Q# Standart Kitaplıklarına girişIntroduction to the Q# Standard Libraries

Q#, Q# standart kitaplıklarını oluşturan çeşitli yararlı işlem, işlev ve kullanıcı tanımlı tür aralığı tarafından desteklenir.Q# is supported by a range of different useful operations, functions, and user-defined types that comprise the Q# standard libraries. Kurulum ve doğrulama esnasında yüklenen Microsoft.Quantum.Development.KitNuGet paketi Q# derleyicisini ve hedef makineler tarafından uygulanan standart kitaplığın parçalarını sağlar.The Microsoft.Quantum.Development.Kit NuGet package installed during installation and validation provides the Q# compiler, and parts of the standard library that are implemented by the target machines. Microsoft.Quantum.Standard paketi, hedef makineler arasında taşınabilen Q# standart kitaplıklarının bir kısmını sağlar.The Microsoft.Quantum.Standard package provides the portion of the Q# standard libraries that are portable across target machines.

Q# standart kitaplıkları tarafından tanımlanan semboller API belgelerinde çok daha ayrıntılı bir şekilde tanımlanır.The symbols defined by the Q# standard libraries are defined in much greater and more exhaustive detail in the API documentation.

Aşağıdaki bölümlerde, standart kitaplığın her parçasının en iyi özelliklerinin özetini çıkarıp her özelliğin pratikte nasıl kullanılabileceğine yönelik bağlam sunacağız.In the following sections, we will outline the most salient features of each part of the standard library and provide some context about how each feature might be used in practice.