Visual Studio ve Team Foundation Server ürünleri için hizmet vermeServicing for Visual Studio and Team Foundation Server Products

Visual Studio ve Team Foundation Server 2012 - 2018 içinFor Visual Studio and Team Foundation Server 2012 - 2018

Bu ürünler ana ürün sürümünün dünya çapında yayınlandığı (RTW) tarihten itibaren 10 yıllık Microsoft Destek Yaşam Döngüsü İlkesi’ne (5 yıl Temel Destek ve 5 yıl Genişletilmiş Destek) bağlıdır.These products follow the Microsoft Support Lifecycle Policy of 10 years (5 years of Mainstream Support and 5 years of Extended Support), starting with the date the major product version is released to the world (RTW). Örneğin, Visual Studio 2017 sürümü 2017’de yayınlanmıştır ve destek yaşam döngüsü 2027’de sona erecektir.For example, Visual Studio 2017 was released in 2017; its support lifecycle will end in 2027.

Bu ürünlerin bakımı yeni özellikler ve üründe mevcut özellikler için toplu düzeltmeler içeren “Güncelleştirmeler” ile yapılır.Servicing for these products is performed via “Updates” which are packages of new features and cumulative fixes for existing features in the product.

Bu ürün sürümleri için, RTW sürümü aşağıda belirtilen süre boyunca ve en yeni Güncelleştirme, yaşam döngüsü tamamlanana kadar desteklenir.For these product versions, we support the RTW version for a period of time as detailed below, and the latest Update until the lifecycle completes.

Güncelleştirmeler için DestekSupport for Updates

Bir RTW ürününün üzerine bir Güncelleştirme yüklediğinizde, yaşam döngüsü tamamlanana kadar desteklenen durumda kalmak için sürekli olarak en yeni Güncelleştirme’ye yükseltmeye devam etmeniz gerekir.Once you install an Update over the RTW product, you must then continue to upgrade to the latest Update to remain in a supported state until the lifecycle completes.

Örnek 1: Visual Studio 2017 sürüm 15.1’i kullanıyorsanız, 15.2 sürümü yayınlandığında destek almaya devam etmek için 15.2 sürümüne geçmeniz gerekir.Example 1: If you have Visual Studio 2017 version 15.1, when 15.2 is released, you must move to 15.2 to continue being supported.

Örnek 2: Visual Studio 2015 Güncelleştirme 2’yi kullanıyorsanız, Güncelleştirme 3 yayınlandığında destek almaya devam etmek için Güncelleştirme 3’e geçmeniz gerekir.Example 2: If you have Visual Studio 2015 Update 2, when Update 3 is released, you must move to Update 3 to continue being supported.

Güncelleştirmeleri almaHow to get Updates

Müşteriler Güncelleştirmeleri almak için ürün içindeki istemleri izleyerek sürümü güncelleştirebilir veya VisualStudio.com ya da My.VisualStudio.com’dan en son sürümü indirebilir.Customers can get the Updates by following in-product prompts to update their version or by downloading the latest from VisualStudio.com or My.VisualStudio.com.

Hizmet PaketleriService Packs

Microsoft, destek ömrü boyunca ürün için Güncelleştirmelerden birini “Hizmet Paketi” (Service Pack) olarak belirler.During the support lifecycle, Microsoft will designate one of the Updates of that product as the “Service Pack”.

  • Team Foundation Server 2018 için hizmet paketi henüz belirlenmemiştir.For Team Foundation Server 2018, the service pack has not yet been designated.

  • Visual Studio 2017 için hizmet paketi henüz belirlenmemiştir.For Visual Studio 2017, the service pack has not yet been designated. Team Foundation Server 2017 için hizmet paketi henüz belirlenmemiştir.For Team Foundation Server 2017, the service pack has not yet been designated.

  • Visual Studio 2015 için, belirlenen Hizmet Paketi en yeni  KB3165756 sürümünü içeren Güncelleştirme 3’tür.For Visual Studio 2015, the designated Service Pack is Update 3 with the latest release of  KB3165756. Team Foundation Server 2015 için belirlenen iki Hizmet Paketi vardır: Güncelleştirme 3 ve Güncelleştirme 4.For Team Foundation Server 2015, there were two designated Service Packs - Update 3 and Update 4. Tarihler için lütfen Yaşam Döngüsü İlkesi sitesindeki Team Foundation Server ürün girişine bakın.Please see the Team Foundation Server product entry on the Lifecycle Policy site for dates.

  • Visual Studio 2013 ve Team Foundation Server 2013 için belirlenen Hizmet Paketi Güncelleştirme 5’tir.For Visual Studio 2013 and Team Foundation Server 2013, the designated Service Pack is Update 5.

  • Visual Studio 2012 ve Team Foundation Server 2012 için belirlenen Hizmet Paketi Güncelleştirme 4’tür.For Visual Studio 2012 and Team Foundation Server 2012, the designated Service Pack is Update 4.

Microsoft bir Güncelleştirmeyi Hizmet Paketi olarak belirlediğinde, Destek Ömrü Veritabanı’nda desteğe uygun tarihler gösterilir.When Microsoft designates an Update as a Service Pack, the Support Lifecycle Database will reflect the appropriate dates for support.

RTW desteğiSupport for RTW

RTW sürümünü kullanmaya devam eden müşteriler için, Hizmet Paketi tarihi önemli bir kilometre taşıdır.For customers who are still on the RTW version, the Service Pack date is an important milestone. Microsoft Destek Hizmet Paketi Yaşam Döngüsü İlkesi uyarınca RTW desteği, bir Güncelleştirmenin “Hizmet Paketi” olarak belirlenmesinden 1 yıl sonra sona erer.Support for RTW will be discontinued 1 year after an Update is designated as the “Service Pack”, per the Microsoft Support Service Pack Lifecycle Policy. RTW sürümünü kullanmaya devam eden müşterilerin destek almayı sürdürmek için bu 1 yıl dolmadan önce kullanılabilir en yeni Güncelleştirmeye yükseltmesi gerekir.Customers still on the RTW version should upgrade to the latest available Update before the end of that 1 year to continue to be in a supported state.

  • Visual Studio 2017 için, RTW 15.0.x sürümünde kalan müşteriler bir hizmet paketi belirleninceye kadar destek almaya devam edecektir; bir hizmet paketi belirlendiğinde, ürünün mevcut olan en son sürümüne geçmesi için müşterilere bir (1) yıl süre tanınır.For Visual Studio 2017, customers who remain on the RTW version 15.0.x will continue to be supported until a service pack is designated, at which time, they will have one (1) year to move to the latest version of the product available.

  • Visual Studio 2015 ve Team Foundation Server 2015 için RTW artık desteklenmiyor.For Visual Studio 2015 and Team Foundation Server 2015, RTW is no longer supported.

  • Visual Studio 2013 ve Team Foundation Server 2013 için RTW artık desteklenmiyor.For Visual Studio 2013 and Team Foundation Server 2013, RTW is no longer supported.

  • Visual Studio 2012 ve Team Foundation Server 2012 için RTW artık desteklenmiyor.For Visual Studio 2012 and Team Foundation Server 2012, RTW is no longer supported.

Visual Studio ve Team Foundation Server 2008 - 2010 içinFor Visual Studio and Team Foundation Server 2008 – 2010

Bu ürünler için yaşam döngüsü RTW’nin yayınlandığı tarihten itibaren 10 yıllık Microsoft Destek Yaşam Döngüsü İlkesi’ne (5 yıl Temel Destek ve 5 yıl Genişletilmiş Destek) bağlıdır.The lifecycle for these products follows the Microsoft Support Lifecycle Policy of 10 years (5 years Mainstream Support and 5 years Extended Support), starting with the date RTW is released. Bu ürünler artık Genişletilmiş Destek’e sahiptir ve yalnızca güvenlik düzeltmeleri almak için uygundur.These products are now in Extended Support and are only eligible for security fixes. Daha fazla bilgi için  Microsoft destek yaşam döngüsü ilkesine  bakın veya ilgili tarihler için  Destek Yaşam Döngüsü Veritabanı ’nda arama yapın.For more information, please see the Microsoft support lifecycle policy or search the Support Lifecycle Database for relevant dates.

Visual Studio hizmetinin kapsamadığı bileşenlerComponents not covered by Visual Studio servicing

Visual Studio; derleyiciler, diller, çalışma zamanları, ortamlar ve diğer kaynaklar ya da araçlardan oluşan, birçok platformda geliştirmeye olanak veren bir koleksiyon içerir.Visual Studio includes a collection of compilers, languages, runtimes, environments, and other resources or tools that enable development for many platforms. Visual Studio müşterilerine kolaylık olması açısından, aşağıdaki listede yer alan bileşenler Visual Studio ile birlikte yüklenebilir ve bunlar kendi lisans, destek ve yaşam döngüsü ilkelerine sahiptir.As a convenience to Visual Studio customers, the components in the list below may be installed with Visual Studio are subject to their own license and support & lifecycles policies. Bu listenin, kendi ilkeleri tarafından yönetilen tüm Visual Studio bileşenlerini kapsamadığını ancak en sık kullanılanları vurgulamaya yönelik olduğunu unutmayın.Please note this list does not represent the entire list of Visual Studio components which are governed by their own policy but aims to highlight the most used.

Visual Studio tarafından yüklenip, yaşam döngüsü veritabanında belirgin bir yaşam döngüsü olmayan bileşenler için desteklenen sürüm, şu anda indirilebilen en son sürümdür:For those components that are installed by Visual Studio and do not have an explicit lifecycle policy in the lifecycle database, the supported version is the latest version that is currently available for download:

.NET.NET ASP.NET Web YığınıASP.NET Web Stack .NET Core.NET Core
Entity FrameworkEntity Framework ExchangeExchange OfficeOffice
WindowsWindows Windows ServerWindows Server Online ServicesOnline Services
SharePointSharePoint SilverlightSilverlight SQL ServerSQL Server
Microsoft AzureMicrosoft Azure Application InsightsApplication Insights XamarinXamarin
Visual Studio için Cordova AraçlarıCordova Tools for Visual Studio Visual Studio için Python AraçlarıPython Tools for Visual Studio Visual Studio için R AraçlarıR Tools for Visual Studio
VCMDDVCMDD TypeScriptTypeScript NuGetNuGet
Visual Studio için Unity AraçlarıUnity Tools for Visual Studio Clang/C2 Araç TakımıClang/C2 Toolset Windows için GitGit for Windows
SignalRSignalR Web Optimization FrameworkWeb Optimization Framework WebGreaseWebGrease
Android için Visual Studio ÖykünücüsüVisual Studio Emulator for Android Microsoft .NET Framework için JSON Web Token İşleyicisiJSON Web Token Handler for the Microsoft .Net Framework Windows SDKWindows SDK

Visual Studio, bileşenlerin yanı sıra birkaç proje ve proje öğesi şablonu kullanır.In addition to components, Visual Studio also uses several projects and project item templates. Bu şablonlar için destek, şablonu sağlayan bileşene bağlıdır.The support for these templates is governed by the component that provides those templates. Örneğin, bir Python şablonu kullanıyorsanız, şablonun destek durumu Visual Studio için Python Araçları destek ilkesine bağlıdır.For example, if you use a Python template, then support for the template will follow the Python Tools for Visual Studio support policy.