Bir uygulamada akış başlatmaStart a flow in an app

Microsoft Flow'u kullanarak, uygulamada bir olay meydana geldiğinde bir veya daha fazla görev gerçekleştiren bir mantık oluşturabilirsiniz.You can use Microsoft Flow to create logic that performs one or more tasks when an event occurs in an app. Örneğin, bir düğmeyi, kullanıcı tarafından seçildiğinde SharePoint listesinde bir öğe oluşturulacak, bir e-posta veya toplantı isteği gönderilecek, buluta bir dosya eklenecek ya da bunların tümü gerçekleşecek şekilde yapılandırabilirsiniz.For example, configure a button so that, when a user selects it, an item is created in a SharePoint list, an email or meeting request is sent, a file is added to the cloud, or all of these. Uygulamadaki herhangi bir denetimi, PowerApps'i kapatsanız bile çalışmaya devam eden bir akışı başlatacak şekilde yapılandırabilirsiniz.You can configure any control in the app to start the flow, which continues to run even if you close PowerApps.

ÖnkoşullarPrerequisites

 • PowerApps'e kaydolun ve ardından şu adımlardan birini izleyin:Sign up for PowerApps, and then follow either of these steps:

  • Windows Mağazası'nda, Windows için PowerApps Studio'yu yükleyin, uygulamayı açın ve kaydolmak için kullandığınız kimlik bilgilerini girerek oturum açın.In the Windows Store, install PowerApps Studio for Windows, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
  • powerapps.com adresinde, sayfanın sol alt köşesindeki Yeni uygulama seçeneğine tıklayarak veya dokunarak Web için PowerApps Studio'yu açın.In powerapps.com, open PowerApps Studio for web by clicking or tapping New app in the lower-left corner.
 • Denetimleri yapılandırma hakkında bilgi edinin.Learn how to configure a control.

Akış oluşturmaCreate a flow

 1. powerapps.com'da oturum açın ve sol gezinti çubuğundaki Akışlar'ı seçin.Sign in to powerapps.com, and then select Flows in the left navigation bar.

 2. Akışlarım sayfasındaki Boş akış oluştur seçeneğini belirleyin.On the My Flows page, select Create from blank.

  Şablon kullanmadan akış oluşturma seçeneği

  PowerApps, varsayılan tetikleyici olarak eklenir.PowerApps is added as the default trigger.

  Akışı başlatan tetikleyici olarak PowerApps

 3. Yeni adım'ı ve ardından Eylem ekle'yi seçin.Select New step, and then select Add an action.

  Eylem ekleme seçeneği

 4. Şu örnekte olduğu gibi, Search all services and actions (Tüm hizmetler ve eylemler içinde arayın) kutusunda akışınız için bir eylem belirtin:In the box that says Search all services and actions, specify an action for your flow, as in this example:

  1. Kutuya SharePoint yazın ve Eylemler bölümündeki listeden SharePoint - Create item (SharePoint - Öğe oluştur) seçeneğini belirleyin.Type SharePoint in the box, and then select SharePoint - Create item in the list under Actions.

   SharePoint öğesi oluşturma seçeneği

  2. İstenirse, SharePoint'e bağlanmak için kimlik bilgilerini girin.If prompted, provide credentials to connect to SharePoint.

  3. Site Address (Site Adresi) kutusunda, liste içeren bir SharePoint Online sitesinin URL'sini yazın veya yapıştırın.In the Site Address box, type or paste the URL of a SharePoint Online site that contains a list.

   Not

   Listeyi içermeyen sitenin URL'sini belirtin.Specify the URL for the site not including the list.

  4. List Name (Liste Adı) kutusunda, kullanmak istediğiniz listeyi seçin.In the List Name box, select the list that you want to use.

  5. Title (Başlık) kutusuna tıklayın veya dokunun ve ardından Dinamik içerik ekle'yi seçin.Click or tap the Title box, and then select Add dynamic content.

   Title (Başlık) alanına PowerApps içinde iste parametresini ekleme

  6. Parametre listesinden PowerApps içinde iste'yi seçin.In the list of parameters, select Ask in PowerApps.

   Parametre ekleme

 5. (isteğe bağlı) Belirttiğiniz bir adrese onay postası göndermek veya başka bir veri kaynağında ilgili bir giriş oluşturmak gibi bir veya daha fazla ek eylem belirtin.(optional) Specify one or more additional actions, such as sending approval mail to an address that you specify or creating a related entry in another data source.

 6. Ekranın üst kısmının yakınında, akışınız için bir ad yazın veya yapıştırın ve ardından Akış oluştur seçeneğini belirleyin.Near the top of the screen, type or paste a name for your flow, and then select Create flow.

  Akışınızı adlandırma ve kaydetme

Bir uygulamaya akış eklemeAdd a flow to an app

 1. PowerApps'in Dosya menüsündeki Yeni seçeneğini belirleyin.In PowerApps, select New in the File menu.

 2. Boş uygulama kutucuğunda Telefon düzeni'ni seçin.On the Blank app tile, select Phone layout.

 3. Bir Metin girişi denetimi ekleyin ve denetimi RecordTitle olarak adlandırın.Add a Text input control, and name it RecordTitle.

 4. Bir Düğme denetimi ekleyin ve denetimi RecordTitle denetiminin altına taşıyın.Add a Button control, and move it under RecordTitle.

 5. Düğme denetimi seçiliyken Eylem sekmesindeki Akışlar seçeneğini belirleyin.With the Button control selected, select Flows on the Action tab.

  Eylem sekmesindeki Akışlar seçeneği

 6. Görünen bölmede, önceki yordamda oluşturduğunuz akışı seçin.In the pane that appears, select the flow that you created in the previous procedure.

  Not

  Oluşturduğunuz akış mevcut değilse PowerApps'in, akışı oluşturduğunuz ortama ayarlandığını doğrulayın.If the flow that you created isn't available, confirm whether PowerApps is set to the environment in which you created the flow.

  Özelleştirme bölmesinden akış ekleme

 7. Formül çubuğunda, otomatik olarak eklenen formülün sonuna RecordTitle.Text) yazın veya yapıştırın.In the formula bar, type or paste RecordTitle.Text) at the end of the formula that's been automatically added.

  Akışı içeren OnSelect özelliği

Akışı test etmeTest the flow

 1. F5 tuşuna basarak (veya sağ üst köşenin yakınındaki oku seçerek) Önizlemeyi açın.Open Preview by pressing F5 (or by selecting the arrow near the upper-right corner).

  Akışı içeren OnSelect özelliği

 2. RecordTitle denetimine met,n yazın veya yapıştırın ve ardından Düğme denetimine tıklayın veya dokunun.Type or paste text in RecordTitle, and then click or tap the Button control.

  Belirtilen listede, başlık olarak belirlediğiniz metni içeren bir SharePoint öğesi oluşturulur.A SharePoint item is created in the list you specified with the text you specified as the title. Akış çalıştırıldığında liste açıksa değişikliklerin görünmesi için tarayıcı pencerenizi yenilemeniz gerekebilir.If the list was open when the flow ran, you might need to refresh your browser window to show the changes.