Tablo işlevleri

Bu işlevler, tablo değerlerini oluşturup işler.

Tablo oluşturma

Adı Açıklama
ItemExpression.From bir işlevin gövdesi için soyut söz dizimi ağacını (AST) döndürür.
ItemExpression.Item Öğe ifadesindeki öğeyi temsil eden soyut söz dizimi ağacı (AST) düğümü.
RowExpression.Column Satır ifadesi içindeki bir sütuna erişimi temsil eden soyut söz dizimi ağacını (AST) döndürür.
RowExpression.From bir işlevin gövdesi için soyut söz dizimi ağacını (AST) döndürür.
RowExpression.Row Satır ifadesindeki satırı temsil eden soyut söz dizimi ağacı (AST) düğümü.
Table.FromColumns İç içe listeler bulunduran bir listeden sütun adlarını ve değerleri içeren bir tablo döndürür.
Table.FromList Listeyi, belirtilen bölme işlevini listedeki her öğeye uygulayarak bir tabloya dönüştürür.
Table.FromRecords Kayıt listesinden bir tablo döndürür.
Table.FromRows Her öğesi, tek bir satıra ait sütun değerlerini içeren bir liste olan listeden tablo oluşturur.
Table.FromValue Belirtilen değeri veya değerler listesini içeren sütuna sahip bir tablo döndürür.
Table.FuzzyGroup Her satır için belirtilen sütundaki değerleri, benzer öğe temelinde eşleştirerek tablodaki satırları gruplandırır.
Table.FuzzyJoin Belirtilen anahtarlara göre benzer öğeleri eşleşen iki tablodaki satırları birleştirir.
Table.FuzzyNestedJoin Tablolar arasında sağlanan sütunlar üzerinde benzer birleşim gerçekleştirir ve birleşim sonucunu yeni bir sütunda oluşturur.
Table.Split Belirtilen tabloyu, belirtilen sayfa boyutunu kullanarak bir tablolar listesine böler.
Table.View Sorgu ve eylem işlemlerine ilişkin kullanıcı tanımlı işleyicileri bulunan bir tablo oluşturur veya tabloyu genişletir.
Table.ViewFunction Görünümde tanımlanan bir işleyici tarafından kesilebilen bir işlev oluşturur ( Table.View aracılığıyla).
Table.ViewError Görünümde tanımlanan bir işleyici tarafından ( Table.View aracılığıyla) atıldığında geri dönüşü tetiklemeyecek değiştirilmiş bir hata kaydı oluşturur

Dönüşümler

Adı Açıklama
Table.ToColumns Her biri giriş tablosundaki bir değer sütununu temsil eden iç içe yerleştirilmiş listelerin bir listesini döndürür.
Table.ToList Tabloyu, belirtilen birleştirme işlevini tablodaki her değer satırına uygulayarak listeye dönüştürür.
Table.ToRecords Giriş tablosundan bir kayıt listesi döndürür.
Table.ToRows Giriş tablosundan satır değerlerinin iç içe yerleştirilmiş bir listesini döndürür.

Bilgi

Adı Açıklama
Table.ApproximateRowCount Tablodaki yaklaşık satır sayısını döndürür.
Table.ColumnCount Tablodaki sütun sayısını döndürür.
Table.IsEmpty Tablo satır içermiyorsa true değerini döndürür.
Table.Profile Tablonun sütun profilini döndürür.
Table.RowCount Tablodaki satır sayısını döndürür.
Table.Schema Belirtilen tablodaki sütun açıklamalarının (şemanın) yer aldığı bir tablo döndürür.
Tables.GetRelationships Bir dizi tablo arasındaki ilişkileri döndürür.

Satır işlemleri

Adı Açıklama
Table.AlternateRows Tablodaki satırların değişken desenini içeren bir tablo döndürür.
Table.Combine Tablo listesini birleştirmenin sonucu olan bir tablo döndürür. Tabloların hepsi aynı satır türü yapısına sahip olmalıdır.
Table.FindText Belirtilen metnin, hücrelerin birinde veya bir bölümünde bulunduğu satırları içeren bir tablo döndürür.
Table.First Tablonun ilk satırını döndürür.
Table.FirstN countOrCondition parametresine göre tablonun ilk satırlarını döndürür.
Table.FirstValue Tablonun ilk satırının ilk sütununu veya belirtilen varsayılan bir değeri döndürür.
Table.FromPartitions Bölümlenmiş tabloların yeni sütunlar halinde birleştirilmesinin sonucu olan tabloyu döndürür. İsteğe bağlı olarak sütunun türü belirtilebilir, varsayılan olarak tümü değeri kullanılır.
Table.InsertRows Satır listesi, tablonun belirli bir dizinine eklenmiş olan tabloyu döndürür. Eklenecek her satırın türü, tablonun satır türüyle aynı olmalıdır.
Table.Last Tablonun son satırını döndürür.
Table.LastN countOrCondition parametresine göre tablonun son satırlarını döndürür.
Table.MatchesAllRows Tablodaki tüm satırlar bir koşulu karşılıyorsa true döndürür.
Table.MatchesAnyRows Tablodaki satırlardan herhangi biri bir koşulu karşılıyorsa true döndürür.
Table.Partition Tabloyu, her satırın sütun değerine ve karma işlevine göre bir dizi tablo listesi halinde bölümler. Karma işlevi, satırın karma değerini almak için satırın sütun değerine uygulanır. Satırın, döndürülen tabloların hangisine yerleştirileceğini karma değeri mod grupları belirler.
Table.PartitionValues Bir tablonun bölümlenme şekli ile ilgili bilgi döndürür.
Table.Range Kaydırma değerinden başlayarak bir tablodan belirtilen sayıda satırı döndürür.
Table.RemoveFirstN İlk satırdan başlayarak tablodan belirtilen sayıda satırın kaldırılmasıyla oluşturulan tabloyu döndürür. Kaldırılan satır sayısı isteğe bağlı countOrCondition parametresine bağlıdır.
Table.RemoveLastN Son satırdan başlayarak tablodan belirtilen sayıda satırın kaldırılmasıyla oluşturulan tabloyu döndürür. Kaldırılan satır sayısı isteğe bağlı countOrCondition parametresine bağlıdır.
Table.RemoveRows Kaydırma değeri ile başlayarak tablodan belirtilen sayıda satırın kaldırılmasıyla oluşturulan tabloyu döndürür.
Table.RemoveRowsWithErrors Satırdaki hücrelerden en az birinde hata olan tüm satırların kaldırıldığı tabloyu döndürür.
Table.Repeat Tablodaki satırların belirtilen sayıda yinelendiği bir tablo döndürür.
Table.ReplaceRows Kaydırma değerinden başlayan ve sayı kadar devam eden satırların belirtilen satırlarla değiştirildiği tabloyu döndürür.
Table.ReverseRows Tabloyu, satırları ters sırada olacak şekilde döndürür.
Table.SelectRows Yalnızca bir koşulla eşleşen satırları içeren tabloyu döndürür.
Table.SelectRowsWithErrors Yalnızca, satırdaki hücrelerden en az birinde hata olan satırları içeren tabloyu döndürür.
Table.SingleRow Tablodan tek bir satırı döndürür.
Table.Skip Tablonun ilk satırını veya satırlarını içermeyen bir tablo döndürür.
Table.SplitAt Belirtilen ilk sayı satırlarını ve kalan satırları içeren bir liste döndürür.

Sütun işlemleri

Adı Açıklama
Table.Column Tablodaki bir sütunun değerlerini döndürür.
Table.ColumnNames Tablodaki sütunların adlarını döndürür.
Table.ColumnsOfType Belirtilen türlerle eşleşen sütunların adlarını içeren bir liste döndürür.
Table.DemoteHeaders Üst bilgi satırının düzeyini tablonun ilk satırına düşürür.
Table.DuplicateColumn Belirtilen ada sahip sütunu çoğaltır. Değerler ve tür, kaynak sütundan kopyalanır.
Table.HasColumns Tabloda belirtilen sütun veya sütunlar varsa true döndürür.
Table.Pivot Tablo ve pivotValues içeren öznitelik sütunu verildiğinde pivot değerlerin her biri için yeni sütunlar oluşturur ve bunlara valueColumn kaynağından değerler atar. Öznitelik sütununda aynı anahtar değerin yinelenmesi durumunda isteğe bağlı bir aggregationFunction belirtilebilir.
Table.PrefixColumns Sütunların tümünün verilen metin değeri ile başladığı bir tablo döndürür.
Table.PromoteHeaders Tablonun ilk satırını üst bilgi veya sütun adlarına yükseltir.
Table.RemoveColumns Belirli sütunu veya sütunları içermeyen bir tablo döndürür.
Table.ReorderColumns Belirtilen sütunların birbirine göre sıralandığı bir tablo döndürür.
Table.RenameColumns Sütunların belirtilen şekilde yeniden adlandırıldığı bir tablo döndürür.
Table.SelectColumns Yalnızca belirli sütunları içeren bir tablo döndürür.
Table.TransformColumnNames Belirtilen işlevi kullanarak sütun adlarını dönüştürür.
Table.Unpivot Tablo sütunu listesindeki sütunları öznitelik-değer çiftlerine dönüştürür.
Table.UnpivotOtherColumns Belirtilen küme dışındaki tüm sütunları, her satırdaki değerlerin geri kalanıyla birlikte öznitelik-değer çiftlerine çevirir.

Dönüşüm

Adı Açıklama
Table.AddColumn Tabloya newColumnName adlı bir sütun ekler.
Table.AddFuzzyClusterColumn Tablodaki belirtilen sütunda yer alan değerleri benzer şekilde gruplandırarak elde edilen temsili değerlere sahip yeni bir sütun ekler.
Table.AddIndexColumn Her satırda tablo satırının dizininin bulunduğu ve belirtilen ada sahip yeni sütunu içeren bir tablo döndürür.
Table.AddJoinColumn Belirtilen sütunlardan tablo1 ve tablo2 arasında iç içe birleştirme işlemi gerçekleştirir ve birleştirme işleminin sonucunda tablo1 içindeki her satır için bir newColumnName sütunu oluşturur.
Table.AddKey Tabloya bir anahtar ekler.
Table.AggregateTableColumn Belirtilen sütunda iç içe yerleştirilmiş olan tabloları bu tabloların toplam değerlerini içeren birden fazla sütun halinde toplar.
Table.CombineColumns Table.CombineColumns, sütunları birleştirici işlevi kullanarak birleştirir ve yeni bir sütun oluşturur. Table.CombineColumns işlevi, Table.SplitColumns işlevinin tersidir.
Table.CombineColumnsToRecord Belirtilen sütunları, her kaydın sütun adlarına ve birleştirilen sütunların değerlerine karşılık gelen alan adlarının ve değerlerinin olduğu, yeni kayıt değerli bir sütunla birleştirir.
Table.ConformToPageReader Bu işlev yalnızca şirket içi kullanım için tasarlanmıştır.
Table.ExpandListColumn Tabloda verilen liste sütunu ile listedeki her değer için satırın bir kopyasını oluşturur.
Table.ExpandRecordColumn Kayıt sütununu, her değeri içeren sütunlar olarak genişletir.
Table.ExpandTableColumn Kayıt sütununu veya tablo sütununu, içeren tabloda birden fazla sütuna genişletir.
Table.FillDown Tablonun belirtilen sütunundaki veya sütunlarındaki null değerleri sütundaki en son null olmayan değerle değiştirir.
Table.FillUp Belirtilen tablodan, sonraki hücrenin değerinin, belirtilen sütun içinde yukarıdaki null değerli hücrelere yayıldığı bir tablo döndürür.
Table.FilterWithDataTable Bu işlev yalnızca şirket içi kullanım için tasarlanmıştır.
Table.Group Tablo satırlarını her satırdaki anahtar sütunlarının değerlerine göre gruplandırır.
Table.Join tablo1, anahtar1 ve tablo2, anahtar2 ile seçilen anahtar sütunlarının değerlerinin eşit olma durumuna göre tablo1 satırları ile tablo2 satırlarını birleştirir.
Table.Keys Belirtilen tablonun anahtarlarını döndürür.
Table.NestedJoin Anahtarların eşitlik durumuna göre tabloların satırlarını birleştirir. Sonuçlar yeni bir sütuna eklenir.
Table.ReplaceErrorValues Belirtilen sütunlardaki hata değerlerini karşılık gelen belirtilen değerle değiştirir.
Table.ReplaceKeys Belirtilen tablonun anahtarlarını değiştirir.
Table.ReplaceRelationshipIdentity Bu işlev yalnızca şirket içi kullanım için tasarlanmıştır.
Table.ReplaceValue text.Replace veya Value.Replace gibi belirtilen değiştirici işlevini kullanarak tablonun belirli satırlarındaki oldValue değerini newValue ile değiştirir.
Table.SplitColumn Her değere bir bölücü işlevini uygulayarak tek bir sütundan yeni bir sütun kümesi döndürür.
Table.TransformColumns Bir veya daha fazla sütunun değerlerini dönüştürür.
Table.TransformColumnTypes Tablodaki sütun türlerini bir tür kullanarak dönüştürür.
Table.TransformRows Tablodaki satırları, dönüştürme işlevini kullanarak dönüştürür.
Table.Transpose Giriş tablosundaki sütunların satırlara, satırların da sütunlara dönüştürülmüş olduğu bir tablo döndürür.

Üyelik

Adı Açıklama
Table.Contains Bir kaydın tabloda satır olarak görünüp görünmediğini belirler.
Table.ContainsAll Belirtilen tüm kayıtların tabloda satır olarak görünüp görünmediğini belirler.
Table.ContainsAny Belirtilen kayıtlardan herhangi birinin tabloda satır olarak görünüp görünmediğini belirler.
Table.Distinct Tablodaki yinelenen satırları kaldırarak yalnızca benzersiz satırların kalmasını sağlar.
Table.IsDistinct Tabloda yalnızca benzersiz değerlerin bulunup bulunmadığını belirler.
Table.PositionOf Tablodaki bir satırın konumunu veya konumlarını belirler.
Table.PositionOfAny Tablodaki belirtilen satırlardan herhangi birinin konum veya konumlarını belirler.
Table.RemoveMatchingRows Satırların tablodaki tüm oluşumlarını kaldırır.
Table.ReplaceMatchingRows Tablodaki belirli satırları yeni satırlarla değiştirir.

Sıralama

Adı Açıklama
Table.Max comparisonCriteria kullanarak tablodaki en büyük satırı veya satırları döndürür.
Table.MaxN Tablodaki en büyük N satırı döndürür. Satırlar sıralandıktan sonra sonuçların filtrelenmesi için countOrCondition parametresinin belirtilmesi gerekir.
Table.Min comparisonCriteria kullanarak tablodaki en küçük satırı veya satırları döndürür.
Table.MinN Verilen tablodaki en küçük N satırı döndürür. Satırlar sıralandıktan sonra sonuçların filtrelenmesi için countOrCondition parametresinin belirtilmesi gerekir.
Table.AddRankColumn Bir veya daha fazla sütunun derecelendirmesine sahip bir sütunu ekler.
Table.Sort Tablodaki satırları comparisonCriteria ölçütüne veya bu belirtilmemişse varsayılan sıralama ölçütüne göre sıralar.

Diğer

Adı Açıklama
Table.Buffer Tabloyu, değerlendirme sırasındaki dış değişikliklerden yalıtarak arabelleğe alır.

ParameTRe değerleri

Çıkış sütunlarını adlandırma

Bu parametre, sonuç tablodaki sütun adlarını belirten metin değerlerinin listesidir. Bu parametre genellikle Table.FromRows ve Table.FromList gibi Tablo oluşturma işlevlerinde kullanılır.

Karşılaştırma ölçütleri

Karşılaştırma ölçütü aşağıdaki değerlerden biriyle belirtilebilir:

 • Sıralama düzeni belirtmek için bir sayı değeri. Daha fazla bilgi: Sıralama düzeni

 • Sıralama için kullanılacak bir anahtarı hesaplamak için tek bir bağımsız değişkenin işlevi kullanılabilir.

 • Hem anahtar seçmek hem de sıralamayı denetlemek için karşılaştırma ölçütleri, anahtarı ve sıralamayı içeren bir liste olabilir.

 • Karşılaştırmayı tamamen denetlemek için, sol ve sağ girişler arasındaki ilişki göz önüne alındığında -1, 0 veya 1 döndüren iki bağımsız değişkenin bir işlevi kullanılabilir. Value.Compare , bu mantığı temsilci olarak atamak için kullanılabilir.

Örnekler için Table.Sort açıklamasına gidin.

Sayı veya Koşul ölçütleri

Bu ölçütler genellikle sıralama veya satır işlemleri için kullanılır. Tabloda döndürülen satır sayısını belirler ve bir sayı veya koşul olmak üzere iki form alabilir.

 • Sayı, uygun işlevle satır içi döndürülecek değer sayısını gösterir.

 • Koşul belirtilmesi durumunda başlangıçta koşulu karşılayan değerlere sahip olan satırlar döndürülür. Değerlerden birinin koşulu karşılamaması durumunda diğer değerler dikkate alınmaz.

Daha fazla bilgi: Table.FirstN, Table.MaxN

Ek değerlerin işlenmesi

Fazladan değerler, işlevin bir satırdaki ek değerleri nasıl işlemesi gerektiğini göstermek için kullanılır. Bu parametre, aşağıdaki seçeneklerle eşlenen bir sayı olarak belirtilir:

ExtraValues.List = 0 ExtraValues.Error = 1 ExtraValues.Ignore = 2

Daha fazla bilgi: Table.FromList, ExtraValues.Type

Eksik sütun işleme

Bu parametre, işlevin eksik sütunları nasıl işlemesi gerektiğini belirtmek için kullanılır. Bu parametre, aşağıdaki seçeneklerle eşlenen bir sayı olarak belirtilir:

MissingField.Error = 0 MissingField.Ignore = 1 MissingField.UseNull = 2;

Bu parametre, table.transformcolumns içindeki örnekler için sütun veya dönüştürme işlemlerinde kullanılır. Daha fazla bilgi: MissingField.Type

Sıralama Düzeni

Sıralama düzeni, sonuçların nasıl sıralanması gerektiğini belirtmek için kullanılır. Bu parametre, aşağıdaki seçeneklerle eşlenen bir sayı olarak belirtilir:

Order.Ascending = 0 Order.Descending = 1

Daha fazla bilgi: Order.Type

Denklem ölçütleri

Tablolar için denklem ölçütleri şunlardan biri olarak belirtilebilir:

 • Aşağıdakilerden biri olan bir işlev değeri:

  • Eşitlik ölçütlerini uygulamak için tablodaki sütunu belirleyen bir anahtar seçici.

  • Uygulanacak karşılaştırma türünü belirtmek için kullanılan bir karşılaştırıcı işlevi. Yerleşik karşılaştırıcı işlevleri belirtilebilir. Daha fazla bilgi: Karşılaştırıcı işlevleri

 • Eşitlik ölçütlerini uygulamak için tablodaki sütunların listesi.

Örnekler için Table.Distinct'ın açıklamasına gidin.