Accounts - Delete

Belirtilen Data Lake Store siler.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DataLakeStore/accounts/{accountName}?api-version=2016-11-01

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
accountName
path True
  • string

Data Lake Store adı.

resourceGroupName
path True
  • string

Azure kaynak grubunun adı.

subscriptionId
path True
  • string

Aboneliğin kimliğini benzersiz olarak Microsoft Azure alır. Abonelik kimliği, her hizmet çağrısı için URI'nin bir bölümünü oluşturur.

api-version
query True
  • string

İstemci API'si Sürümü.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Belirtilen hesap başarıyla silindi.

202 Accepted

Belirtilen hesabın silinmesi başarıyla başlatıldı.

204 No Content

Belirtilen hesap bulunamadı.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Akışı

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınıza kimliğine bürünme

Örnekler

Deletes the specified Data Lake Store account

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/contosorg/providers/Microsoft.DataLakeStore/accounts/contosoadla?api-version=2016-11-01

Sample Response