ProvisionApplicationTypeDescriptionBaseProvisionApplicationTypeDescriptionBase

İstenen kayıt veya sağlama türünü temsil eder ve işlemin zaman uyumsuz olması gerekir.Represents the type of registration or provision requested, and if the operation needs to be asynchronous or not. Desteklenen sağlama işlemleri türleri, görüntü mağazalarından veya dış depodan yapılır.Supported types of provision operations are from either image store or external store.

DevralmaInheritance

' ProvisionApplicationTypeDescriptionBase ', polimorfik tür modelinin temel türüdür.'ProvisionApplicationTypeDescriptionBase' is the base type of the polymorphic type model. ' Kind ' özelliği türetilmiş türler için ayrıştırıcı olur.The 'Kind' property is the discriminator for the derived types. ' Kind ' özelliğinin değeri, tel üzerinde serileştirilmiş içeriği (aşağıdaki türetilmiş türlerden biri) belirler.The value of the 'Kind' property determines the serialized content on the wire (one of the following derived types). Aşağıdaki tabloda, Kind özelliğinin değeri ve gösterdiği karşılık gelen türetilmiş tür listelenmektedir.The following table lists the value of the Kind property and corresponding derived type it represents.

Türetilmiş türlerDerived Types

TipKind Türetilmiş türDerived Type
ImatorepathImageStorePath ProvisionApplicationTypeDescriptionProvisionApplicationTypeDescription
ExternalStoreExternalStore ExternalStoreProvisionApplicationTypeDescriptionExternalStoreProvisionApplicationTypeDescription