ApplicationScopedVolumeApplicationScopedVolume

Kullanım ömrü uygulamanın ömrüne göre olan bir birimi açıklar.Describes a volume whose lifetime is scoped to the application's lifetime.

ÖzelliklerProperties

AdıName TürType GerekliRequired
name stringstring EvetYes
readOnly booleboolean HayırNo
destinationPath stringstring EvetYes
creationParameters ApplicationScopedVolumeCreationParametrelerApplicationScopedVolumeCreationParameters EvetYes

name

Türü: stringType: string
Gerekli: EvetRequired: Yes

Başvurulan birimin adı.Name of the volume being referenced.


readOnly

Tür: booleanType: boolean
Gerekli: HayırRequired: No

Birimin yalnızca okunup okunmadığını belirten bayrak.The flag indicating whether the volume is read only. Varsayılan değer 'false'dur.Default is 'false'.


destinationPath

Türü: stringType: string
Gerekli: EvetRequired: Yes

Hacmin monte edilmesi gereken kapsayıcının içindeki yol.The path within the container at which the volume should be mounted. Yalnızca geçerli yol karakterlerine izin verilir.Only valid path characters are allowed.


creationParameters

Tür: ApplicationScopedVolumeCreationParametersType: ApplicationScopedVolumeCreationParameters
Gerekli: EvetRequired: Yes

Uygulama kapsamı birimleri oluşturmak için parametreleri açıklar.Describes parameters for creating application-scoped volumes.