PowerApps'teki davranış formüllerini anlamaUnderstand behavior formulas in PowerApps

Davranış formülleriBehavior formulas

Çoğu formülde bir değer hesaplanır.Most formulas calculate a value. Yeniden hesaplama, Excel elektronik tablolarında olduğu gibi, değer değiştikçe otomatik olarak gerçekleştirilir.Like an Excel spreadsheet, recalculation happens automatically as values change. Örneğin, değer sıfırdan küçükse söz konusu değeri Etiket denetiminde kırmızı renkte, büyükse siyah renkte göstermek isteyebilirsiniz.For example, you might want to show the value in a Label control in red if the value is less than zero or in black otherwise. Bu nedenle, ilgili denetimin Color özelliğini şu formül olarak ayarlayabilirsiniz:So you can set the Color property of that control to this formula:
If( Value(TextBox1.Text) >= 0, Color.Black, Color.Red )If( Value(TextBox1.Text) >= 0, Color.Black, Color.Red )

Bu bağlamda, kullanıcının bir Düğme denetimi seçmesi ne anlama gelir?In this context, what does it mean when the user selects a Button control? Hiçbir değer değişmediği için hesaplanacak yeni öğe yoktur.No value has changed, so there is nothing new to calculate. Excel'de Düğme denetiminin eşdeğeri yoktur.Excel has no equivalent to a Button control.

Kullanıcı, bir Düğme denetimi seçerek uygulamanın durumunu değiştirecek bir dizi eylem veya davranış başlatır:By selecting a Button control, the user initiates a sequence of actions, or behaviors, that will change the state of the app:

Bu işlevler uygulamanın durumunu değiştirdiğinden otomatik olarak yeniden hesaplanamaz.Because these functions change the state of the app, they can't be automatically recalculated. Bu işlevleri; davranış formülleri olarak adlandırılan OnSelect, OnVisible, OnHidden ve diğer On... özelliklerine yönelik formüllerde kullanabilirsiniz.You can use them in the formulas for the OnSelect, OnVisible, OnHidden, and other On... properties, which are called behavior formulas.

Birden çok eylemMore than one action

Gerçekleştirilecek eylemlerin bir listesini oluşturmak için noktalı virgül kullanın.Use semicolons to create a list of actions to perform. Örneğin, bir bağlam değişkenini güncelleştirmek ve ardından önceki ekrana dönmek isteyebilirsiniz:For example, you might want to update a context variable and then return to the previous screen:

  • UpdateContext( { x: 1 } ); Back()UpdateContext( { x: 1 } ); Back()

Eylemler, formülde göründükleri sıraya göre gerçekleştirilir.Actions are performed in the order in which they appear in the formula. Sonraki işlev, geçerli işlev tamamlanana kadar başlatılmaz.The next function won't start until the current function has completed. Hata oluşması durumunda sonraki işlevler başlatılmayabilir.If an error occurs, subsequent functions might not start.