MDM yetkiliniz değiştirmeChange your MDM authority

Configuration Manager sürüm 1610 başlayarak, Microsoft Support başvurun gerek kalmadan ve kaydını silmek ve var olan yönetilen aygıtlarınızın yeniden gerek kalmadan MDM yetkiliniz değiştirebilirsiniz.Beginning in Configuration Manager version 1610, you can change your MDM authority without having to contact Microsoft Support and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. Bu makalede tek başına Intune Configuration Manager konsolundan (karma) yapılandırılmış var olan bir Microsoft Intune Kiracı değiştirmek için adımları sağlar.This article provides the steps to change an existing Microsoft Intune tenant configured from the Configuration Manager console (hybrid) to Intune standalone. Microsoft Intune tarafından bu makaledeki adımları tamamladıktan sonra cihazları yönetilecek Azure portal.When you complete the steps in this article, devices will be managed by Microsoft Intune in the Azure portal.

Not

Intune, MDM yetkilisi kümesine sahip mevcut bir Microsoft Intune Kiracı Configuration Manager (karma) değiştirmek istiyorsanız, bkz: MDM yetkilisini değiştirmek.If you want to change an existing Microsoft Intune tenant, with the MDM authority set to Intune, to Configuration Manager (hybrid), see Change the MDM authority.

Önemli

Bu makalede, daha önce kullanıcıların geçirdiğiniz değil, MDM yetkiliniz değiştirmektir.This article is to change your MDM authority when you have not previously migrated users. MDM yetkiliniz sonra değiştirmek için bir kullanıcı alt kümesini geçirilen, bkz: MDM yetkiliniz değiştirmek.To change your MDM authority after you have migrated a subset of users, see Change your MDM authority.

Önemli noktalarKey Considerations

Büyük olasılıkla orada olacak de yeni MDM yetkilisi geçiş süresi (en çok sekiz saat) olması önce değiştirdikten sonra cihaz teslim eder ve hizmeti ile eşitler.After you change to the new MDM authority, there will likely be transition time (up to eight hours) before the device checks in and synchronizes with the service. Kayıtlı cihazlar yönetilebilir ve değişiklik sonrası korumalı devam sağlamak için yeni (Intune tek başına) MDM yetkilisi ayarlarını yapılandırmanız gerekir.You must configure settings in the new MDM authority (Intune standalone) to ensure enrolled devices continue to be managed and protected after the change. Aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:Note the following considerations:

 • Böylece yeni MDM yetkilisi (Intune tek başına) ayarlarından cihazda mevcut ayarları değiştir aygıtları değişiklikten sonra hizmeti ile bağlanmanız gerekir.Devices must connect with the service after the change so that the settings from the new MDM authority (Intune standalone) replace the existing settings on the device.
 • MDM yetkilisi değiştirdikten sonra önceki MDM yetkilisi (karma) temel ayarları (örneğin, profilleri) bazıları yedi gün için cihazda kalır.After you change the MDM authority, some of the basic settings (such as profiles) from the previous MDM authority (hybrid) remain on the device for up to seven days. Bu, uygulamalar ve ayarlar (ilkeler, profiller, uygulamalar, vb.) yeni MDM yetkilisi mümkün olan en kısa sürede yapılandırmanız önerilir.It is recommended that you configure apps and settings (policies, profiles, apps, etc.) in the new MDM authority as soon as possible. Ayrıca, ayarları var olan kayıtlı cihazları olan kullanıcılar içeren kullanıcı gruplarına dağıtabilirsiniz.Also, deploy the settings to the user groups that contain users who have existing enrolled devices. Bir cihaz, MDM yetkilisi değişikliği sonra hizmete bağlandığında, yeni ayarlar yeni MDM yetkilisi alır.When a device connects to the service after the change in MDM authority, it receives new settings from the new MDM authority. Tüm yeni hedeflenen ilkeleri cihazda mevcut ilkeleri geçersiz kılar.Any newly targeted policies override existing policies on the device.
 • Yeni MDM yetkilisi uyumluluk verilerde değişiklik yaptıktan sonra Azure portal doğru şekilde rapor için bir hafta sürebilir.After you change to the new MDM authority, the compliance data in the Azure portal can take up to a week to accurately report. Ancak, aygıt hala koruma için Azure Active Directory'de ve aygıt uyumluluk durumlarına doğru olacaktır.However, the compliance states in Azure Active Directory and on the device will be accurate so the device will still be protected.
 • Sahip olmayan cihazlara (genellikle zaman iOS cihaz kayıt programı sahip veya toplu kayıt senaryolarının) ilişkili kullanıcıları yeni MDM yetkilisi yükseltilmez.Devices that don't have associated users (typically when you have iOS Device Enrollment Program or bulk enrollment scenarios) are not migrated to the new MDM authority. Bu cihazlar için yeni MDM yetkilisi taşımak Yardım için destek çağırması gerekir.For those devices, you need to call support for assistance to move them to the new MDM authority.

Tek başına Intune MDM yetkilisi değiştirmek hazırlamaPrepare to change the MDM authority to Intune standalone

MDM yetkilisi değişikliği hazırlamak için aşağıdaki bilgileri gözden geçirin:Review the following information to prepare for the change to the MDM authority:

 • Configuration Manager sürüm 1610 veya seçeneğinin kullanılabilir olması için MDM yetkilisini değiştirmek daha yüksek olması gerekir.You must have Configuration Manager version 1610 or higher for the option to change the MDM authority to be available.
 • Yeni MDM yetkilisi değiştirdikten sonra hizmete bağlanmak bir cihazın sekiz saate kadar sürebilir.It can take up to eight hours for a device to connect to the service after you change to the new MDM authority.
 • Şu anda karma tarafından yönetilen tüm kullanıcıların MDM yetkilisi değişikliği önce atanmış bir Intune/EMS lisansı olduğundan emin olun.Make sure all users that are currently managed by hybrid have an Intune/EMS license assigned to them prior to the change in MDM authority. Lisansına sahip kullanıcı ve cihazları tarafından tek başına Intune MDM yetkilisi değişikliği sonra yönetilmesini sağlar.Having the license ensures that the user and their devices are managed by Intune standalone after the change in MDM authority. Daha fazla bilgi için bkz: kullanıcı hesaplarınızı atamak Intune lisansları.For more information, see Assign Intune licenses to your user accounts.
 • Yönetici kullanıcı hesabına bir Intune/EMS lisansı atanmış olduğundan emin olun ve yönetici kullanıcı hesabı için Intune MDM yetkilisi değişikliğin önce oturum açabildiğinizi doğrulayın.Make sure that the Admin user account has an Intune/EMS license assigned and confirm that the Admin user account can sign in to Intune before the change to the MDM authority. MDM yetkilisi görüntülenmelidir Configuration Manager'a Ayarla (karma Kiracı) içinde ıntune'da Azure portal MDM yetkilisi değişikliği önce.The MDM authority should display Set to Configuration Manager (hybrid tenant) in Intune in the Azure portal prior to the change in MDM authority.
 • MDM yetkilisi değişikliği sırasında son kullanıcılara belirgin bir etki olmamalıdır.There should be no noticeable impact to end users during the change in MDM authority.

Tek başına Intune MDM yetkilisi değiştirmeChange the MDM authority to Intune standalone

Tek başına Intune MDM yetkilisi değiştirme işlemi aşağıdaki üst düzey adımları içerir:The process to change the MDM authority to Intune standalone includes the following high-level steps:

 • Configuration Manager konsolunda kullanmak değişiklik MDM yetkilisi Microsoft Intune var olan Microsoft Intune aboneliğini kaldırmak için seçeneği.In the Configuration Manager console, use the Change MDM Authority to Microsoft Intune option to remove the existing Microsoft Intune subscription.
 • İçinde ıntune'da Azure portalyapılandırın ve yeni ayarları ve uygulamaları yeni MDM yetkilisi (Intune) dağıtın.In Intune in the Azure portal, configure and deploy new settings and apps from the new MDM authority (Intune).
 • Sonraki zaman aygıtları hizmete bağlanmak, eşitleme ve yeni MDM yetkilisi yeni ayarları almaları.The next time devices connect to the service, it will synchronize and receive the new settings from the new MDM authority.

Tek başına Intune MDM yetkilisi değiştirmek içinTo change the MDM authority to Intune standalone

 1. Configuration Manager konsolunda Git Yönetim > genel bakış > bulut Hizmetleri > Microsoft Intune aboneliğive mevcut Intune aboneliğinizde silin.In the Configuration Manager console, go to Administration > Overview > Cloud Services > Microsoft Intune Subscription, and delete your existing Intune Subscription.
 2. Seçin değişiklik MDM yetkilisi Microsoft Intuneve ardından sonraki.Select Change MDM Authority to Microsoft Intune, and then click Next. APNs sertifika isteğini indirDownload the APNs certificate request
 3. Configuration Manager'da MDM yetkilisi ayarladığınızda, özgün olarak kullanılan Intune Kiracı için oturum açın.Sign in to the Intune tenant that you originally used when you set the MDM authority in Configuration Manager.
 4. İleri 'yi tıklatın ve sihirbazı tamamlayın.Click Next and complete the wizard.
 5. MDM yetkilisi şimdi ayarlamak Microsoft Intune.The MDM authority is now set to Microsoft Intune. Intune aboneliği Configuration Manager konsolunda Microsoft Intune abonelikleri düğümünde artık görüntülenmesi gerekir.The Intune Subscription should no longer be displayed in the Microsoft Intune Subscriptions node of the Configuration Manager console.
 6. MDM yetkilisi ayarlandığını doğrulamak için aşağıdaki adımları uygulayın: bir.To verify that the MDM authority is set, take the following steps: a. Oturum Azure portal daha önce kullandığınız aynı Intune Kiracı kullanma.Sign in to the Azure portal using the same Intune tenant that you used earlier. b.b. Seçin daha Hizmetleri > izleme + Yönetim > Intune > cihaz kaydı.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune > Device enrollment. MDM yetkilisi sağ üst kısmında görüntülenir genel bakış dikey.The MDM authority is displayed in the top-right section of the Overview blade.

Sonraki adımlarNext steps

MDM yetkilisi değişikliği tamamlandıktan sonra aşağıdaki adımları gözden geçirin:After the change in MDM authority is complete, review the following steps:

 • Intune hizmetine bir kiracının MDM yetkilisi değiştiğini algıladığında (düzenli Zamanlanmış giriş dışında budur) bir bildirim iletisi denetleyip hizmeti ile eşitlemek için kaydedilen tüm aygıtlara gönderir.When the Intune service detects that a tenant’s MDM authority has changed, it sends out a notification message to all the enrolled devices to check in and synchronize with the service (this is outside of the regularly scheduled check-in). Bu nedenle, Kiracı MDM yetkilisi tek başına Intune karma değiştirildikten sonra açık ve çevrimiçi hizmet ile birlikte bağlanacak tüm cihazlar yeni MDM yetkilisi almak ve ileride tek başına Intune tarafından yönetiliyor olabilir.Therefore, after the MDM authority for the tenant has been changed from hybrid to Intune standalone, all the devices that are powered on and online will connect with the service, receive the new MDM authority, and be managed by Intune standalone going forward. Kesinti olmadan, bu cihazların koruması ve Yönetimi olacaktır.There will be no interruption to the management and protection of these devices.
 • Sırasında (veya kısa süre sonra) devre dışı güç beslemeli veya çevrimdışı olan cihazlar MDM yetkilisi değişikliği bağlanmak ve açık olduğundan, yeni bir MDM yetkilisi altında hizmet ve çevrimiçi ile eşitleyin.Devices that are either powered off or offline during (or shortly after) the change in MDM authority connect to and synchronize with the service under the new MDM authority when they are powered on and online.
 • Kullanıcıları, el ile bir iade aygıttan hizmete başlatarak yeni MDM yetkilisi hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz.Users can quickly change to the new MDM authority by manually starting a check-in from the device to the service. Kullanıcıların kolayca Şirket portalı uygulamasını kullanarak ve cihaz uyumluluk denetimi başlatma bunu yapabilirsiniz.Users can easily do this by using the Company Portal app and initiating a device compliance check.
 • Cihazların denetlenen MDM yetkilisi değişikliği sonra hizmeti ile eşitlenmiş sonra şeyler düzgün biçimde çalıştığından doğrulamak için aygıtlardan arayın Azure portal.To validate that things are working correctly after devices have checked-in and synchronized with the service after the change in MDM authority, look for the devices in the Azure portal. Daha önce Configuration Manager (karma) tarafından yönetiliyordu cihazları artık ıntune yönetilen cihazlar olarak görüntülenir.The devices that were previously managed by Configuration Manager (hybrid) will now be displayed as managed devices in Intune.
 • Bir aygıt MDM yetkilisi ve cihazın hizmete denetlediğinde değişikliği sırasında çevrimdışı olduğunda bir geçiş dönemi yoktur.There is an interim period when a device is offline during the change in MDM authority and when that device checks in to the service. Cihaz bu geçiş süresi boyunca yedi güne kadar (veya aygıtın yeni MDM yetkilisi ile bağlanır ve varolanları üzerine yeni ayarlarını alırsa kadar) cihazdaki aşağıdaki kalır korumalı ve işlevsel kalmasını sağlamaya yardımcı olmak için:To help ensure that the device remains protected and functional during this interim period, the following remains on the device for up to seven days (or until the device connects with the new MDM authority and receives new settings that overwrite the existing ones):
  • E-posta profiliE-mail profile
  • VPN profiliVPN profile
  • Sertifika profiliCert profile
  • Wi-Fi profiliWi-Fi profile
  • Yapılandırma profilleriConfiguration profiles
 • Varolan ayarların üzerine yönelik yeni ayarları eski ayarların üzerine yazılır emin olmak için önceki olanları adıyla aynı olduğundan emin olun.Make sure the new settings that are intended to overwrite existing settings have the same name as the previous ones to ensure that the old settings are overwritten. Aksi takdirde, cihazları yedekli profilleri ve ilkeleriyle bitirebilirsiniz.Otherwise, the devices might end up with redundant profiles and policies.

  İpucu

  En iyi uygulama, tüm yönetim ayarlarını ve yapılandırmaları, yanı sıra dağıtımları, kısa süre içinde MDM yetkilisi değişiklik tamamlandıktan sonra oluşturmanız gerekir.As a best practice, you should create all management settings and configurations, as well as deployments, shortly after the change to the MDM authority has completed. Bu aygıtlar korumalı ve geçiş süresi boyunca etkin olarak yönetilen sağlamaya yardımcı olur.This helps to ensure that devices are protected and actively managed during the interim period.

 • MDM yetkilisi değiştirdikten sonra yeni cihazların yeni yetkiliye başarılı bir şekilde kaydedildiğini doğrulamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:After you change the MDM authority, perform the following steps to validate that new devices are enrolled successfully to the new authority:
  • Yeni bir cihaz kaydetmeEnroll a new device
  • Emin olun yeni kaydedilen cihaz gösterir Azure portal.Make sure the newly enrolled device shows up in the Azure portal.
  • Uzaktan kilitleme gibi bir eylem gerçekleştirmek Azure portal aygıta.Perform an action, such as Remote Lock, from the Azure portal to the device. Başarılı olursa, cihaz yeni MDM yetkilisi tarafından yönetiliyor.If it is successful, the device is being managed by the new MDM authority.
 • Belirli cihazlar ile ilgili sorununuz olursa kaydını silmek ve bunları yeni yetkiliye bağlı ve olabildiğince çabuk yönetilen almak için cihazları yeniden.If you have issues with specific devices, you can unenroll and reenroll the devices to get them connected to the new authority and managed as quickly as possible.