Azure PowerShell’e Genel BakışOverview of Azure PowerShell

Azure PowerShell, Azure kaynaklarınızı yönetmek için Azure Resource Manager modelini kullanan bir dizi cmdlet sunar.Azure PowerShell provides a set of cmdlets that use the Azure Resource Manager model for managing your Azure resources. Azure PowerShell'in .NET Standard’ı kullanması Windows, macOS ve Linux’ta kullanılabilmesini sağlar.Azure PowerShell uses .NET Standard, making it available for Windows, macOS, and Linux. Azure PowerShell, Azure Cloud Shell üzerinde de kullanılabilir.Azure PowerShell is also available on Azure Cloud Shell.

Yeni Az modülü hakkındaAbout the new Az module

Bu belgede, Azure PowerShell’e yönelik yeni Az modülü açıklanır.This documentation describes the new Az module for Azure PowerShell. Bu yeni modül, en baştan itibaren .NET Standard platformunda yazılmıştır.This new module is written from the ground up in .NET Standard. .NET Standard’ın kullanılması, Azure PowerShell’in Windows’da PowerShell 5.1 veya diğer tüm platformlarda PowerShell Core 6.x ve sonraki sürümlerinde çalışmasına olanak tanır.Using .NET Standard allows Azure PowerShell to run under PowerShell 5.1 on Windows or PowerShell Core 6.x and later on any platform. Artık PowerShell üzerinden Azure ile etkileşim kurmak için kullanılması hedeflenen yöntem Az modülüdür.The Az module is now the intended way to interact with Azure through PowerShell. AzureRM için hata düzeltmeleri sağlanmaya devam edilecek olsa da artık yeni özellikler sağlanmayacaktır.AzureRM will continue to get bug fixes, but no longer receive new features.

Azure PowerShell Az modülüne giriş makalesini okuyarak komutların nasıl yeniden adlandırıldığı ve AzureRM’ye yönelik bakım planları dahil olmak üzere yeni modülle ilgili tüm ayrıntıları öğrenin.Learn the full details about the new module, including how commands have been renamed and the maintenance plans for AzureRM, in the Introducing the Azure PowerShell Az module. Yeni modülü hemen kullanmaya başlamak istiyorsanız bkz. AzureRM’den Az’ye geçiş.If you want to get started with using the new module right away, see Migrate from AzureRM to Az.

AzureRM belgeleri de sağlanır.The AzureRM documentation is also available.

Önemli

Azure belgelerinin yeni modüldeki cmdlet adlarını yansıtacak şekilde güncelleştirilmesi sürerken makalelerde AzureRM komutları kullanılmaya devam edilebilir.While the Azure documentation is being updated to reflect the new module cmdlet names, articles may still use the AzureRM commands. Az modülünü yükledikten sonra Enable-AzureRmAlias ile AzureRM cmdlet'i diğer adlarını etkinleştirmeniz önerilir.After installing the Az module, it's recommended that you enable the AzureRM cmdlet aliases with Enable-AzureRmAlias. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için AzureRM’den Az’ye geçiş makalesine bakın.See the Migrate from AzureRM to Az article for more details.

Çalıştırma veya yüklemeRun or install

Azure PowerShell’i, Windows’da PowerShell 5.1 veya sonraki sürümlerine, diğer platformlarda PowerShell 6.x ve sonraki sürümlerine yükleyebilir veya Azure Cloud Shell’de çalıştırabilirsiniz.You can install Azure PowerShell on PowerShell 5.1 or higher on Windows, PowerShell Core 6.x and later on any platform, or run in Azure Cloud Shell.

En son Azure PowerShell sürümü hakkında bilgi edinmek için sürüm notlarına bakın.For information about the latest Azure PowerShell release, see the release notes.

BaşlarkenGet Started

Azure PowerShell ile ilgili temel kavramları öğrenmek için Azure PowerShell'i Kullanmaya Başlama makalesini gözden geçirin.Read the Get Started with Azure PowerShell article to learn the Azure PowerShell basics. PowerShell'i tanımıyorsanız, bir tanıtımı incelemeniz yararlı olabilir:If you're not familiar with PowerShell, an introduction might be helpful:

Aşağıdaki örnekler Azure'ın bazı yaygın kullanımları konusunda yardımcı olabilir:The following samples can help you with some common uses of Azure:

Microsoft Learn ile becerilerinizi geliştirinBuild your skills with Microsoft Learn

Diğer Azure PowerShell modülleriOther Azure PowerShell modules