Formülleri kullanmaya başlamaGet started with formulas

Uygulamanızı, yalnızca değerleri hesaplamak ve diğer görevleri gerçekleştirmekle (Excel'de yaptıkları gibi) kalmayıp, aynı zamanda kullanıcı girişine yanıt veren (uygulamanın gerektirdiği şekilde) formüllerle yapılandırın.Configure your app with formulas that not only calculate values and perform other tasks (as they do in Excel) but also respond to user input (as an app requires).

 • Excel'de, hücre doldurma ve tablo ile grafik oluşturma gibi işlemler yapan formüller oluşturursunuz.In Excel, you build formulas that, for example, populate cells and create tables and charts.
 • PowerApps'te ise hücreler yerine denetimleri yapılandırarak benzer formüller oluşturursunuz.In PowerApps, you build similar formulas as you configure controls instead of cells. Ayrıca, elektronik tablolar yerine özellikle uygulamalar için geçerli olan formüller oluşturursunuz.In addition, you build formulas that apply specifically to apps instead of spreadsheets.

Örneğin, kullanıcılar bir düğme seçtiğinde, kaydırıcıyı ayarladığında veya başka bir şekilde giriş sağladığında uygulamanızın nasıl yanıt vereceğini belirlemek üzere bir formül oluşturun.For example, you build a formula to determine how your app responds when users select a button, adjust a slider, or provide other input. Bu formüller farklı bir ekran gösterebilir, uygulama dışındaki bir veri kaynağını güncelleştirebilir veya mevcut bir tablodaki veri alt kümesini içeren bir tablo oluşturabilir.These formulas might show a different screen, update a data source that's external to the app, or create a table that contains a subset of the data in an existing table.

Formülleri çok çeşitli senaryolar için kullanabilirsiniz.You can use formulas for a wide variety of scenarios. Örneğin, cihazınızın GPS'sini, bir harita denetimini veya Location.Latitude ve Location.Longitude özelliklerinden yararlanan bir formülü kullanarak geçerli konumunuzu görüntüleyebilirsiniz.For example, you can use your device's GPS, a map control, and a formula that uses Location.Latitude and Location.Longitude to display your current location. Siz hareket ettikçe, harita konumunuzu otomatik olarak izler.As you move, the map automatically tracks your location.

Bu konuda formüllerle çalışma hakkında yalnızca genel bir bakış sunulmaktadır.This topic provides only an overview of working with formulas. Daha fazla ayrıntı için formül başvurusunun yanı sıra işlev, işleç ve kullanabileceğiniz diğer yapı taşlarını içeren tam listeye göz atın.Browse the formula reference for more details and the complete list of functions, operators, and other building blocks you can use.

ÖnkoşullarPrerequisites

Basit bir değer görüntülemeShow a simple value

Excel'de 42 sayısı veya Merhaba Dünya tümceciği gibi belirli bir veriyi hücreye yazarak girebilirsiniz.In Excel, you can enter a specific piece of data, such as the number 42 or the phrase Hello World, by typing it into a cell. Bu hücre bu verileri her zaman tam olarak yazdığınız şekilde gösterir.That cell will always show that data exactly as you typed it. PowerApps'te, bir etiketin Text özelliğini, çift tırnak işaretleri içine alınmış istediğiniz tam karakter dizisine ayarlayarak benzer şekilde değişmeyen bir veri belirtebilirsiniz.In PowerApps, you can similarly specify a piece of data that doesn't change by setting the Text property of a label to the exact sequence of characters that you want, surrounded by double quotation marks.

 1. Dosya menüsünde Yeni'yi seçin (ekranın sol kenarında).Select New on the File menu (near the left edge of the screen).
 2. Uygulama oluştur seçeneğinin altında bulunan Boş uygulama kutucuğundaki Telefon düzeni'ni seçin.Under Create an app, select Phone layout on the Blank app tile.

  Formül çubuğu ekranın üstünde bulunur.The formula bar sits at the top of the screen.

  Formül çubuğu

  Bu çubuk iki bölümden oluşur:This bar has two parts:

  • Özellik listesi: Her denetim ve ekran bir özellikler kümesine sahiptir.Property list: Each control and screen has a set of properties. Belirli bir özelliği seçmek için bu listeyi kullanın.Use this list to select a specific property.
  • Formül: Bu özellik için hesaplanacak olan ve değerler, işleçler ve işlevlerden oluşan formül.Formula: The formula to be calculated for this property, made up of values, operators, and functions.

   Formül çubuğunda, seçili denetimin veya bir denetim seçili değilse ekranın özelliklerini görüp düzenleyebilirsiniz.In the formula bar, you can see and edit properties for the selected control or for the screen if no controls are selected. Seçili denetimin adını İçerik sekmesinde görebilirsiniz:You can see the name of the selected control on the Content tab:

   İçerik çubuğu o anda seçili denetimi gösterir

   Seçili denetimin adını İçerik sekmesinde, ada tıklayarak değiştirebilirsiniz.You can change the name of the selected control in the Content tab by clicking the name.

 3. Ekrana bir Etiket denetimi ekleyin.Add a Label control to the screen.

  TextBox denetimi eklendi

  Bir etiket eklediğinizde, denetimin ne göstereceğini belirleyen Text özelliği otomatik olarak özellik listesinde gösterilir.When you add a label, the property list automatically shows the Text property, which drives what the control shows. Varsayılan olarak, bu özelliğin değeri "Text" şeklindedir.By default, the value of this property is "Text".

 4. Text özelliğinin değerini, formül çubuğunda çift tırnak işaretleri arasına ilgili dizeyi yazarak "Merhaba Dünya" olarak ayarlayın:Set the value of the Text property to "Hello World" by typing that string, surrounded by double quotes, into the formula bar:

  "Merhaba Dünya" etiketini kullanma

  Etiket, yazmakta olduğunuz bu yeni değeri yansıtır.The label reflects this new value as you type it. Siz yazarken ekranda sarı ünlem simgeleri gösterilebilir.The screen may show yellow exclamation-point icons while you type. Bu simgeler hataları gösterir, ancak geçerli bir değer girildikten sonra bunlar kaybolur.These icons indicate errors, but they'll go away when you finish entering a valid value. Örneğin, her iki ucunda çift tırnak işareti olmayan bir dize geçerli değildir.For example, a string without double quotation marks on both ends isn't valid.

  Excel'de, 42 gibi bir sayıyı bir hücreye yazarak veya =SUM(30,12) gibi bu sayıya çözümlenen bir formül girerek gösterebilirsiniz.In Excel, you can show a number, such as 42, by typing it into a cell or by typing a formula that resolves to that number, such as =SUM(30,12). PowerApps'te etiket gibi bir denetimin Text özelliğini 42 veya Sum(30,12) değerine ayarlayarak aynı etkiyi elde edebilirsiniz.In PowerApps, you can achieve the same effect by setting the Text property of a control, such as a label, to 42 or Sum(30,12). Çalışma sayfasındaki veya uygulamadaki diğer değişikliklerden bağımsız olarak, hücre ve etikette her zaman bu sayı gösterilir.The cell and the label will always show that number regardless of what else changes in the worksheet or the app.

  Not

  PowerApps'te bir formülün başına Excel'de yaptığınız gibi bir eşittir işareti veya artı işareti koymazsınız.In PowerApps, you don't precede a formula with an equals sign or a plus sign as you do in Excel. Formül çubuğu, buraya yazdığınız her şeyi varsayılan olarak bir formül kabul eder.The formula bar treats anything you type there as a formula by default. Ayrıca, daha önce bir metin dizesi belirtmek için yaptığınızın aksine, formülü tırnak işaretleri (") arasına almazsınız.You also don't surround a formula with double quotation marks ("), as you did earlier to specify a string of text.

 5. Etiketin Text özelliğinde "Merhaba Dünya" ifadesini Sum(1,2,3) ile değiştirin.In the Text property of the label, replace "Hello World" with Sum(1,2,3).

  Sum(1,2,3 kısmi işlevinin parantez kapatılmadan yazılması hatalar gösterir

  Siz yazarken, formül çubuğu bu işleve ilişkin açıklamaları ve beklenen bağımsız değişkenleri göstererek size yardımcı olur.While you type, the formula bar helps you by showing the description and the expected arguments for this function. "Merhaba Dünya" ifadesindeki son çift tırnak işaretinde olduğu gibi, bu formülün parantezini kapatıncaya kadar ekranda hatayı belirten sarı ünlem işaretleri gösterilir:As with the final double quotation mark in "Hello World", the screen shows yellow exclamation points to indicate an error until you type the final parenthesis of this formula:

  Tamamlanan Sum(1,2,3) formülünü kullanma

Girişi temel alarak bir değeri değiştirmeChange a value based on input

Excel'de A1 ve A2 hücrelerinin içerdiği değerlerin toplamını göstermek üzere bir hücreye =SUM(A1:A2) yazarsınız.In Excel, you type =SUM(A1:A2) into a cell to show the sum of whatever values cells A1 and A2 contain. Bu değerlerin herhangi biri veya ikisi birden değişirse, formülü içeren hücre güncelleştirilmiş sonucu otomatik olarak gösterir.If either or both of those values change, the cell that contains the formula automatically shows the updated result.

İki sayıyı toplayan Excel yeniden hesaplama işleminin çizimi

PowerApps'te denetimler ekleyerek ve özelliklerini ayarlayarak benzer bir sonuç elde edebilirsiniz.In PowerApps, you can achieve a similar result by adding controls and setting their properties. Bu örnekte, önceki yordamdaki etiket ve TextInput1 ile TextInput2 adlı iki Metin girişi denetimi gösterilmektedir.This example shows the label from the previous procedure and two Text input controls, named TextInput1 and TextInput2.

İki sayıyı toplayan PowerApps yeniden hesaplama işleminin çizimi

Metin girişi denetimlerine yazdığınız sayılara bakılmaksızın, Text özelliği aşağıdaki formüle ayarlandığından etikette her zaman bu sayıların toplamı gösterilir:Regardless of what numbers you type in the text-input controls, the label always shows the sum of those numbers because its Text property is set to this formula:
TextInput1 + TextInput2TextInput1 + TextInput2

İki sayıyı toplayan PowerApps yeniden hesaplama işleminin çizimi

Excel'de, örneğin negatif değerleri kırmızı renkte göstermek için, koşullu biçimlendirme kullanabilirsiniz.In Excel, you can use conditional formatting to show, for example, negative values in red. PowerApps'te, Excel'dekine benzer şekilde davranan If işlevini içeren bir formül kullanabilirsiniz.In PowerApps, you use a formula that contains the If function, which behaves similarly to how it behaves in Excel.

 1. Etiketin Color özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Color property of the label to this formula:
  If( Value(TextBox1.Text) < 0, Red, Black )If( Value(TextBox1.Text) < 0, Red, Black )

  Not

  Bir formülde, denetimin adını, sonunda bir nokta ve sonra özellik adı ile sağlayarak özelliği belirtin.In a formula, specify the property of a control by providing the name of the control, followed by a period, followed by the name of the property. Örneğin, TextBox1 denetiminin Text özelliğini TextBox1.Text yazarak belirtin.For example, specify the Text property of TextBox1 by typing TextBox1.Text.

  PowerApps'te, değerini temel alarak bir etiketin rengini değiştiren yeniden hesaplama işleminin çizimi

 2. TextInput1 ve TextInput2 denetimlerinde, toplandığı zaman negatif bir sayı veren iki sayı belirtin.In TextInput1 and TextInput2, specify two numbers that, when added together, result in a negative number.

  PowerApps'te, değerini temel alarak bir etiketin rengini değiştiren yeniden hesaplama işleminin çizimi

  Etiketteki değer kırmızı renkte görünür.The value in the label appears in red.

Kullanıcı girişini temel alarak bir rengi değiştirmeChange a color based on user input

Uygulamanızın görünümünün veya davranışının kullanıcılar tarafından değiştirilebilmesi için uygulamanızı formüllerle yapılandırabilirsiniz.You can configure your app with formulas so that users can change your app's appearance or behavior. Örneğin, yalnızca kullanıcının belirttiği bir metin dizesini içeren verileri göstermek üzere filtre oluşturabilir veya kullanıcıların bir veri kümesini, veri kümesindeki belirli bir sütuna göre sıralamasına izin verebilirsiniz.For example, you can create a filter to show only data that contains a string of text that the user specifies, or you can let users sort a set of data based on a certain column in the data set. Bu yordamda, kullanıcıların bir veya daha fazla kaydırıcıyı ayarlayarak ekran rengini değiştirebilmesini sağlayacaksınız.In this procedure, you'll let users change the color of the screen by adjusting one or more sliders.

 1. Önceki yordamlarda bulunan denetimleri kaldırın ve daha önce yaptığınız gibi boş bir uygulama oluşturup uygulamaya üç kaydırıcı denetimi ekleyin:Remove the controls from the previous procedures, or create a blank app as you did previously, and add three slider controls to it:

  Kaydırıcı denetimi ekleme

 2. Kaydırıcıları üst üste binmeyecek şekilde düzenleyin, üç etiket ekleyin ve Kırmızı, Yeşil ve Mavi metinlerini görüntüleyecek şekilde yapılandırın:Arrange the sliders so they don't overlap, add three labels, and configure them to show Red, Green, and Blue:

  Kaydırıcıları düzenleme ve her renk bileşeni için etiketler ekleme

 3. Her kaydırıcının Max özelliğini, RGBA işlevindeki renk bileşenlerinin en büyük değeri olan 255'e ayarlayın.Set the Max property of each slider to 255, which is the maximum value of a color component for the RGBA function.

  Max özelliğini İçerik sekmesinden veya özellik listesinden seçerek belirtebilirsiniz:You can specify the Max property by selecting it on the Content tab or in the property list:

  Her kaydırıcının en büyük değerini değiştirme

 4. Herhangi bir denetimin dışındaki bir yere tıklayarak ekranı seçin ve ekranın Fill özelliğini şu formüle ayarlayın:Select the screen by clicking away from any control, and then set the screen's Fill property to this formula:
  RGBA( Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value, 1 )RGBA( Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value, 1 )

  Daha önce açıklandığı gibi, denetim özelliklerine erişmek için .As already described, you access control properties by using the . işlecini kullanırsınız.operator. Slider1.Value, kaydırıcının Value özelliğini ifade eder ve kullanıcının kaydırıcıyı Min ile Max değerleri arasında nereye yerleştirdiğini yansıtır.Slider1.Value refers to the slider's Value property, which reflects where the user has placed the slider between the Min and Max values. Bu formülü yazarken, içerdiği her denetim, ekran ile formül çubuğu arasında renk kodludur:As you type this formula, each control that it contains is color coded between the screen and the formula bar:

  Ekranın arka plan dolgu rengi için formülü değiştirme, henüz tamamlanmamış

  Parantezi kapatırken ekranın arka planı her bir kaydırıcının 50 olan varsayılan değerine göre koyu griye döner.As you type the closing parenthesis, the screen's background will change to dark gray based on the default value of each slider, which is 50. Formülü yazmayı tamamladığınız sırada bu değer hesaplanır ve arka plan dolgu renginin değeri olarak kullanılır.At the moment when you finish typing the formula, it's calculated and used as the value of the background fill color. Varsayılan çalışma alanındayken Önizlemeyi açmaya gerek kalmadan uygulamanızla etkileşim kurabilirsiniz:You can interact with your app while in the default workspace without needing to open Preview:

  Her kaydırıcının en büyük değerini değiştirme

 5. Kaydırıcıları ayarlayın ve değişikliklerinizin arka plan rengini nasıl etkilediğini görün.Adjust the sliders, and see how your changes affect the background color.

  Her kaydırıcı değiştikçe, RGBA işlevini içeren formül yeniden hesaplanır ve ekranın görünüşünü hemen değiştirir.As each slider changes, the formula that contains the RGBA function is recalculated, which immediately changes how the screen appears.

  Ekranın arka plan dolgu rengi için formülü değiştirme, tamamlandı

Uygulama davranışını yönetmeManage app behavior

Formülleri yalnızca hesaplamalar yapmak ve görünümü değiştirmek için değil, eylemler yapmak için de kullanabilirsiniz.You can use formulas not only to perform calculations and change appearance but also to take action. Örneğin, bir düğmenin OnSelect özelliğini Navigate işlevini içeren bir formüle ayarlayabilirsiniz.For example, you can set the OnSelect property of a button to a formula that includes the Navigate function. Bir kullanıcı bu düğmeyi seçtiğinde, formülde belirttiğiniz ekran görüntülenir.When a user selects that button, the screen that you specify in the formula appears.

Navigate ve Collect gibi bazı işlevleri yalnızca davranış formüllerinde kullanabilirsiniz.You can use some functions, such as Navigate and Collect, only in behavior formulas. Bir işlevi yalnızca bu bağlamda kullanabiliyorsanız formül başvurusu bunu belirtir.The formula reference calls out if you can use a function only in this context.

İşlevleri noktalı virgül (;) ile ayırarak, bir davranış formülünde birden fazla işlem yapabilirsiniz.You can take more than one action in a behavior formula if you separate functions with a semi-colon (;). Örneğin, bir bağlam değişkenini güncelleştirmek, bir veri kaynağına veri göndermek ve son olarak başka bir ekrana gitmek isteyebilirsiniz.For example, you might want to update a context variable, push data to a data source, and finally navigate to another screen.

Kategoriye göre özellikler listesini görüntülemeView a list of properties by category

Özellikler listesinde, özellikler alfabetik sıraya göre gösterilir, ancak Görünüm sekmesindeki Gelişmiş seçeneğini belirlerseniz bir denetimin tüm özelliklerini kategoriye göre düzenlenmiş olarak da görüntüleyebilirsiniz:The properties list shows properties alphabetically, but you can also view all the properties of a control, organized by category, if you select the Advanced option on the View tab:

Gelişmiş görünüm

Formülleri doğrudan bu görünümde düzenleyebilirsiniz.You can edit formulas directly within this view. Bölmenin üst kısmındaki denetim seçiciyi kullanarak, birlikte çalışabileceğiniz denetimi hızlıca bulabilirsiniz.With the control selector at the top of the pane, you can quickly find a control to work with. Özellik arama ile bu denetimin bir özelliğini de hızlıca bulabilirsiniz.And with the property search, you can quickly find a property of that control.

Başlangıçta, bu görünüm en önemli özellikleri gösterir.Initially, this view shows the most important properties. Tüm özellikleri açığa çıkarmak için bölmenin altındaki aşağı oka tıklayın.To reveal all the properties, click the down arrow at the bottom of the pane. Her denetim, denetimin davranışını ve görünümünü tüm yönleriyle yöneten uzun bir özellikler listesine sahiptir.Each control has a long list of properties that govern all aspects of the control's behavior and appearance. Listede gezinebilir veya bölmenin üstündeki kutuya yazarak bir özelliği arayabilirsiniz.You can scroll through the list or search for a property by typing in the box at the top of the pane.

Formül söz dizimiFormula syntax

Okunabilirliğin artırılması ve uzun formülleri anlamanıza yardımcı olması için, formül çubuğuna formül yazdığınız sırada farklı söz dizimi öğeleri farklı renklerde görünür.As you type a formula in the formula bar, different syntax elements appear in different colors to improve readability and help you understand long formulas. PowerApps'teki renk kodu listesi aşağıda verilmiştir.Here is the color code list in PowerApps.

söz dizimi vurgulaması