Görüntüleri bir Excel dosyasına kaydetme ve uygulamanıza eklemeHow to save images in an Excel file, and then add these images to your app

Bu öğreticide şunları gerçekleştireceğiz:In this tutorial, we:

 • Bir Excel dosyası oluşturma ve tablo olarak biçimlendirmeCreate an Excel file and format it as a table
 • OneDrive İş'e yönelik bir bağlantı oluşturma.Create a connection to OneDrive for Business. Herhangi bir bulut depolama hesabı kullanılabilir.Any cloud storage account will work. Bu kılavuzda OneDrive İş kullanılmıştır.In this walk-through, OneDrive for Business is used.
 • Kalem girişi denetimi ile bir uygulama oluşturmaCreate an app with a pen input control
 • Kalem girişi denetimiyle oluşturulan görüntüleri bir Excel dosyasına kaydetmeSave the images created from the pen input control to an Excel file
 • Bir Excel dosyasındaki görüntüleri uygulamanızda görüntülemeDisplay images from an Excel file in your app

ÖnkoşullarPrerequisites

Excel dosyasını bir tablo olarak oluşturmaCreate the Excel file as a table

 1. Boş bir Excel dosyasında, bir sütunu Image [image] olarak adlandırın.In a blank Excel file, name a column Image [image].
 2. Aşağıdaki adımları uygulayarak bir tablo oluşturun:Create a table using the following steps:

  1. Herhangi bir satırdaki ve sütundaki herhangi bir veriyi seçin.Select any piece of data in any row and any column. Örneğin, Image öğesini seçin.For example, select Image.
  2. Ekle şeridindeki Tablo seçeneğini belirleyin.On the Insert ribbon, select Table.
  3. İletişim kutusu penceresinde Tablom üstbilgi satırı içeriyor'u ve ardından Tamam'ı seçin.In the dialog window, select My table has headers, and select OK.

   Excel dosyanız artık tablo biçimindedir.Your Excel file is now in a table format. Verileri tablo olarak biçimlendirme konulu makalede Excel'de tablo biçimlendirme ile ilgili ek bilgiler sunulmaktadır.Format the data as a table provides additional details on table formatting in Excel.

  4. Tabloyu Drawings olarak adlandırın:Name the table Drawings:

   Tabloyu Drawings olarak yeniden adlandırma

 3. Excel dosyasını SavePen.xlsx olarak adlandırın ve dosyayı bulut depolama hesabınıza (OneDrive İş, Dropbox vb.) kaydedin.Name the Excel file SavePen.xlsx, and save the file to your cloud storage account (OneDrive for Business, Dropbox, and so on).

Kalem denetimi içeren bir uygulama oluşturmaCreate an app with the pen control

 1. PowerApps'te boş uygulama oluşturun.In PowerApps, create a blank app.
 2. Uygulamanızda bulut depolama hesabını bir veri kaynağı olarak ekleyin.In your app, add the cloud storage account as a data source. Hesabı veri kaynağı olarak ekledikten sonra SavePen.xlsx dosyasını bir bağlantı olarak ekleyin ve ardından Drawings tablosunu seçin:Once added as a data source, add SavePen.xlsx as a connection, and then select the Drawings table:
  BağlanConnect

  Bu işlemden sonra Drawings tablosu bir Veri kaynağı olarak listelenir.Now, the Drawings table is listed as a Data source.

 3. Ekle menüsünde, Metin ve ardından Kalem girişi seçeneğini belirleyin.On the Insert menu, select Text, and then select Pen input. Denetimi MyPen olarak yeniden adlandırın:Rename it MyPen:

  Yeniden adlandır

 4. Bir Düğme denetimi ekleyin (Ekle menüsü) ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Button control (Insert menu), and set its OnSelect property to the following formula:
  Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})
 5. Bir Görüntü galerisi denetimi ekleyin (Ekle menüsü > Galeri) ve Items özelliğini Drawings olarak ayarlayın.Add an Image gallery control (Insert menu > Gallery), and set its Items property to Drawings. Galeri denetiminin Image özelliği, ThisItem.Image olacak şekilde otomatik olarak ayarlanır.The Image property of the gallery control is automatically set to ThisItem.Image.

  Ekranınızın aşağıdaki gibi görünmesi gerekir:Your screen should look similar to the following:

  Örnek ekran

 6. F5 tuşuna basın veya Önizleme () seçeneğini belirleyin.Press F5 or select Preview (). MyPen denetiminde çizim yapın ve düğmeyi seçin.Draw something in MyPen, and the select the button. Galeri denetimindeki ilk görüntüde çiziminiz görüntülenir.The first image in the gallery control displays what you drew. Çiziminize ekleme yapın ve düğmeyi seçin.Add something else to your drawing, and select the button. Galeri denetimindeki ikinci görüntüde çiziminiz görüntülenir.The second image in the gallery control displays what you drew.

  Önizleme penceresini kapatın.Close the preview window.

 7. Bulut depolama hesabınıza gidin.Go to your cloud storage account. Otomatik olarak oluşturulmuş yeni bir SavePen_images klasörü bulunmaktadır.There's a new SavePen_images folder that is automatically created. Yeni klasörü görmek için yenileme yapmanız gerekebilir.You may need to refresh to see the new folder. Bu klasör kaydettiğiniz görüntüleri içerir ve söz konusu görüntülerin kimlikleri olarak dosya adları kullanılır.This folder contains your saved images with IDs for their file names.

  SavePen.xlsx dosyasını açın.Open SavePen.xlsx. Image sütunu bu yeni görüntülere ilişkin yolu içerir.The Image column includes the path to these new images.

Bir Excel dosyasındaki görüntüyü uygulamanıza eklemeAdd the image in an Excel file to your app

Başka bir örnekte, görüntüleri bir bulut depolama hesabına kaydedebilir ve ardından görüntüleri uygulamanızda görüntülemek için bir Excel tablosu kullanabilirsiniz.In another example, you can save images in a cloud storage account, and then use an Excel table to display the images in your app.

Bu örnekte, birkaç .jpeg dosyası içeren CreateFirstApp.zip dosyasını kullandık.In this example, we use the CreateFirstApp.zip that contains some .jpeg files.

Not

Bir Excel dosyasındaki görüntüler görüntülenirken bunlara ilişkin yollarda eğik çizgilerin kullanılması gerekir.When displaying images from an Excel file, the path to these images must use forward slashes. PowerApps, görüntüleri bir Excel tablosuna kaydederken (önceki adımlarda olduğu gibi) yolda ters eğik çizgiler kullanılır.When PowerApps saves images to an Excel table (as with the previous steps), the path uses backslashes. Bir önceki örnekte bulunan SavePen_images klasörünü de kullanabilirsiniz.So, you can also use the SavePen_images from the previous example. Böyle bir durumda, Excel tablosundaki yolları ters eğik çizgi yerine eğik çizgi kullanılacak şekilde değiştirin.If you do, change the paths in the Excel table to use forward slashes instead of backslashes. Aksi halde görüntüler açılmaz.Otherwise, the images will not display.

 1. CreateFirstApp.zip dosyasını indirin ve Assets klasörünü bulut depolama hesabınıza ayıklayın.Download CreateFirstApp.zip, and extract the Assets folder to your cloud storage account.
 2. Bir Excel elektronik tablosunda aşağıdakine benzer bir tablo oluşturun:In an Excel spreadsheet, create a table that looks similar to the following:

  Jackets tablosu

 3. Tabloyu Jackets olarak adlandırın.Name the table Jackets. Excel dosyasını Assets.xlsx olarak adlandırın.Name the Excel file Assets.xlsx. Assets klasörünü de Assets_images olarak yeniden adlandırabilirsiniz.You can also rename the Assets folder to Assets_images.
 4. Uygulamanızda Jackets tablosunu bir veri kaynağı olarak ekleyin.In your app, add the Jackets table as a data source.
 5. Bir Yalnızca görüntü denetimi ekleyin (Ekle menüsü > Galeri) ve Items özelliğini Jackets olarak ayarlayın:Add an Image only control (Insert menu > Gallery), and set its Items property to Jackets:

  Items özelliği

  Galeri, görüntüleri içerecek şekilde otomatik olarak güncelleştirilir:The gallery is automatically updated with the images:

  Ceket görüntüleri

Items özelliğini ayarladığınızda Excel tablosu otomatik olarak PowerAppsId adlı yeni bir sütunla güncelleştirilir.When you set the Items property, the Excel table is automatically updated with a new column named PowerAppsId.

Excel tablosunda görüntü yolu, bir görüntüye ilişkin URL de olabilir.In the Excel table, the image path can also be the URL to an image. Flooring Estimates örnek dosyasını bulut depolama hesabınıza indirin, FlooringEstimates tablosunu uygulamanıza bir veri kaynağı olarak ekleyin ve ardından galeri denetimini FlooringEstimates olarak ayarlayın.Download the Flooring Estimates sample file to your cloud storage account, add the FlooringEstimates table as a data source in your app, and then set the gallery control to FlooringEstimates. Galeri, görüntüleri içerecek şekilde otomatik olarak güncelleştirilir.The gallery is automatically updated with the images.

Daha fazla bilgi edininLearn more

Görüntü, video veya ses eklemeAdd an image, a video, or a sound
Uygulamanızda verileri çizgi grafikte, pasta grafiğinde veya çubuk grafikte göstermeShow data in a line, pie, or bar chart in your app
PowerApps'teki tabloları ve kayıtları anlamaUnderstand tables and records in PowerApps