Model tabanlı uygulamada gezinmeyle ilgili temel bilgilerBasic navigation in a model-driven app

Model tabanlı uygulamada çalışma alanınıza erişmek, yeni bir kayıt oluşturmak veya diğer görevleri gerçekleştirmek için gezinti çubuğunu kullanın.Use the navigation bar to get to your work area, create a new record, search, or do other tasks in a model-driven app.

Model tabanlı uygulama gezintisiModel-driven app nav

 1. Varsayılan olarak site haritası genişletilip bu biçimde kalır.The site map is expanded and persists by default.
 2. Uygulamanın neresinde olduğunuzu belirtmek için şu anda bulunduğunuz alt alan vurgulanır.The sub area that you are currently in is highlighted to indicate where you are in the app.
 3. Son ve Sabitlenmiş öğeler, erişim kolaylığı sağlamak için en üstte gösterilir.Recent and Pinned items are at the top for easy access.
 4. Uygulamalar arasında geçiş yapmak için Alan değiştiriciyi kullanın.Use the Area switcher to switch between apps.
 5. Komutlar arasındaki farkı göstermek için komut çubuğundaki simgelerin renkleri farklıdır.Icons have unique colors on the command bar to show differentiation between commands.

Son kayıtlara, öğelere veya görünüme dönmeGet back to recent records, items, or view

Çoğu zaman aynı kayıtlarla çalışıyor olabilirsiniz.You probably work with the same records most of the time. Örneğin, aynı kişiye veya hesaba düzenli olarak erişim sağlamanız gerekebilir.For example, you might access the same contact or account on a regular basis. Bazen aynı veri listelerine (görünümlerine) tekrar tekrar ihtiyaç duyabilirsiniz.Or you might work with the same lists (views) of data over and over. En son kullanılan kayıtlara veya görünümlere dönmek için site haritasından faydalanabilirsiniz.You can quickly get back to recently used records or views from the site map. Kayıtlara ve görünümlere daha kolay ulaşmak için dilerseniz bunları sabitleyebilirsiniz.You can also pin records and views to make them easier to find.

 1. Site Haritası’ndan En Son öğesini seçin.From the Site Map, select Recent.

 2. En Son bölümünden geri dönmek istediğiniz kaydı, öğeyi veya görünümü seçin.Under Recent, choose the record, item, or view you want to go back to.

Kayıtları, öğeleri veya görünümleri sabitlemePin records, items, or view

 1. En son erişilen öğelerin listesini genişletmek için Site Haritası’ndan En Son seçeneğini belirleyin.From the Site Map, select Recent to expand the list of recently accessed items.

 2. En son kullanılanlar listesindeki öğenin yanındaki sabitleme simgesini seçtiğinizde bu öğe sabitlenenler listesine eklenir.Select the pin icon next to the item in the recent list, and it will be added to the pinned list.

  Sabitlenen kayıtlarPinned records

Sabitlenen kayıtları, öğeleri veya görünümleri kaldırmaUnpin records, items, or view

 1. Sabitlenen öğelerin listesini genişletmek için Site Haritası’ndan Sabitlenen seçeneğini belirleyin.From the Site Map, select Pinned to expand the list of pinned items.

 2. Öğenin yanındaki sabitlemeyi kaldırma simgesine tıkladığınızda öğe listeden çıkarılır.Select the unpin icon next to the item, and it will drop off the list.

  Sabitlenen kayıtları kaldırmaUnpin records

Kayıt ayarlama gezinmesiRecord set navigation

Önceden ayarlanmış görünümlerden ve sorgulardan faydalanarak birden fazla kayıt arasında gezinin.Navigate through multiple records with preset views and queries. Kayıt odaklı gezinme, kullanıcıların çalıştıkları listeyi kaybetmeden listedeki bir kayıttan diğerine geçmesine ve kolayca geri dönmesine olanak tanıyarak verimliliği artırır.The record-focused navigation improves productivity by allowing users to jump from record to record in the list and easily navigate back without losing their working list.

Kayıt ayarlama gezinmesiRecord set navigation

Başvuru paneliReference panel

Başvuru paneli, çalıştığınız ekrandan ayrılmadan işlerinizi halletmenin harika bir yolunu sağlar.The reference panel is a great way to get work done without moving away from the screen you’re on. Bir hesaba ilişkin durumlar ve fırsatlar gibi alakalı öğeleri, görüntülediğiniz kaydın bağlamından ayrılıp başka bir ekrana geçmeden bulabilirsiniz.You can look up other related things, such as cases or opportunities for an account, within the context of the record you’re viewing without navigating to other screen.

Başvuru paneliReference panel

Başvuru Paneli hakında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin:Watch this video to learn more about the Reference Panel:

BildirimlerNotifications

Bir formda üç tür bildirim gösterilir: Bilgilendirme, Uyarı ve Hata.There are three types of notifications that are shown on a form: Informational, Warning and Error. Bildirimler her zaman formun üst kısmında, üst bilginin üzerinde görüntülenir.Notifications are always available at the top of the form, just above the header.

Aşağıda açıklanan bildirimler sürüm 9.1.9.3010 ile sunulur.The notifications described below are available with version 9.1.9.3010.

Bildirim örneğiExample of notifications

Bir satırda yalnızca bir bildirim görürsünüz.If there is only one notification you will see a single line.

Tekli bildirim örneğiExample of single notifications

Birden fazla bildirim varsa kaç bildirim olduğunu görürsünüz.If there is more than one notification, you will see the number of notifications. Her bir iletileri görüntülemek için çift köşeli ayracı seçin.Select the chevron, to view each message.

Çoklu bildirim örneğiExample of multiple notifications