Visual Studio 2017 Yayın Düzeni Visual Studio 2017 Release Rhythm

Visual Studio 2017’yle birlikte, Visual Studio 2015’den sonraki gönderilerimizde küçük bir ayarlama yaptık.With Visual Studio 2017, we slightly adjusted how we ship from Visual Studio 2015. Üç aylık büyük güncelleştirmeler ve bunların üstüne hizmet sürümlerini sağlama uygulamasından daha küçük ve daha sık küçük güncelleştirmeler ve bunların hizmet sürümlerine geçtik.We have moved away from large quarterly updates with servicing releases on top of those, to smaller and more frequent minor updates that will have servicing releases. Ayrıca, önizleme sürümlerini almak için de yeni bir yöntemimiz var.We’ve also introduced a new way to get preview releases. Visual Studio 2017 güncelleştirmelerinin nasıl ve ne zaman gönderileceğine ve genel kullanıma sunulmadan önce işlevlerin önizlemesine nasıl bakabileceğinize ilişkin diğer ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz.Below you can find more details about how and when updates to Visual Studio 2017 will ship, and how you can preview functionality before it’s released to the mainstream.

Gönderme Temposu ve İçerikShipping Cadence and Content

Visual Studio 2017 güncelleştirmeleri iki genel kategoriye ayrılır:Updates to Visual Studio 2017 fall into two general categories:

  • Kabaca her altı haftada bir gönderilen Küçük Güncelleştirmeler.Minor Updates ship roughly every six weeks. Bu güncelleştirmelerde yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve platform değişikliklerini (örneğin, Windows’daki değişiklikleri) yansıtan değişiklikler bulunabilir.These updates may include new features, bug fixes, and changes needed to reflect platform changes (e.g. changes in Windows). Yardım, Hakkında’yı açıp sürüm numarasının ikinci basamağını okuyarak (örneğin, 15.1 veya 15.2) hangi küçük güncelleştirmeyi çalıştırdığınızı anlayabileceksiniz.You’ll be able to tell which minor update you’re running by opening the Help, About and reading the second digit of the version number, for example 15.1 or 15.2.
  • Hizmet Güncelleştirmeleri, normalde hata düzeltmelerini içeren, çok hedefe yönelik sürümlerdir ve daha hızlı gönderilir.Servicing Updates are very targeted releases that typically contain bug fixes and ship more quickly. Bu hizmet güncelleştirmeleri daha sık, (örneğin, haftalık) gönderilebilir.These servicing updates can ship often (e.g. weekly). Yardım, Hakkında’yı açıp sürüm bilgisindeki üçüncü dizeyi okuyarak (örneğin, 15.1.x veya 15.2.y) hangi hizmet güncelleştirmesini çalıştırdığınızı anlayabileceksiniz.You’ll be able to tell which servicing update you’re running by opening the Help, About and reading the third string in the version, for example 15.1.x, 15.2.y.

Hem küçük güncelleştirmeler hem de hizmet güncelleştirmeleri üretim ortamlarında desteklerin ve bu ortamlarda kullanılmaya hazırdır.Both minor and servicing updates are supported and ready to be used in production environments. Özellikle önemli olan güncelleştirmeler Visual Studio blogu üzerinden duyurulacak ve küçük güncelleştirmelerin yanı sıra sürüm notları sağlanacaktır.Particularly noteworthy updates will be announced via the Visual Studio blog, and minor updates will be accompanied by release notes. Visual Studio, IDE’nin başlık çubuğunda bildirim bayrağını açarak size yeni bir güncelleştirmenin kullanıma sunulduğunu bildirecektir.Visual Studio will notify you that a new update is available by raising the notification flag in the title bar of the IDE.

Herkesin mümkün olan en kısa sürede bu güncelleştirmeleri almasını kesinlikle öneririz.We strongly encourage everyone to adopt these updates as soon as possible. Öte yandan, bazı müşterilerin güncelleştirmeleri bizim kullanıma sunduğumuz hızda alamayacaklarını da kabul ediyoruz.However, we do acknowledge that some customers can’t absorb the updates as fast as we release them. Bu tür durumlarda, kendi çevrimdışı yükleyicinizi oluşturmanızı ve parçaları gelecekte kullanmak üzere depolamanızı öneririz.In those situations, we recommend you create your own offline installer and store the bits for future use. İsterseniz, kullanıma sunulacak bir sonraki güncelleştirmeyi de bekleyebilirsiniz; çünkü bu her zaman en son güncelleştirmenin üst kümesi olacaktır.Or, you can wait for the next released update which will always be a superset of the most current update.

ÖnizlemelerPreviews

Visual Studio 2017’den başlayarak, müşterilerin yaklaşan işlevleri önizlemesini kolaylaştırdık.Starting in Visual Studio 2017, we made it easier for customers to preview upcoming functionality.

Özelliklerin önizlemesini sağlamak Visual Studio 2017’de yeni eklenmemiştir.The ability to preview features is not new in Visual Studio 2017. Bununla birlikte, asıl yenilik normal sürümün yanına, o sürümden bağımsız olarak (“yan yana”) bir önizleme sürümünün yüklenebilmesidir.What is new, however, is the ability to install a preview release next to, and independently of, a regular release (“side by side”). Visual Studio 2017’yle birlikte sürümler ve önizlemeler, açıkça herhangi bir sürüm üzerinde olumsuz etkiye neden olmadan bir makinede eşzamanlı olarak bulunabilecek şekilde tasarlanmaktadır.With Visual Studio 2017, releases and previews are explicitly designed to exist simultaneously on a machine without causing adverse impact to either installation. Sonraki küçük güncelleştirmede sağlanacak olan özellikler ve deneyimler önce bir önizlemede gönderilecektir.All features or experiences that are coming online in the next minor update will first ship in a preview. Önizlemeler, yeni şeyleri deneme ve yakında sağlanacak işlevlere önceden bir göz atma konusunda istekli olanların kullanmasına yöneliktir.Previews are meant to be used by those who are enthusiastic about trying out new bits and getting an early peek at upcoming functionality. Önizlemelerin üretimde kullanılması hedeflenmese de, bunlar genel kullanıma almanız ve işlevler daha kapsamlı olarak kullanıma sunulmadan önce işlem yapabileceğimiz geri bildirimler sağlamanız için yeterli kalite düzeyinde olacaktır.Even though previews are not intended for use in production, they will be at a sufficient quality level for you to generally use and provide feedback that we can act upon before the functionality is released more broadly. Bir sonraki küçük güncelleştirme öncesinde birden çok önizleme çıkarılacaktır ve bunların önceden ayarlanmış bir zamanlamaya uyması şart değildir.There will be multiple previews leading up to the next minor update, and they don’t necessarily adhere to any preset schedule.

Aynı normal sürümlerde olduğu gibi, çoğu kişi IDE’deki bildirim bayrağı yoluyla önizlemelerin güncelleştirmelerini haber alacaktır.Like regular releases, most people will become aware of updates to the previews via a notification flag in the IDE. Güncelleştirmenin ne içerdiği ve bunu ne zaman yükleyeceğiniz konusunda bilinçli bir karar almanıza yardımcı olmak için, ilgili belgelerde değişiklikler hakkında bilgi sağlanacaktır.The corresponding documentation will provide information about the changes to help you make an informed decision about what the update contains and when to install it. Son olarak, bir sorunun ne zaman ve nerede giderileceği konusunda sizinle aramızdaki döngüyü tamamlamak için Geliştirici Topluluğu portalındaki tüm ilgili geri bildirim öğelerini güncelleştireceğiz.Lastly, we’ll be updating all the relevant feedback items on the Developer Community portal to close the loop with you about when and where an issue was fixed.

Visual Studio Releases and Previews
(Şekil 1) Visual Studio Sürümleri ve Önizlemeleri(Figure 1) Visual Studio Releases and Previews

Yeni sürüm döngüsü (Şekil 1), Visual Studio’da yaptığımız çalışmaları daha hızlı kullanıma sunmamız yönünde sizden gelen isteklere yanıt niteliğindedir.The new release cycle (Figure 1) is a response to customer requests that we make more of the work we’re doing on Visual Studio available more quickly. Artık daha hızlı gönderebildiğimizden, müşteri geri bildirimlerini de daha çabuk yanıtlayabiliriz.Because we can now ship quicker, we’re also able to respond to customer feedback quicker. Geliştirici Topluluğu portalımızda geri bildirim sağlayarak, ürün ekiplerimizin farkındalığını artırır ve daha çok müşteriyi analize katılmaya teşvik etmiş olursunuz.By reporting feedback on our Developer Community, you raise awareness to our product teams and motivate more customers to participate in the analysis. Geri bildirimleri düzenli olarak gözden geçirmeye kararlıyız ve sorunların ne zaman düzeltileceği veya geçici çözümlerin en erken ne zaman sağlanabileceği konusunda sizi bilgilendireceğiz.We are committed to reviewing feedback frequently and will inform you when issues will be fixed or when workarounds might be available sooner. Sürüm notlarımızda, her sürüm için çözüm getirilen tüm müşteri geri bildirimleri vurgulanacak, geri bildiriminiz temelinde yaptığımız geliştirmelerle ilgili daha fazla bilgi edinmeniz için bir fırsat daha sağlanacaktır.Our release notes highlight all addressed customer feedback for each release, providing another opportunity to learn more about the improvements we implemented based on your feedback. Daha fazla bilgi için bkz. Sorun Bildirme.For more information, see How to Report a Problem.


Sayfanın Başı
Top of Page