Server Keys - Get

Bir sunucu anahtarı alır.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Sql/servers/{serverName}/keys/{keyName}?api-version=2020-11-01-preview

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
keyName
path True
 • string

Alınacak sunucu anahtarının adı.

resourceGroupName
path True
 • string

Kaynağı içeren kaynak grubunun adı. Bu değeri Azure Resource Manager API 'sinden veya portalından elde edebilirsiniz.

serverName
path True
 • string

Sunucunun adı.

subscriptionId
path True
 • string

Bir Azure aboneliğini tanımlayan abonelik KIMLIĞI.

api-version
query True
 • string

İstek için kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Belirtilen sunucu anahtarı başarıyla alındı.

Other Status Codes

Hata yanıtları: * * *

 • 400 ınvalidkeyname-sunucu anahtar adı için geçersiz bir değer verildi.

 • 400 ınvalidkeytype-sunucu oluşturma anahtar türü desteklenmiyor.

 • 400 InvalidUpsertKeyType-Service-Managed TDE anahtarları hizmet tarafından yönetilir. Hizmet tarafından yönetilen TDE anahtarları, Kullanıcı tarafından oluşturma veya güncelleştirmeyi desteklemez.

 • 400 InvalidKeyUpsertRequest-sunucu oluşturma anahtar isteği yok veya hiçbir özellik nesnesine sahip değil.

 • 404 Subscriptionlınothaveserver-istenen sunucu bulunamadı

 • 404 ServerNotInSubscriptionResourceGroup-belirtilen sunucu, belirtilen kaynak grubunda ve abonelikte yok.

 • 404 ResourceNotFound-istenen kaynak bulunamadı.

Örnekler

Get the server key

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/sqlcrudtest-7398/providers/Microsoft.Sql/servers/sqlcrudtest-4645/keys/someVault_someKey_01234567890123456789012345678901?api-version=2020-11-01-preview

Sample Response

{
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/sqlcrudtest-7398/providers/Microsoft.Sql/servers/sqlcrudtest-4645/keys/someVault_someKey_01234567890123456789012345678901",
 "name": "sqlcrudtest-4645",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/keys",
 "location": "Japan East",
 "kind": "azurekeyvault",
 "properties": {
  "thumbprint": "00112233445566778899AABBCCDDEEFFAABBCCDD",
  "creationDate": "2020-11-15T00:00:00Z",
  "autoRotationEnabled": false
 }
}

Tanımlar

ServerKey

Bir sunucu anahtarı.

ServerKeyType

' ServiceManaged ', ' AzureKeyVault ' gibi sunucu anahtarı türü.

ServerKey

Bir sunucu anahtarı.

Name Type Description
id
 • string

Kaynak KIMLIĞI.

kind
 • string

Şifreleme koruyucusu türü. Bu, Azure portal deneyimi için kullanılan meta verileridir.

location
 • string

Kaynak konumu.

name
 • string

Kaynak adı.

properties.autoRotationEnabled
 • boolean

Anahtar otomatik döndürme katılım bayrağı. True ya da false.

properties.creationDate
 • string

Sunucu anahtarı oluşturma tarihi.

properties.serverKeyType

' ServiceManaged ', ' AzureKeyVault ' gibi sunucu anahtarı türü.

properties.subregion
 • string

Sunucu anahtarının alt bölgesi.

properties.thumbprint
 • string

Sunucu anahtarının parmak izi.

properties.uri
 • string

Sunucu anahtarının URI 'SI. ServerKeyType AzureKeyVault ise URI gereklidir.

type
 • string

Kaynak türü.

ServerKeyType

' ServiceManaged ', ' AzureKeyVault ' gibi sunucu anahtarı türü.

Name Type Description
AzureKeyVault
 • string
ServiceManaged
 • string