Details.

  Proje ayrıntılarını güncelleştirme

 2. ViewProjects ekranında arama kutusuna "Mobile" girin.On the View Projects screen, enter "Mobile" in the search box.

  Uygulamada arama

 3. Mobile devices for design team öğesi için Ayrıntılar oku simgesine tıklayın.Click Details arrow icon for the Mobile devices for design team item.

  Güncelleştirilecek projeyi seçme

 4. Update Details ekranında aşağıdaki değerleri ayarlayın:On the Update Details screen, set the following values:

  • Status alanı = "Not started"The Status field = "Not started"

  • ProjectedStartDate alanı = "3/6/2017"The ProjectedStartDate field = "3/6/2017"

  • ProjectedEndDate alanı = "3/24/2017"The ProjectedEndDate field = "3/24/2017"

  • ProjectedDays alanı = "15"The ProjectedDays field = "15"

   Proje ayrıntılarını güncelleştirme

 5. Uygulamayı çalıştırmak için sağ üstte bulunanClick or tap Onay işareti simgesine tıklayın veya dokunun.to apply the change to the SharePoint list.
 6. Uygulamayı kapatın ve listeye geri dönün.Close the app, and go back to the list. Proje girişinin, tarih ve gün değişiklikleriyle güncelleştirilmiş olduğunu görürsünüz.You'll see that the project entry is now updated with the date and day changes.

  SharePoint listesinde güncelleştirilen ayrıntılar

5. Adım: Mevcut projeler için rapor verilerini gözden geçirmeStep 5: Review report data for existing projects

 1. SharePoint Online'da Site içeriği'ne ve ardındanSite Sayfaları'na tıklayın veya dokunun.In SharePoint Online, click or tap Site contents, then Site Pages.
 2. Daha önce oluşturduğumuz Project Analysis sayfasını açın.Open the Project Analysis page that we created earlier.

  Eklenen proje analizi raporu

 3. Varyans görselleştirmesini gözden geçirin.Review the variance visualization.

  Varyansı gösteren grafik

  Bu görselleştirmeyi oluşturduğumuzda belirttiğimiz gibi, Irvin Sayers ile Joni Sherman tarafından yürütülen projelerde daha yüksek bir varyansla karşılaşılmaktadır.As we noted when we created this visualization, there is a lot more variance for projects that were run by Irvin Sayers versus Joni Sherman.

 4. Görselleştirmenin ayrıntılarına indiğinizde varyansın büyük bir kısmının, öngörülenden çok daha uzun sürmüş iki projeden geldiğini görürsünüz.Drill into the visualization, and you see that much of the variance comes from two projects that took a lot longer than projected.

  Varyans ayrıntılarını gösteren grafik

 5. Projelerin onaylandığı tarihten öngörülen başlangıç tarihine kadar geçen süreyi gösteren tabloyu gözden geçirin.Review the table that shows how long it takes for projects to go from approval to projected start date.

  Başlangıç tarihi farklılıkların gösteren tablo

  Bu görselleştirmeyi oluşturduğumuzda belirttiğimiz gibi, diğerlerinden çok daha uzun süren iki projeyle birlikte Irvin Sayers'ın atandığı projeler daha geç başlamaktadır.As we noted when we created this visualization, the projects that Irvin Sayers is assigned to take longer to start, with two projects taking much longer than the rest.

6. Adım: Bekleyen proje gecikmelerini yanıtlamaStep 6: Respond to pending project delays

 1. Power BI hizmetinde project-analysis veri kümesine ve ardından ŞİMDİ YENİLE'ye tıklayın veya dokunun.In the Power BI service, click or tap the project-analysis dataset, then click or tap REFRESH NOW. Yenileme işlemi, bekleyen projeler için ayarladığımız uyarıyı tetikler.The refresh triggers the alert we set up for pending projects.

  Veri kümesini hemen yenileme

 2. Yenileme tamamlandıktan sonra sağ üst taraftaki Bildirim Merkezi'nde yeni bir bildirim simgesi gösterilir.After the refresh is complete, the Notification Center at top right shows a new notification icon.

  Power BI bildirim merkezi

  Bu biraz zaman alabilir; bu nedenle, bildirimi hemen görmezseniz daha sonra tekrar kontrol edin.This can take some time, so check back if you don't see it right away.

 3. Tetiklenen uyarının ayrıntılarını görüntülemek için Bildirim Merkezi'ni açın.Open the Notification Center to see the details of the alert that fired.

  Veri uyarısı için bildirim

 4. Uyarıyı oluşturan kişinin (bu örnekte Megan Bowen) gelen kutusunu kontrol edin.Check the inbox for the person who created the alert (Megan Bowen in our case).

  Power BI'dan uyarı e-postası

 5. Veri uyarıları akışına eklediğiniz kişinin (bu örnekte Allan DeYoung) gelen kutusunu kontrol edin.Check the inbox for the person you added in the data alerts flow (Allan DeYoung in our case).

  Microsoft Flow'dan uyarı e-postası

 6. Bekleyen projelerle ilgili bilgi sahibi olduğunuza göre geri dönüp işlem yapmanızı bekleyen tüm projeleri onaylayabilirsiniz.Now that you have information on pending projects, you can go back and approve any that have been waiting for your attention.

Böylece uçtan uca kılavuzumuzun ve bu öğretici serisinin sonuna geldik.That brings us to the conclusion of our end-to-end walkthrough and this series of tutorials. Yolculuğunuza aşağıdaki sitelerde devam etmenizi öneririz:We encourage you to continue your journey at the following sites:

Bu seriyle ilgili geri bildiriminiz, ekleme önerileriniz veya ele aldığımız teknolojilerle çalışmanıza yardımcı olacak ek içeriklerle ilgili fikirleriniz varsa bunları yorumlar bölümünde bize iletmekten çekinmeyin.Let us know in the comments if you have any feedback on this series, suggestions for additions, or ideas for additional content that will help you work with the technologies that we covered.