Bölüm Yedeklemeyi Askıya AlSuspend Partition Backup

Belirtilen bölüm için periyodik yedeklemeaskıya.Suspends periodic backup for the specified partition.

Periyodik yedeklemeleri alacak şekilde yapılandırılan bölüm, yeniden devam edene kadar daha fazla yedekleme almak üzere askıya alınır.The partition which is configured to take periodic backups, is suspended for taking further backups till it is resumed again.

İstekRequest

YöntemMethod İstek URI'siRequest URI
POSTPOST /Partitions/{partitionId}/$/SuspendBackup?api-version=6.4&timeout={timeout}

ParametrelerParameters

AdıName TürType GerekliRequired KonumLocation
partitionId dize (uuid)string (uuid) EvetYes YolPath
api-version stringstring EvetYes SorguQuery
timeout karşıt (int64)integer (int64) HayırNo SorguQuery

partitionId

Türü: string (uuid)Type: string (uuid)
Gerekli: EvetRequired: Yes

Bölümün kimliği.The identity of the partition.


api-version

Türü: stringType: string
Gerekli: EvetRequired: Yes
Varsayılan:6.4Default: 6.4

API sürümü.The version of the API. Bu parametre gereklidir ve değeri '6.4' olmalıdır.This parameter is required and its value must be '6.4'.

Service Fabric REST API sürümü, API'nin tanıtıldığı veya değiştirildiği çalışma zamanı sürümüne dayanır.Service Fabric REST API version is based on the runtime version in which the API was introduced or was changed. Service Fabric çalışma zamanı, API'nin birden fazla sürümünü destekler.Service Fabric runtime supports more than one version of the API. Bu sürüm, API'nin en son desteklenen sürümüdür.This version is the latest supported version of the API. Daha düşük bir API sürümü geçirilirse, döndürülen yanıt bu belirtimde belgelenenden farklı olabilir.If a lower API version is passed, the returned response may be different from the one documented in this specification.

Ayrıca çalışma zamanı, çalışma zamanının geçerli sürümüne kadar en son desteklenen sürümden daha yüksek olan tüm sürümü kabul eder.Additionally the runtime accepts any version that is higher than the latest supported version up to the current version of the runtime. Yani en son API sürümü 6.0 ve çalışma süresi 6.1 ise, çalışma zamanı bu API için sürüm 6.1 kabul eder.So if the latest API version is 6.0 and the runtime is 6.1, the runtime will accept version 6.1 for that API. Ancak API davranışı belgelenen 6.0 sürümüne göre olacaktır.However the behavior of the API will be as per the documented 6.0 version.


timeout

Türü: integer (int64)Type: integer (int64)
Gerekli: HayırRequired: No
Varsayılan:60Default: 60
Kapsayıcı Maksimum:4294967295InclusiveMaximum: 4294967295
Dahil Minimum:1InclusiveMinimum: 1

İşlemi saniyeler içinde gerçekleştirmek için sunucu zaman.The server timeout for performing the operation in seconds. Bu zaman sonu, istemcinin istenen işlemin tamamlanmasını beklemek istediği süreyi belirtir.This timeout specifies the time duration that the client is willing to wait for the requested operation to complete. Bu parametrenin varsayılan değeri 60 saniyedir.The default value for this parameter is 60 seconds.

YanıtlarResponses

HTTP Durum KoduHTTP Status Code AçıklamaDescription Yanıt ŞemasıResponse Schema
202 (Kabul)202 (Accepted) 202 durum kodu, işlem isteğinin kabul edildiğini ve bölüm yedeklemesinin askıya alınacağını gösterir.A 202 status code indicates the operation request was accepted and partition backup will be suspended.
Diğer tüm durum kodlarıAll other status codes Ayrıntılı hata yanıtı.The detailed error response.
Kumaş HatasıFabricError

ÖrneklerExamples

Bölüm yedeklemeyi askıya almaSuspend partition backup

Bu örnek, periyodik yedekleme için yapılandırılan durumlu bir bölüm için yedeklemenin nasıl askıya alınabileceğini gösterir.This example shows how to suspend backup for a stateful partition which is configured for periodic backup.

İstekRequest

POST http://localhost:19080/Partitions/1daae3f5-7fd6-42e9-b1ba-8c05f873994d/$/SuspendBackup?api-version=6.4

202 Yanıt202 Response

GövdeBody

Yanıt gövdesi boş.The response body is empty.