Kuruluşunuzda PowerApps ile ilgili Soru-CevapPowerApps in your organization Q&A

Bu konu başlığında kuruluşunuzdaki kullanıcıların PowerApps'i nasıl kullanabileceği ve PowerApps hizmetini nasıl denetleyebileceğiniz açıklanmaktadır.This topic describes how users in your organization can use PowerApps, and how you can control the PowerApps service.

PowerApps'e kaydolmaSign up for PowerApps

PowerApps nedir?What is PowerApps?

Microsoft PowerApps, kullanıcıların Windows, iOS ve Android mobil cihazlar için uygulama oluşturmasına olanak tanır.Microsoft PowerApps enables users to create applications for Windows, iOS, and Android mobile devices. Bu uygulamaları kullanarak Twitter, Office 365, Dropbox ve Excel gibi sık kullanılan SaaS hizmetleriyle bağlantı kurabilirsiniz.Using these apps, you can create connections to common SaaS services, including Twitter, Office 365, Dropbox, and Excel.

Kullanıcılar PowerApps'e nasıl kaydolur?How do users sign up for PowerApps?

Kuruluşunuzdaki her bir kullanıcı için tek kaydolma seçeneği PowerApps Plan 2 deneme sürümüdür. Kullanıcılarınız bu deneme sürümüne PowerApps web sitesi üzerinden kaydolabilir:The only sign-up option for individual users in your organization is the PowerApps Plan 2 trial, which they can sign up for through the PowerApps website:

1. SeçenekOption 1

Kullanıcılar, powerapps.microsoft.com adresine gidip Ücretsiz kaydolun seçeneğini belirledikten sonra portal.office.com aracılığıyla PowerApps'e kaydolma işlemini tamamlayarak deneme sürümüne kaydolabilir.Users can sign up by going to powerapps.microsoft.com, selecting Sign up free, and then completing the sign-up process for PowerApps through portal.office.com.

2. SeçenekOption 2

Kullanıcılar, powerapps.microsoft.com adresine gidip Oturum aç seçeneğini belirledikten sonra iş veya okul hesaplarıyla oturum açıp PowerApps kullanım koşullarını kabul ederek PowerApps Plan 2 deneme sürümüne kaydolabilir.Users can sign up by going to powerapps.microsoft.com, selecting Sign in, signing in with their work or school accounts, and sign up for the PowerApps Plan 2 trial by accepting the PowerApps terms of use.

Kuruluşunuzdaki bir kullanıcı PowerApps'e kaydolduğunda söz konusu kullanıcıya otomatik olarak bir PowerApps lisansı atanır.When a user in your organization signs up for PowerApps, that user is assigned a PowerApps license automatically.

Ayrıntılı bilgi için bkz. PowerApps için self servis kayıt.See Self-service sign up for PowerApps for more details.

Kuruluşumdaki kullanıcılar PowerApps'e nasıl erişim elde eder?How can users in my organization gain access to PowerApps?

Kuruluşunuzdaki kullanıcılar PowerApps'e üç farklı yolla erişim elde edebilir:Users within your organization can gain access to PowerApps in three different ways:

 • Kullanıcılar PowerApps'e nasıl kaydolur? bölümünde açıklandığı şekilde her kullanıcı, bir PowerApps Plan 2 deneme sürümüne ayrı ayrı kaydolabilir.They can individually sign up for a PowerApps Plan 2 trial as outlined in the How do users sign up for PowerApps? section.
 • Office 365 yönetim portalından bu kullanıcılara birer PowerApps lisansı atayabilirsiniz.You can assign a PowerApps license to them within the Office 365 admin portal.
 • Kullanıcıya, PowerApps hizmetine erişimin de dahil olduğu Office 365 ve Dynamics 365 planları atanmış olur.The user has been assigned an Office 365 and Dynamics 365 plans that includes access to the PowerApps service. PowerApps özellikleri içeren Office 365 ve Dynamics 365 planlarının listesi için PowerApps fiyatlandırma sayfasına göz atın.See the PowerApps pricing page for the list of Office 365 and Dynamics 365 plans that include PowerApps capabilities.

Kuruluşumdaki kullanıcıların PowerApps'e kaydolmasını engelleyebilir miyim?Can I block users in my organization from signing up for PowerApps?

Her kullanıcı Microsoft PowerApps Plan 2 sürümünün özelliklerini 90 gün boyunca deneyebilir ve Kullanıcılar PowerApps'e nasıl kaydolur? bölümünde açıklandığı şekilde bunun için herhangi bir ücret yansıtılmaz.Any individual can try out the features of Microsoft PowerApps Plan 2 for 90 days, and incur no costs as outlined in the How do users sign up for PowerApps section. Bu seçenek bir kiracıdaki tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve yöneticiler tarafından devre dışı bırakılamaz. Deneme süresi dolduktan sonra kullanıcı PowerApps Plan 2 özelliklerine artık erişemez.This option is available to any user in a tenant and cannot be disabled by an admin. After the user's trial expires the user will lose access to PowerApps Plan 2 capabilities.

Bir kullanıcı Microsoft PowerApps Plan 2 için 90 günlük deneme sürümüne kaydolursa ve bu kullanıcıyı kuruluşunuz bünyesinde desteklememeyi tercih ederseniz söz konusu kullanım için şirketinize hiçbir şekilde ücret yansıtılmaz.If a person signs up for a 90 day trial of Microsoft PowerApps Plan 2, and you choose to not support them inside of your organization, they can in no way incur costs to your company. Microsoft'un Bing, Wunderlist, OneDrive veya Outlook.com gibi genel kullanıma sunulan çoğu bulut hizmetinde olduğu gibi; bir kullanıcı Microsoft PowerApps'e kaydolduğunda kullanıcı ile Microsoft arasında doğrudan bir ilişki kurulur ve bu, herhangi bir şekilde hizmetin kuruluşunuz tarafından sağlandığı anlamına gelmez.When an individual signs up for Microsoft PowerApps, that is a relationship between that individual and Microsoft directly, like any many public cloud services from Microsoft, such as Bing, Wunderlist, OneDrive or Outlook.com, and does not in any way imply that the service is provided by your organization.

Son olarak, şirketiniz yalnızca kuruluşa ait verilerin Microsoft PowerApps'te kullanımını kısıtlamak isterse bunu Veri kaybı önleme (DLP) ilkeleriyle gerçekleştirebilir.Finally, if your company wishes to restrict the use of organizational-only data inside of Microsoft PowerApps, that is possible through Data loss prevention (DLP) policies. Ayrıntılı bilgi için bkz. Veri kaybı önleme (DLP) ilkeleri.For more details, See Data loss prevention (DLP) policies.

PowerApps YönetimiAdministration of PowerApps

Office 365 uygulama başlatıcısında neden PowerApps simgesi göründü?Why has the PowerApps icon appeared in the Office 365 app launcher?

Ağustos ayında duyurulduğu üzere Microsoft PowerApps artık Office 365 paketinin temel bir parçasıdır.As announced in August, Microsoft PowerApps is now a fundamental part of the Office 365 suite. Bu duyurudan üç ay sonra Microsoft PowerApps, mevcut Office 365 SKU'larına dahil bir hizmet olarak kullanıma sunuldu.Three months after this announcement Microsoft PowerApps was enabled as a service as a part of existing Office 365 SKU's. Microsoft PowerApps artık tüm dünyanın kullanabileceği bir uygulama haline geldiği için bu simge uygulama başlatıcıda görünmektedir.As users everywhere in the world can now use Microsoft PowerApps, it has appeared in the app launcher for them. PowerApps'in hangi Office 365 SKU'larına eklendiğini öğrenmek için bkz. Lisanslamaya genel bakış.See Licensing overview to understand which Office 365 SKUs now include PowerApps.

PowerApps kutucuğunu uygulama başlatıcıdan varsayılan olarak kaldırmak istiyorsanız aşağıdaki bölüme bakın.See the following section if you'd like to remove the PowerApps tile from the app launcher by default.

Mevcut kullanıcıların PowerApps lisanslarını nasıl kaldırırım?How do I remove PowerApps from existing users?

Bir kullanıcıya PowerApps Plan 1 veya PowerApps Plan 2 lisansı atandıysa söz konusu kullanıcının PowerApps lisansını kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:If a user was assigned a PowerApps Plan 1 or PowerApps Plan 2 license then you can take the following steps to remove the PowerApps license for that user:

 1. Office 365 Yönetim Portalı'na gidin.Go to the Office 365 Admin Portal.

 2. Sol gezinti çubuğunda Kullanıcılar'ı ve ardından Etkin Kullanıcılar'ı seçin.In the left navigation bar, select Users, and then select Active Users.

 3. Lisansını kaldırmak istediğiniz kullanıcıyı bulup bu kullanıcının adını seçin.Find the user you want to remove the license for, and then select their name.

 4. Kullanıcı ayrıntıları bölmesindeki Ürün lisansları bölümünde Düzenle'yi seçin.On the user details pane, in the Product licenses section select Edit.

 5. Microsoft PowerApps Plan 1 veya Microsoft PowerApps Plan 2 adlı lisansı bulun, değiştirme düğmesini Kapalı olarak ayarlayın ve ardından Kaydet'i seçin.Find the license called Microsoft PowerApps Plan 1 or Microsoft PowerApps Plan 2, set the toggle to Off and then select Save.

Bir kullanıcı Office 365 ve Dynamics 365 planı lisansıyla PowerApps'e erişiyorsa aşağıdaki adımları uygulayarak kullanıcının PowerApps hizmetine erişimini devre dışı bırakabilirsiniz:If a user has access to PowerApps through their Office 365 and Dynamics 365 plan license, then you can disable their access to the PowerApps service by taking the following steps:

 1. Office 365 Yönetim Portalı'na gidin.Go to the Office 365 Admin Portal.

 2. Sol gezinti çubuğunda Kullanıcılar'ı ve ardından Etkin Kullanıcılar'ı seçin.In the left navigation bar, select Users, and then select Active Users.

 3. Erişimini kaldırmak istediğiniz kullanıcıyı bulup kullanıcının adını seçin.Find the user you want to remove access for, and then select their name.

 4. Kullanıcı ayrıntıları bölmesindeki Ürün lisansları bölümünde Düzenle'yi seçin.On the user details pane, in the Product licenses section select Edit.

 5. Kullanıcının Office 365 veya Dynamics 365 lisansını genişletin, Office 365 için PowerApps veya Dynamics 365 için PowerApps adlı hizmete erişimi devre dışı bırakın ve ardından Kaydet'i seçin.Expand the user's Office 365 or Dynamics 365 license, disable access to the service called PowerApps for Office 365 or PowerApps for Dynamics 365 and then select Save.

Lisans kaldırma işlemi PowerShell aracılığıyla toplu olarak da yapılabilir.Bulk removal of licenses is also possible through PowerShell. Ayrıntılı bir örnek için bkz. Remove licenses from user accounts with Office 365 PowerShell (Office 365 PowerShell ile kullanıcı hesaplarının lisanslarını kaldırma).See Remove licenses from user accounts with Office 365 PowerShell for a detailed example. Son olarak, bir lisans kapsamındaki hizmetlerin toplu olarak kaldırılması ile ilgili daha fazla yönergeye Disable access to services with Office 365 PowerShell (Office 365 PowerShell ile hizmetlere erişimi devre dışı bırakma) makalesinden ulaşılabilir.Finally, further guidance about bulk removal of services within a license can be found at Disable access to services with Office 365 PowerShell.

Kuruluşunuzdaki bir kullanıcı için PowerApps lisansının veya hizmetinin kaldırılması söz konusu kullanıcı için PowerApps ve Dynamics 365 simgelerinin de aşağıdaki konumlardan kaldırılmasına neden olur:Removing of the PowerApps license or service for a user in your organization will also result in the removal of the PowerApps and Dynamics 365 icons from the following locations for that user:

 • Office.comOffice.com

 • Office 365 Uygulama Başlatıcısı "waffle" menüsüOffice 365 AppLauncher “waffle”

Kullanıcılarımın PowerApps'i kullanarak kuruluşumun iş verilerine erişmesini nasıl kısıtlayabilirim?How can I restrict my users' ability to access my organization's business data using PowerApps?

PowerApps, aşağıda gösterildiği gibi iş verileri ve iş dışındaki veriler için veri bölgeleri oluşturmanıza olanak sağlar.PowerApps allows you to create data zones for business and non-business data, as shown below. Bu veri kaybı önleme ilkeleri uygulandıktan sonra kullanıcıların, iş verilerini ve iş dışındaki verileri birleştiren PowerApp'ler tasarlaması ve çalıştırması önlenir.Once these data loss prevention policies are implemented, users are prevented from designing or running PowerApps that combine business and non-business data. Ayrıntılı bilgi için bkz. Veri kaybı önleme (DLP) ilkeleri.For more details, See Data loss prevention (DLP) policies.

Office 365 kiracımda neden Microsoft PowerApps için 10.000 lisans gösteriliyor?Why did 10,000 licenses for Microsoft PowerApps show up in my Office 365 tenant?

Nitelikli bir kuruluş olarak bünyenizdeki kullanıcılar 90 gün boyunca Microsoft PowerApps Plan 2 sürümünü deneyebilir ve bu deneme sürümü lisansları kiracınızdaki yeni PowerApps kullanıcıları için kullanılabilecek durumdaki mevcut kapasiteyi temsil eder.As a qualifying organization, users in your organization are eligible to try out Microsoft PowerApps Plan 2 for 90 days, and these trial licenses represent the available capacity for new PowerApps users in your tenant. Bu lisanslar için herhangi bir ücret yansıtılmaz.There is no charge for these licenses. Özel olarak belirtmek gerekirse Office 365 yönetim portalında PowerApps için 10.000 (deneme sürümü) lisans kapasitesi görmenizin iki nedeni olabilir:Specifically, there are two possible reasons why you may see a capacity 10,000 (trial) licenses for PowerApps showing up in the Office 365 admin portal:

 • Kiracınızda bulunan en az bir kullanıcı Nisan 2016'dan Ekim 2016'ya kadar süren PowerApps genel önizlemesine katıldıysa "Microsoft PowerApps ve Mantıksal akışlar" olarak etiketlenmiş 10.000 lisans görürsünüz.If at least one user in your tenant participated in the PowerApps public preview that spanned from April 2016 to October 2016 then you will see 10,000 licenses labeled as "Microsoft PowerApps and Logic flows"

 • Kiracınızda bulunan en az bir kullanıcı, Kullanıcılar PowerApps'e nasıl kaydolur? bölümünde açıklanan deneme sürümü kaydı 1. Seçeneğini kullanarak PowerApps Plan 2 deneme sürümüne kaydolduysa "Microsoft PowerApps ve Flow" şeklinde etiketlenmiş 10.000 lisans görürsünüz.If at least one user in your tenant has signed-up for a PowerApps Plan 2 trial by going through trial signup Option 1 outlined in the How do users sign up for PowerApps section then you will see 10,000 licenses labeled "Microsoft Power Apps & Flow"

Office 365 yönetim portalı üzerinden kullanıcılara ek lisans atamayı tercih edebilirsiniz ancak bunların Microsoft PowerApps Plan 2'nin deneme sürümü lisansları olduğunu ve bir kullanıcıya atandıktan 90 gün sonra süresinin dolacağını unutmayın.You can choose to assign additional licenses to users yourself through the Office 365 admin portal, but please note that these are trial licenses for Microsoft PowerApps Plan 2 and they will expire after 90 days of being assigned to a user.

Bu ücretsiz olarak mı sunuluyor?Is this free? Bu lisanslar için ücret ödemem gerekir mi?Will I be charged for these licenses?

Bu lisanslar, kullanıcılarınızın Microsoft PowerApps Plan 2 sürümünü 90 gün boyunca deneyebileceği ücretsiz deneme sürümü lisanslarıdır.These licenses are free trial licenses for your users to try-out the Microsoft PowerApps Plan 2 for 90 days.

Bu, şu anda kuruluşumdaki kullanıcıların kimliklerini yönetme biçimimi nasıl değiştirecek?How will this change the way I manage identities for users in my organization today?

Kuruluşunuzun bir Office 365 ortamı mevcutsa ve kuruluşunuzdaki tüm kullanıcıların Office 365 hesabı varsa kimlik yönetimi değişmez.If your organization already has an existing Office 365 environment and all users in your organization have Office 365 accounts, then identity management does not change.

Kuruluşunuzun bir Office 365 ortamı varsa ancak kuruluşunuzdaki her kullanıcının Office 365 hesabı yoksa kiracıda bir kullanıcı oluşturup kullanıcının iş veya okul e-posta adresine göre lisans atarız.If your organization already has an existing Office 365 environment but not all users in your organization have Office 365 accounts, then we create a user in the tenant and assign licenses based on the user’s work or school email address. Bu, kuruluşunuzdaki kullanıcılar hizmete kaydoldukça, belirli herhangi bir zamanda yönettiğiniz kullanıcı sayısının artacağı anlamına gelir.This means that the number of users you are managing at any particular time will grow as users in your organization sign up for the service.

Kuruluşunuzun e-posta etki alanınıza bağlı bir Office 365 ortamı yoksa kimlik yönetme biçiminizde herhangi bir değişiklik olmaz.If your organization does not have an Office 365 environment connected to your email domain, there is no change in how you manage identity. Kullanıcılar yalnızca bulut kullanımına yönelik yeni bir kullanıcı dizinine eklenir, siz de kiracı yönetimini devralıp onları yönetme seçeneğine sahip olursunuz.Users will be added to a new, cloud-only user directory, and you will have the option to take over as the tenant admin and manage them.

Kullanıcılarım için Microsoft tarafından oluşturulan bir kiracıyı yönetme süreci nasıldır?What is the process to manage a tenant created by Microsoft for my users?

Microsoft tarafından bir kiracı oluşturulduğunda aşağıdaki adımları uygulayarak söz konusu kiracıyı üstlenip yönetebilirsiniz:If a tenant was created by Microsoft, you can claim and manage that tenant using the following steps:

 1. Yönetmek istediğiniz kiracı etki alanıyla eşleşen bir e-posta adresi etki alanıyla PowerApps'e kaydolarak söz konusu kiracıya katılın.Join the tenant by signing up for PowerApps using an email address domain that matches the tenant domain you want to manage. Örneğin, Microsoft contoso.com kiracısını oluşturduysa kiracıya @contoso.com ile biten bir e-posta adresiyle katılın.For example, if Microsoft created the contoso.com tenant, then join the tenant with an email address ending with @contoso.com.
 2. Etki alanı sahipliğini doğrulayarak yönetici denetimini üstlenin: Kiracıya katıldıktan sonra etki alanı sahipliğini doğrulayarak kendinizi yönetici rolüne yükseltebilirsiniz.Claim admin control by verifying domain ownership: once you are in the tenant, you can promote yourself to the admin role by verifying domain ownership. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:To do so, follow these steps:
 3. https://portal.office.com adresine gidin.Go to https://portal.office.com.
 4. Sol alt köşedeki uygulama başlatıcı simgesini ve ardından Admin'i (Yönetici) seçin.Select the app-launcher icon in the upper-left corner, and then choose Admin.
 5. Become the admin (Yönetici ol) sayfasındaki yönergeleri okuyup Yes, I want to be the admin (Evet, yönetici olmak istiyorum) seçeneğini belirleyin.Read the instructions on the Become the admin page, and then choose Yes, I want to be the admin.

Not

Bu seçenek görünmüyorsa zaten bir Office 365 yöneticisi mevcuttur.If this option doesn’t appear, an Office 365 administrator is already in place.

Birden çok etki alanım olması halinde, kullanıcıların eklendiği Office 365 kiracısını denetleyebilir miyim?If I have multiple domains, can I control the Office 365 tenant that users are added to?

Hiçbir işlem yapmamanız durumunda her bir kullanıcı e-postası etki alanı ve alt etki alanı için bir kiracı oluşturulur.If you do nothing, a tenant is created for each user email domain and subdomain.

E-posta adresi uzantılarından bağımsız olarak tüm kullanıcıların aynı kiracıda olmasını istiyorsanız:If you want all users to be in the same tenant regardless of their email address extensions:

 • Önceden bir hedef kiracı oluşturun veya mevcut bir kiracıyı kullanın.Create a target tenant ahead of time or use an existing tenant. Söz konusu kiracıda birleştirilmesini istediğiniz tüm mevcut etki alanlarını ve alt etki alanlarını ekleyin.Add all the existing domains and subdomains that you want consolidated within that tenant. Böylece bu etki alanları ve alt etki alanları ile biten e-posta adreslerine sahip tüm kullanıcılar, kaydolduklarında otomatik olarak hedef kiracıya katılır.Then all the users with email addresses ending in those domains and subdomains automatically join the target tenant when they sign up.

Önemli

Oluşturulan kullanıcıları kiracılar arasında taşımak için desteklenen herhangi bir otomatik sistem yoktur.There is no supported automated mechanism to move users across tenants once they have been created. Tek bir Office 365 kiracısına etki alanı ekleme hakkında bilgi edinmek için bkz. Office 365'e etki alanınızı ve kullanıcılarınızı ekleme.To learn about adding domains to a single Office 365 tenant, see Add your users and domain to Office 365.