Hızlı başlangıç: Visual Studio kullanarak ilk Python web uygulamanızı oluşturmaQuickstart: Create your first Python web app using Visual Studio

Bu 5-10 dakikalık bir Python IDE olarak Visual Studio 'ya giriş, Flask çerçevesini temel alan basit bir Python web uygulaması oluşturacaksınız.In this 5-10 minute introduction to Visual Studio as a Python IDE, you create a simple Python web application based on the Flask framework. Projeyi, Visual Studio 'nun temel özellikleri hakkında bilgi edinmenize yardımcı olan ayrık adımlarla oluşturursunuz.You create the project through discrete steps that help you learn about Visual Studio's basic features.

Visual Studio 'Yu henüz yüklemediyseniz, Visual Studio İndirmeleri sayfasına giderek ücretsiz olarak yükleme yapın.If you haven't already installed Visual Studio, go to the Visual Studio downloads page to install it for free. Yükleyicide, Python geliştirme iş yükünü seçtiğinizden emin olun.In the installer, make sure to select the Python development workload.

Visual Studio 'Yu henüz yüklemediyseniz, Visual Studio İndirmeleri sayfasına giderek ücretsiz olarak yükleme yapın.If you haven't already installed Visual Studio, go to the Visual Studio downloads page to install it for free. Yükleyicide, Python geliştirme iş yükünü seçtiğinizden emin olun.In the installer, make sure to select the Python development workload.

Proje oluşturmaCreate the project

Aşağıdaki adımlar, uygulama için kapsayıcı görevi gören boş bir proje oluşturur:The following steps create an empty project that serves as a container for the application:

 1. Visual Studio 2017'yi açın.Open Visual Studio 2017.

 2. Üstteki menü çubuğundan dosya > yeni > proje' yi seçin.From the top menu bar, choose File > New > Project.

 3. Yeni proje iletişim kutusunda, sağ üst köşedeki arama alanına "Python web projesi" yazın, ortadaki listede Web projesi ' ni seçin, projeye "hellopython" gibi bir ad verin ve ardından Tamam' ı seçin.In the New Project dialog box, enter "Python Web Project" in the search field on the upper right, choose Web project in the middle list, give the project a name like "HelloPython", then choose OK.

  Python web projesi seçiliyken yeni proje iletişim kutusu

  Python proje şablonlarını görmüyorsanız, Visual Studio yükleyicisiçalıştırın, daha fazla > Değiştir' i seçin, Python geliştirme iş yükünü seçin ve ardından Değiştir' i seçin.If you don't see the Python project templates, run the Visual Studio Installer, select More > Modify, select the Python development workload, then choose Modify.

  Visual Studio yükleyicisinde Python geliştirme iş yükü

 4. Yeni proje sağ bölmedeki Çözüm Gezgini açılır.The new project opens in Solution Explorer in the right pane. Başka dosya içermediğinden proje bu noktada boştur.The project is empty at this point because it contains no other files.

  Yeni oluşturulan boş projeyi gösteren Çözüm Gezgini

 1. Visual Studio 2019 ' i açın.Open Visual Studio 2019.

 2. Başlangıç ekranında Yeni proje oluştur' u seçin.On the start screen, select Create a new project.

 3. Yeni proje oluştur iletişim kutusunda, üstteki arama alanına "Python web" yazın, ortadaki listede Web projesi ' ni seçin ve ardından İleri' yi seçin:In the Create a new project dialog box, enter "Python web" in the search field at the top, choose Web Project in the middle list, then select Next:

  Python web projesi seçiliyken yeni bir proje ekranı oluştur

  Python proje şablonlarını görmüyorsanız, Visual Studio yükleyicisiçalıştırın, daha fazla > Değiştir' i seçin, Python geliştirme iş yükünü seçin ve ardından Değiştir' i seçin.If you don't see the Python project templates, run the Visual Studio Installer, select More > Modify, select the Python development workload, then choose Modify.

  Visual Studio yükleyicisinde Python geliştirme iş yükü

 4. Aşağıdaki yeni projeyi Yapılandır iletişim kutusunda, Proje adıiçin "Merhaba Python" yazın, bir konum belirtin ve Oluştur' u seçin.In the Configure your new project dialog that follows, enter "HelloPython" for Project name, specify a location, and select Create. ( Çözüm adı , Proje adıile eşleşecek şekilde otomatik olarak ayarlanır.)(The Solution name is automatically set to match the Project name.)

  Yeni proje iletişim kutusunu yapılandırın

 5. Yeni proje sağ bölmedeki Çözüm Gezgini açılır.The new project opens in Solution Explorer in the right pane. Başka dosya içermediğinden proje bu noktada boştur.The project is empty at this point because it contains no other files.

  Yeni oluşturulan boş projeyi gösteren Çözüm Gezgini

Soru: bir Python uygulaması için Visual Studio 'da proje oluşturmanın avantajı nedir?Question: What's the advantage of creating a project in Visual Studio for a Python application?

Cevap: Python uygulamaları genellikle yalnızca klasör ve dosyalar kullanılarak tanımlanmıştır, ancak bu basit yapı, uygulamalar daha büyük hale gelir ve belki de otomatik olarak oluşturulan dosyalar, Web uygulamaları için JavaScript vb. dahil olmak üzere eklenebilir.Answer: Python applications are typically defined using only folders and files, but this simple structure can become burdensome as applications become larger and perhaps involve auto-generated files, JavaScript for web applications, and so on. Visual Studio projesi bu karmaşıklığın yönetilmesine yardımcı olur.A Visual Studio project helps manage this complexity. Proje ( . pyproj dosyası), projenizle ilişkili tüm kaynak ve içerik dosyalarını tanımlar, her bir dosya için derleme bilgilerini içerir, kaynak denetimi sistemleriyle tümleştirilecek bilgileri saklar ve uygulamanızı mantıksal bileşenlerde düzenlemenize yardımcı olur.The project (a .pyproj file) identifies all the source and content files associated with your project, contains build information for each file, maintains the information to integrate with source-control systems, and helps you organize your application into logical components.

Soru: Çözüm Gezgini ' de gösterilen "Çözüm" nedir?Question: What is the "solution" shown in Solution Explorer?

Cevap: bir Visual Studio çözümü, bir veya daha fazla ilgili projeyi grup olarak yönetmenize yardımcı olan bir kapsayıcıdır ve bir projeye özgü olmayan yapılandırma ayarlarını depolar.Answer: A Visual Studio solution is a container that helps you manage for one or more related projects as a group, and stores configuration settings that aren't specific to a project. Bir çözümdeki projeler aynı zamanda bir proje (Python uygulaması) çalıştıran ikinci bir proje (Python uygulamasında kullanılan C++ uzantısı gibi) otomatik olarak oluşturur.Projects in a solution can also reference one another, such that running one project (a Python app) automatically builds a second project (such as a C++ extension used in the Python app).

Flask kitaplığını yüklerInstall the Flask library

Python 'da Web Apps neredeyse her zaman, Web isteklerini yönlendirme ve yanıtları şekillendirme gibi alt düzey ayrıntıları işlemek için kullanılabilen birçok Python kütüphanesinin birini kullanır.Web apps in Python almost always use one of the many available Python libraries to handle low-level details like routing web requests and shaping responses. Bu amaçla, Visual Studio, bu hızlı başlangıçta daha sonra kullanacağınız web uygulamaları için çeşitli şablonlar sağlar.For this purpose, Visual Studio provides a variety of templates for web apps, one of which you use later in this Quickstart.

Burada, Flask kitaplığını Visual Studio 'nun bu proje için kullandığı varsayılan "genel ortama" yüklemek için aşağıdaki adımları kullanın.Here, you use the following steps to install the Flask library into the default "global environment" that Visual Studio uses for this project.

 1. Projenin varsayılan ortamını görmek için, projedeki Python ortamları düğümünü genişletin.Expand the Python Environments node in the project to see the default environment for the project.

  Varsayılan ortamı gösteren Çözüm Gezgini

 2. Ortama sağ tıklayın ve Python paketini yükler' i seçin.Right-click the environment and select Install Python Package. Bu komut, paketler sekmesinde Python ortamları penceresini açar.This command opens the Python Environments window on the Packages tab.

 3. Arama alanına "Flask" yazın ve Pypı 'den PyPI 'den pypi'yi seçin.Enter "flask" in the search field and select pip install flask from PyPI. Yönetici ayrıcalıklarına yönelik tüm istemleri kabul edin ve devam etmek için Visual Studio 'daki Çıkış penceresini inceleyin.Accept any prompts for administrator privileges and observe the Output window in Visual Studio for progress. (Genel ortamın paketler klasörü, C:\Program Filesgibi bir korumalı alan içinde bulunduğunda yükseltme istemi olur.)(A prompt for elevation happens when the packages folder for the global environment is located within a protected area like C:\Program Files.)

  PIP yüklemesi kullanarak Flask kitaplığı yükleme

 1. Projenin varsayılan ortamını görmek için, projedeki Python ortamları düğümünü genişletin.Expand the Python Environments node in the project to see the default environment for the project.

  Varsayılan ortamı gösteren Çözüm Gezgini

 2. Ortama sağ tıklayın ve Python paketlerini Yönet... seçeneğini belirleyin. Bu komut, Packages (PyPI) sekmesindeki Python ortamları penceresini açar.Right-click the environment and select Manage Python Packages.... This command opens the Python Environments window on the Packages (PyPI) tab.

 3. Arama alanına "Flask" yazın.Enter "flask" in the search field. Arama kutusunun altında Flask görünürse, bu adımı atlayabilirsiniz.If Flask appears below the search box, you can skip this step. Aksi takdirde, Çalıştır komutunu seçin: PIP Install Flask.Otherwise select Run command: pip install flask. Yönetici ayrıcalıklarına yönelik tüm istemleri kabul edin ve devam etmek için Visual Studio 'daki Çıkış penceresini inceleyin.Accept any prompts for administrator privileges and observe the Output window in Visual Studio for progress. (Genel ortamın paketler klasörü, C:\Program Filesgibi bir korumalı alan içinde bulunduğunda yükseltme istemi olur.)(A prompt for elevation happens when the packages folder for the global environment is located within a protected area like C:\Program Files.)

  PIP yüklemesi kullanarak Flask kitaplığı yükleme

 1. Yüklendikten sonra, kitaplık Çözüm Gezginiortamda görünür, bu da Python kodunda bunu kullanabileceğiniz anlamına gelir.Once installed, the library appears in the environment in Solution Explorer, which means that you can make use of it in Python code.

  Flask kitaplığı yüklendi ve Çözüm Gezgini ' de gösteriliyor

  Flask kitaplığı yüklendi ve Çözüm Gezgini ' de gösteriliyor

Not

Geliştiriciler genel ortama yüklemek yerine genellikle belirli bir proje için kitaplıkların yükleneceği bir "sanal ortam" oluşturur.Instead of installing libraries in the global environment, developers typically create a "virtual environment" in which to install libraries for a specific project. Visual Studio şablonları genellikle bu seçeneği, hızlı başlangıç-şablon kullanarak bir Python projesi oluşturma' da anlatıldığı şekilde sunar.Visual Studio templates typically offer this option, as discussed in Quickstart - Create a Python project using a template.

Soru: diğer kullanılabilir Python paketleri hakkında nereden daha fazla bilgi edinebilirim?Question: Where do I learn more about other available Python packages?

Cevap: Python paket dizininiziyaret edin.Answer: Visit the Python Package Index.

Kod dosyası EkleAdd a code file

Artık en az bir Web uygulaması uygulamak için bir Python kodu eklemek için hazırsınız.You're now ready to add a bit of Python code to implement a minimal web app.

 1. Çözüm Gezgini projeye sağ tıklayın ve > yeni öğe Ekle' yi seçin.Right-click the project in Solution Explorer and select Add > New Item.

 2. Görüntülenen iletişim kutusunda boş Python dosyası' nı seçin, app.pyolarak adlandırın ve Ekle' yi seçin.In the dialog that appears, select Empty Python File, name it app.py, and select Add. Visual Studio dosyayı bir düzenleyici penceresinde otomatik olarak açar.Visual Studio automatically opens the file in an editor window.

 3. Aşağıdaki kodu kopyalayın ve app.py'e yapıştırın:Copy the following code and paste it into app.py:

  from flask import Flask
  
  # Create an instance of the Flask class that is the WSGI application.
  # The first argument is the name of the application module or package,
  # typically __name__ when using a single module.
  app = Flask(__name__)
  
  # Flask route decorators map / and /hello to the hello function.
  # To add other resources, create functions that generate the page contents
  # and add decorators to define the appropriate resource locators for them.
  
  @app.route('/')
  @app.route('/hello')
  def hello():
    # Render the page
    return "Hello Python!"
  
  if __name__ == '__main__':
    # Run the app server on localhost:4449
    app.run('localhost', 4449)
  
 4. > yeni öğe Ekle Iletişim kutusunun Python sınıfı, Python paketi, Python birimi testi, web.config dosyaları ve daha fazlası dahil olmak üzere bir Python projesine ekleyebileceğiniz birçok farklı dosya türünü görüntülediğini fark etmiş olabilirsiniz.You may have noticed that the Add > New Item dialog box displays many other types of files you can add to a Python project, including a Python class, a Python package, a Python unit test, web.config files, and more. Genel olarak, bu öğe şablonları, çağrıldıkları gibi, yararlı demirbaş kod ile hızlı bir şekilde dosya oluşturmanın harika bir yoludur.In general, these item templates, as they're called, are a great way to quickly create files with useful boilerplate code.

Soru: Flask hakkında nereden daha fazla bilgi edinebilirim?Question: Where can I learn more about Flask?

Cevap: Flask hızlıbaşlangıcı ile başlayan Flask belgelerine başvurun.Answer: Refer to the Flask documentation, starting with the Flask Quickstart.

Uygulamayı çalıştırmaRun the application

 1. Çözüm Gezgini 'de app.py öğesine sağ tıklayın ve başlangıç dosyası olarak ayarla' yı seçin.Right-click app.py in Solution Explorer and select Set as startup file. Bu komut, uygulamayı çalıştırırken Python 'da başlatılacak kod dosyasını tanımlar.This command identifies the code file to launch in Python when running the app.

  Çözüm Gezgini bir proje için başlangıç dosyası ayarlanıyor

  Çözüm Gezgini bir proje için başlangıç dosyası ayarlanıyor

 2. Çözüm Gezgini ' de projeye sağ tıklayın ve Özellikler' i seçin.Right-click the project in Solution Explorer and select Properties. Ardından Hata Ayıkla sekmesini seçin ve bağlantı noktası numarası özelliğini olarak ayarlayın 4449 .Then select the Debug tab and set the Port Number property to 4449. Bu adım, Visual Studio 'Nun localhost:4449 app.run , koddaki bağımsız değişkenlerle eşleşecek şekilde bir tarayıcı başlattığında emin olmanızı sağlar.This step ensures that Visual Studio launches a browser with localhost:4449 to match the app.run arguments in the code.

 3. Dosyalarda yapılan değişiklikleri kaydeden ve uygulamayı çalıştıran hata ayıklama > hata ayıklama olmadan Başlat ' ı seçin (CTRL + F5).Select Debug > Start Without Debugging (Ctrl+F5), which saves changes to files and runs the app.

 4. Https: / /localhost: 4449 içinde çalışaniletinin bulunduğu bir komut penceresi görünür ve localhost:4449 "Merhaba, Python!" iletisini gördüğünüz konuma bir tarayıcı penceresi açması gerekirA command window appears with the message Running in https://localhost:4449, and a browser window should open to localhost:4449 where you see the message, "Hello, Python!" GET isteği, komut penceresinde 200 durumu ile de görüntülenir.The GET request also appears in the command window with a status of 200.

  Bir tarayıcı otomatik olarak açılmadığından, seçtiğiniz tarayıcıyı başlatın ve adresine gidin localhost:4449 .If a browser does not open automatically, start the browser of your choice and navigate to localhost:4449.

  Yalnızca komut penceresinde Python etkileşimli kabuğu ' nu görürseniz veya bu pencere ekranda yanıp sönmüyorsa, yukarıdaki 1. adımda başlangıç dosyası olarak app.py ' ı ayarlamış olduğunuzdan emin olun.If you see only the Python interactive shell in the command window, or if that window flashes on the screen briefly, ensure that you set app.py as the startup file in step 1 above.

 5. localhost:4449/helloKaynağın dekoratörü 'nin de çalışıp çalışmadığını sınamak için öğesine gidin /hello .Navigate to localhost:4449/hello to test that the decorator for the /hello resource also works. Yine, GET isteği komut penceresinde 200 durumuyla görüntülenir.Again, the GET request appears in the command window with a status of 200. Diğer bir URL 'YI deneyebilirsiniz ve komut penceresinde 404 durum kodu gösterdiklerinden emin olmanız önerilir.Feel free to try some other URL as well to see that they show 404 status codes in the command window.

 6. Uygulamayı durdurmak için komut penceresini kapatın, ardından tarayıcı penceresini kapatın.Close the command window to stop the app, then close the browser window.

Soru: hata ayıklama olmadan Başlat komutu ve hata ayıklamayı başlatma arasındaki fark nedir?Question: What's the difference between the Start Without Debugging command and Start Debugging?

Cevap: uygulamayı Visual Studio hata ayıklayıcısıbağlamında çalıştırmak için Start Debugging komutunu kullanın. böylece kesme noktaları ayarlayabilir, değişkenleri inceleyebilir ve kod satırınızın sonuna kadar ilerlemenize izin verin.Answer: You use Start Debugging to run the app in the context of the Visual Studio debugger, allowing you to set breakpoints, examine variables, and step through your code line by line. Hata ayıklamayı mümkün kılan çeşitli kancalar nedeniyle uygulamalar hata ayıklayıcıda daha yavaş çalışabilir.Apps may run slower in the debugger because of the various hooks that make debugging possible. Hata ayıklama olmadan Başlat, bunun aksine uygulamayı doğrudan komut satırından çalıştırmuş gibi, hata ayıklama bağlamı olmadan çalıştırır ve ayrıca, otomatik olarak bir tarayıcı başlatır ve proje özellikleri hata ayıklama sekmesinde belirtilen URL 'ye gider.Start Without Debugging, in contrast, runs the app directly as if you ran it from the command line, with no debugging context, and also automatically launches a browser and navigates to the URL specified in the project properties' Debug tab.

Sonraki adımlarNext steps

Visual Studio 'da ilk Python uygulamanızı çalıştırırken Tebrikler, Visual Studio 'Yu Python IDE olarak kullanma hakkında biraz bilgi edindiniz!Congratulations on running your first Python app from Visual Studio, in which you've learned a little about using Visual Studio as a Python IDE!

Bu hızlı başlangıçta izlediğiniz adımlar oldukça geneldir, büyük olasılıkla otomatikleştirilmesi ve otomatik olması gerektiğini tahmin etmeniz gerekir.Because the steps you followed in this Quickstart are fairly generic, you've probably guessed that they can and should be automated. Bu Otomasyon, Visual Studio proje şablonlarının rolüdür.Such automation is the role of Visual Studio project templates. Hızlı başlangıç-Bu makalede, ancak daha az adımla bir Web uygulaması oluşturan bir örnek için şablon kullanarak bir Python projesi oluşturun .Go through Quickstart - Create a Python project using a template for a demonstration that creates a web app similar to the one you created in this article, but with fewer steps.

Etkileşimli pencere, hata ayıklama, veri görselleştirme ve git ile çalışma dahil olmak üzere Visual Studio 'da Python hakkında daha kapsamlı bir öğreticiye devam etmek için Öğreticiye gidin: Visual Studio 'Da Python kullanmaya başlayın.To continue with a fuller tutorial on Python in Visual Studio, including using the interactive window, debugging, data visualization, and working with Git, go through Tutorial: Get started with Python in Visual Studio.

Visual Studio 'Nun sunabileceği daha fazlasını araştırmak için aşağıdaki bağlantıları seçin.To explore more that Visual Studio has to offer, select the links below.