Mac için Visual Studio BakımıServicing for Visual Studio for Mac

Mac için Visual Studio, büyük ürün sürümünün tüm dünyada kullanıma sunulduğu (RTW) tarihten başlayarak Microsoft Modern Yaşam Döngüsü İlkesi’ne uyar.Visual Studio for Mac follows the Microsoft Modern Lifecycle Policy, starting with the date the major product version is released to the world (RTW).

Bakım, yeni özellikler ve üründe mevcut özellikler için toplu düzeltmeler içeren “Güncelleştirmeler” ile yapılır.Servicing is performed via “Updates” which are packages of new features and cumulative fixes for existing features in the product.

Aşağıdakiler geçerli olduğu sürece 'destekleniyor durumda' olursunuz:You are in a 'supported state' as long as:

  • Ürünün Kararlı kanal yoluyla dağıtılan en son sürümünü kullanıyorsunuz.You are using the latest release of the product distributed via the Stable channel.
  • Ürünü kullanma lisansınız sürüyor.You remain licensed to use the product.
  • Microsoft bu ürüne destek sağlamaya devam ediyor.Microsoft continues to offer support for this product.

KanallarChannels

Mac için Visual Studio, Kararlı, Beta ve Alfa kanallarına abonelik seçeneği sunar.Visual Studio for Mac offers the option to subscribe to Stable, Beta, and Alpha channels. Kararlı kanal, desteklenen tek kanaldır.The Stable channel is the only supported channel.

Beta ve Alfa, müşterilerin geri bildirim sağlamak ve henüz geliştirme aşamasında olan sürüm öncesi özelliklerin ilk önizlemelerini almak için kullanacakları önizleme kanalları olarak kabul edilir.Beta and Alpha are considered preview channels for customers to provide feedback for and receive early previews of pre-release features that are still under development. Beta ve Alfa kanalları desteklenmez.Beta and Alpha channels are not supported.

Güncelleştirmeleri AlmaHow to Get Updates

Ürün içindeki istemleri izleyerek ya da VisualStudio.com veya My.VisualStudio.com’dan en son sürümü indirerek güncelleştirmeleri alabilirsiniz.You can get updates by following in-product prompts or by downloading the latest from VisualStudio.com or My.VisualStudio.com.

Kanalları değiştirip sürüm öncesi Beta veya Alfa kanalına geçerseniz, Mac için Visual Studio’nun o yüklemesine hiçbir destek sağlanmaz.If you choose to switch channels to either the pre-release Beta or Alpha channel, then no support is provided on that installation of Visual Studio for Mac.

Mono Framework desteğiSupport for the Mono Framework

Mac için Visual Studio, Microsoft sponsorluğunda .NET Framework’ü temel alan açık kaynak geliştirme platformu Mono kullanılarak oluşturulmuştur.Visual Studio for Mac is created using Mono, an open source development platform based on the .NET Framework sponsored by Microsoft. Mono için sağladığımız destek yalnızca Mac için Visual Studio ürününü kapsar; Mono Framework kullanarak Mac için Visual Studio’nun içinde oluşturmuş olabileceğiniz hiçbir projeyi kapsamaz.Our support of Mono extends only to the Visual Studio for Mac product, but not to any projects you might create within Visual Studio for Mac using the Mono Framework.

Örnek 1: Mac için Visual Studio’da Mono Framework’ün kullanımından kaynaklanan bir hata varsa, Mac için Visual Studio’nun yeniden çalışmasını sağlamak için sizi bir düzeltme veya geçici düzeltmeyle destekleyebiliriz.Example 1: If there is a bug in Visual Studio for Mac resulting from use of the Mono Framework, we may support you with a fix or workaround to get Visual Studio for Mac working again.

Örnek 2: Mono Framework kullanarak bir uygulama geliştiriyorsunuz ve Mono’da uygulamanızın beklenmedik şekilde davranmasına neden olan bir sorunla karşılaştınız.Example 2: You are developing an application utilizing the Mono Framework and encounter an issue in Mono which is causing your application to behave in an unexpected fashion. Sonuç olarak Microsoft size hiçbir düzeltme veya geçici düzeltme sağlamaz ya da Mono Framework’te hiçbir düzeltme yapmaz.Microsoft will not provide any fixes or workarounds to you or make any fixes to the Mono Framework as a result.

Mono ile ilgili daha fazla yardım için lütfen Mono Projesi topluluğu giriş sayfası.For more assistance with Mono, please visit the Mono Project community landing page.

Visual Studio Hizmetinin Kapsamadığı BileşenlerComponents not Covered by Visual Studio Servicing

Mac için Visual Studio; derleyiciler, diller, çalışma zamanları, ortamlar ve diğer kaynaklar ya da araçlardan oluşan, birçok platformda geliştirmeye olanak veren bir koleksiyon içerir.Visual Studio for Mac includes a collection of compilers, languages, runtimes, environments, and other resources or tools that enable development for many platforms. Bu bileşenler Mac için Visual Studio’yla birlikte yüklenebilir, ama bunlar kendi lisans, destek ve yaşam döngüsü ilkelerine tabidir.These components may be installed with Visual Studio for Mac but are subject to their own license and support & lifecycles policies.

Mac için Visual Studio, bileşenlerin yanı sıra birkaç proje ve proje öğesi şablonu da kullanır.In addition to components, Visual Studio for Mac also uses several projects and project item templates. Bu şablonlar için destek, şablonu sağlayan bileşene bağlıdır.The support for these templates is governed by the component that provides those templates.