Visual Studio 2013 Platform Hedefleme ve Uyumluluk Visual Studio 2013 Platform Targeting and Compatibility

Sistem GereksinimleriSystem Requirements

Microsoft Visual Studio 2012’den Visual Studio 2013’e yükseltirken, ek donanım gereksinimleri olmadan performansı iyileştiren yenilenmiş ve basitleştirilmiş bir ortamdan yararlanırsınız.When upgrading from Microsoft Visual Studio 2012 to Visual Studio 2013 you will take advantage of a refreshed and simplified environment with enhanced performance without any additional hardware requirements. Bu temel iyileştirmelerden bazıları yalnızca Windows’un en son sürümlerinde bulunan özellikleri kullanır ve desteklenen bir işletim sistemine yükseltmenizi gerektirebilir.Some of these core enhancements make use of capabilities that are only present in the latest versions of Windows and might require you to upgrade to a supported operating system.

Visual Studio 2015’in sistem gereksinimleri, Visual Studio 2013 Sistem Gereksinimleri sayfasında bulunabilir.The system requirements for Visual Studio 2015 can be found on the Visual Studio 2013 System Requirement page.

Platform DesteğiPlatform Targeting

Visual Studio, en yeni platformların özelliklerinden yararlanan uygulamalar oluşturmak için son derece gelişmiş araçlar ve teknolojiler sağlar.Visual Studio provides cutting-edge tools and technologies to create apps that take advantage of the latest platforms capabilities. Visual Studio 2013, Windows XP ve Windows Server 2003 gibi önce platformları da desteklediğinden, Windows’un önceki sürümlerinde yürütülen yeni uygulamalar oluşturabilir veya mevcut uygulamaları modernize edebilir ve bu arada Visual Studio 2013’teki iyileştirilmiş geliştirme araçları, kalite etkinleştirmesi ve ekip işbirliği özelliklerinden yararlanırsınız.Visual Studio 2013 also targets earlier platforms such as Windows XP and Windows Server 2003 so you can create new apps or modernize existing apps that execute on earlier versions of Windows while leveraging the enhanced development tools, quality enablement, and team collaboration capabilities in Visual Studio 2013. Daha fazla bilgi için bkz. Proje Başvurularını Yönetme ve Visual Studio Çoklu Sürüm Desteğine Genel Bakış.For more information, see Managing Project References and Visual Studio Multi-Targeting Overview.

Windows Masaüstü Geliştirme için Visual Studio 2013 DesteğiVisual Studio 2013 Support for Windows Desktop Development

Hedeflenen Platform 1Targeted Platform 1 Yerel Kod GeliştirmeNative Code Development Yönetilen Kod GeliştirmeManaged Code Development
Windows 8.1Windows 8.1 ✔️ 2✔️ 2 ✔️ 2✔️ 2
Windows 8Windows 8 ✔️ 2✔️ 2 ✔️ 2✔️ 2
Windows 7Windows 7 ✔️✔️ ✔️✔️
Windows VistaWindows Vista ✔️ 5✔️ 5 ✔️ 5✔️ 5
Windows XPWindows XP ✔️ 4✔️ 4 ✔️ 4, 5✔️ 4, 5
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 ✔️ 2✔️ 2 ✔️ 2✔️ 2
Windows Server 2012Windows Server 2012 ✔️✔️ ✔️✔️
Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2 ✔️✔️ ✔️✔️
Windows Server 2008Windows Server 2008 ✔️✔️ ✔️✔️
Windows Server 2003Windows Server 2003 ✔️ 3, 5✔️ 3, 5 ✔️ 4, 5✔️ 4, 5
Dipnotlar: Footnotes:
1. Visual Studio, platform için sunulan en son hizmet paketiyle birlikte kullanıldığında listelenen platformları destekler.1. Visual Studio supports the listed platforms when used with the latest available service pack for that platform. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Desteği Yaşam Döngüsü.For more information, see Microsoft Support Lifecycle.
2. Visual Studio 2013’ün WinJS geliştirme de içinde olmak üzere Windows Mağazası uygulaması geliştirme desteği için aşağıdaki tabloya bakın.2. See table below for Visual Studio 2013 support for Windows Store app development, including WinJS development.
3. Visual Studio 2010’un yan yana yüklemesini gerektirir.3. Requires side-by-side installation of Visual Studio 2010. Daha fazla bilgi için bkz. Visual Studio 2012 Ürün Serisi ve Platform Desteğinin Geleceğine Bir Bakış.For more information, see: A Look Ahead at the Visual Studio 2012 Product Lineup and Platform Support.
4. Visual Studio yönetilen çoklu sürüm desteğinin kullanılmasını gerektirir.4. Requires using Visual Studio managed multi-targeting.
5. Hedef platform için uzaktan hata ayıklama ve profil oluşturma araçları sağlanmaz.5. Remote debugging and profiling tools not available for targeted platform.

Windows Mağazası Uygulaması ve Windows Phone Geliştirme için Visual Studio 2013 DesteğiVisual Studio 2013 Support for Windows Store App and Windows Phone Development

Visual Studio 2013’ün aşağıdaki sürümleriyle Windows Mağazası ve Windows Phone uygulamaları oluşturabilirsiniz.You can create Windows Store and Windows Phone apps with the following editions of Visual Studio 2013.


Visual Studio 2013 SürümüVisual Studio 2013 Edition Geliştirme için Yüklü İşletim SistemiInstalled OS for Development Windows 8.1 için Windows Mağazası uygulamalarıWindows Store apps for Windows 8.1 Windows Phone 8.1 uygulamalarıWindows Phone 8.1 apps Windows 8 için Windows Mağazası uygulamalarıWindows Store apps for Windows 8 Windows Phone 8 uygulamalarıWindows Phone 8 apps
Windows için ExpressExpress for Windows Windows 8.1Windows 8.1 ✔️ 1✔️ 1 ✔️✔️ Desteklenmez 2Not Supported 2 ✔️ 5, 6, 7✔️ 5, 6, 7
Ultimate, Premium, ProfessionalUltimate, Premium, Professional Windows 8.1Windows 8.1 ✔️ 1✔️ 1 ✔️✔️ Var olan hizmet 1, 2, 3Service existing 1, 2, 3 ✔️ 4, 7✔️ 4, 7
Ultimate, Premium, ProfessionalUltimate, Premium, Professional Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Yalnızca derleme 1 Build only 1 Yalnızca derlemeBuild only Yalnızca derlemeBuild only Yalnızca derlemeBuild only
Ultimate, Premium, ProfessionalUltimate, Premium, Professional Windows 8Windows 8 DesteklenmezNot Supported DesteklenmezNot Supported DesteklenmezNot Supported ✔️ 4✔️ 4
Ultimate, Premium, ProfessionalUltimate, Premium, Professional Windows Server 2012Windows Server 2012 DesteklenmezNot Supported DesteklenmezNot Supported DesteklenmezNot Supported Yalnızca derlemeBuild only
Dipnotlar: Footnotes:
1. Windows 8.1’e yönelik uzaktan hata ayıklama desteği içerir.1. Includes support for remote debugging to Windows 8.1.
2. Visual Studio 2013, Windows Mağazası uygulama projelerinin Windows 8’den Windows 8.1’e geçirilmesini destekler.2. Visual Studio 2013 supports migration of Windows Store app projects from Windows 8 to Windows 8.1.
3. Windows 8.1’e ve Windows 8’e uzaktan hata ayıklama da içinde olmak üzere, var olan Windows 8 projeleri Visual Studio 2013 ile yönetilebilir.3. Existing Windows 8 projects may be maintained with Visual Studio 2013, including remote debugging to Windows 8.1 and Windows 8. Yeni Windows 8 projeleri oluşturmak için Visual Studio 2012’yi kullanın.Use Visual Studio 2012 to create new Windows 8 projects.
4. Visual Studio 2013, Windows Phone 7 ve 7.5 projelerinin Windows Phone 8’e geçirilmesini destekler.4. Visual Studio 2013 supports migration of Windows Phone 7 and 7.5 projects to Windows Phone 8.
5. Visual Studio 2013 Güncelleştirme 2 veya üstünü gerektirir.5. Requires Visual Studio 2013 Update 2 or later. 6. İsteğe bağlı olarak yüklenen Windows Phone öykünücüsü.6. Windows Phone emulator installed on demand. 7. Windows Phone 8 projelerinin Windows Phone Silverlight 8.1’e geçirilmesini destekler.7. Supports migration of Windows Phone 8 projects to Windows Phone Silverlight 8.1.

Önceki Sürümlerle UyumlulukCompatibility with Previous Releases

Windows 8.1 ve Windows Phone 8.1 için Windows Mağazası uygulama projeleri, Visual Studio’nun önceki sürümlerinde açılamaz.Windows Store app projects for Windows 8.1 and Windows Phone 8.1 cannot be opened in earlier versions of Visual Studio.

Visual Studio 2013’ü Visual Studio 2012’yle yan yana yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.You can install and use Visual Studio 2013 alongside Visual Studio 2012. Visual Studio 2012 Windows 8.1 üzerine yüklendiğinde, Windows 8 ve Windows Phone 8 için Windows Mağazası uygulamaları oluşturulmasını desteklemeye devam eder.When installed on Windows 8.1, Visual Studio 2012 continues to support creation of Windows Store apps for Windows 8 and Windows Phone 8. Buna ek olarak, Visual Studio 2012 Güncelleştirme 3 Visual Studio 2012 ve Visual Studio 2013 arasındaki proje uyumluluğunda geliştirmeler içerir ve Windows 8.1 üzerindeki Visual Studio 2012’yle ilgili uyumluluk sorunlarını çözer.In addition, Visual Studio 2012 Update 3 contains improvements for project compatibility between Visual Studio 2012 and Visual Studio 2013, and resolves compatibility issues for Visual Studio 2012 on Windows 8.1.

.NET 4.5.1; .NET 4 ve .NET 4.5’in üst düzeyde uyumlu bir yerinde güncelleştirmesidir..NET 4.5.1 is a highly compatible in-place update of .NET 4 and .NET 4.5.

Ek bilgi için bkz. Visual Studio 2013 Uyumluluğu.For additional information, see Visual Studio 2013 Compatibility.

Yükseltme yollarıUpgrade paths

Desteklenen yükseltme yolları izlendiğinde, Visual Studio kaynağınız, çözümünüz ve proje dosyalarınız çalışmaya devam eder; bununla birlikte, kaynaklarda bazı değişiklikler yapmanız gerekebileceğini unutmayın.When following the supported upgrade paths, your Visual Studio source, solution, and project files will continue to work; however, you should expect to make some changes to sources. Sürümler arasında ikili uyumluluğu garanti edemesek de, güncelleştirmelerde size yardımcı olmak ve önemli değişiklikleri belgelemek için elimizden geleni yapacağız.While we cannot guarantee binary compatibility between releases, we will do our best to document significant changes to assist you with updates.

Desteklenen:Supported:

  • Visual Studio Team Foundation Server (ve Express) 2012’den (RTM veya herhangi bir Güncelleştirme) Visual Studio Team Foundation Server (ve Express) 2013’e yükseltmeUpgrade from Visual Studio Team Foundation Server (and Express) 2012 (RTM or any Update) to Visual Studio Team Foundation Server (and Express) 2013
  • Visual Studio Team Foundation Server (ve Express) 2010’dan Visual Studio Team Foundation Server (ve Express) 2013’e yükseltmeUpgrade from Visual Studio Team Foundation Server (and Express) 2010 to Visual Studio Team Foundation Server (and Express) 2013

Varlıkları ileri taşımaCarrying assets forward

Desteklenen yükseltme yolları izlendiğinde, Visual Studio Team Foundation Server’daki tüm veriler (iş öğeleri, kaynak dosyalar, testler, test sonuçları, derlemeler ve ambar verileri) ileri taşınır.All data in Visual Studio Team Foundation Server (work items, source files, tests and test results, builds, and warehouse data) carries forward when following supported upgrade paths. Bununla birlikte, desteklenen yükseltme yolları izlendiğinde bile, yeni sürüme yükseltmeden önce verilerinizi yedeklemek ve korumak için uygun önlemleri almanız gerekir.However, even when following supported upgrade paths, you should take adequate measures to back up and protect your data prior to upgrading to a new release.


Sayfanın Başı
Top of Page