Visual Studio yüklemeInstall Visual Studio

Visual Studio 2019 'e hoş geldiniz!Welcome to Visual Studio 2019! Bu sürümde, yalnızca ihtiyacınız olan özellikleri seçmek ve yüklemek çok kolay.In this version, it's easy to choose and install just the features you need. En düşük minimum kaplama nedeniyle, hızlı bir şekilde ve daha az sistem etkisinden yüklenir.And because of its reduced minimum footprint, it installs quickly and with less system impact.

Visual Studio'yu yüklemek için yeni bir yolunu Hoş Geldiniz!Welcome to a new way to install Visual Studio! Bu sürümde, yalnızca ihtiyacınız olan özellikleri seçip yüklemenizi daha kolay hale geçirdik.In this version, we've made it easier for you to choose and install just the features you need. Daha hızlı ve daha önce hiç olmadığı kadar sistemi daha az etkileyerek yükler, böylece biz de Visual Studio'nun minimum ayak kısalttık.We've also reduced the minimum footprint of Visual Studio so that it installs more quickly and with less system impact than ever before.

Note

Bu konu, Windows üzerinde Visual Studio için geçerlidir.This topic applies to Visual Studio on Windows. Mac için Visual Studio için bkz: Mac için Visual Studio.For Visual Studio for Mac, see Install Visual Studio for Mac.

Else bu sürümdeki yenilikler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsunuz?Want to know more about what else is new in this version? Bkz. bizim sürüm notları.See our release notes.

Else bu sürümdeki yenilikler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsunuz?Want to know more about what else is new in this version? Bkz. bizim sürüm notları.See our release notes.

Yüklenmeye hazır?Ready to install? Biz, bunu, adım adım konusunda rehberlik edelim.We'll walk you through it, step-by-step.

1. adım: bilgisayarınızın Visual Studio'ya hazır olduğundan emin olunStep 1 - Make sure your computer is ready for Visual Studio

Visual Studio yükleme başlamadan önce:Before you begin installing Visual Studio:

 1. Denetleme sistem gereksinimleri.Check the system requirements. Bu gereksinimleri bilgisayarınıza Visual Studio 2017 destekleyip desteklemediğini bilmenize yardımcı olur.These requirements help you know whether your computer supports Visual Studio 2017.

 2. En son Windows güncelleştirmelerini uygulayın.Apply the latest Windows updates. Bu güncelleştirmeler, bilgisayarınızda Visual Studio için en son güvenlik güncelleştirmelerini hem gerekli sistem bileşenlerine sahip olun.These updates ensure that your computer has both the latest security updates and the required system components for Visual Studio.

 3. Yeniden başlatma.Reboot. Yeniden başlatma bekleyen yükleme veya güncelleştirmelerin Visual Studio yüklemesini engellememesini sağlar.The reboot ensures that any pending installs or updates don't hinder the Visual Studio install.

 4. Alan boşaltın.Free up space. Gereksiz dosyaları ve uygulamalar, % SYSTEMDRIVE %, örneğin, Disk Temizleme uygulamayı çalıştıran kaldırın.Remove unneeded files and applications from your %SystemDrive% by, for example, running the Disk Cleanup app.

 1. Denetleme sistem gereksinimleri.Check the system requirements. Bu gereksinimler, bilgisayarınızın Visual Studio 2019 ' i destekleyip desteklemediğini bilmenizi sağlamaya yardımcı olur.These requirements help you know whether your computer supports Visual Studio 2019.

 2. En son Windows güncelleştirmelerini uygulayın.Apply the latest Windows updates. Bu güncelleştirmeler, bilgisayarınızda Visual Studio için en son güvenlik güncelleştirmelerini hem gerekli sistem bileşenlerine sahip olun.These updates ensure that your computer has both the latest security updates and the required system components for Visual Studio.

 3. Yeniden başlatma.Reboot. Yeniden başlatma bekleyen yükleme veya güncelleştirmelerin Visual Studio yüklemesini engellememesini sağlar.The reboot ensures that any pending installs or updates don't hinder the Visual Studio install.

 4. Alan boşaltın.Free up space. Gereksiz dosyaları ve uygulamalar, % SYSTEMDRIVE %, örneğin, Disk Temizleme uygulamayı çalıştıran kaldırın.Remove unneeded files and applications from your %SystemDrive% by, for example, running the Disk Cleanup app.

Visual Studio 2017 ile yan yana Visual Studio'nun önceki sürümlerini çalıştıran hakkında sorular için bkz Visual Studio uyumluluk ayrıntıları.For questions about running previous versions of Visual Studio side by side with Visual Studio 2017, see the Visual Studio compatibility details.

Visual Studio 'nun önceki sürümlerini Visual Studio 2019 ile yan yana çalıştırma hakkında sorularınız için Visual studio 2019 Platform hedefleme ve uyumluluk sayfasına bakın.For questions about running previous versions of Visual Studio side by side with Visual Studio 2019, see the Visual Studio 2019 Platform Targeting and Compatibility page.

Adım 2 - Visual Studio indirmeStep 2 - Download Visual Studio

Ardından, Visual Studio önyükleyicisi dosyasını indirin.Next, download the Visual Studio bootstrapper file.

Visual Studio 2017 için bir önyükleyici almak üzere, bunun nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için Visual Studio önceki sürümler indirme sayfasına bakın.To get a bootstrapper for Visual Studio 2017, see the Visual Studio previous versions download page for details on how to do so.

Bunu yapmak için, aşağıdaki düğmeyi seçin, istediğiniz Visual Studio sürümünü seçin, Kaydet' i seçin ve sonra klasörü aç' ı seçin.To do so, choose the following button, choose the edition of Visual Studio that you want, choose Save, and then choose Open folder.

3. adım - Visual Studio Yükleyicisi'ni yüklemeStep 3 - Install the Visual Studio installer

Visual Studio Yükleyicisi yüklemek için önyükleyici dosyasını çalıştırın.Run the bootstrapper file to install the Visual Studio Installer. Bu yeni basit yükleyici, Visual Studio 'Yu yüklemek ve özelleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.This new lightweight installer includes everything you need to both install and customize Visual Studio.

 1. Öğesinden, indirir klasöründe eşleşen veya benzer bir aşağıdaki dosyalar önyükleyici çift tıklayın:From your Downloads folder, double-click the bootstrapper that matches or is similar to one of the following files:

  • vs_community.exe Visual Studio Community içinvs_community.exe for Visual Studio Community
  • vs_professional.exe Visual Studio Professionalvs_professional.exe for Visual Studio Professional
  • vs_enterprise.exe için Visual Studio Enterprisevs_enterprise.exe for Visual Studio Enterprise

  Bir kullanıcı hesabı denetimi bildirimi alırsanız Evet' i seçin.If you receive a User Account Control notice, choose Yes.

 2. Microsoft onaylamak için isteriz lisans koşulları ve Microsoft gizlilik bildirimi.We'll ask you to acknowledge the Microsoft License Terms and the Microsoft Privacy Statement. Seçin devam.Choose Continue.

  Lisans koşullarını ve gizlilik bildiriminiLicense Terms and Privacy Statement

4. adım-iş yüklerini seçinStep 4 - Choose workloads

Yükleyici yüklendikten sonra bu özellik kümeleri seçerek yüklemenizi özelleştirmek için kullanabilirsiniz — veya iş yükleriniz — istediğiniz.After the installer is installed, you can use it to customize your installation by selecting the feature sets—or workloads—that you want. İşte nasıl.Here's how.

 1. Bulmak istediğiniz iş yükünü Visual Studio'yu ekran.Find the workload you want in the Installing Visual Studio screen.

  Visual Studio 2017: İş yükü yüklemesi

  Örneğin, ".NET masaüstü geliştirme" iş yükünü seçin.For example, choose the ".NET desktop development" workload. Bu, temel kod düzenleme açın ve projeye gerek kalmadan herhangi bir klasörden kodu düzenleme olanağı 20'den dil için destek içerir ve tümleşik kaynak kod denetimi varsayılan çekirdek Düzenleyicisi ile birlikte gelir.It comes with the default core editor, which includes basic code editing support for over 20 languages, the ability to open and edit code from any folder without requiring a project, and integrated source code control.

 2. İstediğiniz iş yüklerini seçtikten sonra, yükler' i seçin.After you choose the workload(s) you want, choose Install.

  Ardından, durum ekranları, Visual Studio yüklemenizin ilerleme durumunu gösteren görünür.Next, status screens appear that show the progress of your Visual Studio installation.

 1. Yeni iş yükleri ve bileşenler yüklendikten sonra seçin başlatma.After the new workloads and components are installed, choose Launch.

  Visual Studio 2019 : İş yükü yüklemesi

  Örneğin, "ASP.NET ve Web geliştirme" iş yükünü seçin.For example, choose the "ASP.NET and web development" workload. Bu, temel kod düzenleme açın ve projeye gerek kalmadan herhangi bir klasörden kodu düzenleme olanağı 20'den dil için destek içerir ve tümleşik kaynak kod denetimi varsayılan çekirdek Düzenleyicisi ile birlikte gelir.It comes with the default core editor, which includes basic code editing support for over 20 languages, the ability to open and edit code from any folder without requiring a project, and integrated source code control.

 2. İstediğiniz iş yüklerini seçtikten sonra, yükler' i seçin.After you choose the workload(s) you want, choose Install.

  Ardından, durum ekranları, Visual Studio yüklemenizin ilerleme durumunu gösteren görünür.Next, status screens appear that show the progress of your Visual Studio installation.

Tip

Yüklemeden sonra herhangi bir zamanda iş yükleri veya başlangıçta yüklenmedi bileşenleri yükleyebilirsiniz.At any time after installation, you can install workloads or components that you didn't install initially. Visual Studio'nun varsa Araçları > araçları ve özellikleri Al... Visual Studio yükleyicisi açılır.If you have Visual Studio open, go to Tools > Get Tools and Features... which opens the Visual Studio Installer. Veya açık Visual Studio yükleyicisi Başlat menüsünden.Or, open Visual Studio Installer from the Start menu. Buradan, yüklemek istediğiniz iş yüklerini veya bileşenleri seçebilirsiniz.From there, you can choose the workloads or components that you wish to install. Ardından Değiştir' i seçin.Then, choose Modify.

5. adım-tek tek bileşenleri seçin (Isteğe bağlı)Step 5 - Choose individual components (Optional)

Visual Studio yüklemenizi özelleştirmek için Iş yükleri özelliğini kullanmak istemiyorsanız veya bir iş yükü yüklemesinden daha fazla bileşen eklemek istiyorsanız , tek tek bileşenler sekmesinden tek tek bileşenleri yükleyerek veya ekleyerek yapabilirsiniz. İstediğinizi seçin ve ardından istemleri izleyin.If you don't want to use the Workloads feature to customize your Visual Studio installation, or you want to add more components than a workload installs, you can do so by installing or adding individual components from the Individual components tab. Choose what you want, and then follow the prompts.

Visual Studio 2017 - tek tek bileşenleri yükleVisual Studio 2017 - Install individual components

Visual studio 2019-tek tek bileşenleri yüklemeyiVisual Studio 2019 - Install individual components

6. adım - yükleme dil paketleri (isteğe bağlı)Step 6 - Install language packs (Optional)

Varsayılan olarak, yükleyici programı ilk kez çalıştığında işletim sisteminin dilini eşleştirmeye çalışır.By default, the installer program tries to match the language of the operating system when it runs for the first time. Visual Studio 'Yu seçtiğiniz bir dilde yüklemek için Visual Studio Yükleyicisi dil paketleri sekmesini seçin ve ardından istemleri izleyin.To install Visual Studio in a language of your choosing, choose the Language packs tab from the Visual Studio Installer, and then follow the prompts.

Visual Studio 2017 - yükleme dil paketleriniVisual Studio 2017 - Install language packs

Visual studio 2019-dil paketlerini yüklerVisual Studio 2019 - Install language packs

Komut satırından yükleyici dilini değiştirmeChange the installer language from the command line

Varsayılan dilini değiştirme başka bir komut satırından yükleyiciyi çalıştırarak yoludur.Another way that you can change the default language is by running the installer from the command line. Örneğin, aşağıdaki komutu kullanarak İngilizce olarak çalıştırmak için yükleyici zorlayabilirsiniz: vs_installer.exe --locale en-US.For example, you can force the installer to run in English by using the following command: vs_installer.exe --locale en-US. Yükleyici, sonraki açışınızda çalıştırdığınızda bu ayar hatırlanır.The installer will remember this setting when it is run the next time. Aşağıdaki Dil belirteçler yükleyici destekler: zh-cn, zh-tw, cs-cz, en-us, es-es, fr-fr, de-de, it-IT, ja-jp, ko-kr, pl-pl, pt-br, ru-ru ve tr-tr.The installer supports the following language tokens: zh-cn, zh-tw, cs-cz, en-us, es-es, fr-fr, de-de, it-it, ja-jp, ko-kr, pl-pl, pt-br, ru-ru, and tr-tr.

7. adım-yükleme konumunu seçin (Isteğe bağlı)Step 7 - Select the installation location (Optional)

15,7 sürümündeki yenilikler: Artık, sistem sürücünüzdeki Visual Studio 'nun yükleme ayak izini azaltabilirsiniz.New in 15.7: You can now reduce the installation footprint of Visual Studio on your system drive. İndirme önbelleğini, paylaşılan bileşenler, SDK'ları ve araçları farklı sürücülere taşıma ve Visual Studio en hızlı çalışan sürücüde korumak seçebilirsiniz.You can choose to move the download cache, shared components, SDKs, and tools to different drives, and keep Visual Studio on the drive that runs it the fastest.

Visual Studio 2017-yükleme konumlarını değiştirmeVisual Studio 2017 - Change installation locations

Visual Studio 'nun yükleme ayak izini sistem sürücünüzde azaltabilirsiniz.You can reduce the installation footprint of Visual Studio on your system drive. İndirme önbelleğini, paylaşılan bileşenler, SDK'ları ve araçları farklı sürücülere taşıma ve Visual Studio en hızlı çalışan sürücüde korumak seçebilirsiniz.You can choose to move the download cache, shared components, SDKs, and tools to different drives, and keep Visual Studio on the drive that runs it the fastest.

Visual Studio 2019-yükleme konumlarını SeçVisual Studio 2019 - Select installation locations

Important

Yalnızca Visual Studio 'Yu ilk kez yüklediğinizde, farklı bir sürücü seçebilirsiniz.You can select a different drive only when you first install Visual Studio. Zaten yüklediyseniz ve sürücüleri değiştirmek istiyorsanız, Visual Studio 'Yu kaldırmalı ve ardından yeniden yüklemeniz gerekir.If you've already installed it and want to change drives, you must uninstall Visual Studio and then reinstall it.

Daha fazla bilgi için bkz. yükleme konumlarını seçme sayfası.For more information, see the Select installation locations page.

8. adım - geliştirmeye başlayınStep 8 - Start developing

 1. Visual Studio yüklemesi tamamlandıktan sonra, Visual Studio ile geliştirmeye başlamak için Başlat düğmesini seçin.After Visual Studio installation is complete, choose the Launch button to get started developing with Visual Studio.

 2. Dosya' yı ve ardından Yeni proje' yi seçin.Choose File, and then choose New Project.

 3. Bir proje türü seçin.Select a project type.

  Örneğin, bir C++ uygulama oluşturmakiçin, yüklendi, görsel C++ ' i seçin ve ardından derlemek istediğiniz C++ proje türünü seçin.For example, to build a C++ app, choose Installed, expand Visual C++, and then choose the C++ project type that you want to build.

  Bir C# uygulama oluşturmakiçin, yüklü, görsel C# ' i seçin ve ardından derlemek istediğiniz C# proje türünü seçin.To build a C# app, choose Installed, expand Visual C#, and then choose the C# project type that you want to build.

 1. Visual Studio yüklemesi tamamlandıktan sonra, Visual Studio ile geliştirmeye başlamak için Başlat düğmesini seçin.After Visual Studio installation is complete, choose the Launch button to get started developing with Visual Studio.

 2. Başlangıç penceresinde Yeni proje oluştur' u seçin.On the start window, choose Create a new project.

 3. Arama kutusuna, kullanılabilir şablonların listesini görmek için oluşturmak istediğiniz uygulamanın türünü girin.In the search box, enter the type of app you want to create to see a list of available templates. Şablon listesi, yükleme sırasında seçtiğiniz iş yüküne bağlıdır.The list of templates depends on the workload(s) that you chose during installation. Farklı şablonları görmek için farklı iş yükleri seçin.To see different templates, choose different workloads.

  Ayrıca, dil açılan listesini kullanarak, aramanızı belirli bir programlama diline göre filtreleyebilirsiniz.You can also filter your search for a specific programming language by using the Language drop-down list. Platform listesini ve Proje türü listesini kullanarak filtre uygulayabilirsiniz.You can filter by using the Platform list and the Project type list, too.

 4. Visual Studio yeni projenizi açar ve kodlamaya hazırsınız!Visual Studio opens your new project, and you're ready to code!

Destek alınGet support

Bazı durumlarda sorunlar.Sometimes, things can go wrong. Visual Studio yüklemenizin başarısız olursa bkz sorun giderme Visual Studio yükleme ve yükseltme sorunlarını yönelik adım adım yönergeler.If your Visual Studio installation fails, see Troubleshoot Visual Studio installation and upgrade issues for step-by-step guidance.

Ayrıca sunuyoruz bir canlı sohbet yüklemeyle ilgili sorunlar için destek seçeneği (yalnızca İngilizce).We also offer a live chat (English only) support option for installation-related issues.

Birkaç diğer destek seçenekleri şunlardır:Here are a few more support options:

Ayrıca bkz.See also