PowerApps'te metin gösterme, tarihleri ve saatleri biçimlendirmeShow text and format dates and times in PowerApps

Tarihler ve saatler ekleyip bunları doğru ayrıntı düzeyini gösterecek veya yerel ayarınızı yansıtacak şekilde biçimlendirin.Add dates and times, and format them to show the right level of detail or to reflect your locale. İki tarih arasındaki süreyi veya belirttiğiniz bir tarihten belirli bir süre önceki ya da sonraki bir tarihi hesaplayın.Calculate the amount of time between two dates, or calculate a date that's a certain amount of time before or after a date that you specify. Tarihlerle ayrı gün, ay ve yıl değerleri arasında veya saatlerle ayrı saat, dakika ve saniye değerleri arasında dönüştürme işlemleri gerçekleştirin.Convert dates to or from separate values for days, months, and years, and convert times to or from separate values for hours, minutes, and seconds.

Örneğin, mal stoku veya müşteri toplantılarıyla ilgili olarak kullanıcılardan, harici bir kaynaktan ya da PowerApps'te oluşturulmuş başka bir uygulamadan veriler ekleyin.For example, add data from users about stock trades or client meetings, data from an external source, or data from another app created in PowerApps. Söz konusu verilerde milisaniye bilgisini içeren saatler bulunuyorsa kolaylık sağlaması için bunları en yakın dakika değerine yuvarlayın.If that data includes times down to the millisecond, round it to the nearest minute for simplicity. Bir ana kilometre taşına kaç gün kaldığını hesaplayın.Calculate how many days remain before a major milestone. Beş günde bir yapılacak müşteri toplantıları zamanlamak istiyorsanız bu tarihleri otomatik olarak hesaplayın.If you want to schedule client meetings every five days, calculate those dates automatically. 10 Mayıs 1985 tarihi gün, ay ve yıl için ayrı değerlerle depolanıyorsa bunları tek bir değerde birleştirin.If May 10, 1985, is stored in separate fields for the day, the month, and the year, consolidate them into a single value. Uygulamanız tarihleri ayrı bir şekilde yönetiyorsa her bir tarihin ayrı değerlerle belirtilmesini sağlayın.Conversely, break each date into separate values if your app manages them separately.

ÖnkoşullarPrerequisites

 • PowerApps’e kaydolun, yükleyin, açın ve sonra kaydolmak için kullandığınız kimlik bilgilerini sağlayarak oturum açın.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
 • PowerApps'te bir uygulama oluşturun veya mevcut bir uygulamayı açın.Create an app or open an existing app in PowerApps.
 • PowerApps’te bir denetimi yapılandırma hakkında bilgi edinin.Learn how to configure a control in PowerApps.

Bir etiket denetiminde metin göstermeShow text in a Label control

Text özelliğinin değerini ayarlayarak bir Etiket denetiminde metin gösterin.Show text in a Label control by setting the value of its Text property. Bu özelliği, doğrudan denetime yazarak veya formül çubuğuna bir ifade yazarak ayarlayın.Set this property by typing directly into the control or by typing an expression in the formula bar.

 • Doğrudan denetime yazarsanız yazdığınız içerik eksiksiz bir şekilde gösterilir.If you type directly into the control, it shows exactly what you type.
 • Formül çubuğuna bir ifade yazarsanız denetimde ifadenin sonucu gösterilir.If you type an expression in the formula bar, the control shows the result of the expression.

Aşağıda bazı örnekler verilmiştir.Here are some examples.

 1. ShowText adlı bir Etiket denetimi ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Label control named ShowText, and set its Text property to this formula:
  Now()Now()

  Bilgisayarınız için "en-us" yerel ayarı belirlenmişse geçerli tarih ve saat şu biçimde görünür: If your computer is set to the "en-us" locale, the current date and time appears in this format:
  aa/gg/yyyy ss:dd AM/PMmm/dd/yyyy hh:mm AM/PM

  Bilgisayarınız için "fr-fr" gibi bir yerel ayar belirlenmişse geçerli tarih ve saat şu biçimde görünür: If your computer is set to a locale such as "fr-fr", the current date and time appears in this format:
  gg/aa/yyyy ss:dd AM/PMdd/mm/yyyy hh:mm AM/PM

 2. ShowText denetiminin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Text property of ShowText to this formula:
  DateDiff(Today(), DateValue("01/01/2020"))DateDiff(Today(), DateValue("01/01/2020"))

  Geçerli gün ve 1 Ocak 2020 arasındaki gün sayısı

  Denetim, şu işlevleri kullanarak geçerli gün ve 1 Ocak 2020 arasındaki gün sayısını gösterir:The control shows the number of days between today and January 1, 2020, by using these functions:

  • İki tarih arasındaki gün, çeyrek yıl veya yıl sayısını hesaplayan DATEDIFF işlevi.DateDiff, which calculates the number of days, quarters, or years between two dates.
  • Geçerli günü bir değer olarak hesaplayan Today işlevi.Today, which calculates the current day as a value.
  • Başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan sabit değerli bir dizeyi, üzerinde hesaplamalar yapılabilen bir değere dönüştüren DateValue işlevi.DateValue, which converts a literal string, as shown between double quotation marks, to a value on which calculations can be performed.
 3. BirthDate adlı bir Metin girişi denetimi ekleyin ve ShowText denetiminin altına taşıyın.Add a Text input control named BirthDate, and move it under ShowText.

 4. BirthDate denetimine doğduğunuz ayı ve günü (örneğin, 05/18) yazın.In BirthDate, type the month and the day of your birth (for example, 05/18).

 5. ShowText denetiminin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Text property of ShowText to this formula:
  DateDiff(Today(), DateValue(BirthDate.Text))DateDiff(Today(), DateValue(BirthDate.Text))

  Geçerli gün ile doğum gününüz arasındaki gün sayısı

  ShowText denetimi, geçerli gün ile BirthDate denetimine yazdığınız tarih arasındaki gün sayısını gösterir.ShowText shows the number of days between today and whatever date you type into BirthDate. Doğum gününüz geride kaldıysa ShowText denetiminde negatif bir değer gösterilir.If your birthday has already occurred this year, ShowText displays a negative value.

DateTimeValue işlevini kullanarak tarihleri ve saatleri biçimlendirmeFormat dates and times by using DateTimeValue

Metin dizesi şeklindeki tarihleri ve saatleri, çeşitli yollarla biçimlendirebileceğiniz ve hesaplamalarda kullanabileceğiniz değerlere dönüştürün.Convert dates and times from strings of text to values, which you can format in a variety of ways and use in calculations. Yerleşik ve özel seçenekleri kullanarak biçimi belirtin.Specify the format by using built-in and custom options.

Not

DateTimeValue ve DateValue işlevleri şu biçimlerden herhangi birindeki tarihleri değerlere dönüştürebilir:The DateTimeValue and DateValue functions can convert dates in any of these formats into values:

 • AA/GG/YYYYMM/DD/YYYY
 • GG/AA/YYYYDD/MM/YYYY
 • GG Ay YYYYDD Mon YYYY
 • Ay GG, YYYYMonth DD, YYYY
 1. ArrivalDateTime adlı bir Metin girişi denetimi ekleyin ve şu biçimde bir tarih ve saat girin:Add a Text input control named ArrivalDateTime, and type a date and time in this format:
  5/10/85 6:15 AM5/10/85 6:15 AM
 2. ShowDate adlı bir Etiket denetimi ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Label control named ShowDate, and set its Text property to this formula:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text)DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text)

  Metin halindeki bir tarihi/saati değere dönüştürme

  ShowDate girdiğiniz bilgileri gösterir ancak bilgiler metinden değere dönüştürülmüş ve farklı bir şekilde biçimlendirilmiştir.ShowDate shows the same information that you typed, but it's been converted from text to a value and formatted differently. Örneğin, yıl iki basamak yerine dört basamaklı olarak görünür.For example, the year appears as four digits instead of just two.

 3. ShowDate denetiminin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Change the Text property of ShowDate to this formula:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text, "fr")DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text, "fr")

  Fransızca biçiminde bir tarih/saat değeri gösterme

  ShowDate, Fransız bir kullanıcının bekleyeceği gibi günü ayın önünde gösterir.ShowDate shows the day before the month, as a French user would expect.

  İpucu

  IntelliSense'teki diğer yerel ayarların listesini görüntülemek için formülde bulunan kapanış tırnak işaretini ve fr ifadesini kaldırın:To display a list of other locales in Intellisense, remove the closing quotation mark and fr from the formula, but leave the open quotation mark:

  Yerel ayarlar listesini görüntüleme

 4. Yerleşik olarak bulunan biçimlerden birini kullanmak için ShowDate denetiminin Text özelliğini şu formül olarak değiştirin:To use one of several built-in formats, change the Text property of ShowDate to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Fransızca biçiminde bir tarih/saat değeri gösterme

  ShowDate haftanın gününü, tarihi ve saati gösterir.ShowDate shows the day of the week, the date, and the time.

  İpucu

  DateTimeFormat parametresi, yerleşik olarak bulunan diğer birçok biçimi destekler.The DateTimeFormat parameter supports several other built-in formats. Bu listeyi görüntülemek için formüldeki LongDateTime ifadesini kaldırın.To display that list, remove LongDateTime from the formula.

 5. Özel bir biçim kullanmak içinShowDate denetiminin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:To use a custom format, change the Text property of ShowDate to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Fransızca biçiminde bir tarih/saat değeri gösterme

  ShowDate, tarih/saat değerini, belirttiğiniz biçimde (milisaniye de dahil olmak üzere) gösterir.ShowDate shows the date/time value in the format that you specified, including milliseconds.

  İpucu

  Saati, saniyenin en yakın onda veya yüzde birine yuvarlamak için formülde hh:mm:ss.f ya da hh:mm:ss.ff belirtin.To round the time to the nearest tenth or hundredth of a second, specify hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff in the formula.

DateValue işlevini kullanarak bir tarihi biçimlendirmeFormat a date by using DateValue

 1. ArrivalDate adlı bir Metin girişi denetimi ekleyin ve ardından buraya 5/10/85 gibi bir tarih girin.Add a Text input control named ArrivalDate, and then type a date in it (for example, 5/10/85).

 2. FormatDate adlı bir Etiket denetimi ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Label control named FormatDate, and set its Text property to this formula:
  DateValue(ArrivalDate.Text)DateValue(ArrivalDate.Text)

  FormatDate, yazdığınız tarihi gösterir ancak yıl dört basamaklı olarak görünür.FormatDate shows the date that you typed, except the year appears as four digits.

 3. FormatDate denetiminin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Text property of FormatDate to this formula:
  DateValue(ArrivalDate.Text, "fr")DateValue(ArrivalDate.Text, "fr")

  FormatDate, Fransız bir kullanıcının bekleyeceği gibi günü ayın önünde gösterir.FormatDate shows the day before the month, just as a French user would expect.

 4. Yerleşik olarak bulunan biçimlerden birini seçmek için FormatDate denetiminin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:To use one of several built-in formats, set the Text property of FormatDate to this formula:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text), DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(ArrivalDate.Text), DateTimeFormat.LongDate)

  FormatDate haftanın gününü, ayı, günü ve yılı gösterir.FormatDate shows the day of the week, the month, the day, and the year.

 5. Özel bir biçim kullanmak içinFormatDate denetiminin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:To use a custom format, set the Text property of FormatDate to this formula:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text), "yy/mm/dd")Text(DateValue(ArrivalDate.Text), "yy/mm/dd")

  FormatDate, tarihi, belirttiğiniz biçimde gösterir.FormatDate shows the date in the format that you specified.

DateTimeValue işlevini kullanarak bir saati biçimlendirmeFormat a time using DateTimeValue

 1. ArrivalTime adlı bir Metin girişi denetimi ekleyin ve denetime 6:15 AM yazın.Add a Text input control named ArrivalTime, and then type 6:15 AM in it.

 2. ShowTime adında bir Etiket denetimi ekleyin.Add a Label control named ShowTime.

 3. Yerleşik olarak bulunan biçimlerden birini kullanmak için ShowTime denetiminin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:To use one of several built-in formats, set the Text property of ShowTime to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), DateTimeFormat.LongTime)Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), DateTimeFormat.LongTime)

  ShowTime saniye bilgisi de dahil olmak üzere, belirttiğiniz saati gösterir.ShowTime shows the time that you specified, including seconds.

 4. Özel bir biçim kullanmak içinShowTime denetiminin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:To use a custom format, set the Text property of ShowTime to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), "hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), "hh:mm:ss.fff AM/PM")

  ShowTime saniye ve milisaniye bilgileri de dahil olmak üzere, belirttiğiniz saati gösterir.ShowTime shows the time that you specified, including seconds and milliseconds.

  İpucu

  Saati saniyenin en yakın onda veya yüzde birine yuvarlamak için formüle hh:mm:ss.f ya da hh:mm:ss.ff girin.To round the time to the nearest tenth or hundredth of a second, enter hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff in the formula.

Tarihler arasındaki süreyi göstermeShow the time between dates

 1. Start ve End adlarında iki Metin girişi denetimi ekleyin.Add two Text input controls named Start and End.

 2. Start denetimine 4/1/2015, End denetimine ise 1/1/2016 yazın.Type 4/1/2015 in Start, and type 1/1/2016 in End.

 3. DateDiff adlı bir Etiket denetimi ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Label control named DateDiff, and set its Text property to this formula:
  DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text))DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text))

  İki tarihi karşılaştırma

  DateDiff, 1 Nisan 2015 ile 1 Ocak 2016 arasındaki gün sayısı olan 275 değerini gösterir.DateDiff shows 275, which is the number of days between April 1, 2015, and January 1, 2016.

 4. DateDiff denetiminin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Text property of DateDiff to this formula:
  DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text), Months)DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text), Months)

  DateDiff, 1 Nisan 2015 ile 1 Ocak 2016 arasındaki ay sayısı olan 9 değerini gösterir.DateDiff shows 9, which is the number of months between April 1, 2015, and January 1, 2016. Months ifadesini Quarters veya Years ile değiştirerek zamanı bu birimlerle gösterebilirsiniz.Replace Months with Quarters or Years to show the time in those units.

Başka bir tarihten önceki veya sonraki bir tarihi belirlemeIdentify a date before or after another date

 1. Start adlı bir Metin girişi denetimi ekleyin ve denetime 5/10/1985 yazın.Add a Text input control named Start, and type 5/10/1985 in it.

 2. DateAdd adlı bir Etiket denetimi ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Label control named DateAdd, and set its Text property to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), 3)DateAdd(DateValue(Start.Text), 3)

  Üç gün ekleme

  DateAdd, Start denetimindeki tarihten üç gün sonrasına karşılık gelen 5/13/1985 tarihini gösterir.DateAdd shows 5/13/1985, which is three days after the date in Start.

 3. DateAdd denetiminin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Text property of DateAdd to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), -3)DateAdd(DateValue(Start.Text), -3)

  Üç gün çıkarma

  DateAdd, Start denetimindeki tarihten üç gün öncesine karşılık gelen 5/7/1985 tarihini gösterir.DateAdd shows 5/7/1985, which is three days before the date in Start.

 4. DateAdd denetiminin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Change the Text property of DateAdd to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), 3, Months)DateAdd(DateValue(Start.Text), 3, Months)

  Üç ay ekleme

  Etiket, Start denetimindeki tarihten üç ay sonrasına karşılık gelen 8/10/1985 tarihini gösterir.The label shows 8/10/1985, which is three months after the date in Start. Start denetiminde bulunan bir tarihten belirtilen sayıda çeyrek yıl veya yıl önceki ya da sonraki bir tarih tanımlamak için Months ifadesini Quarters veya Years ile değiştirin.Replace Months with Quarters or Years to identify a date that's the specified number of quarters or years before or after the date in Start.

Yıllara, aylara ve günlere göre tarih hesaplamaCalculate dates based on years, months, and days

 1. Year, Month ve Day adlarında üç Açılan menü denetimi ekleyin.Add three Drop down controls named Year, Month, and Day.

 2. Year denetiminin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Items property of Year to this formula:
  Table({Year:"2014"}, {Year:"2015"}, {Year:"2016"})Table({Year:"2014"}, {Year:"2015"}, {Year:"2016"})

 3. Month denetiminin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Items property of Month to this formula:
  Table({Month:"1"}, {Month:"2"}, {Month:"3"}, {Month:"4"}, {Month:"5"}, {Month:"6"}, {Month:"7"}, {Month:"8"}, {Month:"9"}, {Month:"10"}, {Month:"11"}, {Month:"12"})Table({Month:"1"}, {Month:"2"}, {Month:"3"}, {Month:"4"}, {Month:"5"}, {Month:"6"}, {Month:"7"}, {Month:"8"}, {Month:"9"}, {Month:"10"}, {Month:"11"}, {Month:"12"})

 4. Day denetiminin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Items property of Day to this formula:
  Table({Day:"1"}, {Day:"2"}, {Day:"3"}, {Day:"4"}, {Day:"5"}, {Day:"6"}, {Day:"7"}, {Day:"8"}, {Day:"9"}, {Day:"10"}, {Day:"11"}, {Day:"12"}, {Day:"13"}, {Day:"14"}, {Day:"15"}, {Day:"16"}, {Day:"17"}, {Day:"18"}, {Day:"19"}, {Day:"20"}, {Day:"21"}, {Day:"22"}, {Day:"23"}, {Day:"24"}, {Day:"25"}, {Day:"26"}, {Day:"27"}, {Day:"28"}, {Day:"29"}, {Day:"30"}, {Day:"31"})Table({Day:"1"}, {Day:"2"}, {Day:"3"}, {Day:"4"}, {Day:"5"}, {Day:"6"}, {Day:"7"}, {Day:"8"}, {Day:"9"}, {Day:"10"}, {Day:"11"}, {Day:"12"}, {Day:"13"}, {Day:"14"}, {Day:"15"}, {Day:"16"}, {Day:"17"}, {Day:"18"}, {Day:"19"}, {Day:"20"}, {Day:"21"}, {Day:"22"}, {Day:"23"}, {Day:"24"}, {Day:"25"}, {Day:"26"}, {Day:"27"}, {Day:"28"}, {Day:"29"}, {Day:"30"}, {Day:"31"})

 5. Bir Etiket denetimi ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  Text(Date(Value(Year.Selected.Value), Value(Month.Selected.Value), Value(Day.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongDate)Text(Date(Value(Year.Selected.Value), Value(Month.Selected.Value), Value(Day.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongDate)

  Varsayılan olarak 1 Ocak 2014 Çarşamba değeri gösterilir.Wednesday, January 1, 2014 is listed by default. Etiket denetimindeki tarihi değiştirmek için Açılan menü denetimlerinde farklı değerler seçin.Select different values in the Drop down controls to change the date in the Label control.

Beklemediğiniz verileri dönüştürmeniz gerekebilir.You may need to convert data that you didn't expect. Açılan menü denetimleri yerine Metin girişi denetimleri eklerseniz kullanıcı, 45 Mayıs gibi yanlış bir tarih girebilir.If you add Text input controls instead of Drop down controls, a user may enter an incorrect date, such as May 45. Date işlevi, tipik olmayan verileri şu yollarla işler:The Date function handles atypical data in the following ways:

 • Bir yıl değeri 0 ile 1899 (dahil) arasındaysa işlev, yılı hesaplamak için bu değere 1900 ekler.If a year value is between 0 and 1899 (inclusive), the function adds that value to 1900 to calculate the year.
 • Bir yıl değeri 1900 ile 9999 (dahil) arasındaysa işlev, yıl olarak bu değeri kullanır.If a year value is between 1900 and 9999 (inclusive), the function uses that value as the year.
 • Bir yıl değeri 0'dan küçükse veya 10000 ya da bu değerden büyükse işlev bir hata değeri döndürür.If a year value is less than 0 or is 10000 or greater, the function returns an error value.
 • Bir ay değeri 12'den büyükse işlev, belirtilen yılın ilk ayına söz konusu sayı kadar ay ekler.If a month value is greater than 12, the function adds that number of months to the first month of the specified year.
 • Bir ay değeri 1'den küçükse işlev, belirtilen yılın ilk ayından söz konusu sayıda ayı çıkarır ve 1 ekler.If a month value is less than 1, the function subtracts that many months, plus 1, from the first month of the specified year.
 • Bir gün değeri, belirtilen aydaki gün değerinden fazlaysa işlev, söz konusu sayıda günü ayın ilk gününe ekler ve sonraki ayda karşılık gelen tarihi döndürür.If a day value is greater than the number of days in the specified month, the function adds that many days to the first day of the month and returns the corresponding date from a subsequent month.
 • Bir gün değeri 1'den küçükse işlev, belirtilen ayın ilk gününden söz konusu sayıda günü çıkarır ve 1 ekler.If a day value is less than 1, the function subtracts that many days, plus 1, from the first day of the specified month.

Saatlere, dakikalara ve günlere göre saat hesaplamaCalculate times based on hours, minutes, and seconds

 1. Hour ve Minute adlarında iki Açılan menü denetimi ekleyin.Add two Drop-down lists named Hour and Minute.

 2. Hour denetiminin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Items property of Hour to this formula:
  Table({Hour:"9"}, {Hour:"10"}, {Hour:"11"}, {Hour:"12"}, {Hour:"13"}, {Hour:"14"}, {Hour:"15"}, {Hour:"16"}, {Hour:"17"})Table({Hour:"9"}, {Hour:"10"}, {Hour:"11"}, {Hour:"12"}, {Hour:"13"}, {Hour:"14"}, {Hour:"15"}, {Hour:"16"}, {Hour:"17"})

 3. Minute denetiminin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Items property of Minute to this formula:
  Table({Minute:"0"}, {Minute:"15"}, {Minute:"30"}, {Minute:"45"})Table({Minute:"0"}, {Minute:"15"}, {Minute:"30"}, {Minute:"45"})

 4. Bir Etiket denetimi ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), 0), DateTimeFormat.ShortTime)Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), 0), DateTimeFormat.ShortTime)

 5. Hour denetiminde 15, Minute denetiminde ise 45 seçeneğini belirleyin.Select 15 in Hour and 45 in Minute.

  Etiket denetiminde 15:45 değeri gösterilir.The Label control shows 3:45 PM.

  Kullanıcılara daha fazla saat ve dakika seçeneği sunmak için Hour ve Minute denetimlerine girişler ekleyebilirsiniz.You can add entries to Hour and Minute so that users can select from a bigger range of hours and a more precise number of minutes. Kullanıcıların saniyeleri belirtmesi için de bir Açılan menü denetimi ekleyebilirsiniz.You can also add a third Drop down control so that users can specify seconds. Üçüncü bir liste eklerseniz Etiket denetiminin Text özelliğini şu ifade olarak ayarlayın:If you add a third list, set the Text property of the Label control to the following expression:
  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), Value(Second.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongTime)Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), Value(Second.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongTime)