Verileri içeri aktarmaImport data

Elektronik tabloda, telefonunuzda veya e-posta uygulamasında depolanması fark etmeksizin verilerinizi uygulamanıza nasıl aktaracağınızı buradan öğrenebilirsiniz.Whether your data is stored in a spreadsheet, on your phone, or in an email program, here’s how to import the data to your app. Örneğin, tüm müşteri bilgilerini tek bir yerden izleyebilmek için Excel elektronik tablosundaki müşteri listenizi uygulamaya içeri aktarabilirsiniz.For example, you might want to import your customer contact list from an Excel spreadsheet into the app so you can keep track of all your customer information in one place.

1. Adım: İçeri aktarma dosyanızı hazırlamaStep 1: Get your import file ready

İlk olarak verilerinizi bir Excel dosyasına dışarı aktarın.First, export your data into an Excel file. Şu biçimler desteklenir:These file formats are supported:

 • Excel çalışma kitabı (.xlsx)Excel workbook (.xlsx)
 • Virgülle ayrılmış değerler (.csv)Comma-separated values (.csv)

En fazla 32 MB boyutundaki .zip dosyalarına izin verilir.The maximum file size allowed for .zip files is 32 MB. Diğer dosya biçimlerinde en fazla 8 MB’lık dosyalara izin verilir.For the other file formats, the maximum file size allowed is 8 MB.

Bir e-posta programındaki verileri dışarı aktarmaExport data from an email program

 1. Verilerinizi bir virgülle ayrılmış değerler dosyasına (.csv) dışarı aktarın.Export your data into a comma-separated values file (.csv).

  E-posta programınızdan kişilerinizi dışarı aktarmanın adımlarını görmek için programın Yardım bölümünü açın ve “dışarı aktarma” yazarak arama yapın.To find specific steps to export contacts from your email program, open the program’s Help, and search for “export.” Başlığında “kişileri dışarı aktarma”, “adres defterinizi dışarı aktarma” veya “dışarı aktarma sihirbazı” içeren konu başlıklarını arayın.Look for topics that include “exporting contacts” or “exporting your address book” or “export wizard” in the title.

 2. Dosyayı sonradan rahatça bulabileceğiniz bir konuma kaydedin.Save the file in a location where you can easily find it later.

Elektronik tablodaki verileri dışarı aktarmaExport data from a spreadsheet

 1. Elektronik tabloyu açın.Open the spreadsheet.

 2. Gerekirse elektronik tablodaki sütun adlarını burada gösterilen karşılık gelen ad ile tam olarak eşleşecek biçimde düzenleyin.If necessary, edit any column name in the spreadsheet to exactly match the corresponding name shown here.

  Uyarı

  Elektronik tabloda, listelenen tüm sütun adlarının bulunmaması soruna yol açmaz.If the spreadsheet doesn’t include all the column names listed, that’s OK. Ancak sütun adı mevcutsa listede karşılık gelen ad ile tam olarak eşleşmelidir. Aksi takdirde içeri aktarma yapılamaz.However, if a column name does exist, it must match exactly with the corresponding name in the list or the import won’t work. Boşluklar gereklidir.Spaces are required. “Email (e-posta)” kelimesinin tire içermediğini unutmayın.Note that the word “Email” doesn’t contain a hyphen.

  Elektronik Tablodaki Sütun Adı (tam olarak aynı biçimde yazılmalıdır)Column Name in Spreadsheet (spelling must match exactly)
  AdFirst Name
  İkinci AdMiddle Name
  SoyadıLast Name
  İş TelefonuBusiness Phone
  Cep TelefonuMobile Phone
  İş unvanıJob Title
  İş Adresi SokakBusiness Street
  İş Adresi ŞehirBusiness City
  İş Adresi EyaletBusiness State
  İş Adresi Posta KoduBusiness Postal Code
  İş Adresi Ülke/BölgeBusiness Country/Region
  E-posta AdresiEmail Address
 3. Dosyayı kaydedin.Save the file.

Telefonunuzdaki verileri dışarı aktarmaExport data from your phone

Kişiler gibi verilerinizi, telefonunuzdan bilgisayarınıza dışarı aktarmak için bir USB kablosu veya bir uygulama kullanın.Use a USB cable or an app to export your data such as contacts from your phone to your computer.

Telefonunuzun markasına göre kişileri dışarı aktarmanın ayrıntılı adımlarını öğrenmek için, tercih ettiğiniz arama altyapısında (Bing gibi) “telefonumdaki kişileri dışarı aktarma” gibi bir ifade yazarak arama yapın.To find specific steps to export contacts for your brand of phone, search for “export contacts from my phone” in your favorite search engine (like Bing).

Bir uygulamayı bulmak için telefonunuzun çevrimiçi mağazasında arama yapın.To find an app, search your phone’s online store.

2. Adım: Dosyayı içeri aktarmaStep 2: Import the file

 1. Komut çubuğundan Excel’den İçeri Aktar veya CSV’den İçeri Aktar’ı seçin.On the command bar, select Import from Excel or Import from CSV.

  PowerApps'teki Ana MenüMain menu in PowerApps

 2. Kişilerinizin dışarı aktarmasını içeren dosyayı kaydettiğiniz klasöre gidin.Browse to the folder where you saved the file that contains the export of your contacts. Dosyayı seçip ve ardından İleri seçeneklerini belirleyin.Select the file, select Open, and then select Next.

  İpucu

  Tek seferde yalnızca bir dosyayı içeri aktarabilirsiniz.You can import only one file at a time. Daha fazla dosya getirmek için sihirbazı daha sonra yeniden çalıştırın.To bring in more files, run the wizard again later.

 3. Dosya adını inceleyin ve Eşlemeyi Gözden Geçir seçeneğini kullanarak alan ve veri sınırlayıcılarının doğru olduğunu denetleyin.Review the file name and verify that the field and data delimiters are correct using the Review Mapping option. Her şey uygun görünüyorsa İçeri Aktarmayı Bitir’i seçin.If everything looks good, select Finish Import.

Adım 3: İçeri aktarmanın başarılı olup olmadığını denetleyinStep 3: Check that the import is successful

Sihirbaz sona erdikten sonra, doğru biçimde içeri aktarıldığından emin olmak için verilerinizi (örneğin, kişiler listesi) denetleyin.After the wizard finishes, check your data (for example, list of contacts) to make sure they imported correctly.

 1. Ana menüden Kişiler’e gidin.From the main menu, go to Contacts.

 2. Kişiler listesinde ilerleyin.Scroll through the contact list. Tüm kişilerinizin listelendiğini doğrulayın ve alanların içeriklerinin doğru olup olmadığını denetleyin.Check that each person is listed and verify the contents of the fields for accuracy.

Çift baytlık karakterleri içeri aktarmaImport double-byte characters

Doğu Asya dilleri için çift baytlık karakterleri içeren verileri içeri aktarıyorsanız dosyanın UTF-8 BOM olarak kodlandığından emin olun.If you are importing data that includes double-byte characters for east asian languages, make sure the file is encoded as UTF-8 BOM. Düz UTF-8 yeterli olmayabilir.Plain UTF-8 may not be enough.

 1. Visual Studio Code kullanarak CSV dosyasını açın.Open the CSV file using Visual Studio Code.
 2. Alt çubuktan UTF-8 etiketine tıklayın (açılır pencere görüntülenir).In the bottom bar, click the label UTF-8 (pop-up opens).
 3. Kodlamayla kaydet’i seçin.Select Save with encoding.

Artık bu dosya için UTF-8 BOM kodlaması seçebilirsiniz.You can now pick UTF-8 BOM encoding for that file.