BaşvuruDurum enumApplicationStatus enum

türü: stringtype: string

Uygulamanın durumu.The status of the application.

Olası değerler şunlardır:Possible values are:

  • Invalid- Başvuru durumunun geçersiz olduğunu gösterir.Invalid - Indicates the application status is invalid. Tüm Servis Kumaş ıstabiri geçersiz türüne sahiptir.All Service Fabric enumerations have the invalid type. Değer sıfırdır.The value is zero.
  • Ready- Uygulama durumunun hazır olduğunu gösterir.Ready - Indicates the application status is ready. Değeri 1'dir.The value is 1.
  • Upgrading- Başvuru durumunun yükseltilirken olduğunu gösterir.Upgrading - Indicates the application status is upgrading. Değeri 2'dir.The value is 2.
  • Creating- Uygulama durumunun oluşturuldurda olduğunu gösterir.Creating - Indicates the application status is creating. Değeri 3'dür.The value is 3.
  • Deleting- Başvuru durumunun silirken olduğunu gösterir.Deleting - Indicates the application status is deleting. Değeri 4'dür.The value is 4.
  • Failed- Kalıcı hatalar nedeniyle uygulamanın oluşturulmasını veya silinmesinin sonlandırıldığını gösterir.Failed - Indicates the creation or deletion of application was terminated due to persistent failures. Başarısız bir uygulamayı devam ettirmek için başka bir oluşturma/silme isteği kabul edilebilir.Another create/delete request can be accepted to resume a failed application. Değeri 5'tir.The value is 5.