App Service Plans - List Capabilities

Bir App Service planının tüm özelliklerini listele için açıklama.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Web/serverfarms/{name}/capabilities?api-version=2019-08-01

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
name
path True
 • string

App Service planının adı.

resourceGroupName
path True
 • string

Kaynağın ait olduğu kaynak grubunun adı.

Regex pattern: ^[-\w\._\(\)]+[^\.]$

subscriptionId
path True
 • string

Azure abonelik kimliğiniz. Bu GUID biçimli bir dizedir (örneğin, 00000000-0000-0000-0000-00000000000).

api-version
query True
 • string

API Sürümü

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Tamam

Other Status Codes

App Service hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Akışı

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınıza kimliğine bürünme

Tanımlar

Capability

Belirli bir SKU için izin verilen özellikleri/özellikleri açıklar.

DefaultErrorResponse

App Service hata yanıtı.

Details
Error

Hata modeli.

Capability

Belirli bir SKU için izin verilen özellikleri/özellikleri açıklar.

Name Type Description
name
 • string

SKU özelliğinin adı.

reason
 • string

SKU özelliğinin nedeni.

value
 • string

SKU özelliğinin değeri.

DefaultErrorResponse

App Service hata yanıtı.

Name Type Description
error

Hata modeli.

Details

Name Type Description
code
 • string

Hatayı program aracılığıyla tanımlamak için standartlaştırılmış dize.

message
 • string

Ayrıntılı hata açıklaması ve hata ayıklama bilgileri.

target
 • string

Ayrıntılı hata açıklaması ve hata ayıklama bilgileri.

Error

Hata modeli.

Name Type Description
code
 • string

Hatayı program aracılığıyla tanımlamak için standartlaştırılmış dize.

details

Ayrıntılı hatalar.

innererror
 • string

Hata ayıklama hakkında daha fazla bilgi.

message
 • string

Ayrıntılı hata açıklaması ve hata ayıklama bilgileri.

target
 • string

Ayrıntılı hata açıklaması ve hata ayıklama bilgileri.