PowerApps'te kural oluşturmaCreate a rule in PowerApps

Bir uygulamayı, belirttiğiniz ölçütlere göre otomatik olarak değiştirmek için kurallar oluşturun.Create rules to automatically modify an app based on criteria that you specify. Örneğin, liste öğelerini durumlarına göre kırmızı, sarı veya yeşil olarak gösterin ya da yalnızca belirli kullanıcılar (örneğin, yöneticiler) için bir onay düğmesi gösterin.For example, show list items in red, yellow, or green based on their status, or show an approval button only for certain users (such as managers).

Kuralları çeşitli denetimlere ekleyebilirsiniz.You can add rules to a variety of controls. Bu konu başlığında, bir Kaydırıcı denetiminin değerinin 70'ten büyük olması halinde bir Etiket denetiminin metin renginin değiştirilmesini sağlayacak bir kural ekleyeceksiniz.In this topic, you'll add a rule to change the text color of a Label control if the value of a Slider control is greater than 70.

Kural eklemeAdd a rule

 1. Bir denetim seçin (veya bir denetim ekleyip seçili halde bırakın).Select a control (or add a control and leave it selected).

  Bu konu başlığı için bir etiket ve kaydırıcı ekleyin, etiketin Text özelliğini Slider1.Value olarak ayarlayın ve ardından kaydırıcıyı seçin.For this topic, add a label and a slider, set the label's Text property to Slider1.Value, and then select the slider.

 2. Sağ bölmede Kurallar'a tıklayın veya dokunun ve ardından Yeni kural'a tıklayın veya dokunun.In the right-hand panel, click or tap Rules, and then click or tap New rule.

  Yeni kural oluşturma

  Bir veya birden çok kuralın tanımlanmış olduğu bir denetimi seçtiğinizde kurallardan herhangi birine tıklar veya dokunursanız söz konusu kuralı düzenleyebilirsiniz.If you select a control for which one or more rules has already been defined, you can edit any of them if you click or tap it.

Koşul eklemeAdd a condition

Koşul, true veya false değerini döndüren bir ifadedir (örneğin, bir değerin 70'den büyük olup olmadığı).A condition is an expression that evaluates to true or false, such as whether a value is greater than 70. Bir şablona göre ifade yazabilir veya sıfırdan başlayabilirsiniz ve ifadeyi kullanıcı arabirimindeki (IntelliSense) kılavuza göre özelleştirebilirsiniz.You can write the expression based on a template or start from scratch, and you can customize the expression based on guidance in the UI (Intellisense).

 1. Koşul ekle'ye tıklayın veya dokunun ve ardından bir şablona veya Özel koşul'a tıklayın.Click or tap Add a condition, and then click a template or Custom condition.

  Bu konu başlığı için, Şundan büyüktür: seçeneğine tıklayın veya dokunun.For this topic, click or tap Greater than.

  Koşul ekleme

 2. Kuralın ne zaman geçerli olacağını tanımlamak için ifadeyi güncelleştirin.Update the expression to define when the rule applies.

  Bu konu başlığı için şu ifadeyi elde etmek üzere 0 değerini 70 olarak değiştirin: For this topic, change 0 to 70 to get this expression:
  Slider1.Value > 70Slider1.Value > 70

Eylem ekleAdd an action

Eylemler, kural uygulandığında ne olacağını tanımlar.Actions define what happens when the rule is applied. PowerApps denetimlerde yaptığınız değişikliklere göre otomatik olarak eylemler oluşturabilir.PowerApps can create actions automatically based on changes you make to controls.

 1. Eylemleri tanımla'ya tıklayın veya dokunun.Click or tap Define actions.

  Eylemleri tanımla

 2. PowerApps'in bir veya birden çok eylem olarak bir sonraki değişikliğinizi ya da değişikliklerinizi yakalaması için onay iletişim kutusunda Haydi başlayalım'a tıklayın veya dokunun.In the confirmation dialog box, click or tap Let's go so that PowerApps will capture your next change or changes as one or more actions.

 3. Bir veya daha fazla denetimi, koşulun true olması halinde beklentilerinizle eşleşecek şekilde yapılandırın.Configure one or more controls to match your expectations when the condition is true.

  Bu konu başlığı için, etiketin rengini değiştirin.For this topic, change the color of the label.

  Özellikleri yakalama

 4. (isteğe bağlı) Eylemleri göster'e tıklayarak veya dokunarak değişikliklerinizi gözden geçirin.(optional) Review your changes by clicking or tapping Show actions.

  Eylemleri gözden geçirme

 5. Eylem eklemeyi tamamladığınızda Bitti'ye tıklayın veya dokunun.When you finish adding actions, click or tap Done.

 6. Kuralın koşulunu ve eylemlerini gözden geçirin.Review the condition and actions for the rule.

  Kuralı gözden geçirme

Kuralı yeniden adlandırmaRename the rule

 1. Rule1'in üzerine gelin ve düzenle düğmesine tıklayın veya dokunun.Hover over Rule1 and click or tap the edit button.

  Kural adının üzerine gelme

 2. Kural için yeni bir ad girin.Enter a new name for the rule.

  Kuralı yeniden adlandırma

 3. Düzenleyiciden çıkmak için Bitti'ye tıklayın veya dokunun.Click or tap Done to dismiss the editor.

Kuralı test etmeTest the rule

 1. F5'e basarak (veya sağ üst köşenin yakınındaki yürütme düğmesine tıklayarak) uygulamayı önizleyin.Preview the app by pressing F5 (or by clicking the play button near the upper-right corner).

  Önizlemeyi açma

 2. Belirttiğiniz koşulu true olarak ayarlayın ve ardından eylemlerin beklediğiniz şekilde çalıştığını doğrulayın.Make the condition that you specified true, and then confirm that the actions work as you expect.

  Bu konu başlığı için kaydırıcıyı 70'ten büyük bir değere ayarlayın ve etiket metninin renginin değiştiğini doğrulayın.For this topic, set the slider to a value that's greater than 70, and confirm that the label text changes color.

Tüm kuralları görmeSee all rules

Varsayılan olarak, Kurallar sekmesi yalnızca seçili denetime ve bir kural koşulu veya eyleminde kullanılan tüm alt denetimlere ilişkin kuralları gösterir.By default, the Rules tab shows only the rules for the selected control and all child controls that are used in a rule condition or action. Uygulamadaki tüm kuralları göstermek için Yalnızca bu denetim için kuralları göster onay kutusunun işaretini kaldırın.To show all rules in the app, clear the Show rules for this control only check box.

Filtreyi kaldırma

Bilinen sınırlamalarKnown limitations

Bu makalenin yazıldığı tarih itibarıyla:As of this writing:

 • Bir formun veya galerinin ThisItem özelliğini bir koşulun parçası olarak belirtemezsiniz.You can't specify the ThisItem property of a form or a gallery as part of a condition.