Team Foundation Server 2015 Güncelleştirme 2 Team Foundation Server 2015 Update 2

5 Mayıs 2016May 5, 2016

Bugün, Visual Studio Team Foundation Server 2015 Güncelleştirme 2’nin kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.Today, we are happy to announce the availability of the Visual Studio Team Foundation Server 2015 Update 2. Bu sürüm, Microsoft’un uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) çözümünün merkezindeki işbirliği platformu olan Team Foundation Server’ın (TFS) en yeni sürümüdür.This is the newest version of Team Foundation Server (TFS), the collaboration platform at the core of Microsoft's application lifecycle management (ALM) solution.

Team Foundation Server’ı aşağıdaki bağlantıdan yükleyebilirsiniz.You can install Team Foundation Server from the following link.

Team Foundation Server 2017’nin en son sürümünü indirinDownload the latest Team Foundation Server Update

Not: Team Foundation Server 2015 Güncelleştirme 2.1’de, Güncelleştirme 2.0’dan kalan bazı hatalar düzeltilmiştir.Note: Team Foundation Server 2015 Update 2.1 has had some bug fixes since Update 2.0. Düzeltmelerin listesi için lütfen KB3160281 makalesine bakın.Please refer to KB3160281 for the list of fixes. Gerekirse, uygulama katmanları gibi eşleşen sürümler gerektiren yapılandırmalar için Team Foundation Server 2015 Güncelleştirme 2.0 sürümünü indirebilirsiniz.If needed, for configurations such as multiple application tiers that require matched versions, you can still download Team Foundation Server 2015 Update 2.0.

Bununla ilgili diğer indirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için indirme sayfasına bakın.To learn more about the other related downloads, please see the download page.

Geri bildirimlerinizden memnuniyet duyacağız!We welcome your feedback! Sorunlarınızı Visual Studio’daki Geri Bildirim Gönder seçeneği üzerinden bize bildirin.For problems, let us know via the Send Feedback option in Visual Studio. Önerilerinizi UserVoice aracılığıyla bize bildirin.For suggestions, let us know through UserVoice.

Team Foundation Server 2015 Güncelleştirme 2’deki YeniliklerWhat's New in Team Foundation Server 2015 Update 2

Özellik güncelleştirmeleri:Feature updates:

Takım projesi oluşturma ve silme deneyiminde iyileştirmeler Team project creation and deletion experience improvements

Takım projelerinizi web deneyiminden ve REST API’leri aracılığıyla oluşturma ve silme seçeneği sunuyoruz.We're giving you the option to create and delete Team projects from the web experience and through the REST APIs. Bu geliştirmeler, proje yönetimi işlemlerinde Visual Studio Team Services ile Team Foundation Server arasında daha fazla uyum olmasını sağlar.These improvements help to bring more parity between Visual Studio Team Services and Team Foundation Server for project management operations. Takım projeleri oluşturma yetkisi olan kullanıcılar, bunu koleksiyon yönetimi görünümünden veya gezinti açılır listesinden yapabilir.Users who have permission to create team projects can do so from the collection administration view or the navigation drop-down list. Ayrıntılı bilgi için bkz. takım projesi oluşturma.See creating a team project for more details.

Takım projeleri artık web deneyiminden ve REST API'leri aracılığıyla oluşturulup silinebilir.

Benzer şekilde, bir takım projesini silme izni olan kullanıcılar, bunu koleksiyon yönetimi görünümünden yapabilir.Similarly, users who have permission to delete a team project can do so from the collection administration view.

Bir takım projesini, koleksiyon yönetim görünümünden silebilirsiniz

Release Management: Yeni özellikler ve geliştirmeler Release Management: new features and improvements

 • Web tabanlı Release Management’ın yeni sürümü.New version of web-based Release Management. Release Management artık TFS ile tümleşiktir.Release Management is now integrated into TFS. Ayrı bir sunucu veya istemci yüklemenize gerek kalmadan, doğrudan TFS web erişimindeki SÜRÜM hub’ından Release Management özelliklerine erişebilirsiniz.You can access Release Management features directly from the RELEASE hub in TFS web access without having to install a separate server or client. Release Management’ın bu yeni sürümü önceki sürüme göre daha basit bir kullanım sunar ve TFS’deki yeni Derleme sistemiyle aynı altyapı ve deneyimi temel alır.This new version of Release Management is simpler to use than the earlier version and is based on the same infrastructure and experience as the new Build system in TFS.
  • Şirket içi sunuculara, SCVMM’ye (veya VMware ile yönetilen sanal makinelere) ya da Azure’a uygulama dağıtımınızı basitleştirin.Simplify your application deployment to on-premises servers, SCVMM- or VMware-managed virtual machines, or to Azure.
  • Ortamlara sıralı veya paralel dağıtımları tetikleyen sürüm tanımları ayarlayarak dağıtımlarınızı denetleyin.Control your deployments by setting up release definitions that trigger deployments to environments in sequence or in parallel. İş öğelerinizin, işlemelerinizin, derlemelerinizin ve sürümlerinizin ne kadar dağıtıldığını izleyin.Track how far your work items, commits, builds, and releases have been deployed.
  • Başarısız testler için hata oluşturabilirsiniz.You can create bugs for failed tests. Hata iletisi ve yığın izlemesi gibi hata ayıklama bilgileri hatada otomatik olarak doldurulur.Debug information, like error message and stack trace, will be auto-populated in the bug.

Bu yeni sürümle ilgili belgeleri ve yeni blog gönderilerini inceleyebilirsiniz.There's documentation about this new version and some recent blog posts.

 • VMWare ile tümleştirme için yeni bir uzantı.A new extension for integration with VMWare. Visual Studio Team Services veya TFS’den bir VMWare vCenter sunucusuna bağlanın ve vCenter’da yönetilen sanal makinelerde anlık görüntüler oluşturun, silin ve uygulayın.Connect to a VMWare vCenter server from Visual Studio Team Services or from TFS and create, delete, and apply snapshots on virtual machines that are managed in vCenter. VMWare’de yönetilen sanal makineleri dinamik olarak sağlayın ve temiz bir anlık görüntüye geri yükleyin, daha sonra dağıtmak üzere derleme ve sürüm tanımları oluşturun.For virtual machines that are managed in VMWare, dynamically provision or restore them to a clean snapshot, then create build and release definitions to deploy. Bu yeni uzantıyı Market’ten edinebilirsiniz.Get this new extension from the Marketplace.
 • System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) için yeni bir uzantı.A new extension for System Center Virtual Machine Manager (SCVMM). Bir SCVMM sunucusuna bağlanarak SCVMM yönetim konsolunda yönetilen sanal makinelerde anlık görüntüler oluşturun, silin ve uygulayın.Connect to a SCVMM server and create, delete, and apply snapshots on virtual machines that are managed in SCVMM administration console. Artık TFS Laboratuvar Yönetimi’ndeki önemli özelliklerden birini çoğaltabilirsiniz: SCVMM’de yönetilen sanal makineleri temiz bir anlık görüntüye geri yükledikten sonra bunlara dağıtılmak üzere derleme ve sürüm tanımları oluşturabilirsiniz.Now you can replicate one of the key features from TFS Lab Management: create build and release definitions to deploy to virtual machines that are managed in SCVMM after you've restored them to a clean snapshot. Bu yeni uzantıyı Market’ten edinebilirsiniz.Get this new extension from the Marketplace.
 • Derleme özetinde dağıtımlar bölümü.A deployments section in build summary. Bu yeni bölüm, Release Management aracılığıyla bir derlemenin dağıtıldığı ortamların listesini gösterir.This new section shows a list of environments where a build has been deployed through Release Management. Bu bölümden yeni bir yayın da oluşturabilirsiniz.You can also create a new release from this section.

Ortamlar listesi ve derlemenin başarılı veya başarısız olduğu

 • Yayın oluştururken ve dağıtırken hedef ortamlar ayarlayın.Set target environments when you create and deploy a release. Otomatik dağıtımı geçersiz kılma olanağı ekledik.We've added the ability to override automatic deployment. Belirli ortamlara otomatik dağıtımı kapatmak istediğinizde, Yeni Yayın Oluştur iletişim kutusundaki dağıtımlar bölümüne gidin. Güvenlikle ilgili not: Farklı ortamlardaki dağıtım akışı grafiklerini düzenleme esnekliği hala yayın tanımı yazarları ile kısıtlıdır.When you want to turn off automatic deployment to specific environments, go to the Automated deployments section in the Create New Release dialog box.A note on security: The flexibility to edit the deployment flow graph across environments is still restricted to release definition authors only.

Yeni yayın oluştur iletişim kutusunda yayın oluşturduktan sonra dağıtımları tetikleme seçeneği vardır

 • Yeni yayınları bir zamanlamaya göre oluşturun.Create new releases on a schedule. Yeni yayınların oluşturulması için bir zamanlama ayarlama olanağı ekledik.We've added the ability to set up a schedule for creating new releases. Zamanlanan saatte başarılı derleme yapıtlarının en son sürümü alınır.The latest version of successful build artifacts is picked up at the scheduled time. Yayın oluşturulduktan sonra ortamlara otomatik dağıtım yapılıp yapılmayacağı, bu ortamlarda yapılandırılan dağıtım koşulları tarafından belirlenir.Once the release is created, automatic deployment to environments is determined by the deployment conditions configured on those environments. Yeni yayınlar oluşturmak için zamanlanmış bir tetikleyici oluşturmak istiyorsanız yayın tanımındaki Tetikleyiciler sekmesine gidin.To configure a scheduled trigger for creating new releases, go to the Triggers tab in the release definition.

Tetikleyiciler sekmesinde, Zamanlanmış adlı radyo düğmesini seçin

Test sonuçlarına Yayın özetinden ulaşılabilir Test results available in the Release summary

Test kalitesini görüntülemek ve test sonuçlarını çözümlemek için Yayın özetindeki Testler sekmesinde, testlerin çalıştırıldığı her ortamın test durumu gösterilir.To view test quality and analyze test results, the Tests tab in the Release summary will show you test status of each environment in which tests have run. Gösterilen durum; başarılı ve başarısız testlerin sayısı, başarı yüzdesi, belirli bir ortam için veya tüm ortamlarda yayının tamamı için test süresi gibi bilgileri içerir.The status includes count of passed and failed tests, pass percentage, and test duration for a particular environment or for the entire release, across all environments. Yayın özeti sayfasından çıkmadan başarısız testleri aramak için hata iletisi, yığın izlemesi ve test eklerini ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.You can drill down into the error message, stack trace, and test attachments to look for failed tests - without leaving the Release summary page.

Yayın özetindeki Testler sekmesi, her bir ortamın test durumunu gösterir.

Panolardaki kartları yeniden sıralama Reordering cards on boards

Panoları takımınızın çalışma biçimine göre iyileştirebilirsiniz.Optimize boards for the way your team works. Artık sütunları değiştirdiğinizde kartların nasıl yeniden sıralanacağını belirtebilirsiniz: Kısıtlamasız olarak yeniden sıralama veya katı bir şekilde kapsam sırasını izleme.You can now specify how cards will be reordered when you change columns: reorder with no restrictions or strictly follow the backlog order.

İş öğelerini silme Deleting work items

Artık iş öğelerini silmek için bir geri dönüşüm kutusu deneyimi de içeren eksiksiz bir özellikten yararlanabilirsiniz!You now have the ability to delete work items, complete with a recycle bin experience! Bu özellik, Kaldırıldı durumunun yerini almıştır.This capability replaces the Removed state. Sil’i benzersiz bir izin olarak uyguladığımızdan, bu özelliğe kimlerin erişebileceğini ayrıntılı olarak denetleyebilirsiniz.We’ve implementeddelete as a unique permission, so you have fine-grained control over who has access to this capability.

İş öğeleri silme özelliği, Kaldırıldı seçeneğinin yerini aldı

Genel kısayol tuşları Global shortcut keys

Kod ve İş merkezleri için klavye kısayollarıyla tanışın!Introducing keyboard shortcuts for the Code and Work hubs! Ellerinizi klavyeden ayırmadan gezinin.Navigate without ever taking your hands off the keyboard.

Kod ve İş hub’ları için klavye kısayolları

Panolarda düzenleme modu Dashboards edit mode

Tüm panolara düzenleme modu adlı yeni bir mod ekledik.We’ve added a new mode called edit mode to all dashboards. Düzenleme modunu seçmediğiniz sürece pencere öğeleri hareket etmediğinden, bir öğenin “yanlışlıkla” taşınma olasılığı düşüktür.Widgets won't move unless you select edit mode, reducing the chances of "accidentally" moving a widget. Düzenleme modundayken pencere öğelerini kaldırma, yeniden düzenleme ve yapılandırma gibi işlemlerin yanı sıra yeni pencere öğeleri de ekleyebilirsiniz.While you're in edit mode, you can remove, rearrange, and configure widgets, as well as add new widgets.

Düzenleme modu, pencere öğelerinde yanlışlıkla değişlik yapmayı önlemeye yardımcı olur

Panoları otomatik yenileme Auto-refresh dashboards

Belirli bir panoyu 5 dakikada bir otomatik olarak yenilemek için bir seçenek ekledik.We've added an option to auto-refresh a specific dashboard every 5 minutes. Bu seçenek, panoyu televizyon ekranınızda veya koridordaki ekranda görmenin ve güncel tutmanın harika bir yoludur.This is a great way to put the dashboard on your TV monitor or hallway screen and keep it updated.

Belirli bir panoyu 5 dakikada bir otomatik olarak yenileme seçeneği

Pano kataloğunda derleme pencere öğeleri Build widgets in the dashboard catalog

Pano kataloğundan derleme geçmişi grafiği eklemenizi sağlayan yeni bir seçenek, derleme tanımını doğrudan panodan yapılandırmanıza imkan tanır.A new option to add a build history chart from the dashboard catalog lets you configure the build definition directly from the dashboard. Panonuza farklı grafikler getirme konusunda bulunabilirliği ve kullanım kolaylığını nasıl geliştirdiğimizi öğrenmek için Panoların geleceği blogunu okuyun.Read thedashboards futures blog to learn how we’re improving the discoverability and ease in bringing different charts to your dashboard.

Pano kataloğunda iş öğesi sorgusu grafikleri Work item query charts in the dashboard catalog

Artık iş öğesi sorguları için pencere öğesi kataloğundan panoya grafik ekleyebilirsiniz.You can now add charts for work item queries to the dashboard from the widget catalog. Bu grafikler yapılandırılabilir.These charts are configurable. Pano bağlamından çıkmadan sorguyu, grafik türünü ve görselleştirme seçeneklerini belirleyebilirsiniz.You can choose a query, a chart type, and visualization options while staying in the dashboard context. Grafik türleri pasta, çubuk, sütun, yığılmış çubuk, çizgi, alan ve yığılmış alan grafikerini içerir.Chart types include pie, bar, column, stacked bar, line, area, and stacked area. Ayrıca verileri bir PivotTable’da da görüntüleyebilirsiniz.You can also display data in a pivot table. Üstelik, İş hub’ındaki Grafikler sekmesinden grafik eklemeye ve bunları her zaman yaptığınız gibi yapılandırmaya da devam edebilirsiniz.And, you can still add charts from the Charts tab in the Work hub and configure them just like you've always done.

İş öğesi sorgusu grafikleri panoya eklenebilir

@mentions ve kimlik numarası @mentions and #ID

Artık @ sembolünü kullanarak, değişiklik kümesini işleme ve raf kümesi gibi çekme isteği tartışmalarında başka kişilerden bahsedebilirsiniz.Now you can use the @ symbol to mention people in pull request discussions, including commit changeset and shelveset discussions.

Bir tartışmada bir kişiden bahsettiğinizde bu kişi, tartışmanın yanı sıra çekme isteğinin, işlemenin, değişiklik kümesinin ya da raf kümesinin bağlantısını içeren bir e-posta uyarısı alır.When you mention a person in a discussion, they receive an email alert that includes the discussion and a link to the pull request, commit, changeset, or shelveset. Bahsetmeler, tıklanabilir öğelerdir ve ek bilgilerin yer aldığı bir kimlik kartı içerirler.People mentions are clickable and display an identity card, with additional details. Çekme isteği, işleme, değişiklik kümesi veya raf kümesi izni olmayan kişilerden bahsetmeniz durumunda, @mention işleminin başarısız olduğunu belirten bir e-posta alırsınız.If you mention individuals who do not have permission to the pull request, commit, changeset, or shelveset, you’ll receive an email indicating that the @mention has failed.

Ayrıca, artık # sembolünü kullanarak değişiklik kümesini işleme ve raf kümesi gibi çekme isteği tartışmalarında iş öğelerinden bahsedebilirsiniz.In addition, you can now use the # symbol to mention work items in pull request discussions, including commit changeset and shelveset discussions.

Bu iş öğeleri, tıklanarak yeni bir sekmede açılır. Bu sekmede, alışık olduğunuz iş öğesi deneyimini görürsünüz.These work items are clickable and open a new tab, where you’ll see the work item experience that you’re already familiar with.

Not: Şu anda iş öğesi tartışmalarında ve kod yorumlarında @/# bahsetmelerini desteklemiyoruz.Note: We don’t currently support @/# mentions in work item discussions and code comments. Gelecekte yayınlanacak bir sürümde bu özelliği desteklemeyi planlıyoruz.This is something we are planning on supporting in a future release.

Çekme isteği pencere öğesi Pull request widget

Takım yöneticileri artık pano kataloğundan çekme isteği pencere öğesi ekleyebilir.Team admins can now add the pull request widget from the dashboards catalog. Belirli bir depo için çekme isteği pencere öğesi, kullanıcıların takıma atanan, kendisine atanan ve kendi oluşturduğu çekme isteklerini görmesine imkan tanır.For a specific repository, the pull request widget lets users see pull requests that are assigned to the team, assigned to me, and created by me. Kullanıcılar bir çekme isteğine hızla gidebilir ya da depodaki çekme isteklerinin özetini görüntüleyebilir.Users can quickly navigate to an individual pull request or they can view the summary of pull requests in the repository.

Markdown pencere öğesi, bir kod deposundaki mevcut bir dosyayı seçip görüntülemenize imkan tanır Markdown widget lets you choose an existing file in a code repository to display

Artık mevcut deponuzda dilediğiniz markdown dosyasını seçerek görüntüleyebilirsiniz.You can now choose to display any markdown file in your existing repository. Ayrıca, dosyayı takım projenizdeki herhangi bir panoya doğrudan Kod Gezgini’nden ekleyebilirsiniz.You can also add the file to any dashboard in your team project directly from the Code Explorer.

Bir dosyayı panoya doğrudan Kod Gezgini'nden ekleme

Ortak kimlik seçici Common identity picker

Sürüm denetimi, sürüm yönetimi ve @mention alanlarında kullanıcı ve grupları aramak ve bulmak için geliştirilmiş bir deneyim sağlamaya başladık.We're rolling out an improved experience to search and discover users and groups in version control, release management, and @mention areas. Kullanıcılar artık Görünen Ad (‘can ılgaz’ gibi) ve SAM-Account-Name (‘cilgaz’ gibi) gibi özniteliklerde ön ek tabanlı aramalar yapabilir.Users can now do prefix-based searches on attributes like Display Name (such as ‘john doe’) and SAM-Account-Name (such as ‘jdoe’).

Görünen ad veta SAM Hesap_Adı gibi özniteliklere göre ön ek tabanlı aramalar

Team Foundation Sürüm Denetimi için geçitli iade Gated check-in for Team Foundation Version Control

TFVC projeleri artık herhangi bir kodun bir dala gönderilebilmesi için önce başarılı bir derleme gerektiren dal ilkelerine sahip olabilir.TFVC projects can now have branch policies to require a successful build before any code can be submitted into a branch.

Sürüm denetimi web Version control web

CODE merkezine çeşitli yeni özelliklerin yanı sıra birçok kullanılabilirlik ve stil geliştirmesi eklendi.The CODE hub has several new features and numerous usability and style improvements. Kod Gezgini artık seçilen dal için en son derlemenin durumunu gösterir ve yüksek çözünürlüklü ekranlarda okunabilirliği geliştirmek için yepyeni, modern simgelere sahiptir.The Code Explorer now shows the status of the latest build for the selected branch, and has all new, modern icons to improve readability on high resolution displays.

CODE merkezine çeşitli yeni özelliklerin yanı sıra birçok kullanılabilirlik ve stil geliştirmesi eklendi.

Çekme İstekleri hub’ı, sizin oluşturduğunuz veya size ve takımınıza atanan çekme isteklerini vurgulamak için geliştirilmiş görünümlere sahiptir.The Pull Requests hub has improved views to highlight the pull requests you've created and those assigned to you and your team. Yeni bağlama deneyimleri ile çekme istekleri, iş öğeleri ve işlemeler arası izlenebilirlik artırıldı.Traceability between pull requests, work items, and commits has been improved by new linking experiences.

Çekme İstekleri hub’ı, sizin oluşturduğunuz veya size ve takımınıza atanan çekme isteklerini vurgulamak için geliştirilmiş görünümlere sahiptir.

Team Foundation Server uzantıları Team Foundation Server extensions

Uzantılar, yeni özellik ekleyerek veya mevcut hizmetlerle tümleşerek Team Foundation Server web deneyimini genişleten ve iyileştiren tümleşik deneyimlere imkan sağlar.Extensions enable integrated experiences that extend and enhance the Team Foundation Server web experience, either by adding new capabilities or integrating with existing services.

Şirket içi uzantılar Team Foundation Server’a yüklenebilir ve belirli takım projesi koleksiyonlarına yüklenebilir.On-premises extensions can be uploaded to Team Foundation Server and installed on specific team project collections.

Uzantıları Visual Studio Market’ten de indirebilir ve Team Foundation Server’a yükleyebilirsiniz.Extensions can also be downloaded from the Visual Studio Marketplace and uploaded to a Team Foundation Server.

Şirket içi uzantılar Team Foundation Server’a yüklenebilir ve belirli takım projesi koleksiyonlarına yüklenebilir.

Kanban panosu için klavye kısayolları Keyboard shortcuts for Kanban board

Artık Kanban panosunda bir iş öğesine tıklayabilir ve ortak görevler için klavye kısayol tuşlarını kullanabilirsiniz.You can now click a work item on the Kanban board and use keyboard shortcut keys for common tasks. Yapabileceklerinizin birkaç örneği aşağıda verilmiştir:Here's a sample of what you can do:

 • yeni iş öğeleri oluşturmacreate new work items
 • iş öğelerini sütunlar veya kulvarlar içinde ya da arasında taşımamove work items within or across columns and swimlanes
 • iş öğelerini genişletme veya daraltmaexpand and collapse work items

Kod ile iş öğeleri arasında geliştirilmiş bağlantı Improved linking between code and work items

İşleme bağlamaya ek olarak yeni bağlama özellikleri ekledik.In addition to commit linking, we've added new linking capabilities. Artık iş öğelerini Git dallarına ve çekme isteklerine bağlayabileceğiniz gibi, doğrudan kapsam öğelerinden ya da Kanban panosundan dal bağlantıları da oluşturabilirsiniz.You can link work items to Git branches and pull requests and also create branch links directly from backlog items or the Kanban board.

Kanban panosunda birlikte gösterilecek dal bağlantıları oluşturma işlemini gösterirShows how to create branch links on the Kanban board with

Bir çekme isteği oluşturduğunuzda, kaynak dala veya işlemelere bağlı tüm iş öğeleri otomatik olarak yeni çekme isteğine bağlanır.When you create a pull request, any work items linked to the source branch or the commits will automatically be linked to the new pull request. Çekme isteği ayrıntıları da bir İlgili İş Öğeleri bölümü içerecek biçimde güncelleştirildi.The pull request details view has also been updated to include a Related Work Items section. İlgili İş Öğeleri bölümünde belirli bir çekme isteğine bağlı tüm iş öğeleri listelenir ve daha fazla iş öğesine bağlantı eklemek için basit bir deneyim sağlanır.The Related Work Items section lists all of the work items that are linked to a given pull request and provides a simple experience for adding links to more work items.

Çekme isteği ayrıntıları da bir İlgili İş Öğeleri bölümü içerecek biçimde güncelleştirildi.The pull request details view has also been updated to include a Related Work Items section.

 • Derleme yönetimi.Build administration. Derleme kuyruğu yöneticileri artık belirli bir kuyruğu kullanan derleme ve yayın tanımlarını kimin oluşturabileceğini denetleyebilir.Administrators for build queues can now control who is able to create build and release definitions that use a given queue. Bu da bir takımın belirli bir hesap veya proje koleksiyonu içinde kendi derleme kaynaklarına sahip olmasını sağlar.This allows a team to have its own build resources within a given account or project collection.
 • Geçmişe yönelik istatistikler.Historical statistics. Kuyruk ve havuz görünümünden derleme ve yayın aracıları için geçmişe dönük istatistikler edinilebilir.Historical statistics for build and release agents are available from the queue and pool view. Bu, derleme yöneticilerinin belirli bir derleme kaynağının ne kadar kullanıldığını daha iyi anlamasını sağlayabilir.This can give build administrators a better understanding of how much usage there is for a given build resource.
 • Derleme arabirimindeki geliştirmeler.Build interface improvements. Yeni derleme tanımı oluşturmak için kullanılan arabirimi basitleştirdik.We've simplified the interface for creating new build definition. Bir şablon seçtikten sonra kaynaklarınız ve kuyruğunuzla ilgili önemli bilgileri ayarlayabilirsiniz.You can set key information about your sources and queue after selecting a template.
 • Derleme sonuçları görünümünü genişletin.Extend build results view. Derleme sonucu (bazen derleme özeti denir) görünümü, genişletme çerçevesi kullanılarak özel bilgiler ve görünümlerle genişletilebilir.The build result (sometimes called build summary) view can be extended with custom information and views by using the extension framework. Ayrıca şu komutla basit bir markdown dosyası yayımlayarak görünümü genişletebilirsiniz: ##vso[task.addattachment type=Distributedtask.Core.Summary;name=myattachmentname;]c:\myattachment.md.You can also extend the view by publishing a simple markdown file using this command: ##vso[task.addattachment type=Distributedtask.Core.Summary;name=myattachmentname;]c:\myattachment.md.
 • Görevleri uzantı olarak yayımlayın.Publish tasks as extensions. Galeriyi kullanarak derleme ve yayın görevlerini bir uzantının parçası olarak yayımlayabilirsiniz.Using the gallery, build and release tasks can be published as part of an extension.

Test: Yeni özellikler ve geliştirmeler Testing: new features and improvements

Build vNext’teki planlı testlerPlanned testing in Build vNext

Test planları ve test paketleri kullanarak yapılan planlı testler için yatırım yaptıysanız, İşlevsel Testler Çalıştırma göreviyle Build vNext’te otomatik test işlemleri tetikleyebilirsiniz.If you've invested in planned testing using test plans and test suites, you can trigger automated runs in Build vNext by using the Run Functional Tests task. Sonuçlar, Derleme Özeti sayfasındaki Testler sekmesinin yanı sıra Test Hub’ında görüntülenir.Results are displayed in the Tests tab on the Build Summary page, as well as in the Test Hub. Testler sekmesine yeni bir Gruplama Ölçütü seçeneği ekledik. Test Paketine göre Gruplama seçeneği, çalıştırılmış tüm paketlerin ve bunların kalitesinin hızlı bir görünümünü sağlar.We've added a new Group By option on the Tests tab. Grouping by Test Suite gives you a quick view of all suites that were run and their quality.

Derlemede test sonuçlarıTest results in build

Derleme özeti sayfasında test sonuçlarını çözümlemeniz için size yardım sağlanmaktadır:There’s help for you to analyze test results in the Build summary page:

 • Derlemedeki tüm testlerden alınan test sonuçlarının toplu bir özeti.An aggregate summary of test results across all test runs in the build.
 • Gerilemeleri belirlemenize yardımcı olmak amacıyla, derlemede ilk kez başarısız olan testler Yeni hatalar olarak işaretlenir.Tests failing for the first time in the bug are flagged as New failures to help you identify regressions. Birden çok derlemede başarısız olan testlerde hataların ne kadar eski olduğunu görebilir ve bir hatanın ilk kez ortaya çıktığı derlemeye gidebilirsiniz.For tests that continue to fail across multiple builds, you can see how stale the failures have become and navigate to the build in which a failure was introduced.
 • Son 10 derleme için başarısız test sayısını ve test süresini gösteren eğilim grafikleri.Trend charts that show the count of failed tests and test duration for the last 10 builds. Bu grafikleri panoya ekleyebilirsiniz.You can add these charts to the dashboard.
 • Kod kapsamı raporlaması, derlemeler arası farkları resimli olarak gösterecek biçimde geliştirildi.Code coverage reporting has been enhanced to show a pictorial view with build-to-build deltas.
 • Derleme tamamlandıktan sonra gönderilen e-posta bildiriminde artık test durumu yer almaktadır.Test status is now available the build completion email notification.

Kısmen başarılı olan bir derlemede test sonuçlarını gösteren resim

Görev geliştirmeleri:Task improvements:

 • Test Aracısı’nı kullanan Visual Studio Test, İşlevsel Test Çalıştır olarak yeniden adlandırıldı.Visual Studio Test using Test Agent task has been renamed to Run Functional Test.
 • Visual Studio test görevi ve İşlevsel Test Çalıştır görevleri daha hızlı, daha sezgisel ve daha kullanıcı dostudur.The Visual Studio test task and the Run Functional Test tasks are faster, more intuitive, and user-friendly.
 • Test Sonuçlarını Yayımla görevine xUnit, NUnit, Junit ve .trx dosya biçimi desteği ekledik.We’ve added support for xUnit, NUnit, Junit and the .trx file format to the Publish Test Results task.
 • Kod Kapsamını Yayımla adlı yeni bir görev, Jacoco ve Cobertura kod kapsamı araçlarından karşıya veri yükler.A new task, Publish Code Coverage, uploads data from Jacoco and Cobertura code coverage tools.
 • Ayrıca, Java kullanıcılarımızın sonuçları ve kod kapsamı bilgilerini TFS’ye yayımlamasına imkan tanımak için birçok çalışma yapılmıştır.In addition, a lot of work has been done to enable our Java users to publish results and code coverage information to TFS. "Java’da Test" bölümünde bununla ilgili bilgi edinebilirsiniz.Read about it in the section, "Test in Java."

El ile test geliştirmeleri:Manual testing improvements:

 • Test planlarını filtreleyin.Filter test plans. Test planları için iş öğesi sorgusu tabanlı bir filtre ayarlayın.Set a work item query based filter for test plans.
 • Alt paketlerdeki testleri gösterin.Show test from child suites. Geçerli paketteki ve onun alt paketlerindeki tüm testleri tek tıklamayla görüntüleyin.See all tests that are present in the current suite and their child suites, with one click.
 • Test planlarını silin.Delete test plans. UserVoice’ta test konusunda en çok öne çıkan öğelerden biri bu sürümde kullanıma sunuldu.One of the top UserVoice items for test is available in this release. Artık doğrudan Test Hub’ından planları silebilirsiniz.Now you can delete plans directly from the Test Hub.

Web’de keşif testi (XT)Exploratory testing (XT) on the web

Web’de keşif testi hakkında bilgi edinin ve Market’ten Chrome tarayıcı eklentisini yükleyerek kullanmaya başlayın.Learn about exploratory testing on the web and get started by installing the Chrome browser plug-in from the Marketplace. Özellikler şunları içerir:Features include:

 • Ekran görüntüleri ve notlar yakalayın.Capture screenshots and notes. Satır içi ek açıklama özelliğiyle not ve ekran görüntülerini basitçe yakalama olanağı.Simplified capture of notes and screenshots with inline annotation capability.

 • Hatalar ve görevler oluşturun.Create bugs and tasks. Keşif testi sırasında bulunan sorunları Hatalar veya Görevler olarak yakalayın.Capture the issues found during the exploratory testing as either Bugs or Tasks. Notlar, ek açıklamalı ekran görüntüleri, videolar, görüntülü işlem günlükleri, takım alanı ve yineleme yolları ile sistem ve tarayıcı bilgileri sizin için otomatik olarak yakalanır.The notes, annotated screenshots, videos, image action logs, team area and iteration paths, and system and browser information are captured for you automatically.

 • Mevcut hataları arayın ve güncelleştirin.Search and update existing bugs. Bir hata oluşturduğunuz sırada, uzantı mevcut hataları Başlık eşleşmesine göre otomatik olarak arar ve listeler.As you create a bug, the extension will automatically search and list existing bugs based on the Title match. Yinelenen hataları önlemek için mevcut bir hatayı yeni bilgilerle güncelleştirme seçeneğiniz vardır.You have the option to update an existing bug with the new information so you can avoid duplicate bugs.

 • İş öğelerini keşfedin.Explore work items. Belirli bir iş öğesi için keşif testi gerçekleştirin.Do exploratory testing for a specific work item. Bu, uzantıdan çıkmanıza gerek kalmadan, seçilen iş öğesini sürmekte olan test oturumunuzla ilişkilendirmenize, kabul ölçütlerini ve tanımı görüntülemenize imkan tanır.This lets you associate the selected work item with your ongoing testing session and view the acceptance criteria and description from within the extension. Ayrıca, dosyaladığınız hatalar veya görevler ile seçilen iş öğesi arasında uçtan uca izlenebilirlik de oluşturur.It also creates end-to-end traceability between bugs or tasks that you file and the selected work item. Doğrudan iş öğesinden ya da uzantının içinden bir iş öğesini keşfedebilirsiniz:You can explore the work item either directly from a work item or from within the extension:

  • Doğrudan iş öğesinden.Directly from a work item. Belirli bir iş öğesi için doğrudan ürünün içinden keşif testi oturumu başlatın.Launch exploratory testing session for a specific work item directly from within the product. Tüm kartlara, kılavuzlara ve Test hub’ına giriş noktaları ekledik.We’ve added entry points on all cards, grids, and in the Test hub.
  • Uzantının içinden.Within the extension. XT oturumundan çıkmadan bir iş öğesini arayın ve öğeyi sürmekte olan oturumla ilişkilendirin.Search for a work item from within the XT session and then associate it with the ongoing session.
 • Veri toplama: Görüntülü işlem günlüğü.Data collection - image action log. Artık tek bir tıklamayla hataya yol açan adımları otomatik olarak ekleme seçeneğine sahipsiniz.Now you have the option to add the steps that lead to the bug automatically with just one click. Fare, klavye ve dokunma işlemlerini yakalamak, ilgili metin ve görüntüleri doğrudan hataya ya da göreve eklemek için Görüntülü işlem günlüğü ekle seçeneğini belirleyin.Select the Include image action log option to capture the mouse, keyboard, and touch actions and add the corresponding text and images directly into the bug or task.

 • Görüntülü işlem günlüğünü temel alarak test çalışmaları oluşturun.Create test cases based on image action log. Eşzamanlı test tasarımı ve test yürütmesi, gerçek keşif testinin temelini oluşturur.Simultaneous test design and test execution is the basis of true exploratory testing. Keşif testi oturumunuz sırasında test çalışmaları oluşturduğunuzda, görüntü içeren test adımları sizin için otomatik olarak doldurulur.Create test cases during your exploratory testing session and the test steps, with images, are automatically filled in for you. Yakalanan metni düzenleyebilir, beklenen sonucu ekleyebilir, ilgili olmayan satırları dışlayabilir, gelecek test geçişleri ve çalıştırmaları için metni kaydedebilirsiniz.You can edit the text that's captured, add the expected result, exclude rows that aren't relevant, and save the text for upcoming test passes and runs.

 • Ekran kaydı desteği.Support for screen recording. Artık tüm bu sorunlarla ilgili bulgularınızı isteğe bağlı ekran kaydını kullanarak yakalayabilirsiniz. Bu bulgular, işlediğiniz görev veya hataya otomatik olarak eklenir.You can now capture your findings for all those problematic issues by using on-demand screen recording, which will be automatically attached to the task or bug that you file. Bir sonraki aşamada ses desteği eklenecek.Support for audio is coming next.

 • Cihazlara bağlanın.Connect to devices. Tarayıcı tabanlı öykünücüleri veya Perfecto gibi cihaz bulut sağlayıcılarını kullanarak uygulamanızı cihazlarda test edin.Test your application on devices by using browser-based emulators or device cloud providers like Perfecto.

 • Tek başına modu.Standalone mode. Artık Visual Studio Team Services hizmetine veya TFS’ye bağlanmadan not alabilir, ekran görüntüsü yakalayabilir (dilerseniz bunlara ek açıklama da ekleyebilirsiniz) ve hata oluşturabilirsiniz.Now you can jot down notes, take screenshots (and annotate them if you want to), and create bugs without connecting to Visual Studio Team Services or to TFS. Bulgularınızı; oluşturduğunuz tüm hataların ayrıntılarını, ekran görüntülerini ve notlarınızı içeren bir rapor ile takımınızla paylaşın.Share your findings with your team in a report that includes details of all the bugs you created, screenshots, and your notes.

Not ve ekran görüntüsü içeren yeni bir hatanın eklendiğini gösteren TS tek başına modu görüntüsü

Java’da Test Test in Java

 • JUnit desteği.Support for JUnit. Ant, Gradle ve Maven görevlerinden TFS’ye JUnit sonuçları yükleyebilirsiniz.You can upload JUnit results to TFS from Ant, Gradle, and Maven tasks.
 • Test Sonuçlarını Yayımla görevinde JUnit desteği.Support for JUnit in Publish Test Results task. Farklı bir komut satırı aracıyla testleri çalıştırın ve sonuçları TFS’ye yükleyin.Run tests using a different command line tool and upload results to TFS.
 • Kod Kapsamı desteği.Code Coverage support. Java projeniz için Kod Kapsamı araçları olarak Jacoco ve Cobertura’dan dilediğinizi seçin.Choose between Jacoco and Cobertura as Code Coverage tools for your Java project. Derleme dosyası çalışma sırasında doğru aracı kullanacak biçimde değiştirilir ve sonuçlar TFS’ye yüklenir.The build file is modified on the fly to use the correct tool and the results are uploaded to TFS.
 • Kod Kapsamını Yayımla görevi, Jacoco ve Cobertura’yı destekler.Publish Code Coverage task supports Jacoco and Cobertura. Derleme dosyanız zaten kod kapsamı bilgilerini toplayacak biçimde yapılandırılmışsa veya Jacoco ya da Cobertura biçiminde sonuç oluşturmayı destekleyen farklı bir Kod Kapsamı aracı (Istanbul gibi) kullanıyorsanız Kod Kapsamını Yayımla görevini kullanarak kod kapsamı verilerini TFS’ye yükleyebilirsiniz.If your build file is already set to collect code coverage information, or if you're using a different Code Coverage tool (such as Istanbul) that supports outputting results in Jacoco or Cobertura format, you can use the Publish Code Coverage task to upload code coverage data to TFS.

Diğer Değişiklikler: Hata Düzeltmeleri ve Bilinen SorunlarOther Changes: Bug Fixes & Known Issues

Bu yayındaki teknoloji geliştirmelerinin, hata düzeltmelerinin ve bilinen sorunların eksiksiz bir açıklaması için aşağıdaki MSDN makalesine bakın.For a complete description of technology improvements, bug fixes, and known issues in this release, see the following MSDN article.

Daha Fazla Bilgi: Team Foundation Server 2015 Güncelleştirme 2’in AçıklamasıLearn More: Description of Team Foundation Server 2015 Update 2

Sayfanın BaşıTop of Page