Dil ve platform desteğiLanguage and platform support

Visual Studio Live Share özellikleri farklı diller ve uygulama platformları arasında çalışmak üzere tasarlanmıştır.Visual Studio Live Share's features are intended to work across a diverse landscape of languages and application platforms. Ancak, çeşitliliğe göre çok sayıda, bazı platformlar ve diller diğerlerinden daha tamamlanmıştır.However, given the sheer number of variations, some platforms and languages are more complete than others. Bu belge, desteklenen özellikler için bir dizi popüler dilin ve platformun bilinen geçerli durumunu içerir.This document covers the current known state of a number of popular languages and platforms for currently supported features.

İhtiyacınız olan bir dile veya platforma bakın mı?See a language or platform you need? Görmeyin bir tane eklemek istiyor musunuz?Want to add one you don't see? Buraya oy verin.Vote here.

Visual Studio CodeVisual Studio Code

Tüm dillerin/platformların IntelliSense 'e (ilgili uzantının yüklendiği zaman) ve renklendirme ve ortak düzenlemenin desteğiyle aynı dosya vardır.All languages / platforms have same file intellisense (when the respective extension is installed), as well as colorization and co-editing support. Aşağıdaki listeler, şu anda tamamlanmamış, evrensel desteği olan gelişmiş özellikleri içerir:The lists below covers advanced features currently without complete, universal support:

DillerLanguages

DilLanguage Paylaşılan dil HizmetleriShared Language Services Paylaşılan hata ayıklamaShared Debugging
AnsibleAnsible yokN/A
BallerinaBallerina
BashBash
C++C++
C#C#
EljureClojure Yok 4N/A 4
ColdFusion (CFML)ColdFusion (CFML) Yok 4N/A 4
RakCrystal Yok 4N/A 4
CSHTMLCSHTML Yok 1N/A 1
CSSCSS yokN/A yokN/A
DartDart
DockerDocker yokN/A
ElixırElixir
KaraElm Yok 4N/A 4
ErlangErlang
F#F# Yok 4N/A 4
OlamazFlow Yok 4N/A 4
FORTRANFortran yokN/A
SayfasınaGo
GradleGradle Yok 4N/A 4
GraphQLGraphQL Yok 4N/A 4
HaskellHaskell
HTMLHTML yokN/A iki2
JavaJava
JavaScript/TypeScriptJavaScript / TypeScript 33
JJulia Yok 4N/A 4
KotlinKotlin yokN/A Yok 4N/A 4
İstemciyiLua
MARKDOWNMarkdown yokN/A
UYGULAMALARıNıMATLAB Yok 4N/A 4
Objective-CObjective-C Yok 4N/A 4
PascalPascal Yok 4N/A 4
PerlPerl
PHPPHP
PowerShellPowerShell yokN/A
PythonPython
PureScriptPureScript Yok 4N/A 4
RR Yok 4N/A 4
Neden/OCamlReason/OCaml Yok 4N/A 4
RestructuredmetnireStructuredText yokN/A
SöylenişRuby
RustRust Yok 4N/A 4
SassSass yokN/A
ScalaScala Yok 4N/A 4
SoliditySolidity Yok 4N/A 4
SQL/T-SQLSQL / T-SQL yokN/A Yok 4N/A 4
StilusStylus yokN/A
SvelteSvelte Yok 4N/A 4
SWIFTSwift Yok 4N/A 4
TerraformTerraform Yok 4N/A 4
XMLXML Yok 4N/A 4
YAMLYAML Yok 4N/A 4

1 UZANTı içinde C# cshtml desteği yok.1 No CSHTML support in C# extension.
2 istemci hata AYıKLAMASı yapılırken HTML 'de gömülü JavaScript destekleniyor.2 Embedded JavaScript in HTML is supported when doing client debugging.
Düğüm veya tarayıcı için 3 JavaScript/TypeScript hata ayıklaması.3 JavaScript / TypeScript debugging for Node or browser.
4 vs Code için ilgili uzantı şu anda hata ayıklamayı desteklemiyor.4 The respective extension for VS Code doesn't currently support debugging. Bunu yaptığı anda, buna ortak hata ayıklama desteği eklemeyi araştıracağız.As soon as it does, we will investigate adding co-debugging support to it.

PlatformlarPlatforms

Uygulama/Platform türüApp/platform type Paylaşılan hata ayıklamaShared Debugging Uygulama paylaşımıApp Sharing
ArduinoArduino yokN/A
Azure App ServiceAzure App Service yokN/A
Azure Dev SpacesAzure Dev Spaces 11
Azure Işlevleri (yerel ve uzak)Azure Functions (local and remote) 11
Blok zinciri (Ethereum)Blockchain (Ethereum) 11
Konsol/CLıConsole / CLI 44
VeritabanlarıDatabases e5 11
Masaüstü (elektron/yerel)Desktop (Electron/native) tuşlarına9
Dynamics NAV 2018Dynamics NAV 2018 11
Oyunlar (Unity)Games (Unity) tuşlarına9
Oyunlar (gerçek olmayan)Games (Unreal) tuşlarına9
Kubernetes (YAML, Held)Kubernetes (YAML, Helm) 11
MARKDOWNMarkdown yokN/A 66
Mobil (Cordova)Mobile (Cordova) 1, 71,7
Mobil (yerel)Mobile (Native) tuşlarına9
Mobil (yerel olarak tepki verme)Mobile (React Native) 1, 81,8
Web uygulaması/API (arka uç)Web app / API (Back-end) 11
Web uygulaması (ön uç)Web app (Front-end) 22 33
VS Code uzantılarıVS Code extensions tuşlarına9

1 paylaşılan yerel sunucuüzerinden.1 Via share local server.
2 hata ayıklama, Konuk yerine konağın tarayıcısına karşı oluşur.2 Debugging occurs against the host's browser rather than guest.
arka uca paylaştırarak 3 .3 By sharing back-end.
4 paylaşılan terminaller aracılığıyla desteklenir.4 Supported via shared terminals.
5 hata ayıklama veritabanı depolanan procs Şu anda desteklenmiyor5 Debugging database stored procs is not currently supported
"Preview" aracılığıyla 6 .6 Via "preview". Ancak, bilinen sorundan dolayı görüntüler görünmez.However, images do not appear due to known issue. Buraya oy verin (👍).Vote (👍) here.
7 Cordova Uygulamaları "tarayıcı" platformu aracılığıyla paylaşılabilir7 Cordova apps can be shared via the "browser" platform
8 tepki verme yerel uygulamaları Fuar ve paylaşılan sunuculararacılığıyla paylaşılabilir.8 React Native apps can be shared via Expo and shared servers.
9 Live Share Şu anda Windows/ekranları paylaşmayı desteklemez.9 Live Share doesn't currently support sharing windows/screens. Buraya oy verin (👍).Vote (👍) here.

Visual StudioVisual Studio

Çoğu dilin tek bir IntelliSense desteği olsa da, aşağıda özetlenen bazı uyarılar vardır.While most languages have some single file Intellisense support, there are some caveats outlined below. Tüm diller/platformlar birlikte düzenlemenizi destekler.All languages/platforms support co-editing. Listenin geri kalanı, şu anda tamamlanmamış olan gelişmiş özellikleri içerir, Evrensel Destek:The remainder of the list covers advanced features currently without complete, universal support:

DillerLanguages

DilLanguage Tek dosya dil HizmetleriSingle-file language services Proje genelindeki dil HizmetleriProject-wide language services Ortak hata ayıklamaCo-Debugging
C#C#
CSHTMLCSHTML 11
ASPXASPX 11
HTMLHTML yokN/A iki2
CSSCSS yokN/A yokN/A
JavaScript/TypeScriptJavaScript / TypeScript 33
C++C++
PythonPython
MARKDOWNMarkdown yokN/A yokN/A
PowerShellPowerShell yokN/A
VB.NETVB.NET
VBHTMLVBHTML 11
XAMLXAML yokN/A 44
SQL/T-SQLSQL / T-SQL yokN/A
F#F#
RR 55 yokN/A

1 boşluk: cshtml, vbhtml ve aspx 'in ekli C#/vb desteği C#ile ilgili bilinen bir sorunu vardır.1 Gap: CSHTML, VBHTML, and ASPX have a known issues around embedded C#/VB support given code-behind C#/VB files are not resolved due to full intellisense not being implemented. CSHTML/VBHTML üzerinde oy (👍).Vote (👍) here on CSHTML/VBHTML. 👍ASPX üzerinde oy verin.Vote (👍) here on ASPX.
2 istemci hata AYıKLAMASı yapılırken HTML 'de gömülü JavaScript destekleniyor.2 Embedded JavaScript in HTML is supported when doing client debugging.
Düğüm veya tarayıcı için 3 JavaScript/TypeScript hata ayıklaması.3 JavaScript / TypeScript debugging for Node or browser.
4 xaml 'in kendisi teknik olarak hata ayıklama, hata ayıklama arka plan kodu desteklenir.4 Though debugging XAML itself is technically N/A, debugging code-behind is supported.
5 boşluk: konukta ve her yeni satır sonunda Konuk tarafında R dil hizmeti hataları.5 Gap: R language service errors on the guest side on join and after every newline. Desteklenmez.Not supported. Buraya oy verin (👍).Vote (👍) here.

PlatformlarPlatforms

Uygulama/Platform türüApp/platform type Birlikte hata ayıklamaCo-debugging Uygulama paylaşımıApp sharing
Web uygulaması/API (arka uç)Web app / API (Back-End) 11
Web uygulaması (ön uç)Web app (Front-end) 22 33
Azure İşlevleriAzure Functions 55
Azure Service FabricAzure Service Fabric 55
Azure Dev SpacesAzure Dev Spaces 11
VeritabanlarıDatabases 44 55
Konsol/CLıConsole / CLI 66
Masaüstü (WinForms)Desktop (WinForms)
Masaüstü (WPF)Desktop (WPF)
Evrensel Windows PlatformuUniversal Windows Platform
VS uzantılarıVS Extensions

1 paylaşılan yerel sunucuüzerinden.1 Via share local server. ASP.NET Web Apps, Otomatik Web uygulaması paylaşımınıda kullanabilir.ASP.NET Web Apps can also use automatic web app sharing.
2 hata ayıklama, Konuk yerine konağın tarayıcısına karşı oluşur.2 Debugging occurs against the host's browser rather than guest.
arka uca paylaştırarak 3 .3 By sharing back-end.
4 hata ayıklama veritabanı depolanan procs Şu anda desteklenmiyor4 Debugging database stored procs is not currently supported
yerel sunucu paylaşmaaracılığıyla 5 .5 Via share local server.
6 , paylaşılan terminaller aracılığıyla kısmen desteklenir.6 Partially supported via shared terminals.
?? Henüz doğrulanmadı.Not yet validated.

Ayrıca bkz.See also

Sorun mu yaşıyorsunuz?Having problems? Bkz. sorun giderme veya geri bildirim gönderme.See troubleshooting or provide feedback.