Azure PowerShell'in çıkışını sorgulama

Tüm Azure PowerShell cmdlet'lerinin sonuçları birer Azure PowerShell nesnesidir. Açıkça Get- işlemleri olmayan cmdlet'ler bile, oluşturulmuş veya değiştirilmiş olan kaynak hakkında bilgi vermek için incelenebilecek bir değer döndürür. Cmdlet'lerin çoğu tek bir nesne döndürse de, bazıları yinelenmesi gereken bir dizi döndürür.

Çoğu durumda sorgunuz Azure PowerShell'den Select-Object cmdlet'iyle (çoğunlukla select olarak kısaltılmıştır) çıkış sağlar. Çıkış Where-Object ile veya bunun where diğer adıyla filtrelenebilir.

Basit özellikleri seçme

Varsayılan tablo biçiminde, Azure PowerShell cmdlet'leri tüm kullanılabilir özelliklerini görüntülemez. Tüm özellikleri almak için Format-List cmdlet'ini kullanabilir veya çıkışı Select-Object * cmdlet'ine yönlendirebilirsiniz:

Get-AzVM -Name TestVM -ResourceGroupName TestGroup | Select-Object *
ResourceGroupName    : TESTGROUP
Id            : /subscriptions/711d8ed1-b888-4c52-8ab9-66f07b87eb6b/resourceGroups/TESTGROUP/providers/Micro
              soft.Compute/virtualMachines/TestVM
VmId           : 711d8ed1-b888-4c52-8ab9-66f07b87eb6b
Name           : TestVM
Type           : Microsoft.Compute/virtualMachines
Location         : westus2
LicenseType       :
Tags           : {}
AvailabilitySetReference :
DiagnosticsProfile    :
Extensions        : {}
HardwareProfile     : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.HardwareProfile
InstanceView       :
NetworkProfile      : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.NetworkProfile
OSProfile        : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.OSProfile
Plan           :
ProvisioningState    : Succeeded
StorageProfile      : Microsoft.Azure.Management.Compute.Models.StorageProfile
DisplayHint       : Compact
Identity         :
Zones          : {}
FullyQualifiedDomainName :
AdditionalCapabilities  :
RequestId        : 711d8ed1-b888-4c52-8ab9-66f07b87eb6b
StatusCode        : OK

İlgilendiğiniz özelliklerin adını öğrendikten sonra, bu özellik adlarını Select-Object ile kullanarak bunları doğrudan alabilirsiniz:

Get-AzVM -Name TestVM -ResourceGroupName TestGroup | Select-Object Name,VmId,ProvisioningState
Name  VmId                 ProvisioningState
----  ----                 -----------------
TestVM 711d8ed1-b888-4c52-8ab9-66f07b87eb6b Succeeded

Select-Object kullanılarak alınan çıkış her zaman istenen bilgileri görüntüleyecek şekilde biçimlendirilir. Cmdlet sonuçlarını sorgulama kapsamında biçimlendirmeyi kullanmayı öğrenmek için bkz. Azure PowerShell cmdlet'inin çıkışını biçimlendirme.

İç içe özellikleri seçme

Azure PowerShell cmdlet'inin çıkışındaki bazı özellikler (Get-AzVM çıkışının StorageProfile özelliği gibi) iç içe nesneler kullanır. İç içe özellikten bir değer almak için, Select-Object cmdlet'inde dictionary bağımsız değişkeninin parçası olarak incelemek istediğiniz değerin görünen adını ve tam yolunu sağlayın:

Get-AzVM -ResourceGroupName TestGroup | `
  Select-Object Name,@{Name="OSType"; Expression={$_.StorageProfile.OSDisk.OSType}}
Name   OSType
----   ------
TestVM  Linux
TestVM2  Linux
WinVM  Windows

Her dictionary bağımsız değişkeni nesneden bir özellik seçer. Ayıklanacak olan özellik ifadenin bir parçası olmalıdır.

Sonuçları filtreleme

Where-Object cmdlet’i, sonucu iç içe özellikler de dahil olmak üzere herhangi bir özellik değerine göre filtrelemenize imkan tanır. Sonraki örnekte, kaynak grubunda Linux VM'lerini bulmak için Where-Object öğesinin nasıl kullanıldığı gösterilir.

Get-AzVM -ResourceGroupName TestGroup | `
  Where-Object {$_.StorageProfile.OSDisk.OSType -eq "Linux"}
ResourceGroupName  Name Location     VmSize OsType    NIC ProvisioningState Zone
-----------------  ---- --------     ------ ------    --- ----------------- ----
TestGroup     TestVM westus2 Standard_D2s_v3 Linux testvm299     Succeeded
TestGroup     TestVM2 westus2 Standard_D2s_v3 Linux testvm2669     Succeeded

Select-Object ile Where-Object işlemlerinin sonuçlarını birbirine yönlendirebilirsiniz. Performans açısından, her zaman Where-Object işleminin Select-Object işleminden önce kullanılması önerilir:

Get-AzVM -ResourceGroupName TestGroup | `
  Where-Object {$_.StorageProfile.OsDisk.OsType -eq "Linux"} | `
  Select-Object Name,VmID,ProvisioningState
Name  VmId                 ProvisioningState
----  ----                 -----------------
TestVM 711d8ed1-b888-4c52-8ab9-66f07b87eb6 Succeeded
TestVM2 cbcee769-dd78-45e3-a14d-2ad11c647d0 Succeeded