Policy Definitions - Delete

Abonelikteki ilke tanımını siler.
Bu işlem, verilen abonelikteki ilke tanımını verilen adla birlikte siler.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/providers/Microsoft.Authorization/policyDefinitions/{policyDefinitionName}?api-version=2019-09-01

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
policyDefinitionName
path True
  • string

Silmek için ilke tanımının adı.

subscriptionId
path True
  • string

Hedef aboneliğin kimliği.

api-version
query True
  • string

İşlem için kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Tamam

204 No Content

İçerik Yok

Other Status Codes

İşlemin neden başarısız olduğunu açıklayan hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Akış

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızı niçin taklit edin

Örnekler

Delete a policy definition

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/ae640e6b-ba3e-4256-9d62-2993eecfa6f2/providers/Microsoft.Authorization/policyDefinitions/ResourceNaming?api-version=2019-09-01

Sample Response

Tanımlar

CloudError

İlke işleminden gelen bir hata yanıtı.

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgi.

ErrorResponse

Kaynak yönetimi hata yanıtı.

CloudError

İlke işleminden gelen bir hata yanıtı.

Name Type Description
error

Kaynak yönetimi hata yanıtı.

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgi.

Name Type Description
info
  • object

Ek bilgi.

type
  • string

Ek bilgi türü.

ErrorResponse

Kaynak yönetimi hata yanıtı.

Name Type Description
additionalInfo

Hata ek bilgi.

code
  • string

Hata kodu.

details

Hata ayrıntıları.

message
  • string

Hata iletisi.

target
  • string

Hata hedefi.