Visual Studio 2015 Platform Hedefleme ve Uyumluluk Visual Studio 2015 Platform Targeting and Compatibility

Visual Studio 2015, platformlar arası mobil geliştirmeyi, web ve bulut geliştirmesini, IDE üretkenlik iyileştirmelerini ve daha birçok geliştirmeyi destekleyen birçok yeni ve şaşırtıcı özellik içerir.Visual Studio 2015 contains many new and exciting features to support cross-platform mobile development, web and cloud development, IDE productivity enhancements, and more.

Sistem GereksinimleriSystem Requirements

Visual Studio 2015’in sistem gereksinimleri, Visual Studio 2015 Sistem Gereksinimleri sayfasında bulunabilir.The system requirements for Visual Studio 2015 can be found on the Visual Studio 2015 System Requirement page.

Platform DesteğiPlatform Targeting

Visual Studio, en yeni platformların özelliklerinden yararlanan uygulamalar oluşturmak için son derece gelişmiş araçlar ve teknolojiler sağlar.Visual Studio provides cutting-edge tools and technologies to create apps that take advantage of the latest platforms capabilities. Visual Studio 2015, Windows 7 gibi önceki platformları da desteklediğinden, Windows’un önceki sürümlerinde yürütülen yeni uygulamalar oluşturabilir veya mevcut uygulamaları modernize edebilir; bu arada da Visual Studio 2015 sürümündeki iyileştirilmiş geliştirme araçlarından, kalite etkinleştirmesinden ve takım işbirliği özelliklerinden yararlanabilirsiniz.Visual Studio 2015 also targets earlier platforms such as Windows 7, so you can create new apps or modernize existing apps that execute on earlier versions of Windows while leveraging the enhanced development tools, quality enablement, and team collaboration capabilities in Visual Studio 2015. Daha fazla bilgi için bkz. Proje Başvurularını Yönetme ve Visual Studio Çoklu Sürüm Desteğine Genel Bakış.For more information, see Managing Project References and Visual Studio Multi-Targeting Overview.

Windows Masaüstü Geliştirme için Visual Studio 2015 DesteğiVisual Studio 2015 Support for Windows Desktop Development

Hedeflenen Platform 1Targeted Platform 1 Yerel Kod GeliştirmeNative Code Development Yönetilen Kod GeliştirmeManaged Code Development
Windows 10Windows 10 ✔️ 2✔️ 2 ✔️ 2✔️ 2
Windows 8.1Windows 8.1 ✔️ 2✔️ 2 ✔️ 2✔️ 2
Windows 8Windows 8 ✔️ 2✔️ 2 ✔️ 2✔️ 2
Windows 7Windows 7 ✔️✔️ ✔️✔️
Windows VistaWindows Vista ✔️ 3✔️ 3 ✔️ 3✔️ 3
Windows XPWindows XP ✔️ 3✔️ 3 ✔️ 3, 5✔️ 3, 5
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 ✔️ 2✔️ 2 ✔️ 2✔️ 2
Windows Server 2012Windows Server 2012 ✔️✔️ ✔️✔️
Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2 ✔️✔️ ✔️✔️
Windows Server 2008Windows Server 2008 ✔️✔️ ✔️✔️
Windows Server 2003Windows Server 2003 ✔️ 3✔️ 3 ✔️ 4, 5✔️ 4, 5
Dipnotlar: Footnotes:
1. Visual Studio, platform için sunulan en son hizmet paketiyle birlikte kullanıldığında listelenen platformları destekler.1. Visual Studio supports the listed platforms when used with the latest available service pack for that platform. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Desteği Yaşam Döngüsü.For more information, see Microsoft Support Lifecycle.
2. Visual Studio 2015’in Windows Evrensel ve Windows Mağazası uygulaması geliştirme desteği için aşağıdaki tabloya bakın.2. See table below for Visual Studio 2015 support for Windows Universal and Windows Store app development.
3. Hedef platform için uzaktan hata ayıklama ve profil oluşturma araçları sağlanmaz.3. Remote debugging and profiling tools not available for targeted platform.
4. Visual Studio 2010’un yan yana yüklemesini gerektirir.4. Requires side-by-side installation of Visual Studio 2010. Daha fazla bilgi için bkz. Visual Studio 2012 Ürün Serisi ve Platform Desteğinin Geleceğine Bir Bakış.For more information, see: A Look Ahead at the Visual Studio 2012 Product Lineup and Platform Support.
5. Visual Studio yönetilen çoklu sürüm desteğinin kullanılmasını gerektirir.5. Requires using Visual Studio managed multi-targeting.

Windows Evrensel, Windows Mağazası ve Windows Phone Uygulaması Geliştirme için Visual Studio 2015 DesteğiVisual Studio 2015 Support for Windows Universal, Windows Store, and Windows Phone App Development

Visual Studio 2015’ün aşağıdaki sürümleriyle Windows Evrensel, Windows Mağazası ve Windows Phone uygulamaları oluşturabilirsiniz.You can create Windows Universal, Windows Store, and Windows Phone apps with the following editions of Visual Studio 2015.

Visual Studio 2015 EditionVisual Studio 2015 Edition Geliştirme için Yüklü İşletim SistemiInstalled OS for Development Windows EvrenselWindows Universal Windows 8.1 için Windows Mağazası uygulamalarıWindows Store apps for Windows 8.1 Windows Phone 8.1 uygulamalarıWindows Phone 8.1 apps Windows 8 için Windows Mağazası uygulamalarıWindows Store apps for Windows 8 Windows Phone 8 uygulamalarıWindows Phone 8 apps
Enterprise, Professional, CommunityEnterprise, Professional, Community Windows 10Windows 10 ✔️✔️ ✔️ 2✔️ 2 ✔️✔️ Desteklenmez 3Not Supported 3 ✔️ 4, 5✔️ 4, 5
Enterprise, Professional, CommunityEnterprise, Professional, Community Windows 8.1Windows 8.1 ✔️ 1✔️ 1 ✔️ 2✔️ 2 ✔️✔️ Desteklenmez 3Not Supported 3 ✔️ 4, 5✔️ 4, 5
Enterprise, Professional, CommunityEnterprise, Professional, Community WindowsWindows
Server 2012 R2Server 2012 R2
Yalnızca derlemeBuild only Yalnızca derleme 2Build only 2 Yalnızca derlemeBuild only DesteklenmezNot supported Yalnızca derlemeBuild only
Enterprise, Professional, CommunityEnterprise, Professional, Community Windows 8Windows 8 ✔️ 1✔️ 1 DesteklenmezNot supported DesteklenmezNot supported DesteklenmezNot Supported ✔️ 5✔️ 5
Enterprise, Professional, CommunityEnterprise, Professional, Community WindowsWindows
Server 2012Server 2012
Yalnızca derlemeBuild only DesteklenmezNot supported DesteklenmezNot supported DesteklenmezNot supported Yalnızca derlemeBuild only
Enterprise, Professional, CommunityEnterprise, Professional, Community Windows 7Windows 7 Yalnızca derlemeBuild only DesteklenmezNot supported DesteklenmezNot supported DesteklenmezNot supported DesteklenmezNot supported
Windows 10 için ExpressExpress for Windows 10 Windows 10Windows 10 ✔️✔️ DesteklenmezNot supported DesteklenmezNot supported DesteklenmezNot supported DesteklenmezNot supported
Dipnotlar: Footnotes:
1. Windows 10'dan daha eski bir işletim sisteminde çalışırken Windows Evrensel geliştirmesine yönelik bazı Visual Studio özellikleri azalabilir.1. When running on OS earlier than Windows 10, some Visual Studio features for Windows Universal development may be degraded.
2. Windows 8.1’e yönelik uzaktan hata ayıklama desteği içerir.2. Includes support for remote debugging to Windows 8.1.
3. Visual Studio 2015, Windows Mağazası uygulama projelerinin Windows 8’den Windows 8.1’e geçirilmesini destekler.3. Visual Studio 2015 supports migration of Windows Store app projects from Windows 8 to Windows 8.1. Windows 8.1’e ve Windows 8’e uzaktan hata ayıklama da içinde olmak üzere, var olan Windows 8 projeleri Visual Studio 2013 ile yönetilebilir.Existing Windows 8 projects may be maintained with Visual Studio 2013, including remote debugging to Windows 8.1 and Windows 8. Yeni Windows 8 projeleri oluşturmak için Visual Studio 2012’yi kullanın.Use Visual Studio 2012 to create new Windows 8 projects.
4. Visual Studio 2015, Windows Phone 7 ve 7.5 projelerinin Windows Phone 8’e geçirilmesini destekler.4. Visual Studio 2015 supports migration of Windows Phone 7 and 7.5 projects to Windows Phone 8.
5. Windows Phone 8 projelerinin Windows Phone Silverlight 8.1’e geçirilmesini destekler.5. Supports migration of Windows Phone 8 projects to Windows Phone Silverlight 8.1.

Önceki Sürümlerle UyumlulukCompatibility with Previous Releases

Windows 8.1 ve Windows Phone 8.1 için Windows Mağazası uygulama projeleri, Visual Studio 2015’de açılabilir.Windows Store app projects for Windows 8.1 and Windows Phone 8.1 can be opened in Visual Studio 2015.

Visual Studio 2015’i Visual Studio 2013 ve Visual Studio 2012’yle yan yana yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.You can install and use Visual Studio 2015 alongside Visual Studio 2013 and Visual Studio 2012. Ayrıca, Visual Studio 2015 RC’yi kaldırmak zorunda kalmadan RC’nin üzerine de yüklenebilir.It can also be installed on top of Visual Studio 2015 RC without having to uninstall RC.

.NET 4.6; .NET 4, .NET 4.5, .NET 4.5.1 ve .NET 4.5.2’nin üst düzeyde uyumlu bir yerinde güncelleştirmesidir..NET 4.6 is a highly compatible in-place update of .NET 4, .NET 4.5, .NET 4.5.1, and .NET 4.5.2. .NET uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için bkz. .NET Framework’te Uygulama Uyumluluğu.See Application Compatibility in the .NET Framework for more information on .NET compatibility.

Yükseltme yollarıUpgrade paths

Desteklenen yükseltme yolları izlendiğinde, Visual Studio kaynağınız, çözümünüz ve proje dosyalarınız çalışmaya devam eder; bununla birlikte, kaynaklarda bazı değişiklikler yapmanız gerekebileceğini unutmayın.When following the supported upgrade paths, your Visual Studio source, solution, and project files will continue to work; however, you should expect to make some changes to sources. Sürümler arasında ikili uyumluluğu garanti edemesek de, güncelleştirmelerde size yardımcı olmak ve önemli değişiklikleri belgelemek için elimizden geleni yapacağız.While we cannot guarantee binary compatibility between releases, we will do our best to document significant changes to assist you with updates.

Release Management yükseltme yollarıRelease Management upgrade paths

Release Management 2015, en son özellik eklemelerini ve yazılım güncelleştirmelerini içeren tam bir düzen getirir.Release Management 2015 is a full layout that includes the latest feature additions and software updates. Release Management 2015’e yükseltmeyi denemeden önce, geçerli veritabanlarınızın ve RSA şifre anahtarınızın tam yedeklemesini yapmayı unutmayın (RSA şifre anahtarlarını dışarı aktarma yönergeleri için bu blog gönderisine bakın).Before you try to upgrade to Release Management 2015, make sure that you have a full backup of your current databases and RSA crypto key (see this blog post for RSA crypto keys export instructions). Release Management yüklemesi başarısız olursa, bir geri yükleme işlemi yapmadan güncelleştirmeyi yeniden başlatamaz veya önce Release Management sürümüne dönemezsiniz.If the Release Management installation fails, you will be unable to restart the update or roll back to the earlier version of Release Management without performing a restore operation.

Bu sürüm için aşağıdaki yükseltme yolları geçerlidir.The following upgrade paths apply to this release.

Desteklenen yükseltmelerSupported upgrades

  • Visual Studio 2013 için Release Management’tan Visual Studio 2015 için Release Management’aRelease Management for Visual Studio 2013 to Release Management for Visual Studio 2015
  • Visual Studio 2013 Güncelleştirme 4 için Release Management’tan Visual Studio 2015 için Release Management’aRelease Management for Visual Studio 2013 Update 4 to Release Management for Visual Studio 2015
  • Visual Studio 2015 RC için Release Management’tan Visual Studio 2015 için Release Management’aRelease Management for Visual Studio 2015 RC to Release Management for Visual Studio 2015

Sayfanın Başı
Top of Page