PowerApps için self servis kayıtSelf-service signup for PowerApps

PowerApps'e bireysel olarak kaydolmak çok kolaydır!Signing up for PowerApps as an individual, is easy! Bu makalede, PowerApps'e yönelik ücretsiz bir deneme hesabıyla nasıl çalışmaya başlayacağınız adım adım gösterilmektedir.This article walks you through the steps to get up and running with a free trial account for PowerApps.

Yönetim bilgileri için bkz. Kuruluşunuz için PowerApps’i satın alma veya Kuruluşunuzda PowerApps ile ilgili Soru-Cevap.For administration information, see Purchase PowerApps for your organization or PowerApps in your organization Q&A.

NOT Bir kuruluştaysanız bireysel kayıt devre dışı bırakılmış olabilir.NOTE If you are in an organization, individual signup may be disabled. Bireysel kayıt özelliğinin kapatıldığını belirten bir hata alırsanız daha fazla bilgi için Bireysel kayıt kapatılmış bölümüne (bu konudaki) bakın.If you get an error indicating it has been turned off, see Individual signup has been turned off (in this topic) for more information.

Kullanabileceğiniz e-posta adresleriWhat email addresses can you use

PowerApps’e kaydolmak için iş veya okul e-posta adresinizi girin.To sign up for PowerApps, enter your work or school email address.

NOT Şunlar dahil olmak üzere tüketici e-posta hizmetleri, telekomünikasyon sağlayıcıları, resmi ve askeri adresler şu anda desteklenmemektedir:NOTE Currently, consumer email services, telecommunication providers, government, and military addresses are not supported, including:

 • outlook.com, hotmail.com, gmail.com ve diğerlerioutlook.com, hotmail.com, gmail.com, and so on
 • .gov ve .mil.gov and .mil

Kişisel bir e-posta adresiyle kaydolmaya çalışırsanız, bir iletiyle iş veya okul e-posta adresinizi kullanmanız gerektiği belirtilir.If you try to sign up with a personal email address, a message indicates that you must use a work or school email address.

Office 365 veya Dynamics 365 üzerinden erişimAccess through Office 365 or Dynamics 365

Belirli Office 365 ve Dynamics 365 planları PowerApps'i içerir. Bu nedenle zaten erişiminiz varsa oturum açmanız yeterlidir.Select Office 365 and Dynamics 365 plans include PowerApps, so if you already have access, you can just sign in. Lisansınızın PowerApps'i içerip içermediğini öğrenmek için bkz. PowerApps fiyatlandırması.See PowerApps pricing to determine whether your license includes PowerApps.

Office 365 veya Dynamics 365 planınız PowerApps’i içeriyorsa aşağıdaki adımları uygulayarak PowerApps’e erişebilirsiniz:If your Office 365 or Dynamics 365 plan includes PowerApps, you can access it by following these steps:

 1. powerapps.microsoft.com adresine gidin ve ardından Oturum aç'ı seçin.Browse to powerapps.microsoft.com, and then select Sign in.

  Bu işlemden sonra powerapps.com adresine yönlendirilirsiniz ve PowerApps'i kullanmaya başlayabilirsiniz.You're then taken to powerapps.com, and you can start to use PowerApps.

PowerApps Plan 2’yi ücretsiz olarak denemeTry PowerApps Plan 2 for free

PowerApps’te ücretsiz hesap seçeneği yoktur, ancak PowerApps Plan 2’yi 90 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.PowerApps does not offer a free account, but you can try PowerApps Plan 2 for free for 90 days. Deneme süresi boyunca PowerApps Plan 2’nin tüm özelliklerine erişebilirsiniz.You will have access to all of the PowerApps Plan 2 features for the duration of the trial. PowerApps Plan 2, Plan 1’in tüm özelliklerinin yanı sıra Common Data Service ve yönetim özelliklerine erişim sağlar.PowerApps Plan 2 has all of the features of Plan 1, plus access to the Common Data Service and administrative features. Plan 2, Common Data Service’te daha yüksek akış çalıştırma ve dosya depolama kapasitesi de sunar.Plan 2 also provides higher flow-run capacity and data and file storage capacity in the Common Data Service.

Sıfırdan ücretsiz denemeyi başlatma süreciStart a free trial from scratch

Office 365, Dynamics 365 veya PowerApps Plan 1 aracılığıyla PowerApps’e erişebiliyorsanız sonraki bölüme gidin.If you already have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, go to the next section. Erişemiyorsanız şu adımları uygulayın:Otherwise, follow these steps:

 1. powerapps.microsoft.com adresine gidin ve ardından şu işlemlerden birini yapın:Browse to powerapps.microsoft.com, and then do either of the following:

  • Sağ üst köşedeki Ücretsiz kaydolun seçeneğine tıklayın veya dokunun.Near the upper-right corner, click or tap Sign up free.

   Bu içeriği telefonda görüntülüyorsanız sağ üst köşedeki menü simgesine ve sonra Ücretsiz kaydolun seçeneğine tıklayın veya dokunun.If you're viewing this content on a phone, click or tap the menu icon in the upper-right corner, and then click or tap Sign up free.

  • Fiyatlandırma’yı (ekranın ortasında) ve ardından Ücretsiz denemeyi başlat’ı seçin.Select Pricing (near the middle of the screen), and then select Start free trial.

 2. Başlarken'in altına, iş veya okul e-posta adresinizi yazın ve ardından Gönder’e tıklayın veya dokunun.Under Let's get started, type your work or school email address, and then click or tap Submit.

 3. Hesabınız bir kuruluşta yoksa e-postanızı denetlemenizi belirten bir ileti alırsınız:If your account doesn't exist within an organization, you get a message to check your email:

  Hesabınız mevcut bir kuruluşa aitse bu hesapla oturum açmanızı isteyen bir ileti alırsınız.If your account is part of an existing organization, you get a message asking you to sign in with that account. Oturum açın’ı seçin ve iş hesabınızla oturum açın:Select Sign in, and sign in with your work account:

 4. Bir e-posta iletisi aldıysanız ileti içindeki bağlantıyı seçerek e-posta adresinizi doğrulayın.If you received an email message, select the link within the message to verify your email address. Adresinizi doğruladıktan sonra kendiniz hakkında bazı ek bilgiler girmeniz gerekebilir.After you verify your address, you may need to enter some additional information about yourself.
 5. Mevcut bir kuruluş hesabınız varsa, Başlat’ı seçmenizi isteyen bir ileti görürsünüz:If you have an existing organizational account, you see a message asking you to select Start:
 6. Bu işlemden sonra powerapps.com adresine yönlendirilirsiniz ve PowerApps'i kullanmaya başlayabilirsiniz.You're then taken to powerapps.com, and you can start to use PowerApps.

PowerApps’in içinden ücretsiz denemeyi başlatmaStart a free trial from within PowerApps

Office 365, Dynamics 365 veya PowerApps Plan 1 kullanıcısı olarak PowerApps’e erişebiliyorsanız PowerApps Plan 2’yi ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.If you already have access to PowerApps as a user of Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, you can try PowerApps Plan 2 for free. Plan 2’nin 90 günlük ücretsiz deneme süresini başlatmak, PowerApps’te oturum açmak ve ardından şu PowerApps Plan 2 özelliklerinden birini denemek için:To start a 90-day free trial of Plan 2, sign into PowerApps, and then try one of these PowerApps Plan 2 features:

Bu özelliklerden herhangi birini denediğinizde, ücretsiz denemenizi başlatmanız istenir.When you try any of these features, you will be prompted to start your free trial. Deneme sürümümü başlat’ı seçmeniz yeterlidir.Just select Start my trial.

Deneme sürümünüzü başlatmak için Deneme sürümümü başlat’ı seçerek kullanım koşullarını kabul etmeniz gerekir.To start your trial, you will need to consent to the terms of use by selecting Start my trial.

NOTLARNOTES

 • PowerApps’i değerlendirmek için daha fazla süreye ihtiyacınız varsa deneme sürümünüzün 90 gün uzatılmasını isteyebilirsiniz.If you need more time to evaluate PowerApps, you can request to extend your trial period for 90 more days.
 • Bu ürün içi PowerApps deneme sürümünden yararlanan kullanıcılar, (Office 365, Dynamics 365 veya PowerApps için başka bir lisansa sahip olmadıkları sürece) Office 365 yönetim portalında PowerApps Plan 2 deneme sürümü kullanıcıları olarak görünmez.Users who take advantage of this in-product PowerApps trial do not appear in the Office 365 admin portal as PowerApps Plan 2 trial users (unless they have another license to Office 365, Dynamics 365, or PowerApps).
 • Kuruluşunuzdaki kullanıcıların ayrı ayrı koşulları kabul etmesini gerektirmeden birden fazla kullanıcı için PowerApps deneme lisansı almak ve dağıtmak isteyen bir BT yöneticisiyseniz PowerApps Plan 2 aboneliği deneme sürümü için kaydolabilirsiniz. Yönetici deneme sürümü için kaydolmak isterseniz Office 365 Genel veya Faturalama Yöneticisi olmanız ya da yeni bir kiracı oluşturmanız gerekir.If you are an IT administrator who wants to acquire and deploy PowerApps trial licenses to multiple users in your organization without requiring individual users to accept terms, you can sign up for a PowerApps Plan 2 subscription trial. You will need to be an Office 365 Global or Billing Admin or create a new tenant to sign up for an admin trial. Daha fazla bilgiLearn more

Bireysel kayıt kapatılmışIndividual signup has been turned off

PowerApps için kaydolmaya çalışırken aşağıdaki iletiyle karşılaşabilirsiniz.When trying to sign up for PowerApps, you may encounter the following message.

BT departmanınız, Microsoft PowerApps için kaydı kapatmış.Your IT department has turned off signup for Microsoft PowerApps.

Bunun nedeni, kuruluşunuzun bireyler için kaydı devre dışı bırakması olabilir.This could be because your organization has disabled signups for individuals. Bu, Office 365’i bir iş ortağı aracılığıyla satın almanızdan da kaynaklanıyor olabilir.It could also be because you purchased Office 365 through a partner. Daha fazla bilgi edinin.Learn more.

Kuruluşunuz bireysel kaydı devre dışı bırakmışsa hesabınıza bir PowerApps lisansı atanması için BT grubunuzla birlikte çalışın.If your organization has disabled signups for individuals, work with your IT group to get a PowerApps license assigned to your account.

Sorun gidermeTroubleshoot

Çoğu durumda, bu konu başlığındaki adımları uygulayarak PowerApps için kaydolabilirsiniz.In many cases, you can sign up for PowerApps by following the steps in this topic. Ancak kayıt birkaç nedenle başarısız olabilir.However, signup may fail because of any of several reasons. Aşağıdaki tabloda, en sık karşılaşılan nedenlerden bazıları ve bu sorunların çözüm yolları özetlenmiştir.The following table summarizes some of the most common reasons and ways you can work around these issues.

Belirti / Hata İletisiSymptom / Error Message Neden ve Geçici ÇözümCause and Workaround
Kişisel e-posta adresleri (ör. nancy@gmail.com)Personal email addresses (e.g. nancy@gmail.com)

Kayıt sırasında aşağıdaki gibi bir ileti alırsınız:You receive a message like the following during signup:

You entered a personal email address: Please enter your work email address so we can securely store your company's data.

veyaor

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
PowerApps, tüketici e-posta hizmetleri veya telekomünikasyon sağlayıcıları tarafından sağlanan e-posta adreslerini desteklemez.PowerApps does not support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers.

Kaydolmayı tamamlamak için iş yeriniz veya okulunuz tarafından atanmış bir e-posta adresini kullanarak yeniden deneyin.To complete signup, try again using an email address assigned by your work or school.
** .gov veya .mil adresleri .gov or .mil addresses **

Kayıt sırasında aşağıdaki gibi bir ileti alırsınız:You receive a message like the following during signup:

PowerApps unavailable: PowerApps is not available for users with .gov or .mil email addresses at this time. Use another work email address or check back later.

veyaor

We can't finish signing you up. It looks like Microsoft PowerApps isn't currently available for your work or school.
PowerApps şu anda .gov veya .mil adreslerini desteklememektedir.PowerApps does not support .gov or .mil addresses at this time.
Self servis kayıt devre dışıSelf-service signup disabled

Kayıt sırasında aşağıdaki gibi bir ileti alırsınız:You receive a message like the following during signup:

We can't finish signing you up. Your IT department has turned off signup for Microsoft PowerApps. Contact them to complete signup.

veyaor

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
Kuruluşunuzun BT yöneticisi PowerApps için kendi kendine kaydolma özelliğini devre dışı bıraktı.Your organization’s IT administrator has disabled self-service signup for PowerApps.

Kaydı tamamlamak için BT yöneticinize başvurun ve kullanıcıların PowerApps’e kaydolmasına ve yeni kullanıcıların mevcut kiracınıza katılmasına izin vermesini isteyin.To complete signup, contact your IT administrator and ask them to allow users to sign up for PowerApps and to allow new users to join your existing tenant.
E-posta adresi bir Office 365 kimliği değilEmail address is not an Office 365 ID

Kayıt sırasında aşağıdaki gibi bir ileti alırsınız:You receive a message like the following during signup:

We can't find you at contoso.com. Do you use a different ID at work or school? Try signing in with that, and if it doesn't work, contact your IT department.
Kuruluşunuz, Office 365’te ve diğer Microsoft hizmetlerinde e-posta adresleri dışındaki kimlikleri kullanarak oturum açıyor.Your organization signs in to Office 365 and other Microsoft services with IDs other than email addresses. Örneğin, e-posta adresiniz Nancy.Smith@contoso.com, kimliğiniz ise nancys@contoso.com olabilir.For example, your email address might be Nancy.Smith@contoso.com, but your ID is nancys@contoso.com.

Kaydı tamamlamak için kuruluşunuzun Office 365 veya diğer Microsoft hizmetlerinde oturum açmak üzere size atadığı kimliği kullanın.To complete signup, use the ID that your organization has assigned to you for signing in to Office 365 or other Microsoft services. Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız BT yöneticinize başvurun.If you don't know what this is, contact your IT administrator.

Ayrıca bkz.See also

Kuruluşunuzda PowerApps ile ilgili Soru-CevapPowerApps in your organization Q&A
Kuruluşunuz için PowerApps’i satın almaPurchase PowerApps for your organization
Başka sorunuz mu var?More questions? PowerApps Topluluğunu deneyinTry the PowerApps Community