KaynakResource

Azure Kaynak Yöneticisi kaynağı için kaynak modeli tanımı.The resource model definition for Azure Resource Manager resource.

ÖzelliklerProperties

AdıName TürType GerekliRequired
id stringstring HayırNo
name stringstring HayırNo
type stringstring HayırNo
location stringstring HayırNo

id

Türü: stringType: string
Gerekli: HayırRequired: No

Kaynak için tam nitelikli tanımlayıcı.Fully qualified identifier for the resource. Ex - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}Ex - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}


name

Türü: stringType: string
Gerekli: HayırRequired: No

Kaynağın adıThe name of the resource


type

Türü: stringType: string
Gerekli: HayırRequired: No

Kaynağın türü.The type of the resource. Eski- Microsoft.Compute/virtualMachines veya Microsoft.Storage/storageAccounts.Ex- Microsoft.Compute/virtualMachines or Microsoft.Storage/storageAccounts.


location

Türü: stringType: string
Gerekli: HayırRequired: No

Kaynağın yaşadığı coğrafi konumThe geo-location where the resource lives