Team Foundation Server 2015 Güncelleştirme 3 Team Foundation Server 2015 Update 3

Sürüm Tarihi: 27 Haziran 2016Release Date: June 27, 2016

Bugün, Visual Studio Team Foundation Server 2015 Güncelleştirme 3’ün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.Today, we are happy to announce the availability of the Visual Studio Team Foundation Server 2015 Update 3. Bu sürüm, Microsoft’un uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) çözümünün merkezindeki işbirliği platformu olan Team Foundation Server’ın (TFS) en yeni sürümüdür.This is the newest version of Team Foundation Server (TFS), the collaboration platform at the core of Microsoft's application lifecycle management (ALM) solution. Bunlar, beklediğiniz sürüm notları olmayabilir; en güncel sürüme yönelik sürüm notlarına eriştiniz.If these were not the release notes you were expecting, you have reached the release notes for the most current version.

Visual Studio’daki Geri Bildirim seçeneğini kullanarak bize geri bildiriminizi gönderin.Send us your feedback using the Feedback option in Visual Studio. Ayrıca, Visual Studio 2015 UserVoice sitesinde de önerilerinizi gönderebilirsiniz.You may also submit suggestions on the Visual Studio 2015 UserVoice site.

İndirin: Team Foundation Server Güncelleştirme 3Download: Team Foundation Server Update 3

Diğer ilgili indirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için İndirmeler sayfasına bakın.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

Yenilikler nelerdir?What's New ?

Diğer DeğişikliklerOther Changes

Git Depoları için SSH Desteği SSH Support for Git Repos

TFS 2015 Güncelleştirme 3 ile, artık SSH anahtarını kullanarak herhangi bir Team Foundation Server Git deposuna bağlanabilirsiniz.With TFS 2015 Update 3, you can now connect to any Team Foundation Server Git repo using an SSH key. Bu, Linux veya Mac üzerine program geliştirirken çok yararlı olur.This is very helpful if you develop on Linux or Mac. Başlamak için kişisel SSH anahtarınızı karşıya yüklemeniz yeterlidir.Just upload your personal SSH key and you're ready to go.

Pano Pencere Öğesi SDK’sı Dashboard Widget SDK

Güncelleştirme 3’te yalnızca yepyeni pano pencere öğelerini kullanmakla kalmayıp aynı zamanda SDK aracılığıyla kendi pencere öğelerinizi de oluşturabilirsiniz.In Update 3, not only can you use the out-of-the box dashboard widgets, you can also create your own widgets by using the SDK. Daha fazla bilgi için VisualStudio.com adresindeki Pano pencere öğesi ekleme sayfasına bakın.For more information, see the Add a dashboard widget page on VisualStudio.com.

Test - Yeni Özellikler ve Hata Düzeltmeleri Testing - New Features & Bug Fixes

Test - Yeni Özellikler - Azure, SCVMM ve VMWare DesteğiTesting - New Features - Support for Azure, SCVMM and VMWare

Artık Azure ile bulutta veya SCVMM ya da VMWare kullanarak şirket içinde test makinelerini dinamik olarak oluşturabilir ve testleri dağıtılmış bir şekilde çalıştırmak için bu makineleri kullanabilir.You can now dynamically set up test machines in the cloud with Azure, or on-premises using SCVMM or VMWare and use these machines to run tests in a distributed manner. Testleri çalıştırmak için Azure, SCVMM veya VMWare gibi makine sağlama görevlerinden birini ve ardından İşlevsel Testleri Çalıştırma görevini kullanabilirsiniz.You can use one of the machine provisioning tasks - Azure, SCVMM or VMWare followed by the Run Functional Tests task to run tests. Daha fazla bilgi için lütfen Test aracılarını yükleme ve yapılandırma sayfasına bakın.For more information, please see the Install and configure test agents page.

Test - Hata DüzeltmeleriTesting - Bug Fixes

Connect aracılığıyla bildirilen hatalar:Bugs reported through Connect:

 • "Paralel Olarak Çalıştır" seçildiğinde test ayarları dosyası yoksayılır.Test settings file is ignored when "Run in Parallel" is selected.
 • Test Aracısı Dağıtımı tamamlandıktan sonra TEMP klasörü temizlenmedi.TEMP folder is not cleaned after Test Agent Deployment is completed.
 • Test Seçimi Test Planı olarak ayarlandığında bile kaynak filtre dizesi gereklidir.Source filter string is required even with Test Selection set to Test Plan. Dize boşsa, kullanıcı "Bağımsız değişken boş bir dize olduğundan 'SourceFilter' parametresine bağlanamıyor" hatasını alır.User gets error "Cannot bind argument to parameter 'SourceFilter' because it is an empty string" if string is empty.
 • E-posta/yazdırma testi yapıtları özelliği asılı kalıyor ve JavaScript TypeError oluşuyor.Email/print test artifacts feature hangs and throws JavaScript TypeError.
 • Web test çalıştırıcısı penceresi artık metni kaydırmıyor.Web test runner window no longer wraps text.

Diğer hata düzeltmeleri:Other bug fixes:

 • Sürümde "DistributedTests: BuildId ayrıştırılırken özel durum oluştu" hatası oluşuyor."DistributedTests: Exception occurred while parsing buildId" is thrown in Release.
 • Uzaktan Test Yürütmesi hata nedeniyle aniden durduruldu - Yola erişim engellendi.Remote Test Execution gets aborted abruptly with error - Access to the path is denied.
 • Sürümde Ant, Maven veya Gradle görevlerinden test sonuçları karşıya yüklenemiyor.Test results cannot be uploaded from Ant, Maven or Gradle tasks in Release.
 • 2 DLL’nin noktalı virgülle ayrılmış olarak tam yolu verilirse, VsTest görevi başarısız oluyor.VsTest task fails if full path of 2 DLLs are given separated by semicolon.
 • Sonuçlar 'Test Paketi' temelinde gruplandırılırsa ve Ortam olarak 'Tümü' seçilirse, hiçbir Test sonucu görüntülenmiyor.No Test results are shown in Release when results are grouped by 'Test Suite' and Environment selected is 'All.'
 • Sonuçlar klasörü runsettings dosyasında yapılandırılırsa, Visual Studio Test görevi test sonuçlarını karşıya yüklemez.Visual Studio Test task will not upload test results if results folder is configured in runsettings file.
 • E-posta isteğinde, geri bildirim isteği köprüsü yanlış.Feedback request hyperlink is incorrect in email request.
 • Bu test paketindeki tüm test çalışmaları birden çok test eden tarafından çalıştırılacak şekilde atandığında, sorgu tabanlı test paketleri testleri düzgün yansıtmıyor.Query based test suites do not properly reflect the tests when assigned all the test cases in this test suite to be run by multiple testers.
 • Özel Durum Microsoft.TeamFoundation.TestManagement.Server.InvalidStructurePathException: CEBIS FWK yapı yolu geçerli değil.Exception Microsoft.TeamFoundation.TestManagement.Server.InvalidStructurePathException: The structure path CEBIS FWK is not valid.
 • TFS’nin 2015.1’e yükseltilmesinin ardından test hub’ında hata.Error in test hub after upgrading of TFS to 2015.1.
 • MTM 2015 | 2013 - TFS 2015.2 | Test çalıştırmalarını, sonuçlarını analiz edin, Plan sekmeleri belirli kullanıcılar için boş olarak geliyor.MTM 2015 | 2013 - TFS 2015.2 | Analyze test runs -results , Plan tabs comes up as empty for specific users.
 • MTM Ekran yakalama dosyasını karşıya yükleme işlemi dosya bulunamadı hatasıyla başarısız olduktan sonra yeniden deneniyor.MTM Screen capture file upload retries after the failure with file not found error.

Çevik Hata Düzeltmeleri Agile Bug Fixes

Connect aracılığıyla bildirilen hatalar:Bugs reported through Connect:

 • Yerel ayar Fransızca olduğunda sprint pano kartlarında stillerin ayarlanması hataya neden olabilir.Setting styles in the sprint board cards may cause an error if the locale is set to French.
 • Yerel ayar Almanca olduğunda sprint pano kartlarında stillerin ayarlanması hataya neden olabilir.Setting styles in the sprint board cards may cause an error if the locale is set to German.
 • Alt çizgi ve tek tırnak gibi standart dışı karakterleri olan bir Alan Yolu’nun bulunduğu bir yan tümce olduğunda, sorgu oluşturulamaz.Unable to create a query when there is a clause with an Area Path with non-standard characters, such as an underscore or single quote.
 • Bağlantılar etiket denetimi, web erişiminde köprüleri göstermiyor.The links label control does not show hyperlinks in web access.
 • Yeni takım projeleri oluşturmak TF30177 "'dbo.Constants' nesnesine yinelenen anahtar satırı eklenemiyor" hatasına neden oluyor.Creating new team projects causes a TF30177 "Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.Constants" error.
 • Pencere Öğesi Ekle iletişim kutusunda, “Profilim” altında seçilen dil yerine tarayıcının dili kullanılıyor.The Add Widget dialog respects the browser language over the language selected in "My Profile."
 • Derleme Grafiği pencere öğesinde, derleme başarısız olsa bile grafikteki en son çubuk yeşil gösteriliyor.In the Build Chart widget, the most recent bar in the chart shows green, even if the build fails.
 • Paydaş başlığı eksik olduğundan, kullanıcılar paydaş olarak oturum açtıklarını ve tüm özelliklere erişemediklerini bilmiyorlar.The Stakeholder banner is missing so users are not aware they are logged in as a stakeholder and do not have access to all features.
 • Takım Projesi hoş geldiniz sayfasında Benioku dosyaları her zaman görüntülenmiyor.Readme files are not always displayed on the Team Project welcome page.
 • İş öğesi izleme içinde zamanın bir bölümü ayarlanırken, ay ve gün değerleri birbirine karışabiliyor.When setting a part of a time in work item tracking, the month and day values may get switched.

Diğer hata düzeltmeleri:Other bug fixes:

 • Kimlik alanına Param olarak başvuran bir İş Öğesi İzleme Web Sayfası denetimi, değer boş olduğunda hata oluşturur.A Work Item Tracking Web Page control referencing an identity field as Param with through an error when the value is empty.
 • Sorgu Sonucu pencere öğesinin adı değiştirilirken hata oluşuyor.Error when changing the name of the Query Result widget.
 • Karttaki Kalan Saatler girişi yeterince büyük değil.The Remaining Hours input is not big enough on the card.
 • Kullanıcının üst çalışma öğesi üzerinde izinleri olmadığından, Kapsam yüklenmiyor.Backlog doesn't load when the user doesn't have permissions to a parent work item.
 • Takım projeleri değiştirildikten sonra İŞ hub’ına gitmek TF400483 hatasına neden oluyor.Navigating to the WORK hub after changing team projects results in a TF400483 error.
 • Pano Yöneticisi simgesinin odakta görsel ipucu yok.The Dashboard Manager icon has no visual cue on focus.
 • Pano Yöneticisi’nde Pano Ekle simgesinin odakta net bir görsel ipucu yok.The Add Dashboard icon in Dashboard Manager has no clear visual cue on focus.
 • Pano Yöneticisi’ndeki Pano ekle ve sil düğmeleri ENTER tuşuna basıldığında çalışmıyor.The add and delete Dashboard buttons in Dashboard Manager do not work on pressing ENTER.
 • Sorgu Kutucuğu ve İş Öğesi Grafiği pencere öğelerinde, yapılandırma dikey penceresinde Sekme tuşuyla ilerlerken giriş Sorgu Seçicisinde takılıyor ve sorgu seçilmedi hatası veriliyor.In the Query Tile and Work Item Chart widgets, when tabbing through the configuration blade, the input will get stuck on the Query Selector with an error that no query is selected.
 • Team Foundation 2013 Güncelleştirme 1 veya daha önceki bir sürümden yükseltirken, proje giriş sayfasının içeriği geçirilmeyecek.When upgrading from Team Foundation 2013 Update 1 or earlier, the contents of the project homepage will not be migrated.
 • Paydaş lisansıyla çalışırken, panolar arasında gezinemezsiniz.When licensed as a Stakeholder, you can't navigate between dashboards.
 • Markdown pencere öğesinde, markdown kaynak denetimindeki bir resme başvuruyorsa, bu görüntülenmeyecek.In the markdown widget, if the markdown references an image in source control, it won't display.
 • Üçüncü taraf bir pencere öğesi hata durumundaysa, panonun tamamı yüklenemiyor.If a third party widget is in an error state, the entire dashboard fails to load.
 • Üçüncü taraf bir pencere öğesi hata durumundaysa, yeni pencere öğeleri eklendiğinde bunlar boş olarak ekleniyor.If a third party widget is in an error state, adding new widgets get added as blank.
 • Üçüncü taraf bir pencere öğesi hata durumundaysa ve sonra panodan kaldırılırsa, hata başlığı temizlenmiyor.If a third part widget is in an error state and then removed from the dashboard, the error banner is not cleared.
 • Pano pencere öğeleri eklendiğinde ve bunlar, örneğin aynı anda farklı tarayıcı oturumlarında birbiriyle çakıştığında, hata açıklayıcı değil.When dashboard widgets are added and conflict with one another, such as in different browser sessions at the same time, the error is not descriptive.
 • Çekme İsteği pencere öğesinde Avatarlar yüklenmiyor.Avatars don't load in the Pull Request widget.
 • Derleme Grafiği pencere öğesinde, derleme grafiğiyle karşılaştırıldığında son tamamlanma durumu simgesi doğru değil.In the Build Chart widget, the last completed status icon is incorrect when compared to the build chart.
 • Panonun Düzenleme Modundayken, pano arka planı hata başlığının üzerini kapatıyor.When in Edit Mode of a dashboard, the error banner is covered up with the dashboard background.
 • Visual Studio Bağlantılar pencere öğesinde, "Visual Studio’da Aç" resmi düz mor renkte.In the Visual Studio Links widget, the "Open in Visual Studio" image is plain purple.
 • Pencere öğesini yapılandır dikey penceresinde değişiklik yapılırken, iptal etme durumunda değişikliklerin atılıp atılmayacağı sorulmuyor.When making changes in the configure widget blade, there is no prompt about discarding changes when cancelling out.
 • Pencere öğesinde hata olduğunda, kullanıcı yine de yapılandırma değişikliklerini kaydedebilir.If a widget has an error, the user can still save configuration changes.
 • Panoda pencere öğesinin önizlemesi görüntülenirken, yakınlaştırılmış ve bulanık görünüyor.When previewing a widget in the dashboard, it is zoomed in and blurry.
 • Pano düzenleme modunda Sekme tuşuyla ilerlerken, silme ve yapılandırma simgeleri yerine pencere öğesinde hareket ediliyor.Tabbing in the Dashboard edit mode tabs through the widget instead of the delete and configure icons.
 • Pano düzenleme modundayken, ESC ile düzenleme modundan çıkılması gerekiyor.When in the Dashboard edit mode, ESC should exit out of edit mode.
 • Firefox’ta yeni İş Öğesi Grafiği pencere öğesi oluşturulurken, grafik türleri çeşitli boyutlarda oluyor.When creating a new Work Item Chart widget in Firefox, the chart types are of varying sizes.
 • İş Öğesi Grafiği pencere öğesinde, bir sorgu seçilene kadar grafik seçenekleri görüntülenmiyor.In the Work Item Chart widget, the chart options aren't displayed until a query is selected.
 • Sprint Genel Bakış pencere öğesinde, yineleme tarihlerinin ayarlanması pencere öğesinin yenilenmesini sağlamıyor.In the Sprint Overview widget, setting the iteration dates does not refresh the widget.
 • Sprint İlerlemesi pencere öğesinde, Sekme tuşuyla grafiği gidildiğinde ve Enter tuşuna basıldığında ışıklı kutu açılmıyor.In the Sprint Burndown widget, tabbing to the graph and hitting Enter does not open the lightbox.
 • Koşullu Sorgu Kutucuğu’nda, kuralın giriş alanı beş basamaklı sayı girişine izin veriyor ancak yalnızca dört basamak görüntülüyor.In the Conditional Query Tile, the input field for a rule allows a five digit number but only displays four digits.

Derleme Hata Düzeltmeleri Build Bug Fixes

Connect aracılığıyla bildirilen hatalar:Bugs reported through Connect:

 • Firefox’ta derlemeler etiketlere göre filtrelenemiyor.Unable to filter builds by tags on Firefox.
 • Derlemede bir kullanıcının izinleri ayarlanırken, kaydetme sırasında hata oluşuyor.When setting the permissions of a user on a build, there is an error when saving.
 • Derleme geç saatlerde çalışacak şekilde zamanlandıysa, önceki gün çalışıyor.If a build is scheduled to run in the late evening, it runs on the previous day.
 • Derleme, "TF14044: Erişim Reddedildi: Kullanıcı Projesi Koleksiyonu Derleme Hizmeti’nin AdminWorkspaces genel izin ya da izinlerine ihtiyacı var." hatasıyla başarısız oluyor.Build fails with "TF14044: Access Denied: User Project Collection Build Service needs the AdminWorkspaces global permission(s).".
 • Profilim içindeki saat biçimlendirmesi Derleme hub’ında kullanılmıyor.The time formatting from My Profile is not used in the Build hub.
 • Derlemede curl görevi çalıştırılırken, Derleme "yolda curl bulunamadı" hatasıyla başarısız oluyor.Build fails with "curl was not found in the path" error when running a curl task in Build.
 • Geçitli derleme "Shelveset bulunamadı" hatası veriyor.Gated build gives an error of "Shelveset not found."
 • Chrome’da yeni derleme tanımı oluşturulurken biçimlendirme sorunları oluştu.There are formatting problems when creating a new build definition in Chrome.
 • XAML Derlemesinde çok fazla sayıda uyarı olduğunda, "Sunucuya bağlanılırken tanımlanamayan bir hata oluştu.When a XAML Build has a large number of warnings, it shows an error of "An undefined error occurred while attempting to connect to the server. Durum kodu 0." hatasını gösteriyor.Status code 0.".
 • Derleme sayfasındaki Neden sütunu yeniden boyutlandırılırken, simge dizisinin tamamı gösteriliyor.When resizing the Reason column in the Build page, the entire icon array is shown.
 • Derleme, "Geçersiz çözüm yapılandırması ve platformu" hatasıyla başarısız oluyor.Build fails with "Invalid solution configuration and platform.".
 • Bir npm yükleme görevi eklendiğinde, derlemeler npm yüklemesinin bulunamadığı hatasıyla başarısız oluyor.When including an npm install task, builds fail with an error that it cannot find the npm install.
 • Git deposunu bir derleme numarasıyla etiketleyen derleme tanımı düzenlenirken "Geçersiz kaynak etiketi biçimi" hatası oluştu.Error of "Invalid source label format" when editing a build definition that labels a Git repository with a build number.
 • Dış Git deposu kullanılırken Sürekli Tümleştirme her zaman tetiklenmiyor.Continuous Integration does not always trigger when using an external Git repository.
 • Yükseltilen proje koleksiyonlarında, köprülü iadeler hizmet hesabı yerinde derleme hesabının kullanılmasından dolayı başarısız oluyor.On upgraded project collections, gated checkins fail due it using the build account instead of service account.

Diğer hata düzeltmeleri:Other bug fixes:

 • “Tüm Kapsamlar” izni olmayan bir PAT kullanılırsa getBuildBadge vso-node-api başarısız oluyor.getBuildBadge vso-node-api fails if using a PAT without the "All Scopes" permission.
 • Derleme tanım adı köşeli ayraç içeriyorsa, düzeltme numarası doğru hesaplanmıyor.If a build definition name contains square brackets, the revision number is not calculated correctly.
 • Takım Projesi Koleksiyonu bölünürken, yinelenen derleme hizmeti kimlikleri var.When splitting a Team Project Collection, there are duplicate build service identities.
 • Yeni derleme sorgulanırken shelveset adı girildiğinde, yanıltıcı bir İstekte ya da tanımda yapının çalışmasını engelleyecek sorunlar var: SourceVersion için belirtilen değer geçerli bir sürüm özelliği değil." hatası alıyorsunuz.When entering a shelveset name when queuing a new build, you get a misleading error of "There are issues with the request or definition that will prevent the build from running: The value specified for SourceVersion is not a valid version spec.".
 • Platformlar arası derleme görevlerine sahip uzantılar çalışmıyor.Extensions with cross platform build tasks do not work.
 • SSL bağlantı noktası 8443 kullanılırken derleme Alt Sürüme bağlanamıyor.Build fails to connect to Subversion when using SSL port 8443.
 • Eşlemeleri olmayan bir derleme için SVN deposu kullanıldığında, Kaynak Sürüm ayarlanmıyor.When using an SVN repository for a build which doesn't have mappings, the Source Version is not set.
 • Team Foundation Sürüm Denetimi derlemesi kaynak etiketten sorgulanamıyor.Cannot queue a Team Foundation Version Control build from a source label.

Sürüm Denetimi Hata Düzeltmeleri Version Control Bug Fixes

Not: Bunlar, Team Foundation Server’daki Sürüm Denetimi’ne yönelik hata düzeltmeleridir.Note: These are bug fixes for Version Control in Team Foundation Server. Visual Studio’daki Sürüm Denetimi düzeltmeleri için bkz. Visual Studio Sürüm Notları.For Version Control fixes in Visual Studio, see the Visual Studio Release Notes.

Connect aracılığıyla bildirilen hatalar:Bugs reported through Connect:

 • Git LFS kullanılırken, depoyu kopyalama gibi işlevlerde sorunlar olabilir.When using Git LFS, there may be problems with functions such as cloning the repo.
 • Saatlik Git çekme isteği olay günüğünde “TF53010: Bir Team Foundation bileşeni veya uzantısında aşağıdaki hata oluştu.” hataları var.There are hourly Git pull request event log errors of "TF53010: The following error has occurred in a Team Foundation component or extension.".

Diğer hata düzeltmeleri:Other bug fixes:

 • İş öğesine En Son Sürüm bağlantı türü ekleme özelliği çalışmıyor.Adding a Latest Version link type to a work item does not work.
 • Team Foundation Sürüm Denetimi ambar bağdaştırıcısı, Team Foundation Server 2010’dan yükseltildikten sonra başarısız oldu.The Team Foundation Version Control warehouse adapter fails after upgrading from Team Foundation Server 2010.
 • Çekme isteği oluşturma sırasında iş öğelerine bağlanılırken 25 işleme sınırı vardır.There is a limit of 25 commits when linking to work items during pull request creation.
 • Deponun yapılandırılmış birden çok derleme tanımı varsa, Derleme Gezgini bir tanımın adını gösterebilir ama başka birinde son derlemeye bağlanabilir.If a repository has multiple build definitions configured, the Build Explorer may show one definition's name but link to the last build on another.
 • Çekme İsteklerinde, kimlik seçicisi sağ tarafından kesiliyor.In Pull Requests, the identity picker is cut off on the right side.
 • Team Foundation Sürüm Denetimi dosyaları, hiçbir değişiklik olmasa bile kodlama değişikliği olduğunu gösteriyor.Team Foundation Version Control files show that there is an encoding change even if there was no change.
 • SSH üzerinde Git push üzerinde "TF401030: Git paketi üst bilgisi geçersiz." hatası var.On a Git push over SSH, there is an error "TF401030: The Git pack header is invalid.".

Yönetim Hata Düzeltmeleri Administration Bug Fixes

Connect aracılığıyla bildirilen hatalar:Bugs reported through Connect:

 • Takım projesi koleksiyonu bölünürken, koleksiyon kopyalandıktan ve ilk koleksiyonda bir takım projesi silindikten sonra, diğer koleksiyon, o koleksiyondan silinen projeyi göstermeyebilir.When splitting a team project collection, after cloning the collection and deleting a team project in the first collection, the other collection may not show the project that was deleted in the other collection. Doğrudan URL çalışır, ancak kullanıcı takım projesine göz atamaz.The direct URL will work, but the user cannot browse to the team project.

Diğer hata düzeltmeleri:Other bug fixes:

 • Yükseltme sırasında, hazır olma denetimi Bağlantı Noktası 8080’in kullanılamadığına ilişkin hatayla ve "TF401147: Uygulama Katmanı Web Hizmeti sitesi için daha önce yapılandırılmış olan bağlantı noktaları şu anda kullanımda." hatasıyla başarısız olabilir.When upgrading, the readiness check may fail with errors that Port 8080 is unavailable and "TF401147: The previously configured ports for the Application Tier Web Service site are currently in use.".
 • Yönetim Konsolu’nda, Proxy Sunucu URL’si boş.In the Admin Console, the Proxy Server URL is blank.
 • TFS yapılandırılırken, bağlantı noktası ve vdir hatalı olarak varsayılan eşlemelerine geri döndürülebilir.When configuring TFS, the port and vdir may incorrectly fall back to the default mappings.
 • Yönetim Konsolu, Koleksiyonlar sekmesi yüklenirken kilitlenebilir.The Admin Console may crash when loading the Collections tab.

Genişletilebilirlik Hata Düzeltmeleri Extensibility Bug Fixes

Connect aracılığıyla bildirilen hatalar:Bugs reported through Connect:

 • TFS SDK’ları kullanıldığı sırada URL’de koleksiyon atlandığında "TF400367: Ana bilgisayar türü uyumsuzluğu nedeniyle istek gerçekleştirilemedi" hatası."TF400367: The request could not be performed due to a host type mismatch" error when omitting the collection in the URL when using the TFS SDKs.
 • Jenkins hizmet kancaları kullanılırken bir dalın silinmesi derlemeyi tetikliyor.Deleting a branch triggers a build when using Jenkins service hooks.
 • Takım odasında Olayları Yönet’e tıklandığında, "Geçersiz Gezinti Düzeyi" hatası oluşuyor.When clicking Manage Events in a team room, there is an error "Invalid Navigation Level".
 • Uyarılarla çalışılırken, alanların izin verilen değerleri beklenmeyen değerler olabilir.When working with Alerts, fields may have unexpected allowed values.
 • Uyarılar için her zaman e-posta alınmıyor.Emails are not always received for alerts.
 • Adında boşluk bulunan takım projelerine ilişkin uyarılar, geçersiz bağlantılar içeriyor.Alerts for team projects with spaces in the name include invalid links.
 • Uyarılar yönetim sayfasında Tüm Uyarılar bağlantısı yok.There is no link to All Alerts in the Alerts administration page.
 • TFS’nin Çince sürümünde, hizmet kancalarında Slack seçeneği yok.In the Chinese version of TFS, there is no Slack option in service hooks.

Sürüm Yönetimi Release Management

Release Management’ın web tabanlı sürümünde bildirilen sorunlardan bazılarını düzelttik.We've fixed some of the reported issues in the web-based version of Release Management. Düzeltilen temel sorunlardan bazıları şunlardır:Here are some of the key issues that were fixed:

 • Ağ anormal olduğunda Sürüm hub’ına göz atarken tanımlanmayan hata gösteriliyor.Undefined error is shown while browsing the Release hub, when network is flaky.
 • Sunucu bırakma yapıtının indirilmesi Derleme yapıtları dizini altında ek dosya oluşturuyor.Downloading server drop artifact creates additional file under Build artifacts directory.
 • Uç nokta oluşturma iletişim kutusundan yinelenen hizmet uç noktaları oluşturuluyor.Duplicate service endpoints are created from endpoint creation dialog.
 • Release Management’ta Nuget Yükleyicisi görevi başarısız oluyor.Nuget Installer task fails with Release Management.
 • Otomatik yenileme: Bir ortamda dağıtım başlattıktan sonra bekleyen onaylar sarı çubuğu gösterilmiyor.Auto-refresh: Pending approvals yellow bar is not displayed after starting deployment on an environment.
 • Bir ortamın birden çok onaylayıcısı varsa onaylardaki e-posta seçeneği etkinleştirilmiyor.Email option in approvals is not enabled if there are multiple approvers for an environment.

Release Management’ın WPF sürümünde bildirilen birkaç hatayı da düzelttik.We've also fixed a few reported bugs in the WPF version of Release Management.

 • Bir api sürümü uyuşmazlığı olduğunda releasemanagementbuild.exe, 403 hatası yerine uygun hata iletisini göstermelidir.When there is an api-version mismatch, releasemanagementbuild.exe should show proper error message instead of 403 error.
 • Dağıtıcıya dosya kopyalarken aralıklı ağ hataları.Intermittent network failures when copying files to Deployer.

Bilinen Sorunlar Known Issues

Bu sürümdeki bilinen sorunlara ilişkin kapsamlı bir açıklama için şu MSDN makalesine bakın: Team Foundation Server Güncelleştirme 3’te Bilinen SorunlarFor a complete description of known issues in this release, see the following MSDN article: Known Issues in Team Foundation Server Update 3

Sayfanın Başı
Top of Page