UygulamaPackageCleanupPolitika enumApplicationPackageCleanupPolicy enum

türü: stringtype: string

Başarılı bir şekilde sunulmasından sonra başvuru paketinin temizlenmesi için yapılması gereken eylem türüdür.The kind of action that needs to be taken for cleaning up the application package after successful provision.

Olası değerler şunlardır:Possible values are:

  • Invalid- Uygulama paketi temizleme ilkesinin geçersiz olduğunu gösterir.Invalid - Indicates that the application package cleanup policy is invalid. Bu değer varsayılandır.This value is default. Değer sıfırdır.The value is zero.
  • Default- Uygulama paketlerinin temizleme ilkesinin küme ayarı "CleanupApplicationPackageOnProvisionSuccess" tabanlı olduğunu gösterir.Default - Indicates that the cleanup policy of application packages is based on the cluster setting "CleanupApplicationPackageOnProvisionSuccess." Değeri 1'dir.The value is 1.
  • Automatic- Servis kumaşı çalışma zamanının uygulama paketi temizliğinin ne zaman yapılacağını belirleyeceğini belirtir.Automatic - Indicates that the service fabric runtime determines when to do the application package cleanup. Varsayılan olarak, temizleme başarılı hükmü yapılır.By default, cleanup is done on successful provision. Değeri 2'dir.The value is 2.
  • Manual- Kullanıcının uygulama paketini açıkça temizlemesi gerektiğini gösterir.Manual - Indicates that the user has to explicitly clean up the application package. Değeri 3'dür.The value is 3.