Backup Instances - Validate For Backup

Geçici yedeklemenin başarılı olup olmadığını doğrulama

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DataProtection/backupVaults/{vaultName}/validateForBackup?api-version=2021-01-01

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
resourceGroupName
path True
 • string

Yedekleme kasasının bulunduğu kaynak grubunun adı.

subscriptionId
path True
 • string

Abonelik kimliği.

vaultName
path True
 • string

Yedekleme kasasının adı.

api-version
query True
 • string

İstemci API'si Sürümü.

İstek Gövdesi

Name Required Type Description
backupInstance True

Örnek Yedekleme

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

İş kimliği gibi ek bilgiler içerir

202 Accepted

İşlem zaman uyumsuz olarak tamamlanır.

Headers

 • Location: string
 • Azure-AsyncOperation: string
 • Retry-After: integer
Other Status Codes

İşlem neden başarısız olduğunu açıklayan hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınıza bürünme.

Örnekler

Validate For Backup

Sample Request

POST https://management.azure.com/subscriptions/04cf684a-d41f-4550-9f70-7708a3a2283b/resourceGroups/000pikumar/providers/Microsoft.DataProtection/backupVaults/PratikPrivatePreviewVault1/validateForBackup?api-version=2021-01-01
{
 "backupInstance": {
  "objectType": "BackupInstance",
  "friendlyName": "harshitbi2",
  "dataSourceSetInfo": {
   "objectType": "DatasourceSet",
   "resourceID": "/subscriptions/f75d8d8b-6735-4697-82e1-1a7a3ff0d5d4/resourceGroups/viveksipgtest/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/viveksipgtest",
   "resourceName": "viveksipgtest",
   "resourceType": "Microsoft.DBforPostgreSQL/servers",
   "resourceUri": "",
   "resourceLocation": "",
   "datasourceType": "OssDB"
  },
  "dataSourceInfo": {
   "objectType": "Datasource",
   "resourceID": "/subscriptions/f75d8d8b-6735-4697-82e1-1a7a3ff0d5d4/resourceGroups/viveksipgtest/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/viveksipgtest/databases/testdb",
   "resourceName": "testdb",
   "resourceType": "Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/databases",
   "resourceUri": "",
   "resourceLocation": "",
   "datasourceType": "OssDB"
  },
  "policyInfo": {
   "policyId": "/subscriptions/04cf684a-d41f-4550-9f70-7708a3a2283b/resourceGroups/000pikumar/providers/Microsoft.DataProtection/Backupvaults/PratikPrivatePreviewVault1/backupPolicies/PratikPolicy1"
  }
 }
}

Sample Response

Location: https://management.azure.com/subscriptions/04cf684a-d41f-4550-9f70-7708a3a2283b/resourceGroups/000pikumar/providers/Microsoft.DataProtection/operationResults/ZTA4YjQ0ZGYtYmNkNS00YTk1LWFjZTMtOTc1MjNmZWIxYWZlO2Y1ODg1MzA3LWJkNjItNDQ2OC05ZjZlLTJkMGM2NjNiNmJmNg==?api-version=2021-01-01
Azure-AsyncOperation: https://management.azure.com/subscriptions/04cf684a-d41f-4550-9f70-7708a3a2283b/providers/Microsoft.DataProtection/locations/westus/operationStatus/ZTA4YjQ0ZGYtYmNkNS00YTk1LWFjZTMtOTc1MjNmZWIxYWZlO2Y1ODg1MzA3LWJkNjItNDQ2OC05ZjZlLTJkMGM2NjNiNmJmNg==?api-version=2021-01-01
Retry-After: 60
{
 "jobId": "c60cb49-63e8-4b21-b9bd-26277b3fdfae"
}

Tanımlar

AzureOperationalStoreParameters

Operational-Tier DataStore için parametreler

BackupInstance

Örnek Yedekleme

CloudError

CloudError

CurrentProtectionState

Kaynağın geçerli koruma durumunu belirtir

Datasource

Veri kaynağı

DatasourceSet

DatasourceSet

DataStoreTypes

veri deposu türü; İşletimsel/Kasa/Arşiv

Error

Kaynak yönetimi hata yanıtı.

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgiler.

InnerError

InnerError

OperationJobExtendedInfo

OperationJobExtendedInfo

PolicyInfo

PolicyInfo

PolicyParameters

İlke parametreleri

ProtectionStatusDetails

ProtectionStatusDetails

Status

Kaynağın koruma durumunu belirtir

UserFacingError

Yerelleştirilmiş içeriğe erişimi olan katmanlar tarafından kullanılan ve bunu kullanıcıya yayın hata nesnesi

ValidateForBackupRequest

ValidateForBackupRequest

AzureOperationalStoreParameters

Operational-Tier DataStore için parametreler

Name Type Description
dataStoreType

veri deposu türü; İşletimsel/Kasa/Arşiv

objectType string:

Belirli bir nesnenin türü -rializing için kullanılır

resourceGroupId
 • string

Snapshot Resource Group Uri'lerini alır veya ayarlar.

BackupInstance

Örnek Yedekleme

Name Type Description
currentProtectionState

Kaynağın geçerli koruma durumunu belirtir

dataSourceInfo

Veri kaynağı
Veri kaynağı bilgilerini alır veya ayarlar.

dataSourceSetInfo

DatasourceSet
Veri kaynağı kümesi bilgilerini alır veya ayarlar.

friendlyName
 • string

Yedekleme Örneği kolay adını alır veya ayarlar.

objectType
 • string
policyInfo

PolicyInfo
İlke bilgilerini alır veya ayarlar.

protectionErrorDetails

Kaynağın koruma hatasını belirtir

protectionStatus

ProtectionStatusDetails
Kaynağın koruma durumunu belirtir

provisioningState
 • string

Kaynağın sağlama durumunu belirtir; örneğin sağlama/güncelleştirme/Başarılı/Başarısız

CloudError

CloudError

Name Type Description
error

Kaynak yönetimi hata yanıtı.

CurrentProtectionState

Kaynağın geçerli koruma durumunu belirtir

Name Type Description
BackupSchedulesSuspended
 • string
ConfiguringProtection
 • string
ConfiguringProtectionFailed
 • string
Invalid
 • string
NotProtected
 • string
ProtectionConfigured
 • string
ProtectionError
 • string
ProtectionStopped
 • string
RetentionSchedulesSuspended
 • string
SoftDeleted
 • string
SoftDeleting
 • string
UpdatingProtection
 • string

Datasource

Veri kaynağı

Name Type Description
datasourceType
 • string

Kaynağın DatasourceType'sı.

objectType
 • string

Sağ devralınmış türü başlatmak için kullanılan Veri Kaynağı nesnesinin türü

resourceID
 • string

Kaynağın tam ARM kimliği. Azure kaynakları için bu ARM kimliğidir. Azure dışı kaynaklar için bu, Yedekleme hizmeti tarafından Doku/Kasa aracılığıyla oluşturulan kimliktir.

resourceLocation
 • string

Veri kaynağı konumu.

resourceName
 • string

Kaynağın üst bağlamındaki benzersiz tanımlayıcısı.

resourceType
 • string

Veri Kaynağının Kaynak Türü.

resourceUri
 • string

Kaynağın Uri'si.

DatasourceSet

DatasourceSet

Name Type Description
datasourceType
 • string

Kaynağın DatasourceType'sı.

objectType
 • string

Sağ devralınmış türü başlatmak için kullanılan Veri Kaynağı nesnesinin türü

resourceID
 • string

Kaynağın tam ARM kimliği. Azure kaynakları için bu ARM kimliğidir. Azure dışı kaynaklar için bu, Yedekleme hizmeti tarafından Doku/Kasa aracılığıyla oluşturulan kimliktir.

resourceLocation
 • string

Veri kaynağı konumu.

resourceName
 • string

Kaynağın üst bağlamındaki benzersiz tanımlayıcısı.

resourceType
 • string

Veri Kaynağının Kaynak Türü.

resourceUri
 • string

Kaynağın Uri'si.

DataStoreTypes

veri deposu türü; İşletimsel/Kasa/Arşiv

Name Type Description
ArchiveStore
 • string
OperationalStore
 • string
VaultStore
 • string

Error

Kaynak yönetimi hata yanıtı.

Name Type Description
additionalInfo

Hata ek bilgileri.

code
 • string

Hata kodu.

details

Hata ayrıntıları.

message
 • string

Hata iletisi.

target
 • string

Hata hedefi.

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgiler.

Name Type Description
info
 • object

Ek bilgiler.

type
 • string

Ek bilgi türü.

InnerError

InnerError

Name Type Description
additionalInfo
 • object

Ek ayrıntılı bilgi için istemciye sağlanacak herhangi bir Anahtar değer çifti.

code
 • string

Bu hata için benzersiz kod

embeddedInnerError

InnerError
İç İçe Yerleştirmeye izin vermek için Alt İç Hata.

OperationJobExtendedInfo

OperationJobExtendedInfo

Name Type Description
jobId
 • string

Bu işlem için oluşturulan işin Arm Kimliği.

objectType
 • string

Bu özellik, türlerin polimorfik zincirinde belirli türlere karar vermek için ayrımcı olarak kullanılır.

PolicyInfo

PolicyInfo

Name Type Description
policyId
 • string
policyParameters

Yedekleme örneği için ilke parametreleri

policyVersion
 • string

PolicyParameters

İlke parametreleri

Name Type Description
dataStoreParametersList DataStoreParameters[]:

DataStore Parametrelerini alır veya ayarlar

ProtectionStatusDetails

ProtectionStatusDetails

Name Type Description
errorDetails

Kaynağın koruma durumu hatasını belirtir

status

Kaynağın koruma durumunu belirtir

Status

Kaynağın koruma durumunu belirtir

Name Type Description
ConfiguringProtection
 • string
ConfiguringProtectionFailed
 • string
ProtectionConfigured
 • string
ProtectionStopped
 • string
SoftDeleted
 • string
SoftDeleting
 • string

UserFacingError

Yerelleştirilmiş içeriğe erişimi olan katmanlar tarafından kullanılan ve bunu kullanıcıya yayın hata nesnesi

Name Type Description
code
 • string

Bu hata için benzersiz kod

details

Diğer ilgili Hatalar

innerError

InnerError
İç Hata

isRetryable
 • boolean

İşlem yeniden denenebilir mi yoksa denenebilir mi?

isUserError
 • boolean

İşlem bir kullanıcı hatası veya hizmet hatası nedeniyle mi?

message
 • string
properties
 • object

Hata nesnesinin içine katılan herhangi bir anahtar değer çifti

recommendedAction
 • string[]

RecommendedAction yerelleştirilmiş.

target
 • string

Hatanın hedefi.

ValidateForBackupRequest

ValidateForBackupRequest

Name Type Description
backupInstance

Örnek Yedekleme