Windows PowerShell Web Erişimi’nde Erişim Sorunlarını GidermeTroubleshooting Access Problems in Windows PowerShell Web Access

Güncelleştirme: 24 Haziran (23 Ağustos 2017 düzenlendi) 2013Updated: June 24, 2013 (revised August 23, 2017)

İçin geçerlidir: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012Applies To: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Aşağıdaki bölümlerde, Windows PowerShell Web erişimi kullanarak bir uzak bilgisayara bağlanmaya çalışılırken bazı yaygın sorunlar belirlemek ve sorunların çözümü için öneriler içermektedir.The following sections identify some common problems when attempting to connect to a remote computer by using Windows PowerShell Web Access, and includes suggestions for resolving the problems.

Oturum açma hatasıSign-in failure

Hata, aşağıdakilerden biri nedeniyle oluşabilir.Failure could occur because of any of the following.

 • Bilgisayara kullanıcı erişimine izin veren bir yetkilendirme kuralı ya da uzak bilgisayarda belirli bir oturum yapılandırması yok.An authorization rule that allows the user access to the computer, or a specific session configuration on the remote computer, does not exist.

  Windows PowerShell Web erişimi güvenliği kısıtlayıcıdır; Yetkilendirme kuralları kullanılarak, kullanıcılara uzak bilgisayarlara açık erişim verilmesi gerekir.Windows PowerShell Web Access security is restrictive; users must be granted explicit access to remote computers by using authorization rules.

  Yetkilendirme kuralları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yetkilendirme kuralları ve güvenlik özellikleri, Windows PowerShell Web erişimi.For more information about creating authorization rules, see Authorization Rules and Security Features of Windows PowerShell Web Access.

 • Kullanıcının, hedef bilgisayara yetkili erişimi yok.The user does not have authorized access to the destination computer. Bu, erişim denetim listeleri (ACL’ler) ile belirlenir.This is determined by access control lists (ACLs).

  Daha fazla bilgi için bkz: Windows PowerShell Web erişimi için oturum açma, veya Windows PowerShell ekip blogu.For more information, see Signing in to Windows PowerShell Web Access, or the Windows PowerShell Team Blog.

 • Windows PowerShell uzaktan yönetimi hedef bilgisayarda etkinleştirilmemiş olabilir.Windows PowerShell remote management might not be enabled on the destination computer.

  Uzaktan Yönetim için kullanıcının bağlanmaya çalıştığı bilgisayarda etkin doğrulayın.Verify remote management is enabled on the computer to which the user is trying to connect.

  Daha fazla bilgi için bkz: bilgisayarınızı yapılandırma uzaktan iletişim için nasıl.For more information, see How to Configure Your Computer for Remoting.

İç sunucu hatasıInternal Server Error

Kullanıcılar Windows PowerShell Web erişimi bir Internet Explorer penceresinde oturum açmaya çalıştığında, bunlar gösterilir bir iç sunucu hatası sayfasında veya Internet Explorer yanıt vermiyor.When users try to sign in to Windows PowerShell Web Access in an Internet Explorer window, they are shown an Internal Server Error page, or Internet Explorer stops responding.

Bu sorun, Internet Explorer’a özeldir.This issue is specific to Internet Explorer.

Olası nedenPossible cause

Bu, Çince karakterler içeren bir etki alanı adı ile oturum açmış kullanıcılar için veya bir veya daha fazla Çince karakter ağ geçidi sunucusunun parçası ise oluşabilir.This can occur for users who have signed in with a domain name that contains Chinese characters, or if one or more Chinese characters are part of the gateway server name.

Geçici çözümWorkaround

 1. Internet Explorer 10 yüklemesi ve çalıştırmasıInstall and run Internet Explorer 10
 2. Internet Explorer değiştirme belge modu ayarını ıe10 standartları.Change Internet Explorer Document Mode setting to IE10 standards.
  1. Tuşuna F12 geliştirici araçları konsolunu açmak içinPress F12 to open the Developer Tools console
  2. Internet Explorer 10'a tıklayın tarayıcı moduve ardından Internet Explorer 10.In Internet Explorer 10, click Browser Mode, and then select Internet Explorer 10.
  3. Tıklatın belge moduve ardından ıe10 standartları.Click Document Mode, and then click IE10 standards.
  4. Tuşuna F12 geliştirici araçları konsolunu kapatın.Press F12 again to close the Developer Tools console.
 3. Internet Explorer 10'daki otomatik proxy yapılandırmasını devre dışı bırakın.Disable automatic proxy configuration in Internet Explorer 10.
  1. Tıklatın Araçlarıve ardından Internet Seçenekleri.Click Tools, and then click Internet Options.
  2. İçinde Internet Seçenekleri iletişim kutusundaki bağlantıları sekmesini tıklatın, LAN Ayarları.In the Internet Options dialog box, on the Connections tab, click LAN settings.
  3. Clear ayarları otomatik olarak algıla onay kutusu.Clear the Automatically detect settings check box. Tıklatın Tamamve ardından Tamam kapatmak için tekrar Internet Seçenekleri iletişim kutusu.Click OK, and then click OK again to close the Internet Options dialog box.

Bir uzak çalışma grubu bilgisayarına bağlanılamıyorCannot connect to a remote workgroup computer

Hedef bilgisayar bir çalışma grubunun üyesi ise, kullanıcı adınızı sağlamak ve bilgisayara oturum açmak için aşağıdaki sözdizimini kullanın: <workgroup_name>\<user_name>If the destination computer is a member of a workgroup, use the following syntax to provide your user name and sign in to the computer: <workgroup_name>\<user_name>

Rol yüklenmiş olsa dahi, Web Sunucusu (IIS) yönetim araçları bulunamıyorCannot find Web Server (IIS) management tools, even though the role was installed

Windows PowerShell Web erişimi kullanarak yüklediyseniz Install-WindowsFeature cmdlet'i, Yönetim Araçları yüklü değil. sürece -IncludeManagementTools parametresini cmdlet'e eklenir.If you installed Windows PowerShell Web Access by using the Install-WindowsFeature cmdlet, management tools are not installed unless the -IncludeManagementTools parameter is added to the cmdlet.

Bir örnek için bkz: Windows PowerShell cmdlet'lerini kullanarak Windows PowerShell Web erişimi yükleme.For an example, see To install Windows PowerShell Web Access by using Windows PowerShell cmdlets.

IIS Yöneticisi konsolunu ekleyebilir ve gerektiğini bildiren araçları seçerek diğer IIS Yönetim Araçları bir Ekle roller ve Özellikler Sihirbazı Ağ Geçidi sunucusuna hedeflenmiş oturumu.You can add the IIS Manager console, and other IIS management tools that you need, by selecting the tools in an Add Roles and Features Wizard session that is targeted at the gateway server. Ekle roller ve Özellikler Sihirbazı açıldığında gelen Sunucu Yöneticisi içinde.The Add Roles and Features Wizard is opened from within Server Manager.

Windows PowerShell Web Erişimi Web sitesi erişilebilir değilWindows PowerShell Web Access website is not accessible

Internet Explorer (IE ESC) Artırılmış Güvenlik Yapılandırması etkinse, Windows PowerShell Web Erişimi Web sitesini güvenilir siteler listesine ekleyebilirsiniz.If Enhanced Security Configuration is enabled in Internet Explorer (IE ESC), you can add the Windows PowerShell Web Access website to the list of trusted sites.

Güvenlik riskleri nedeniyle daha az önerilen bir yaklaşım, IE ESC'yi devre dışı bırakmaktır.A less recommended approach, due to security risks, is to disable IE ESC. Yerel Sunucu Sayfası Sunucu Yöneticisi'nde bulunan özellikler kutucuğunda IE ESC'yi devre dışı bırakabilirsiniz.You can disable IE ESC in the Properties tile on the Local Server page in Server Manager.

Bir Yetkilendirme hatası oluştu.An authorization failure occurred. Hedef bilgisayara bağlanmak için yetkilendirilmiş olduğunuzu doğrulayın.Verify that you are authorized to connect to the destination computer.

Ağ Geçidi sunucusu hedef bilgisayar ve ayrıca bir çalışma grubu içinde olduğunda bağlanmaya çalışıldığında yukarıdaki hata iletisi görüntülenir.The above error message is displayed while trying to connect when the gateway server is the destination computer, and is also in a workgroup.

Ağ Geçidi sunucusu hedef sunucu da olduğunda ve bir çalışma grubunda olduğunda kullanıcı adı, bilgisayar adı ve kullanıcı grubu adını belirtin.When the gateway server is also the destination server, and it is in a workgroup, specify the user name, computer name, and user group name. Bir nokta (.) kendisi tarafından bilgisayar adını temsil etmek için kullanmayın.Do not use a dot (.) by itself to represent the computer name.

Senaryolar ve uygun değerleriScenarios and proper values

Tüm durumlarıAll cases

ParametreParameter DeğerValue
UserNameUserName Sunucu_adı\kullanıcı_adıServer_name\user_name
Localhost\kullanıcı_adıLocalhost\user_name
. \kullanıcı_adı.\user_name
UserGroupUserGroup Sunucu_adı\kullanıcı_grubuServer_name\user_group
Localhost\kullanıcı_grubuLocalhost\user_group
. \kullanıcı_grubu.\user_group
ComputerGroupComputerGroup Sunucu_adı\bilgisayar_grubuServer_name\computer_group
Localhost\bilgisayar_grubuLocalhost\computer_group
. \bilgisayar_grubu.\computer_group

Ağ geçidi sunucu bir etki alanındaGateway server is in a domain

ParametreParameter DeğerValue
ComputerNameComputerName Ağ geçidi sunucusunun tam adı veya LocalhostFully qualified name of gateway server, or Localhost

Ağ geçidi sunucusu bir çalışma alanındaGateway server is in a workgroup

ParametreParameter DeğerValue
ComputerNameComputerName Sunucu adıServer name

Ağ Geçidi kimlik bilgileriGateway credentials

Bir ağ geçidi sunucusuna, aşağıdakilerden biri olarak biçimlendirilmiş kimlik bilgilerini kullanarak, hedef bilgisayar olarak oturum açın.Sign in to a gateway server as target computer by using credentials formatted as one of the following.

 • Sunucu_adı\kullanıcı_adıServer_name\user_name
 • Localhost\kullanıcı_adıLocalhost\user_name
 • . \kullanıcı_adı.\user_name

Güvenlik tanımlayıcısı (SID) bir yetkilendirme kuralında görüntüleniyorA security identifier (SID) is displayed in an authorization rule

Güvenlik tanımlayıcısı (SID) sözdizimi kullanıcı yerine bir yetkilendirme kuralında görüntülenir_bilgisayarı adlandırma_adı.A security identifier (SID) is displayed in an authorization rule instead of the syntax user_name/computer_name.

Kural artık geçerli değil veya Active Directory Etki Alanı Hizmetleri sorgusu başarısız olmuş.Either the rule is no longer valid, or the Active Directory Domain Services query failed. Bir yetkilendirme kuralı genelde, Ağ Geçidi sunucusunun bir zamanda bir çalışma grubunda olsa da, daha sonra bir etki alanına katılmış senaryolarda geçerli değildirAn authorization rule is usually not valid in scenarios where the gateway server was at one time in a workgroup, but was later joined to a domain

Kural ile bir etki alanıyla IPv6 adresi olarak oturum açamazCannot sign in with rule as an IPv6 address with a domain

Bir etki alanıyla IPv6 adresi olarak yetkilendirme kurallarında belirtilmiş bir hedef bilgisayara oturum açılamıyor.Cannot sign in to a target computer that has been specified in authorization rules as an IPv6 address with a domain.

Yetkilendirme kuralları, bir etki alanı adı biçiminde bir IPv6 adresini desteklemez.Authorization rules do not support an IPv6 address in form of a domain name.

Bir IPv6 adresi kullanarak bir hedef bilgisayar belirtmek için, yetkilendirme kuralında özgün IPv6 adresini kullanın (iki nokta üst üste içeren).To specify a destination computer by using an IPv6 address, use the original IPv6 address (that contains colons) in the authorization rule. Hem etki alanı hem de sayısal (iki nokta üst üste) olan IPv6 adresleri, yetkilendirme kurallarında değil ancak, Windows PowerShell Web erişimi oturum açma sayfasında hedef bilgisayar adı olarak desteklenir.Both domain and numerical (with colons) IPv6 addresses are supported as the target computer name on the Windows PowerShell Web Access sign-in page, but not in authorization rules.

IPv6 adresleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: IPv6 nasıl çalışır.For more information about IPv6 addresses, see How IPv6 Works.

Ayrıca bkz:See Also