Komut penceresiImmediate window

İfadeleri hata ayıklamak ve değerlendirmek, deyimleri yürütmek ve değişken değerlerini yazdırmak için hemen penceresini kullanın.Use the Immediate window to debug and evaluate expressions, execute statements, and print variable values. Komut penceresi, şu anda seçili olan projeyi oluşturup kullanarak ifadeleri değerlendirir.The Immediate window evaluates expressions by building and using the currently selected project.

Hemen penceresini göstermek için, bir projeyi düzenlenmek üzere açın ve sonra Windows anında Hata Ayıkla' yı seçin > Windows > Immediate veya CTRL+ + Alt + ıtuşlarına basın.To display the Immediate window, open a project for editing, and then choose Debug > Windows > Immediate or press Ctrl+Alt+I. Ayrıca, komut penceresinde hata ayıkla. hemen girebilirsiniz.You can also enter Debug.Immediate in the Command window.

Komut penceresi IntelliSense 'i destekler.The Immediate window supports IntelliSense.

Değişkenlerin değerlerini görüntülemeDisplay the values of variables

Bir uygulamanın hatalarını ayıklarken, komut penceresi özellikle faydalıdır.The Immediate window is particularly useful when you're debugging an app. Örneğin, bir değişkenin değerini denetlemek için varA Print komutunukullanabilirsiniz:For example, to check the value of a variable varA, you can use the Print command:

>Debug.Print varA

Soru işareti (?) için bir diğer addır Debug.Print , bu nedenle bu komut de yazılabilir:The question mark (?) is an alias for Debug.Print, so this command can also be written:

? varA

Bu komutun her iki sürümü de değişkenin değerini döndürür varA .Both versions of this command return the value of the variable varA.

İpucu

Hemen penceresinde bir Visual Studio komutu vermek için, komutun işaretini büyüktür işareti (>) ile önceden başlatmalısınız.To issue a Visual Studio command in the Immediate window, you must preface the command with a greater than sign (>). Birden çok komut girmek için komut penceresigeçin.To enter multiple commands, switch to the Command window.

Tasarım zamanı ifade değerlendirmesiDesign-time expression evaluation

Tasarım zamanında bir işlevi veya alt yordamı yürütmek için hemen penceresini kullanabilirsiniz.You can use the Immediate window to execute a function or subroutine at design time.

Tasarım zamanında işlev yürütmeExecute a function at design time

 1. Aşağıdaki kodu bir Visual Basic konsol uygulamasına kopyalayın:Copy the following code into a Visual Basic console app:

  Module Module1
  
    Sub Main()
      MyFunction(5)
    End Sub
  
    Function MyFunction(ByVal input as Integer) As Integer
      Return input * 2
    End Function
  
  End Module
  
 2. Hata Ayıkla menüsünde Windows > anında' yı seçin.On the Debug menu, choose Windows > Immediate.

 3. ?MyFunction(2) Hemen penceresine yazın ve ENTERtuşuna basın.Type ?MyFunction(2) in the Immediate window and press Enter.

  Komut penceresi çalışır MyFunction ve görüntülenir 4 .The Immediate window runs MyFunction and displays 4.

İşlev veya alt yordam bir kesme noktası içeriyorsa, Visual Studio uygun noktada yürütmeyi keser.If the function or subroutine contains a breakpoint, Visual Studio breaks execution at the appropriate point. Daha sonra program durumlarınızı incelemek için hata ayıklayıcı pencerelerini kullanabilirsiniz.You can then use the debugger windows to examine your program state. Daha fazla bilgi için bkz. Izlenecek yol: tasarım zamanında hata ayıklama.For more information, see Walkthrough: Debugging at Design Time.

Office projeleri, Web projeleri, akıllı cihaz projeleri ve SQL projeleri için Visual Studio Araçları dahil olmak üzere bir yürütme ortamının başlatılması gereken proje türlerinde tasarım zamanı ifade değerlendirmesi kullanamazsınız.You can't use design-time expression evaluation in project types that require starting up an execution environment, including Visual Studio Tools for Office projects, web projects, Smart Device projects, and SQL projects.

Çoklu proje çözümlerinde tasarım zamanı ifade değerlendirmesiDesign-time expression evaluation in multi-project solutions

Tasarım zamanı ifade değerlendirmesi için bağlam oluştururken, Visual Studio Çözüm Gezgini Şu anda seçili olan projeye başvurur.When establishing the context for design-time expression evaluation, Visual Studio references the currently selected project in Solution Explorer. Çözüm Gezgini bir proje seçilmezse, Visual Studio işlevi başlangıç projesine göre değerlendirmeye çalışır.If no project is selected in Solution Explorer, Visual Studio attempts to evaluate the function against the startup project. İşlev geçerli bağlamda değerlendirilemez, bir hata iletisi alırsınız.If the function cannot be evaluated in the current context, you'll receive an error message. Bir projede çözüm için başlangıç projesi olmayan bir işlevi değerlendirmeye çalışıyorsanız ve bir hata alırsanız, Çözüm Gezgini ' de projeyi seçip değerlendirmeyi yeniden deneyin.If you're attempting to evaluate a function in a project that's not the startup project for the solution and you receive an error, try selecting the project in Solution Explorer and attempt the evaluation again.

Komutları girinEnter commands

Visual Studio komutlarını komut penceresinde verirken büyüktür işaretini (>) girin.Enter the greater than sign (>) when issuing Visual Studio commands in the Immediate window. Daha önce kullandığınız komutlarınız arasında gezinmek için yukarı ok ve aşağı ok tuşlarını kullanın.Use the Up arrow and Down arrow keys to scroll through your previously used commands.

GörevTask ÇözümSolution ÖrnekExample
Bir ifadeyi değerlendirin.Evaluate an expression. İfadeyi bir soru işaretiyle (?) önyüz.Preface the expression with a question mark (?). ? a+b
Komut modunu anında modda (tek bir komut yürütmek için) geçici olarak girin.Temporarily enter Command mode while in Immediate mode (to execute a single command). Komutu, işareti daha büyük (>) ile önceden girerek girin.Enter the command, prefacing it with a greater than sign (>). >alias
Komut penceresi geçin.Switch to the Command window. cmdPencereye, daha büyüktür işareti (>) ile önceden girerek girin.Enter cmd into the window, prefacing it with a greater than sign (>). >cmd
Anında pencereye geri dönün.Switch back to the Immediate window. immedBüyüktür işareti (>) olmadan pencereye girin.Enter immed into the window without the greater than sign (>). immed

İşaret moduMark mode

Hemen penceredeki herhangi bir önceki satıra tıkladığınızda, işaret moduna otomatik olarak kaydırma yapabilirsiniz.When you click on any previous line in the Immediate window, you shift automatically into Mark mode. Bu, herhangi bir metin düzenleyicisinde yaptığınız gibi önceki komutların metnini seçmenizi, düzenlemenizi ve kopyalamanızı sağlar ve bunları geçerli satıra yapıştırabilirsiniz.This allows you to select, edit, and copy the text of previous commands as you would in any text editor, and paste them into the current line.

ÖrneklerExamples

Aşağıdaki örnek, bir Visual Basic projesi için en çok dört ifadeyi ve Bu penceredeki sonuçları gösterir.The following example shows four expressions and their result in the Immediate window for a Visual Basic project.

j = 2
Expression has been evaluated and has no value

? j
2

j = DateTime.Now.Day
Expression has been evaluated and has no value

? j
26

Birinci şans özel durum bildirimleriFirst-chance exception notifications

Bazı ayar yapılandırmalarında, ilk şans özel durum bildirimleri komut penceresinde görüntülenir.In some settings configurations, first-chance exception notifications are displayed in the Immediate window.

İlk şans özel durum bildirimlerini hemen pencerede açToggle first-chance exception notifications in the Immediate window

 1. Görünüm menüsünde diğer pencereler' e tıklayın ve Çıkış' a tıklayın.On the View menu, click Other Windows, and click Output.

 2. Çıkış penceresinin metin alanına sağ tıklayın ve ardından özel durum iletileri' ni seçin veya seçimini kaldırın.Right-click on the text area of the Output window, and then select or deselect Exception Messages.

Ayrıca bkz.See also