Seçenekler iletişim kutusu: metin düzenleyici > C# > kod stili > biçimlendirmeOptions dialog box: Text Editor > C# > Code Style > Formatting

Kod düzenleyicisinde biçimlendirme kodu seçeneklerini ayarlamak için biçimlendirme seçenekleri sayfasını ve alt sayfalarını (girintileme, yeni satırlar, boşluk ve kaydırma) kullanın.Use the Formatting options page and its subpages (Indentation, New Lines, Spacing, and Wrapping) to set options for formatting code in the code editor.

Bu seçenekler sayfasına erişmek için, menü çubuğundan Araçlar > Seçenekler ' i seçin.To access this options page, choose Tools > Options from the menu bar. Seçenekler iletişim kutusunda metin düzenleyici > C# > kod stili > biçimlendirme öğesini seçin.In the Options dialog box, choose Text Editor > C# > Code Style > Formatting.

İpucu

Girinti, yeni satırlar, Aralık ve kaydırma alt sayfaları her bir seçeneğin etkisini gösteren bir önizleme penceresi görüntüler.The Indentation, New Lines, Spacing, and Wrapping subpages each display a preview window at the bottom that shows the effect of each option. Önizleme penceresini kullanmak için bir biçimlendirme seçeneği belirleyin.To use the preview window, select a formatting option. Önizleme penceresinde seçilen seçeneğe bir örnek gösterilir.The preview window shows an example of the selected option. Bir seçimi bir radyo düğmesi veya onay kutusu seçerek değiştirdiğinizde, Önizleme penceresi Yeni ayarın etkisini gösterecek şekilde güncelleştirilir.When you change a setting by selecting a radio button or check box, the preview window updates to show the effect of the new setting.

Biçimlendirme (genel) sayfasıFormatting (General) page

Genel ayarlarGeneral settings

Bu ayarlar, kod düzenleyicisinin koda biçimlendirme seçeneklerini uyguladığı zaman etkiler.These settings affect when the code editor applies formatting options to code.

EtiketleLabel AçıklamaDescription
Yazarken Otomatik BiçimlendirAutomatically format when typing Seçimi kaldırıldığında,, ve biçim bloğu on} seçeneklerinde Biçim açıklaması devre dışı bırakılır.When deselected, the format statement on ; and format block on } options are disabled.
; Üzerinde otomatik olarak biçim ekstresiAutomatically format statement on ; Seçildiğinde, deyimi, düzenleyici için seçilen biçimlendirme seçeneklerine göre tamamlama sırasında biçimlendirir.When selected, formats statements at completion according to the formatting options selected for the editor.
} Üzerindeki blok otomatik olarak BiçimlendirAutomatically format block on } Seçildiğinde kod bloğunu, kod bloğunu tamamladıktan hemen sonra düzenleyici için seçilen biçimlendirme seçeneklerine göre biçimlendirir.When selected, formats code blocks according to the formatting options selected for the editor as soon as you complete the code block.
Dönüşte otomatik olarak BiçimlendirAutomatically format on return Seçildiğinde, düzenleyici için seçilen biçimlendirme seçeneklerine uyacak şekilde, ENTER tuşuna basıldığında metin biçimlendirir.When selected, formats text when Enter is pressed, to fit the formatting options selected for the editor.
Yapıştırırken otomatik olarak BiçimlendirAutomatically format on paste Seçildiğinde, düzenleyiciye yapıştırılan metni düzenleyici için seçilen biçimlendirme seçeneklerine uyacak şekilde biçimlendirir.When selected, formats text that is pasted into the editor to fit the formatting options selected for the editor.

Visual Studio 2017 ' deki belge biçimlendirme komutunu kullanarak C# dosyaları için daha önce kod stili ayarları uyguladıysanız, bu Işlev artık kod temizlemeolarak kullanılabilir.If you previously applied code style settings for C# files using the Format Document command in Visual Studio 2017, that functionality is now available as Code Cleanup.

Belge ayarlarını BiçimlendirFormat Document settings

Bu ayarlar, dosya üzerinde ek kod temizleme işlemini gerçekleştirmek için Biçim belgesi komutunu yapılandırır.These settings configure the Format Document command to perform additional code cleanup on a file. Bu ayarların nasıl uygulandığı hakkında daha fazla bilgi için bkz. belge komutunu Biçimlendir.For more information about how these settings are applied, see Format Document command.

EtiketleLabel AçıklamaDescription İlgili EditorConfig ve araçlar > seçenekleri kurallarıCorresponding EditorConfig and Tools > Options rules
Tüm C# biçimlendirme kurallarını Uygula (girintileme, kaydırma, Aralık)Apply all C# formatting rules (indentation, wrapping, spacing) Biçim belgesi komutu her zaman biçimlendirme sorunlarını düzeltir.The Format Document command always fixes formatting issues. Bu ayar değiştirilemez.This setting can't be changed. Core EditorConfig seçenekleriCore EditorConfig options
.NET EditorConfig biçimlendirme seçenekleri.NET EditorConfig formatting options

Araçlar > Seçenekler > Metin düzenleyici > C# > Biçimlendirme > [girintileme veya yeni çizgiler ya da boşluk ya da kaydırma]Tools > Options > Text Editor > C# > Formatting > [Indentation or New Lines or Spacing or Wrapping]
Biçimlendirme sırasında ek kod temizlemeyi gerçekleştirPerform addition code cleanup during formatting Seçildiğinde, Edit. FormatDocument komutunda belirtilen kurallara ilişkin düzeltmeleri uygular.When selected, applies fixes for the rules specified below on the Edit.FormatDocument command. YokN/A
Gereksiz kullanımları kaldırRemove unnecessary usings Seçildiğinde, using Edit. FormatDocument tetiklendiğinde gereksiz yönergeleri kaldırır.When selected, removes unnecessary using directives when Edit.FormatDocument is triggered. YokN/A
Kullanımları sıralamaSort usings Seçildiğinde, using düzenleme. FormatDocument tetiklendiğinde yönergeleri sıralar.When selected, sorts using directives when Edit.FormatDocument is triggered. dotnet_sort_system_directives_firstdotnet_sort_system_directives_first

Araçlar > Seçenekler > Metin düzenleyici > C# > Gelişmiş > Using deyimlerini sıralarken ' System ' yönergelerini ilk olarak YerleştirTools > Options > Text Editor > C# > Advanced > Place 'System' directives first when sorting usings
Tek satırlı denetim deyimleri için küme ayraçları Ekle/KaldırAdd/remove braces for single-line control statements Seçildiğinde, Edit. FormatDocument tetiklendiğinde tek satırlık denetim deyimlerine küme ayraçları ekler veya kaldırır.When selected, adds or removes braces from single-line control statements when Edit.FormatDocument is triggered. csharp_prefer_bracescsharp_prefer_braces

Araçlar > Seçenekler > Metin düzenleyici > C# > Kod stili > Kod bloğu tercihleri > Küme ayraçlarını tercih etTools > Options > Text Editor > C# > Code Style > Code block preferences > Prefer braces
Erişilebilirlik değiştiricileri EkleAdd accessibility modifiers Seçildiğinde, Edit. FormatDocument tetiklendiğinde eksik erişilebilirlik değiştiricileri ekler.When selected, adds missing accessibility modifiers when Edit.FormatDocument is triggered. dotnet_style_require_accessibility_modifiersdotnet_style_require_accessibility_modifiers
Erişilebilirlik değiştiricilerini sıralamaSort accessibility modifiers Seçildiğinde, düzenleme. FormatDocument tetiklendiğinde erişilebilirlik değiştiricilerini sıralar.When selected, sorts accessibility modifiers when Edit.FormatDocument is triggered. csharp_preferred_modifier_ordercsharp_preferred_modifier_order
visual_basic_preferred_modifier_ordervisual_basic_preferred_modifier_order
İfade/blok gövdesi tercihlerini UygulaApply expression/block body preferences Seçildiğinde, ifade Bodied üyeleri, Edit. FormatDocument tetiklendiğinde ya da tam tersi olarak blok gövdeler halinde dönüştürür.When selected, converts expression-bodied members to block bodies, or vice versa, when Edit.FormatDocument is triggered. İfade-Bodied member EditorConfig seçenekleriExpression-bodied member EditorConfig options

Araçlar > Seçenekler > Metin düzenleyici > C# > Kod stili > İfade tercihleri > Yöntemler, oluşturucular vb. için ifade gövdesi kullanınTools > Options > Text Editor > C# > Code Style > Expression preferences > Use expression body for methods, constructors, etc.
Örtük/açık tür tercihleri UygulaApply implicit/explicit type preferences Seçildiğinde, var . FormatDocument tetiklendiğinde, açık türe dönüştürür veya tam tersi de geçerlidir.When selected, converts var to the explicit type, or vice versa, when Edit.FormatDocument is triggered. Açık tür EditorConfig seçenekleriExplicit type EditorConfig options

Araçlar > Seçenekler > Metin düzenleyici > C# > Kod stili > ' var ' tercihleriTools > Options > Text Editor > C# > Code Style > 'var' preferences
Satır içi ' Out ' değişkenleri tercihlerini UygulaApply inline 'out' variables preferences Seçildiğinde, out düzenleme. FormatDocument tetiklendiğinde mümkün olduğu durumlarda satır içi değişkenler.When selected, inlines out variables where possible when Edit.FormatDocument is triggered. csharp_style_inlined_variable_declarationcsharp_style_inlined_variable_declaration

Araçlar > Seçenekler > Metin düzenleyici > C# > Kod stili > Değişken tercihleri > Satır içi değişken bildirimini tercih etTools > Options > Text Editor > C# > Code Style > Variable preferences > Prefer inlined variable declaration
Dil/çerçeve türü tercihlerini UygulaApply language/framework type preferences Seçildiğinde, dil türlerini çerçeve türlerine dönüştürür veya bunun tersini yapın . FormatDocument tetiklenir.When selected, converts language types to framework types, or vice versa, when Edit.FormatDocument is triggered. dotnet_style_predefined_type_for_locals_parameters_membersdotnet_style_predefined_type_for_locals_parameters_members
dotnet_style_predefined_type_for_member_accessdotnet_style_predefined_type_for_member_access

Araçlar > Seçenekler > Metin düzenleyici > C# > Kod stili > önceden tanımlanmış tür tercihleriTools > Options > Text Editor > C# > Code Style > predefined type preferences
Nesne/koleksiyon başlatma tercihlerini UygulaApply object/collection initialization preferences Seçildiğinde nesne ve koleksiyon başlatıcıları, düzenleme. FormatDocument tetiklendiğinde mümkün olduğunca kullanılır.When selected, uses object and collection initializers where possible when Edit.FormatDocument is triggered. dotnet_style_object_initializerdotnet_style_object_initializer
dotnet_style_collection_initializerdotnet_style_collection_initializer

Araçlar > Seçenekler > Metin düzenleyici > C# > Kod stili > İfade tercihleri > Nesne Başlatıcısı tercih et veya koleksiyon başlatıcısı tercih etTools > Options > Text Editor > C# > Code Style > Expression preferences > Prefer object initializer or Prefer collection initializer
' This. ' nitelik tercihlerini UygulaApply 'this.' qualification preferences Seçildiğinde, this. düzenleme. FormatDocument tetiklendiğinde tercihleri uygular.When selected, applies this. preferences when Edit.FormatDocument is triggered. Bunun. nitelik Düzenleyicisi yapılandırma seçeneklerithis. qualification EditorConfig options

Araçlar > Seçenekler > Metin düzenleyici > C# > Kod stili > ' this. ' tercihleriTools > Options > Text Editor > C# > Code Style > 'this.' preferences
Mümkünse özel alanları ReadOnly yapMake private fields readonly when possible Seçildiğinde, readonly düzenleme. FormatDocument tetiklendiğinde mümkün olduğunca özel alanları oluşturur.When selected, makes private fields readonly where possible when Edit.FormatDocument is triggered. dotnet_style_readonly_fielddotnet_style_readonly_field

Araçlar > Seçenekler > Metin düzenleyici > C# > Kod stili > Alan tercihleri > ReadOnly tercih etTools > Options > Text Editor > C# > Code Style > Field preferences > Prefer readonly
Gereksiz yayınları kaldırRemove unnecessary casts Seçildiğinde, düzenleme. FormatDocument tetiklendiğinde mümkün olduğunda gereksiz yayınları kaldırır.When selected, removes unnecessary casts where possible when Edit.FormatDocument is triggered. YokN/A
Kullanılmayan değişkenleri kaldırRemove unused variables Seçildiğinde, Edit. FormatDocument tetiklendiğinde kullanılmayan değişkenleri kaldırır.When selected, removes variables that are unused when Edit.FormatDocument is triggered. YokN/A

Visual Studio 'Da C# için kod temizleme ayarları

Girintileme sayfasıIndentation page

Bu sayfadaki girintileme seçenekleri, kod otomatik olarak biçimlendirilirken geçerlidir.The indentation options on this page apply when code is formatted automatically. Kod otomatik olarak biçimlendirildiğinde bir örnek, yapıştırırken otomatik olarak Biçimlendir seçildiğinde kodu dosyaya yapıştırmaktır.One example of when code is automatically formatted is when you paste code into the file while Automatically format on paste is selected. ( Yapıştırma sırasında otomatik biçim seçeneği biçimlendirme > aşamasındadır Genel.)(The Automatically format on paste option is under Formatting > General.)

Visual Studio 'da C# Metin Düzenleyicisi girintileme seçenekleri

İpucu

Ayrıca, metin düzenleyici > C# > sekmeleri Seçenekler sayfasında girintileme seçenekleri de vardır.There are also indentation options on the Text Editor > C# > Tabs options page. Bu seçenekler yalnızca, satırın sonunda ENTER tuşuna bastığınızda, imleci yalnızca kod düzenleyicisinin nereye yerleştirdiği belirlenir.Those options only determine where the code editor places the cursor when you press Enter at the end of a line.

Visual Studio 'da C# Metin Düzenleyicisi sekmeleri seçenekleri

Ayrıca bkz.See also