Team Foundation Server 2017.0.1 Team Foundation Server 2017.0.1

Not

Bu sayfaya İngilizce olmayan bir dildeki sürümden erişiyor ve en güncel içeriği görmek istiyorsanız lütfen bu Sürüm Notları sayfasının İngilizce versiyonunu ziyaret edin.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

İpucu

Bu sayfanın altında sayfa dilini değiştirebilirsiniz.You can switch the page language at the bottom of this page.  Click the simgesine tıklayıp dilinizi arayın veya kullanılabilen diller listesinden seçin. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Team Foundation Server 2017.0.1 Yayın Tarihi: 28 Şubat 2018Team Foundation Server 2017.0.1 Release Date: February 28, 2018

Team Foundation Server 2017.0.1’deki YeniliklerWhat's New in Team Foundation Server 2017.0.1

Bu güncelleştirme, olası siteler arası betik (XSS) ve diğer güvenlik açıklarını düzeltir.This update fixes potential cross site scripting (XSS) and other security vulnerabilities. Daha fazla bilgi için blog gönderisine bakın.See the blog post for more information. Bu tam yükseltme olduğundan doğrudan TFS 2017.0.1’e yükseltebilirsiniz.It is a full upgrade, so you can upgrade directly to TFS 2017.0.1.

Team Foundation Server 2017.0.1’i indirmek için düğmeye tıklayın.Click the button to download Team Foundation Server 2017.0.1.

Download the Team Foundation Server 2017

Diğer ilgili indirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, İndirmeler sayfasına bakın.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

Team Foundation Server 2017 Yayın Tarihi: 16 Kasım 2016Team Foundation Server 2017 Release Date: November 16, 2016

Bu makalede Team Foundation Server 2017 ile ilgili bilgileri bu makalede bulabilirsiniz.In this article, you will find information regarding Team Foundation Server 2017. Bu yayın, özelliklerde yaptığımız en son yenilikleri ve geliştirmeleri içerir.This release includes our most recent feature innovations and improvements. Team Foundation Server 2017 için gereksinimlerin değiştiğini unutmayın.Note that the requirements have changed for Team Foundation Server 2017. Daha fazla bilgi için Team Foundation Server Gereksinimler ve Uyumluluk sayfasına bakın.You can find more details on the Team Foundation Server Requirements and Compatibility page. Bunlar, beklediğiniz sürüm notları olmayabilir; en güncel sürüme yönelik sürüm notlarına eriştiniz.If these were not the release notes you were expecting, you have reached the release notes for the most current version.

Team Foundation Server 2017’deki YeniliklerWhat's New in Team Foundation Server 2017?

Bilinen SorunlarKnown Issues


YeniliklerWhat's New

Kod Arama, tüm kodunuzda hızla, esnek ve doğru bir arama özelliği sağlar.Code Search provides fast, flexible, and accurate search across all your code. Kod temeliniz genişledikçe ve birden çok projeye ve havuza bölündükçe, ihtiyacınız olanları bulmak giderek zorlaşır.As your codebase expands and is divided across multiple projects and repositories, finding what you need becomes increasingly difficult. Takımlar arasında işbirliğini ve kod paylaşımını en üst düzeye çıkarmak için, Kod Arama tüm projeleriniz arasında ilgili bilgileri hızla ve etkili bir şekilde bulabilir.To maximize cross-team collaboration and code sharing, Code Search can quickly and efficiently locate relevant information across all your projects.

Bir API uygulamasının örneklerini bulmaktan ve tanımına göz atmaktan hata metni aramaya kadar birçok işlem için, Kod Arama çözümü tüm kod araştırma ve sorun giderme gereksinimleriniz için tek adrestir (Şekil 1).From discovering examples of an API's implementation, browsing its definition, to searching for error text, Code Search delivers a one-stop solution for all your code exploration and troubleshooting needs (Figure 1).

Kod Arama şunları sağlar:Code Search offers:

 • Bir veya birden çok projede arama yapmaSearch across one or more projects
 • Anlamsal DerecelendirmeSemantic Ranking
 • Zengin filtrelemeRich filtering
 • Kod işbirliğiCode collaboration
Code Search
(Şekil 1) Kod Arama(Figure 1) Code Search

Ayrıntılar için bkz. Tüm kodunuz genelinde arama yapma.For details, see Search across all your code.

Paket Yönetimi Package Management

Paketler, kodları kuruluş genelinde paylaşmanızı sağlar. Büyük bir ürün oluşturabilir, ortak paylaşılan çerçeve üzerine birden fazla ürün geliştirebilir veya yeniden kullanılabilir bileşen ve kitaplık oluşturup paylaşabilirsiniz.Packages enable you to share code across your organization: you can compose a large product, develop multiple products based on a common shared framework, or create and share reusable components and libraries. Paket Yönetimi (Şekil 2), paketlerinizi barındırıp seçtiğiniz kişilerle paylaşmanın yanı sıra Team Build ve Release Management ile kolayca erişilebilir olmasını sağlayarak kod paylaşımını kolaylaştırır.Package Management (Figure 2) facilitates code sharing by hosting your packages, sharing them with the people you select, and making them easily accessible to Team Build and Release Management.

Paket Yönetimi, NuGet paketlerini doğrudan Team Foundation Server ortamınızda barındırarak ayrı bir NuGet sunucuyu veya dosya paylaşım sistemi barındırma ihtiyacını ortadan kaldırır.Package Management eliminates the need to host a separate NuGet server or file share by hosting NuGet packages directly in your Team Foundation Server. Bu sistem, NuGet 3.x ve eski NuGet 2.x istemcileri için sınıfındaki en yüksek desteği sunar.It has best-in-class support for NuGet 3.x as well as support for NuGet 2.x legacy clients. Mevcut TFS altyapınız, ekipleriniz ve izinlerinizle sorunsuz bir şekilde çalışarak kimlik eşitleme ve farklı konumlardaki grupları yönetme gibi işlemlerden kurtulmanızı sağlar. Team Build ile kolayca tümleştirilebilen yapısı sayesinde oluşturduğunuz paketleri sürekli tümleştirme akışlarında kullanabilirsiniz.It works seamlessly with your existing TFS infrastructure, teams, and permissions, so there’s no need to deal with synchronizing identities, managing groups in multiple places, etc. It also integrates easily with Team Build so you can create and use packages in continuous integration workflows.

Diğer ayrıntılar için bkz. Paket Yönetimi’ne genel bakış.For more details, see the Package Management overview.

Package Management
(Şekil 2) Paket Yönetimi(Figure 2) Package Management

Çevik Geliştirmeleri Agile Improvements

Team Foundation Server 2017’de, iş öğelerine ve Kanban panolarına yeni özellikler ve işlevler ekledik.In Team Foundation Server 2017, we've added new features and functionality to work items and Kanban boards.

Yeni iş öğesi formuNew work item form

Yeni iş öğesi (Şekil 3) formu yeni bir genel görünüme sahiptir.The new work item (Figure 3) form has a new look and feel. Ayrıca bazı müthiş yeni özellikler de eklenmiştir:It also adds some great new features:

 • Zengin bir iş öğesi tartışma deneyimi.A rich work item discussion experience.
 • Ekler için sürükleme ve bırakma desteği.Drag and drop support for attachments.
 • Geliştirilmiş geçmiş deneyimi (Geçmiş ve denetim).Improved history experience (History & auditing).
 • Geliştirilmiş kod ve derleme tümleştirmesi.Improved code and build integration.
 • Durum renkleri.State coloring.
 • Duyarlı tasarım.Responsive design.

Not

Yeni iş öğesi formu yalnızca yeni koleksiyonlarda varsayılan olarak sağlanır.The new work item form is the default for new collections only. Mevcut koleksiyonu geçiriyorsanız, yeni iş öğesi formunu yönetici ayarlarında etkinleştirmeniz gerekir.If you’re migrating an existing collection you will have to enable the new work item form from the admin settings. Daha fazla bilgi için bkz. Yeni web formunun piyasaya çıkışını yönetme.For more information, see Manage roll out of the new web form.

New WIT Form
(Şekil 3) Yeni WIT Formu(Figure 3) New WIT Form

İş öğesini izlemeFollow a work item

Artık yalnızca formdaki yeni “İzle” düğmesine (Şekil 4) tıklayarak tek bir iş öğesindeki değişiklikleri izlemek için uyarı ayarlayabilirsiniz.You can now setup an alert for tracking changes to a single work item just by clicking on the new "Follow" button (Figure 4) in the form. İş öğesini izlediğinizde, alan güncelleştirmeleri, bağlantılar, ekler ve açıklamalar gibi iş öğesinde her değişiklik yapıldığında size bildirilir.When you follow a work item, you'll be notified any time the work item changes – including field updates, links, attachments, and comments.

New WIT Form
(Şekil 4) Yeni WIT Formu(Figure 4) New WIT Form

Ayrıntılar için bkz. İş öğesini izleme.For details, see Follow a work item.

Kanban panosunda canlı güncelleştirmelerKanban board live updates

Kanban panonuz artık canlı!Your Kanban board is now live!

Kanban panonuzda gün boyunca neler olup bittiğini görmek için F5 tuşuna mı basıyordunuz?Have you been hitting F5 to figure out what's going on throughout the day with your Kanban board? Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen simgeyi deneyin (Şekil 5).Try the icon in the screenshot below (Figure 5).

Kanban live updates
(Şekil 5) Kanban canlı güncelleştirmeleri(Figure 5) Kanban live updates

Takımınızdaki herkes panoda bir iş öğesini oluşturur, güncelleştirir veya silerken, panonuzda canlı güncelleştirmeleri anında alacaksınız.When anyone in your team creates, updates, or deletes a work item on the board, you will receive live updates on your board immediately. Ayrıca, yönetici yeni sütun ekleme veya kapsamda hataları etkinleştirme gibi pano veya takım düzeyinde güncelleştirmeler yaparsa, pano düzeninizi güncelleştirmek için size panoyu yenilemeniz bildirilecektir.Also, if the administrator makes board or team level updates such as adding a new column or enabling bugs on backlog, you will be notified to refresh the board to update your board layout. Şimdi tek yapmanız gereken, Kanban panonuzdaki kule simgesini etkinleştirmek ve takımınızda işbirliğine başlamaktır.All you need to do now, is enable the tower icon on your Kanban board and start collaborating with your team.

Daha fazla bilgi için bkz.Kanban temel bilgileri.For more information, see Kanban basics.

Denetim listesi geliştirmeleriChecklist improvements

Denetim Listelerinin çalışmasında çeşitli geliştirmeler yaptık.We’ve made several improvements to how Checklists work.

Denetim Listelerindeki başlıklar artık köprü olarak gösteriliyor (Şekil 6).Checklists titles now appear as hyperlinks (Figure 6). Başlığa tıklayarak iş öğesi formunu açabilirsiniz.You can click on the title to open the work item form.

Checklist improvements
(Şekil 6) Denetim listesi köprüleri(Figure 6) Checklist hyperlinks

Ayrıca, Denetim Listeleri artık denetim listesi öğelerini açmanıza, düzenlemenize veya silmenize olanak tanıyan bağlam menülerini de destekliyor (Şekil 7).Checklists now also support context menus that allow you to open, edit, or delete checklist items (Figure 7).

Checklist context menu
(Şekil 7) Denetim listesi bağlam menüsü(Figure 7) Checklist context menu

Ayrıntılar için bkz. Görev denetim listesi ekleme.For details, see Add task checklists.

Epic ve Özellik Panosunda Detaya GitmeEpic and Feature Board Drill-down

Artık Epic ve Özellik panolarınızda detaya gitme olanağınız vardır (Şekil 8).You now have the ability to drill down on your Epic and Feature boards (Figure 8). Denetim listesi biçimi, işi kolayca tamamlandı olarak işaretlemenize olanak tanır ve tamamlanan/bekleyen işin kullanışlı bir kuşbakışı görünümünü sağlar.The checklist format lets you easily mark work as completed, and provides a handy bird’s eye view of the completed versus outstanding work.

Epic Feature drilldown
(Şekil 8) Epic ve Özellik detayına gitme(Figure 8) Epic Feature drilldown

Daha fazla bilgi için bkz. Kanban özellikleri ve epic’ler.For more information, see Kanban features and epics.

Pano ek açıklamalarını açma/kapatmaTurning board annotations on/off

Panonuzdaki kartlarda gösterilen ek bilgiler üzerinde size daha fazla denetim veriyoruz.We are giving you more control of the additional information that shows on the cards on your boards. Şimdi, Kanban kartlarınızda görüntülemek istediğiniz ek açıklamaları seçebilirsiniz (Şekil 9).You can now select annotations that you want to view on your Kanban cards (Figure 9). Kanban panonuzdaki karttan kaldırılması için ek açıklamanın seçimi kaldırmanız yeterli olur.Simply unselect an annotation and it will disappear from the cards on your Kanban board. Burada gösterilen ilk iki ek açıklama, alt iş öğeleri (bu örnekte görevler) ve Test ek açıklamasıdır.The first two annotations to show up here are child work items (tasks in this example) and the Test annotation.

Turn on/off board annotations
(Şekil 9) Pano ek açıklamalarını açma/kapatma(Figure 9) Turn on/off board annotations

Daha fazla bilgi için bkz. Kartları Özelleştirme.For more information, see Customize Cards.

Biçimlendirmeyi temizle komutuClear formatting command

İş öğelerindeki tüm zengin metin denetimlerine, seçili metinden tüm biçimlendirmeyi temizlemenizi sağlayan yeni bir komut ekledik.We’ve added a new command to all rich text controls on work items that lets you clear all formatting from selected text. Siz de benim gibiyseniz, eskiden büyük olasılıkla bu alana biçimlendirilmiş metin kopyalayıp yapıştırıyor ve bunu geri alamadığınız (veya temizleyemediğiniz) için sinirleniyordunuz.If you’re like me, you’ve probably been burned in the past by copying and pasting formatted text into this field that you can’t undo (or clear). Artık herhangi bir metni vurgulamanız ve Biçimlendirmeyi Temizle araç çubuğu düğmesini seçmeniz (veya CTRL+Ara Çubuğu tuşlarına basmanız) yeterli olur; metnin varsayılan biçimine döndürüldüğünü görürsünüz.Now you can simply highlight any text, select the Clear Formatting toolbar button (or press CTRL+Spacebar), and you'll see the text return to its default format.

Kanban panosunda filtrelemeFiltering in Kanban board

Kullanıcılara, yinelemelere, iş öğesi türlerine ve etiketlere filtre uygulayarak Kanban panolarınızı kişiselleştirin (Şekil 10).Personalize your Kanban boards by setting filters on users, iterations, work item types, and tags (Figure 10). Bu filtreler kalıcı olacağından, birden çok cihazdan bağlandığınızda bile kişiselleştirilmiş panonuzu görebilirsiniz.These filters will persist so that you can view your personalized board, even when you connect from multiple devices.

Filtering in Kanban
(Şekil 10) Kanban’da filtreleme(Figure 10) Filtering in Kanban

Takım üyeleri ayrıca belirli bir üst çalışma öğesinde toplanan ilerlemeleri görüntülemek için panolarına filtre uygulayabilir.Team members can also filter their boards to view progress accruing to a specific parent work item. Örneğin, kullanıcı bir özelliğe bağlanmış kullanıcı hikayelerini görüntüleyebilir veya bir epic öğesinde toplanmış iki veya daha çok özellikteki çalışmayı görüntüleyebilir.For example, a user can view user stories that are linked to a feature, or view work across two or more features that roll up to an epic. Bu özellik, Denetim Listelerine çok benzer biçimde, farklı kapsam düzeylerine görünürlük getirme çalışmalarımızdaki adımlardan biridir.This feature, much like Checklists, is one more step in our effort to bring visibility through to the different backlog levels.

Ayrıntılar için bkz. Kanban panosunu filtreleme.For details, see Filter Kanban board.

Yeni iş öğeleri için varsayılan yineleme yoluDefault iteration path for new work items

Sorgular sekmesinden veya Yeni İş Öğesi pano penceresi öğesinden yeni iş öğesi oluşturduğunuzda, bu iş öğesinin yineleme yolu her zaman geçerli yinelemeye ayarlanır.When you create a new work item from the Queries tab or from the New Work Item dashboard widget, the iteration path of that work item is always set to the current iteration. Tüm takımların istediği bu değildir çünkü bu, görev panosunda hataların hemen gösterilebileceği anlamına gelir.This is not what all teams want, because it will mean that bugs could show up on the task board immediately. Bu geliştirmeyle, takımlar yeni iş öğelerinde kullanılacak varsayılan yineleme yolunu (belirli bir yineleme veya geçerli yineleme) seçebilirler.With this improvement, teams can choose the default iteration path (a specific one or the current iteration) that should be used for new work items. Varsayılan yinelemeyi seçmek için takımınızın yönetim alanına gidin.Navigate to the administration area for your team to choose a default iteration.

Daha fazla bilgi için, Alan ve yineleme yollarını özelleştirme sayfasına bakın.For more information, see the Customize area and iteration paths page.

Onay kutusu denetimiCheckbox control

Artık iş öğelerinize bir onay kutusu denetimi ekleyebilirsiniz (Şekil 11).You can now add a checkbox control to your work items (Figure 11). Bu yeni alan türü (Boole), normal alanların tüm özelliklerine sahiptir ve işleminizin içinde her türe eklenebilir.This new field type (Boolean) has all the properties of normal fields and can be added to any type in your process. Kartlarda veya sorgu sonucunda görüntülendiğinde, değer Doğru/Yanlış olarak gösterilir.When displayed on cards or in a query result, the value is shown as True/False.

Checkbox control
(Şekil 11) Onay kutusu denetimi(Figure 11) Checkbox control

Ayrıntılar için bkz. Alan özelleştirme.For details, see Customize a field.

Etiketleri toplu düzenlemeTags bulk editing

Şimdi toplu düzenleme iletişim kutusunu kullanarak birden çok iş öğesinin etiketlerini ekleyebilir ve kaldırabilirsiniz (Şekil 12).You can now add and remove tags from multiple work items using the bulk edit dialog (Figure 12).

Bulk edit dialog
(Şekil 12) Toplu düzenleme iletişim kutusu(Figure 12) Bulk edit dialog

Ayrıntılar için bkz. İş öğelerine etiket ekleme.For details, see Add tags to work items.

Yeni uzantı noktalarıNew extension points

Pano ve kapsam sayfalarında Pano/Kapsam/Kapasite sekmelerinin yanına özet sekme olarak uzantılar yazmanıza olanak tanıyan yeni bir katkı noktası ekledik.We’ve added a new contribution point on the board and backlog pages to allow you to write extensions as a pivot tab next to Board/Backlog/Capacity tabs.

Kapsamda yeni bir uzantı noktası ortaya koyduk.We have exposed a new extension point on the backlog. Uzantılar, bölmenin bugün eşlemesinin ve iş ayrıntılarının bulunduğu sağ tarafını hedefleyebilir (Şekil 13).Extensions can target the pane on the right side, where mapping and work details are today (Figure 13).

Backlog extension points
(Şekil 13) Kapsam genişletme noktaları(Figure 13) Backlog extension points

Uzantıları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uzantı Noktaları.For more information on extensions, see Extension Points.

E-posta geliştirmeleriEmail improvements

TFS tarafından gönderilen iş öğesi uyarılarının, takip etmelerin ve @mention e-postalarının biçimini ve kullanılabilirliğini önemli ölçüde geliştirdik (Şekil 14).We’ve significantly improved the formatting and usability of work item alerts, follows, and @mention emails sent by TFS (Figure 14). E-postadaki bilgilerin da kolay kullanılması ve anlaşılması için, e-postalar artık tutarlı bir üst bilgi, net bir eylem çağrısı ve geliştirilmiş biçimlendirme içeriyor.Emails now include a consistent header, a clear call to action, and improved formatting to make sure the information in the mail is easier to consume and understand. Bunları yanı sıra, bu e-postaların tümü mobil cihazlarda düzgün işlenecek şekilde tasarlanıyor.Additionally, all these emails are being designed to ensure they render well on mobile devices.

Email improvements
(Şekil 14) E-posta geliştirmeleri(Figure 14) Email improvements

Daha fazla bilgi için bkz. İş öğesi uyarıları.For more information, see Work item alerts.

İş öğesi şablonlarıWork item templates

Doğrudan yerel web deneyiminin içinde zengin iş öğesi şablonları oluşturabilme özelliğini ekledik (Şekil 15).We added the ability to create rich work item templates directly into the native web experience (Figure 15). Daha önce bu özellik web’de çok sınırlıydı ve bu yeni formda yalnızca güçlü bir Visual Studio aracıyla sağlandı.This capability was previously very limited in the web, and only available in this new form through a Visual Studio power tool. Takımlar artık ortak alanlarda hızla değişiklik yapmak için bir dizi şablon oluşturabilir ve bunları yönetebilir.Teams can now create and manage a set of templates for quickly modifying common fields.

Work item templates
(Şekil 15) İş öğesi şablonları(Figure 15) Work item templates

Ayrıntılar için bkz. İş öğesi şablonları.For details, see Work item templates.

Project Server tümleştirmesi artık desteklenmiyorProject server integration no longer supported

Team Foundation Server 2017 ve sonraki sürümleri artık Project Server tümleştirmesini desteklemiyor.Team Foundation Server 2017 and later versions no longer support Project Server integration. RC2’den başlayarak, Project Server tümleştirmesi yapılandırılmış bir TFS veritabanını yükseltirseniz, aşağıdaki uyarıyı alırsınız:As of RC2, if you upgrade a TFS database that has Project Server integration configured, you'll receive the following warning:

Bu veritabanı için Project Server tümleştirmesi yapılandırdığınızı algıladık. Team Foundation Server 2017 ve sonraki sürümleri artık Project Server tümleştirmesini desteklemiyor.We have detected that you have Project Server integration configured for this database. Team Foundation Server 2017 and later versions no longer support Project Server integration.

Yükseltmeden sonra Project Server tümleştirmesi artık çalışmaz.After upgrade, the Project Server integration will no longer operate.

İleride, İş Ortaklarının tümleştirme çözümleri sağlayacağına güveniyoruz.Going forward, we will be relying on Partners to provide integration solutions.

Bu değişiklikle ilgili daha fazla bilgi için lütfen şu makaleyi okuyun: TFS’yi Project Server ile Eşitleme.For more information on this change, please read the following topic: Synchronize TFS with Project Server.

Panolar ve Pencere Öğeleri Geliştirmeleri Dashboards and Widgets Improvements

Team Foundation Server 2017’de, Sorgu Kutucuğu ve Çekme İsteği pencere öğeleri gibi birkaç pencere öğesinde geliştirmeler yapılmıştır.Team Foundation Server 2017 has made improvements on multiple widgets, such as the Query Tile and Pull Request widgets.

Yeniden tasarlanan pencere öğesi kataloğuRedesigned widget catalog

Büyüyen pencere öğesi kümesine ayak uydurmak ve bir bütün olarak daha iyi bir deneyim sağlamak için, pencere öğesi kataloğumuzu yeniden tasarladık (Şekil 16).We’ve redesigned our widget catalog to accommodate the growing set of widgets and deliver a better overall experience (Figure 16). Yeni tasarım geliştirilmiş bir arama deneyimi içerir ve pencere öğesi yapılandırma panellerimizin tasarımına uyacak şekilde stili değiştirilmiştir.The new design includes an improved search experience and has been restyled to match the design of our widget configuration panels.

Widget catalog
(Şekil 16) Pencere öğesi kataloğu(Figure 16) Widget catalog

Diğer ayrıntılar için bkz. Pencere Öğesi Kataloğu.For more details, see Widget Catalog.

Pencere öğesi güncelleştirmeleriWidget updates

Sorgu Kutucuğu pencere öğesi artık 10 adede kadar koşullu kuralı destekler ve seçilebilir renkleri vardır (Şekil 17).The Query Tile widget now supports up to 10 conditional rules and has selectable colors (Figure 17). Bu kutucukları, sistem durumunu ve/veya gerekli olabilecek eylemi belirlemek üzere KPI olarak kullanmak istiyorsanız, bu özellik son derece kullanışlıdır.This is extremely handy when you want to use these tiles as KPIs to identify health and/or action that may be needed.

Dashboard updates
(Şekil 17) Pano güncelleştirmeleri(Figure 17) Dashboard updates

Çekme İsteği pencere öğesi artık birden çok boyutu destekler ve böylelikle kullanıcılara pencere öğesinin yüksekliğini denetleme olanağı sağlanır.The Pull Request widget now supports multiple sizes, allowing users to control the height of the widget. Gönderdiğimiz pencere öğelerinin çoğunu yeniden boyutlandırılabilir duruma getirmeye çalışıyoruz, dolayısıyla daha fazla bilgi için burayı gözden geçirin.We’re working on making most of the widgets we ship resizable, so look for more here.

Yeni İş Öğesi pencere öğesi artık varsayılan iş öğesi türünü seçmenize olanak tanır. Böylelikle, açılan listeden tekrar tekrar oluşturduğunuz en yaygın türü seçmeye zorlanmazsınız.The New Work Item widget now allows you to select the default work item type, instead of forcing you to select the most common type you’re creating over and over from the drop-down list.

WIT grafiği pencere öğelerini yeniden boyutlanabilir hale getirdik.We've made the WIT chart widgets resizable. Bu, kullanıcıların özgün boyutu ne olursa olsun tüm WIT grafiklerini panoda genişletilmiş görünümde görebilmelerini sağlar.This allows users to see an expanded view of any WIT chart on the dashboard regardless of its original size.

Takım Üyeleri pencere öğesi, takımınıza yeni birini eklemenizi kolaylaştıracak şekilde güncelleştirilmiştir (Şekil 18).The Team Members widget has been updated to make it easier to add somebody to your team (Figure 18).

Widget Update
(Şekil 18) Pencere Öğesi Güncelleştirmesi(Figure 18) Widget Update

Takımlar artık panodaki Sorgu Sonuçları pencere öğesinin boyutunu daha fazla sonuç görüntülenecek şekilde yapılandırabilir.Teams can now configure the size of the dashboard's Query Results widget, allowing it to display more results.

Sprint Genel Bakış pencere öğesi, takımların doğru yolda olup olmadıklarını daha kolay görebilmelerini sağlamak için yeniden tasarlandı.The Sprint Overview widget has been redesigned making it easier for teams to see if they're on track.

Bana Atanmış pencere öğesi, kullanıcıların kendilerine atanan işleri pano bağlamından çıkmadan yönetmelerine yardımcı olur (Şekil 19).The Assigned to Me widget helps users manage the work assigned to them without leaving the dashboard context (Figure 19). Bu amaç için hazırlanmış bir pencere öğesi sağlayarak, takım yöneticileri 16 daha az tıklamayla, bağlam anahtarları olmadan ve yazı yazmak gerekmeden bu işlevselliği panolarına ekleyebilir.By providing a widget dedicated to this purpose, team admins can add this functionality to their dashboards with 16 fewer clicks, no context switches and no typing required. Kullanıcılar artık kendilerine atanan işi pencere öğesi bağlamı içinde görüntüleyebilir, sıralayabilir, filtreleyebilir ve yönetebilir.Users can now view, sort, filter, and manage the work assigned to them within the widget context.

Assigned to me
(Şekil 19) Bana atananlar(Figure 19) Assigned to me

Pano REST API'leriDashboards REST APIs

Artık, programlama yoluyla panoya bilgi eklemek, panodaki bilgileri silmek ve almak için REST API’ler kullanabilirsiniz.You can now use REST APIs to programmatically add, delete, and get information on a dashboard. Ayrıca API’ler, panodaki bir pencere öğesinde veya pencere öğeleri listesinde bilgi eklemeye, kaldırmaya, güncelleştirmeye, değiştirmeye ve almaya da olanak tanır.The APIs also let you add, remove, update, replace, and get information on a widget or a list of widgets on a dashboard. Visual Studio çevrimiçi belgeleri bağlantısında belge bulabilirsiniz.The documentation is available on Visual Studio online docs.

İzin verilen panolarPermissible dashboards

Yönetici olmayan kullanıcılar artık takım panoları oluşturabilir ve bunları yönetebilir.Non-admin users can now create and manage team dashboards. Takım yöneticileri, pano yöneticisi aracılığıyla yönetici olmayan kullanıcıların izinlerini kısıtlayabilir.Team admins can restrict non-admin permissions through the dashboard manager.

Daha fazla bilgi için bkz. Panolar.For more information, see Dashboards.

Git Geliştirmeleri Git Improvements

Team Foundation Server 2017 için Git’te bazı önemli değişiklikler yapılmıştır.Some major changes have been made in Git for Team Foundation Server 2017. Bunlar arasında Dallar sayfasının yeniden tasarlanması ve yeni “sıkıştırarak birleştirme” seçeneği sayılabilir.Included are a redesign of the Branches page and a new option to “squash merge”.

Yeniden tasarlanan Dallar sayfasıRedesigned Branches page

Dallar sayfası tamamen yeniden tasarlanmıştır.The Branches page has been completely redesigned. Sizin oluşturduğunuz, gönderdiğiniz veya favorilere eklediğiniz dalları gösteren bir "benim" özeti vardır (Şekil 20).It has a "mine" pivot that shows the branches you created, pushed to, or favorited (Figure 20). Her dalda, dalın derlemesi ve çekme isteklerinin durumuna ek olarak, Sil gibi başka komutlar da gösterilir.Each branch shows its build and pull requests status, as well as other commands like Delete. Dal adında eğik çizgi varsa ("features/jeremy/fix-bug" gibi), ağaç olarak gösterilir ve bu şekilde büyük bir dal listesine göz atmak kolaylaşır.If there is a slash in a branch name, like "features/jeremy/fix-bug", it's shown as a tree, so it's easy to browse through a large list of branches. Dalınızın adını biliyorsanız, istediğiniz dalı hızla bulmak için arama yapabilirsiniz.If you know the name of your branch, you can search to find the one you want quickly.

Redesigned branches page
(Şekil 20) Yeniden tasarlanan dallar sayfası(Figure 20) Redesigned branches page

Dallar hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. Dalları yönetme.For more details on branches, see Manage branches.

Yeni çekme isteği deneyimiNew pull request experience

Bu sürümde çekme isteği deneyiminde bazı önemli güncelleştirmeler yapıldı; gerçekten güçlü bazı diff özellikleri, yeni açıklama ekleme deneyimi ve tümüyle yenilenmiş bir kullanıcı arabirimi sağlandı.The pull request experience has some major updates this release, bringing some really powerful diff capabilities, a new commenting experience, and an entirely refreshed UI.

Diğer ayrıntılar için bkz. Çekme İsteklerine sahip kodu inceleme.For more details, see Review code with Pull Requests.

Yeniden tasarlanan kullanıcı ArabirimiRedesigned UI

Çekme isteğini açtığınızda, yeni genel görünüm hemen dikkati çekiyor (Şekil 21).When opening a pull request, the new look and feel is evident immediately (Figure 21). Üst bilgiyi yeniden düzenleyerek tüm kritik durum ve eylemleri özetledik ve bunların deneyimin her görünümünden erişilebilir olmasını sağladık.We've reorganized the header to summarize all the critical state and actions, making them accessible from every view in the experience.

Pull request header
(Şekil 21) Çekme isteği üst bilgisi(Figure 21) Pull request header
Genel BakışOverview

Genel Bakış’ta artık Çekme İsteği Açıklaması vurgulanıyor ve geri bildirim sağlamak hiç olmadığı kadar kolaylaştı (Şekil 22).The Overview now highlights the PR Description and makes it easier than ever to give feedback (Figure 22). Gözden geçirenlerin en son değişiklikleri görmelerine, öne ve ortaya açıklamalar eklemelerine yardımcı olmak için, olaylar ve açıklamalar en yeni öğeler en üstte olacak şekilde gösteriliyor.Events and comments are shown with the newest items on top to help reviewers see the latest changes and comments front and center. İlkeler, iş öğeleri ve gözden geçirenlerin tümü ayrıntılarıyla sağlanıyor; bunlar daha kısa ve anlaşılır olacak şekilde yeniden düzenlendi.Policies, work items, and reviewers are all provided in detail and reorganized to be more clear and concise.

Pull request overview
(Şekil 22) Çekme isteğine genel bakış(Figure 22) Pull request overview
DosyalarFiles

Bu sürümün en önemli yeni özelliği, çekme isteğinde geçmişte yapılan güncelleştirmeleri görebilmektir (Şekil 23).The biggest new feature in this release is the ability to see past updates made to a pull request (Figure 23). Önceki önizlemelerde, çekme isteği değişikliklerle güncelleştirildiğinde açıklamaları düzgün bir şekilde izleme özelliğini kullanıma sunmuştuk.In previous previews, we released the ability to properly track comments as a PR is updated with changes. Bununla birlikte, güncelleştirmeler arasında neler olduğunu görmek her zaman kolay olmaz.However, it's not always easy to see what's between updates. Dosyalar görünümünde, artık çekme isteğinize yeni bir kod eklendiğinde nelerin değiştiğini tam olarak görebilirsiniz.In the Files view, you can now see exactly what changed each time new code is pushed to your PR. Herhangi bir kod için geri bildirimde bulunduysanız ve gözden geçirme kapsamındaki diğer tüm değişikliklerden yalıtılmış olarak, tam bu kodda neyin değiştiğini görmek istiyorsanız, bu çok yararlı olacaktır.This is very useful if you've given feedback on some code and want to see exactly how it changed, isolated from all the other changes in the review.

Pull request files
(Şekil 23) Çekme isteği dosyaları(Figure 23) Pull request files
GüncelleştirmelerUpdates

Çekme isteğinizin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermek için yeni Güncelleştirmeler görünümü kullanılır (Şekil 24).The new Updates view is used to show how the PR is changing over time (Figure 24). Dosyalar görünümü zaman içinde dosyaların nasıl değiştiğini gösterirken, Güncelleştirmeler görünümü her güncelleştirmeye eklenen yüklemeleri gösterir.Where the Files view shows how the files have changed over time, the Updates view shows the commits added in each update. Herhangi bir zamanda zorla gönderim gerçekleştirilirse, Güncelleştirmeler görünümü geçmişte oluştukları şekilde eski güncelleştirmeleri göstermeye devam eder.If a force push ever happens, the Updates view will continue to show the past updates as they occurred in history.

Pull request updates
(Şekil 24) Çekme isteği güncelleştirmeleri(Figure 24) Pull request updates
Açıklamalar, artık markdown ve emoji ileComments, now with markdown and emoji

Tüm tartışmalarınızda biçimlendirme, söz dizimi vurgusuyla kod, bağlantılar, resimler ve emoji gibi markdown’un tüm gücünü kullanın (Şekil 25).Use the full power of markdown in all your discussions, including formatting, code with syntax highlighting, links, images, and emoji (Figure 25). Açıklama denetimleri için de kullanımı daha kolay bir düzenleme deneyimi sağlandı, artık aynı anda birden çok açıklama düzenlenebilir (ve ardından kaydedilebilir).The commenting controls also have a more user friendly editing experience allowing multiple comments to be edited (and then saved) at one time.

Pull request comments
(Şekil 25) Çekme isteği açıklamaları(Figure 25) Pull request comments
Çekme isteklerinde gözden geçirenleri ekleme ve kaldırmaAdd and remove reviewers in pull requests

Artık çekme isteklerinizde gözden geçirenleri eklemek ve kaldırmak daha kolaydır.It's now easier to add and remove reviewers from your pull requests. Çekme isteğinize gözden geçiren veya grup eklemek için, Gözden Geçirenler bölümündeki arama kutusuna adını girmeniz yeterli olur.To add a reviewer or group to your pull request, simply enter their name into the search box in the Reviewers section. Gözden geçireni kaldırmak için, Gözden Geçirenler bölümünde kutucuğunun üzerine gelin ve kaldırmak için X işaretine tıklayın (Şekil 26).To remove a reviewer, hover over their tile in the Reviewers section and click the X to remove them (Figure 26).

Add reviewers in pull requests
(Şekil 26) Çekme isteklerine gözden geçirenler ekleme(Figure 26) Add reviewers in pull requests
Geliştirilmiş derleme ve çekme isteği izlenebilirliğiImproved build and pull request traceability

Derlemeler ve çekme istekleri arasındaki izlenebilirlik geliştirilmiş, çekme isteğinden derlemeye (ve geriye) gitmek kolaylaştırılmıştır.The traceability between builds and pull requests has improved, making it easy to navigate from a PR to a build and back. Bir çekme isteğiyle tetiklenen derlemenin derleme ayrıntıları görünümünde, artık kaynakta derlemeyi kuyruğa alan çekme isteğinin bağlantısı gösterilir.In the build details view for a build triggered by a pull request, the source will now show a link to the pull request that queued the build. Derleme Tanımları görünümünde, çekme isteğiyle tetiklenen tüm derlemelerin "Tetikleyen" sütununda çekme isteğinin bağlantısı sağlanır.In the Build Definitions view, any build triggered by a pull request will provide a link to the pull request in the "Triggered By" column. Son olarak, Derleme Gezgini görünümünde çekme istekleri kaynak sütununda listelenir.Finally, the Build Explorer view will list pull requests in the source column.

Çekme istekleri için açıklama izlemeComment tracking for pull requests

VSTS’de çekme istekleri, dosyalarda bırakılmış açıklamaları (açıklamalar eklendikten sonra bu dosyalar değiştirilmiş olsa bile) uygun satırda gösterecek şekilde geliştirilmiştir.Pull requests in VSTS have been improved to show comments left in files on the proper line, even if those files have been changed since the comments were added. Daha önce, dosya içeriği değişmiş olsa bile açıklamalar her zaman başlangıçta eklenmiş oldukları satırda gösteriliyordu. Başka bir deyişle, 10. satırdaki bir açıklama her zaman 10. satırda gösteriliyordu.Previously, comments were always shown on the line of the file where they were originally added, even if the file contents changed—in other words, a comment on line 10 would always be shown on line 10. En son geliştirmelerle, kullanıcıların beklentilerini ortaya koymak üzere açıklamalar kodu izler. Şöyle ki, 10. satıra açıklama eklendiyse ve sonradan dosyanın başına iki yeni satır eklendiyse, açıklama 12. satırda gösterilir.With the latest improvements, the comments follow the code to show what the user expects—if a comment was added on line 10, and two new lines were subsequently added to the beginning of the file, the comment will be shown on line 12.

Aşağıda, 13. satırda açıklamada yapılan bir değişiklik örneği gösterilir (Şekil 27):Here's an example change with a comment on line 13 (Figure 27):

Comment tracking
(Şekil 27) Açıklama izleme(Figure 27) Comment tracking

Kodda özgün açıklamayı 13. satırdan 14. satıra kaydıran bir değişiklik yapıldıktan sonra bile, açıklama beklenen yerde (14. satır) gösteriliyor (Şekil 28).Even after the code has changed to shift the line with the original comment from 13 to 14, the comment is appearing in the expected place on line 14 (Figure 28).

Comment tracking with change
(Şekil 28) Değişikliklerle açıklama izleme(Figure 28) Comment tracking with change
İlkelerde bekleyen çekme isteklerini otomatik tamamlamaAuto-complete pull requests waiting on policies

Dallarını korumak için dal ilkelerini https://www.visualstudio.com/docs/git/branch-policies kullanan ekiplerin otomatik tamamlama eylemine göz atması yararlı olacaktır.Teams that are using branch policies https://www.visualstudio.com/docs/git/branch-policies to protect their branches will want to check out the auto-complete action. Birçok durumda, çekme isteğinin yazarı çekme isteğini birleştirmeye hazır olur ancak Tamamla’ya tıklamadan önce derlemenin bitmesini bekler.Many times, the author of a pull request will be ready to merge their PR, but they're waiting on a build to finish before they can click Complete. Diğer durumlarda, derleme geçer ancak gözden geçirenlerden biri son onayı vermemiştir.Other times, the build is passing, but there is one reviewer that hasn't given the final approval. Bu durumlarda, otomatik tamamlama eylemi, yazarın çekme isteğini ilkeler tümüyle onaylandığında hemen otomatik olarak tamamlanacak şekilde ayarlamasına olanak tanır (Şekil 29).In these cases, the auto-complete action lets the author set the PR to automatically complete as soon as the policies are all approved (Figure 29).

Auto-complete
(Şekil 29) Otomatik tamamlama(Figure 29) Auto-complete

Aynı el ile tamamlama eyleminde olduğu gibi, yazarın işlemeyi birleştirme iletisini özelleştirme ve uygun birleştirme seçeneklerini belirtme şansı olur (Şekil 30).Just like the manual complete action, the author has a chance to customize the message of the merge commit and select the appropriate merge options (Figure 30).

Autodialog
(Şekil 30) Otomatik iletişim kutusu(Figure 30) Autodialog

Otomatik tamamlama ayarlandıktan sonra, çekme isteği otomatik tamamlamanın ayarlandığını ve ilkelerin tamamlanmasını beklediğini onaylayan bir başlık görüntüler (Şekil 31).Once auto-complete has been set, the PR will display a banner that confirms that the auto-complete is set and waiting for policies to complete (Figure 31).

Auto-complete confirmation
(Şekil 31) Otomatik tamamlama onayı(Figure 31) Auto-complete confirmation

Tüm ilkelere uyulduğunda (derleme tamamlandığında veya son onay verildiğinde), çekme isteği belirtilen seçenekler ve açıklamalar kullanılarak birleştirilir.When all the policies have been met (e.g., the build completes, or that final approval is granted), the PR will be merged using the options and comments specified. Beklendiği gibi, bir derleme hatası olursa veya gözden geçiren onaylamazsa, çekme isteği ilkelerden geçilene kadar etkin kalır.As expected, if there is a build failure or the reviewer doesn't approve, the PR will remain active until the policies are passing.

Sıkıştırarak birleştirme çekme istekleriSquash merge pull requests

Çekme isteğini tamamlarken, artık sıkıştırarak birleştirme seçeneğini kullanabilirsiniz (Şekil 32).When completing a pull request, you now have the option to squash merge (Figure 32). Bu yeni seçenek, konu dalından gelen ve hedef dala uygulanacak olan değişikliklerin bulunduğu tek bir işleme oluşturur.This new option will produce a single commit containing the changes from the topic branch that will be applied to the target branch. Normal birleştirmeyle sıkıştırarak birleştirme arasındaki en dikkat çekici fark, sıkıştırarak birleştirme işlemesinin tek bir üst işlemesi olmasıdır.The most notable difference between a regular merge and a squash merge is that the squash merge commit will only have one parent commit. Bu daha basit bir geçmiş grafiği anlamına gelir, çünkü konu dalında yapılan hiçbir ara işlemeye, sonuçta elde edilen işleme grafiğinde ulaşılamaz.This will mean a simpler history graph, as any intermediate commits made to the topic branch will not be reachable in the resulting commit graph.

Squash merge pull request
(Şekil 32) Çekme isteğini sıkıştırarak birleştirme(Figure 32) Squash merge pull request

Daha fazla bilgi için bkz. Sıkıştırarak birleştirme çekme istekleri.You can find more information at Squash merge pull requests.

İşleme izlenebilirliğiCommit traceability

Derleme durumu (başarı veya hata), artık Kod Gezgini ve İşleme Ayrıntıları görünümlerinde açıkça görülebilir (Şekil 33).Build status (success or failure) is now clearly visible in the Code Explorer and Commit Details views (Figure 33). Diğer ayrıntılara tek tıklamayla ulaşılabildiğinden, her zaman işlemedeki değişikliklerin derlemeye geçirilip geçirilmediğini bilirsiniz.More details are just a click away, so you’ll always know if the changes in the commit passed the build or not. Ayrıca hangi derlemelerin, derleme tanımına ilişkin depo seçeneklerinde durum göndereceğini de özelleştirebilirsiniz.You can also customize which builds post status in the repository options for the build definition. Buna ek olarak, İşleme Ayrıntıları görünümünde yapılan en son değişiklikler, yaptığınız değişikliklerle ilgili daha kapsamlı bilgi sağlar.Additionally, the latest changes to the Commit Details view provide deeper insights about your changes. Değişikliklerinizi birleştirmek için çekme isteklerini kullanıyorsanız, değişiklikleri ana dala tanıtan çekme isteğinin (veya birleştirme işlemesi söz konusu olduğunda, onu oluşturan çekme isteğinin) bağlantısını görürsünüz.If you’re using pull requests to merge your changes, you’ll see the link to the pull request that introduced the changes into the master branch (or in the case of a merge commit, the PR that created it). Değişiklikleriniz ana dala ulaştığında, değişikliklerin eklendiğini onaylamak için dal bağlantısı görüntülenir.When your changes have reached master, the branch link will appear to confirm that the changes have been included.

Commit Traceability
(Şekil 33) İşleme İzlenebilirliği(Figure 33) Commit Traceability

Web’de Git LFS dosyalarını görüntülemeView Git LFS files in the Web

Git’te zaten çok büyük dosyalarla (ses, video, veri kümesi, vb.) çalışıyorsanız, dosya içeriğini uzak bir sunucuda depolarken Git Büyük Dosya Deposu’nun (LFS) bu dosyaları Git’in içinde işaretçilerle değiştirdiğini biliyorsunuzdur.If you’re already working with large files in Git (audio, video, datasets, etc.), then you know that Git Large File Storage (LFS) replaces these files with pointers inside Git, while storing the file contents in a remote server. Bu, artık yalnızca depodaki dosyaya tıklayarak, söz konusu büyük dosyaların tüm içeriğini görüntülemeyi mümkün kılar.This makes it possible to view the full contents of these large files by simply clicking the file in your repo.

Daha fazla bilgi için bkz. Git ile büyük dosyaları yönetme.For more information, see Manage large files with Git.

Kod başvurularını kod bağlantılarıyla kolayca paylaşın (Şekil 34).Share code references easily with code links (Figure 34). Dosyadaki metni seçmeniz ve Bağlantı simgesine tıklamanız yeterlidir.Just select text in a file and click the Link icon. Seçilen koda bir bağlantı kopyalar.It will copy a link to the selected code. Bu bağlantıyı biri görüntülediğinde, vurguladığınız kodun arka plan altın rengi olur.When someone views that link, the code you highlighted will have a gold background. Bu, kısmi satır seçimlerinde bile çalışır.It even works for partial line selections.

Send links to code
(Şekil 34) Koda bağlantılar gönderme(Figure 34) Send links to code

Durum API’siStatus API

Derlemenin başarı veya başarısızlık durumu, artık kod gezgini ve işleme ayrıntıları görünümlerinde açıkça görülebilir (Şekil 35).Success or failure of the build is now clearly visible in the code explorer and commit details views (Figure 35). Diğer ayrıntılara tek tıklamayla ulaşılabildiğinden, her zaman işlemedeki değişikliklerin derlemeye geçirilip geçirilmediğini bilirsiniz.More details are just a click away, so you'll always know if the changes in the commit passed the build or not. Ayrıca hangi derlemelerin, derleme tanımına ilişkin depo seçeneklerinde derleme durumu göndereceğini de özelleştirebilirsiniz.You can also customize which builds post build status in the repository options for the build definition.

Status API
(Şekil 35) Durum API’si(Figure 35) Status API

Dosya türü simgeleriFile type icons

Gezginde, çekme isteklerinde, yürütme ayrıntılarında, raf kümesi, değişiklik kümesi veya dosya listesi gösteren diğer tüm görünümlerde dosyanın uzantısıyla eşleşen yeni dosya simgelerini göreceksiniz (Şekil 36).You will see new file icons matching the extension of the file in the explorer, pull requests, commit details, shelveset, changeset or any other view that shows a list of files (Figure 36).

File type example
(Şekil 36) Dosya türü örnekleri(Figure 36) File type examples

Depo oluşturma sırasında BeniOku eklemeAdd a ReadMe during repo creation

Yeni Git deposu oluşturma özelliği, kullanıcılara BeniOku dosyası ekleme olanağı tanıyacak şekilde geliştirilmiştir (Şekil 37).The new Git repository creation has been improved by providing users the ability to add a ReadMe file (Figure 37). Depoya BeniOku dosyası eklemek, diğer kullanıcıların kod tabanının amacını anlamalarına yardımcı olmakla kalmaz, depoyu anında kopyalayabilmenize de olanak tanır.Adding a ReadMe to the repository not only helps others understand the purpose of the codebase, but also allows you to immediately clone the repository.

Add a ReadMe file
(Şekil 37) BeniOku dosyası ekleme(Figure 37) Add a ReadMe file

Derleme Geliştirmeleri Build Improvements

Bu sürümde yapılan değişikliklerin birkaçını saymak gerekirse; günlüklerin boyutunu büyüttük, Java derleme şablonları ekledik ve Xamarin desteğimizde geliştirmeler yaptık.In this release, we’ve increased the size of the logs, added Java build templates, and improvements to our Xamarin support to name a few changes.

Yeniden tasarlanan derleme kuyruğu sekmesiRedesigned build queue tab

Kuyruğa alınmış derlemeler sayfası için, daha uzun bir kuyruğa alınmış ve çalıştırılan derleme listesi gösteren ve daha sezgisel bir görünüme sahip olan yeni bir tasarım gerçekleştirdik (Şekil 38).We've implemented a new design for the Queued builds page that shows a longer list of queued and running builds, and in a more intuitive fashion (Figure 38).

Build queue tab
(Şekil 38) Derleme kuyruğu sekmesi(Figure 38) Build queue tab

Daha fazla bilgi için bkz. Derleme sisteminizi yönetme.For more information, see Administer your build system.

Sırayı ve sütunu belirtmek için derleme sonucu uzantılarını etkinleştirmeEnable build result extensions to specify order and column

Derleme sonucu bölümünün uzantıları artık hangi sütun olduğunu ve bunun hangi sırada görüntülendiğini belirtebilir (Şekil 39).Build result section extensions can now specify which column and the order in which they appear (Figure 39). Sonuç görünümünde iki sütun vardır ve tüm uzantılar varsayılan olarak birinci sütunda yer alır.The result view has two columns, and all extensions will be in the first column by default. Not: Tüm üçüncü taraf uzantılar, eklediğimiz derleme sonucu bölümlerinden sonra gösterilecektir.Note: All third-party extensions will appear after the build result sections we include.

Build order and column
(Şekil 39) Derleme sırası ve sütunu(Figure 39) Build order and column

Derleme satır numarasıBuild to line number

Artık, bir derleme hatasından bu hataya neden olan kod satırına atlayabilirsiniz.Now you can jump from a build error to the line of code that caused it. Şirket içinde çekme isteği ilkesi olarak kullandığımız birincil derlemedeki en son hataya baktığınızda şunu görürsünüz (Şekil 40):Looking at the latest error on the primary build we use as a pull request policy internally, you see this (Figure 40):

Build to line number
(Şekil 40) Derleme satır numarası(Figure 40) Build to line number

Derleme günlüğü görünümü çok daha büyük günlükleri destekliyorBuild log view supports much larger logs

Önceki günlük görünümü yalnızca 10.000 satıra kadar olan günlükleri destekliyordu.The previous log view only supported logs up to 10,000 lines. Yeni görüntüleyici VS Kodu’nda kullanılan Monaco düzenleyicisine dayanıyor ve 150.000 satıra kadar olan günlükleri destekleyecek.The new viewer is based on the Monaco editor used in VS Code and will support logs up to 150,000 lines.

Java derleme şablonlarıJava build templates

Ant, Maven ve Gradle için derleme şablonları ekleyerek, Java geliştiricilerinin derlemeye başlamasını daha da kolaylaştırdık (Şekil 41).We’ve made it even easier for Java developers to get started with build by adding build templates for Ant, Maven, and Gradle (Figure 41).

Java build templates
(Şekil 41) Java derleme şablonları(Figure 41) Java build templates

Şablonlar hakkında daha fazla bilgi için bkz.Derleme adımları.For more information on templates, see Build steps.

Xamarin derleme görevleriXamarin build tasks

Xamarin desteğimizde bazı önemli geliştirmeler yaptık:We made some significant improvements to our Xamarin support:

Xamarin Lisansı adımı artık gerekli değildir ve derleme şablonlarından kaldırılmıştır.The Xamarin License step is no longer necessary and has been removed from the build templates. Bu çalışmanın bir parçası olarak, görevi de kullanım dışı bırakacağız.As part of this effort we will also deprecate the task. Sonunda görev kaldırıldığında herhangi bir kesinti olmasını önlemek için, bu görevi kullanan tüm derleme tanımları güncelleştirilerek görev kaldırılmalıdır.All build definitions that use this task should be updated to remove it in order to prevent any disruption when the task is finally removed.

Son olarak, Xamarin derleme tanımı şablonları bu yeni görevleri kullanacak şekilde geliştirildi.Finally, the Xamarin build definition templates were enhanced to use these new tasks. Xamarin uygulamanızı derleyin.Build your Xamarin app.

Derleme ve sürüm yönetimi için Docker tümleştirmesiDocker integration for build and release management

Docker görüntülerinizi oluşturmak ve bunları sürekli tümleştirme akışınızın bir parçası olarak Docker Hub’a yüklemek için, derleme özelliklerinden yararlanın (Şekil 42).Take advantage of the build capabilities to build your Docker images and upload them to the Docker Hub as part of your continuous integration flow (Figure 42). Ardından, Release Management kapsamında bu görüntüleri bir dizi Docker konağına dağıtın.Then, deploy those images to a number of Docker hosts as part of Release Management. Market uzantısı, Docker’la çalışmak için size gereken tüm hizmet uç noktası türlerini ve görevlerini ekler.The Marketplace extension adds all the service endpoint types and tasks necessary for you to work with Docker.

Docker images
(Şekil 42) Docker görüntüleri(Figure 42) Docker images

Çekme isteği görünümünde SonarQube sonuçlarıSonarQube results in pull request view

Çekme isteğini birleştirmeye yönelik bir derleme çalıştırması SonarQube MSBuild görevleri içeriyorsa, artık yeni kod analizi sorunlarını çekme isteğinde tartışma açıklamaları olarak görürsünüz (Şekil 43).If the build run to merge a pull request contains SonarQube MSBuild tasks, you will now see new code analysis issues as discussion comments in the pull request (Figure 43). Bu deneyim, SonarQube sunucusunda eklentisi yüklenmiş olan tüm dillerde çalışır.This experience works for any language for which a plug-in is installed on the SonarQube server. Daha fazla bilgi için, SonarQube Kod Analizi sorunlarının Çekme İstekleriyle tümleştirilmesi blog gönderisine bakın.For more information, see the SonarQube Code Analysis issues integration into Pull Requests blog post.

SonarQube pull requests
(Şekil 43) SonarQube çekme istekleri(Figure 43) SonarQube pull requests

Derleme tanımı için durum API’si raporlamasını yapılandırmaConfigure status API reporting for a build definition

Artık hangi derleme tanımlarının kendi durumlarını Git durum API’sine geri raporlayacağını seçebilirsiniz.You can now choose which build definitions report their status back to the Git status API. Belirli bir depoyu veya dalı derleyen birden çok tanımınız varsa ancak yalnızca bir tanım gerçek sağlık durumunu gösteriyorsa, bu özellikle yararlı olacaktır.This is particularly useful if you have many definitions that build a given repository or branch, but only have one that represents the real health.

Daha fazla bilgi için bkz. Derleme REST API’si başvurusu.For more information, see the Build REST API reference.

Takım odalarında vNext derleme desteğiBuild vNext support in team rooms

Ekip odasına XAML derlemelerinin bildirimlerini eklemek her zaman mümkündü.It has been always possible to add notifications of XAML builds in the team room. Bu sprint ile birlikte, kullanıcılar vNext Derleme tamamlanmalarından bildirimler de alabilirler.With this sprint, users can also receive notifications from Build vNext completions.

Git CI tetikleyicileri için yol filtrelerini etkinleştirmeEnable path filters for Git CI triggers

Barındırılan Git depoları için CI tetikleyicileri belirli yolları içerebilir veya dışlayabilir.CI triggers for hosted Git repositories can include or exclude certain paths. Bu özellik, derleme tanımını yalnızca belirli yollardaki dosyalar değiştiğinde çalıştırılacak şekilde yapılandırmanıza olanak tanır (Şekil 44).This enables you to configure a build definition to run only when files in specific paths have changed (Figure 44).

Git CI Triggers
(Şekil 44) Git CI Tetikleyicileri(Figure 44) Git CI Triggers

Release Management Geliştirmeleri Release Management Improvements

Team Foundation Server 2015’te tümleşik web tabanlı Sürüm yönetiminin başlatılmasından sonra, bu sürümde bazı iyileştirmeler gerçekleştirdik.Since the introduction of integrated web-based Release management in Team Foundation Server 2015, we have made several enhancements in this version.

Sürüm tanımlarını kopyalama, dışarı aktarma ve içeri aktarmaClone, export, and import release definitions

Sürüm tanımlarını kopyalama, dışarı aktarma ve içeri aktarma özelliklerini Sürüm hub’ıyla birleştirerek uzantı yükleme gereksinimini ortadan kaldırdık (Şekil 45).We have incorporated the ability to clone, export, and import release definitions within Release hub, without requiring installation of an extension (Figure 45).

Clone and export commands on release summary page
(Şekil 45) Yayın özeti sayfasındaki kopyalama ve dışarı aktarma komutları(Figure 45) Clone and export commands on release summary page

Diğer ayrıntılar için, Sürüm tanımı kopyalama, dışarı aktarma ve içeri aktarma belgelerine bakın.For more details, see Clone, export, and import a release definition documentation.

Test sonuçları sürüm özetinde gösterilirTest results displayed in the release summary

Sürüm özeti sayfasında ortama özgü bilgilerin gösterilmesi için bir dış hizmet katkı noktası ekledik.In the release summary page, we have enabled a contribution point for an external service to show environment-specific information.

Team Services içinde bu özellik, bir sürüm ortamının parçası olarak çalıştırılan testlerin sonuçlarının özetini görüntülemek için kullanılır (Şekil 46).In Team Services, this functionality is used to display a summary of test results when tests are run as part of a release environment (Figure 46).

Test results displayed in the release summary
(Şekil 46) Yayın özetinde görüntülenen test sonuçları(Figure 46) Test results displayed in the release summary

Diğer ayrıntılar için, Bir sürümün özet görünümünü anlama belgelerine bakın.For more details, see Understand the summary view of a release documentation.

Betiklere OAuth belirteçleri iletmePass OAuth tokens to scripts

Team Services üzerinde REST API’lerini çağıran özel bir PowerShell betiği çalıştırmanız gerekiyorsa (örneğin, iş öğesi oluşturmak veya derlemeden bilgi sorgulamak için), betikte OAuth belirtecini iletmeniz gerekir.If you need to run a custom PowerShell script that invokes the REST APIs on Team Services, perhaps to create a work item or query a build for information, you need to pass the OAuth token in the script.

Ortam yapılandırma aşamasına eklenen yeni bir seçenek, betiklerin ortamda görev olarak çalışarak geçerli OAuth belirtecine erişmesini sağlar (Şekil 47).A new option when you configure an environment allows scripts to run as tasks in the environment to access the current OAuth token (Figure 47).

Pass OAuth tokens to scripts
(Şekil 47) Betiklere OAuth belirteçleri iletme(Figure 47) Pass OAuth tokens to scripts

Diğer ayrıntılar için, Genel ortam seçenekleri belgelerine bakın.For more details, see Environment general options documentation.

Bu basit örnekte derleme tanımının nasıl alınacağı gösterilmektedir (Şekil 48):This is a simple example showing how to get a build definition (Figure 48):

Example script using passed oAuth token
(Şekil 48) İletilen OAuth belirtecini kullanan örnek betik(Figure 48) Example script using passed oAuth token

Kısmen başarılı dağıtımlarında tetiklemeTrigger on partially successful deployments

Derleme ve sürüm görevlerinin, her görev için Denetim Seçenekleri parametrelerinde hata durumunda devam etme seçeneği vardır.Build and release tasks have an option to Continue on error in the Control Options parameters for each task.

Derleme tanımında, bu seçeneğin ayarlandığı bir görevin başarısız olması durumunda bu Derleme kısmen başarılı oldu sonucunu verir.In a build definition, this results in a Build partially succeeded result if a task with this option set should fail.

Aynı davranış artık sürüm tanımlarında da kullanılabilir.The same behavior is now available in release definitions. Görev başarısız olursa, bir bütün olarak sürümün sonucu "Sürüm kısmen başarılı oldu" olarak gösterilir (Şekil 49).If a task fails, the overall release result will show as "Release partially succeeded" (Figure 49).

Release summary shows partially successful releases in orange color
(Şekil 49) Yayın özetinde kısmen başarılı yayınlar turuncu renkte gösterilir(Figure 49) Release summary shows partially successful releases in orange color

Varsayılan olarak, kısmen başarılı bir sürüm sonraki ortamda sürümü otomatik olarak tetiklemez (ortam dağıtım seçeneklerinde bu davranış belirtilmiş olsa bile).By default, a partially successful release will not automatically trigger a release to a subsequent environment, even if this behavior is specified in the environment deployment options.

Öte yandan, her sürüm ortamında Sürüm Yönetimi’ne önceki sürüm kısmen başarılı olduğunda sonraki ortamda sürümü tetiklemeyi bildiren yeni bir seçenek ayarlanabilir (Şekil 50).However, a new option can be set in each release environment that instructs Release Management to trigger a release to a subsequent environment when the previous release is partially successful (Figure 50).

Setting the option to trigger from a partially successful release
(Şekil 50) Kısmen başarılı yayından tetiklenecek seçeneği ayarlama(Figure 50) Setting the option to trigger from a partially successful release

Diğer ayrıntılar için, Ortam dağıtım tetikleyicileri belgelerine bakın.For more details, see Environment deployment triggers documentation.

GitHub’da depolanan yapıtları doğrudan kullanmaConsume artifacts stored in GitHub directly

Bazen, bu konuda anlatıldığı gibi bir sürüm denetim sisteminde depolanan yapıtları derleme sürecinden geçirmeden doğrudan kullanmak isteyebilirsiniz.Sometimes you may want to consume artifacts stored in a version control system directly, without passing them through a build process, as described in this topic.

Kodunuz GitHub deposunda yer alıyorsa, artık bunu yapabilirsiniz (Şekil 51).You can now do the same if your code is stored in a GitHub repository (Figure 51).

Linking code in a GutHub repository to a release definition
(Şekil 51) Bir GutHub deposundaki kodu yayın tanımına bağlama(Figure 51) Linking code in a GutHub repository to a release definition

Diğer ayrıntılar için, TFVC, Git ve GitHub kaynakları belgelerine bakın.For more details, see TFVC, Git, and GitHub sources documentation.

ARM kullanarak Web Uygulaması DağıtımıWeb App Deployment using ARM

AzureRM Web Uygulaması Dağıtımı adında yeni bir Azure Web Uygulaması Dağıtım görevi sürümü kullanıma sunulmuştur.A new version of the Azure Web App Deployment task is available, called AzureRM Web App Deployment.

Bu sürüm MSDeploy ve Azure Resource Manager hizmet uç noktası bağlantısı kullanmaktadır.It uses MSDeploy and an Azure Resource Manager service endpoint connection. ASP.NET 4, Node ve Python tabanlı web uygulamalarına ek olarak Azure Web Jobs ve Azure API uygulamaları dağıtmak için bu görevi kullanabilirsiniz.Use this task to deploy Azure Web Jobs and Azure API apps, in addition to ASP.NET 4, Node, and Python based web apps.

Bu görev ayrıca uygulama verilerini tutma, bir uygulamayı çevrimdışı duruma geçirme ve hedefteki ek dosyaları kaldırma gibi ortak yayımlama seçeneklerini de destekler.The task also supports common publishing options such as the ability to retain app data, take an app off-line, and remove additional files at the destination.

Gelecek sürümlerde yapılandırma dönüşümleri gibi daha fazla özelliğin sunulması planlanmaktadır (Şekil 52).More features, such as configuration transformations, may appear in forthcoming versions (Figure 52).

Web app deployment using ARM
(Şekil 52) ARM kullanılarak web uygulaması dağıtımı(Figure 52) Web app deployment using ARM

Görev gruplarıTask groups

Görev grubu; derleme veya sürüm tanımında önceden tanımlanmış olan görev sırasını yalıtarak, bir derlemeye veya sürüme herhangi bir görev gibi eklenmesini sağlayacak tek bir yeniden kullanılabilir görev haline getirmenizi sağlar (Şekil 53).A task group lets you encapsulate a sequence of tasks already defined in a build or a release definition into a single reusable task that can be added to a build or release definition just like any other task (Figure 53).

Yalıtılmış görevlerin parametrelerini yapılandırma değişkeni olarak çıkarabilir ve görev bilgilerinin gerisini soyut hale getirebilirsiniz.You can choose to extract the parameters from the encapsulated tasks as configuration variables, and abstract the rest of the task information.

Yeni görev grubu, görev kataloğuna otomatik olarak eklenerek diğer sürüm ve derleme tanımlarına eklenmeye hazır hale gelir.The new task group is automatically added to the task catalogue, ready to add to other release and build definitions.

Linking code in a GutHub repository to a release definition
(Şekil 53) GutHub deposundaki kodu bir yayın tanımına bağlama(Figure 53) Linking code in a GutHub repository to a release definition

Diğer ayrıntılar için, Görev Grupları belgelerine bakın.For more details, see Task Groups documentation.

Sürümleri geçici silmeSoft delete of releases

Sildiğiniz veya bir bekletme ilkesi tarafından otomatik olarak silinen sürümler, genel bakış ve ayrıntı listelerinden kaldırılır.When you delete a release, or it is automatically deleted by a retention policy, the release is removed from the overview and details lists.

Ancak, kalıcı olarak silinmeden önce sürüm tanımıyla birlikte bir süre boyunca (genelde 14 gün) bekletilir.However, it is retained with the release definition for a period (typically 14 days) before it is permanently deleted.

Bu süre boyunca genel bakış ve ayrıntılar listelerinin Silindi sekmesinde gösterilir.During this period, it is shown in the Deleted tab of the overview and details lists.

Kısayol menüsünü açıp Silmeyi geri al komutunu seçerek bu sürümlerden herhangi birini geri yükleyebilirsiniz (Şekil 54).You can restore any of these releases by opening the shortcut menu and choosing Undelete (Figure 54).

Undelete releases
(Şekil 54) Yayınları silme işlemini geri alma(Figure 54) Undelete releases

Diğer ayrıntılar için, Silinen sürümleri geri alma belgelerine bakın.For more details, see Restore deleted releases documentation.

Sürümleri ve derlemeleri tüm ortamlar için bekletmeRetain releases and builds for each environment

Bir sürüm tanımının sürüm bekletme ilkesi, ilgili sürümün ve bağlantılı derlemenin bekletileceği süreyi belirler.The release retention policy for a release definition determines how long a release and the build linked to it are retained.

Sürümler varsayılan olarak 60 gün bekletilir. Bu süre boyunca dağıtılmayan veya değiştirilmeyen sürümler, otomatik olarak silinir.By default, a release is retained for 60 days - releases that have not been deployed or modified during that time will automatically be deleted.

Ancak, üretim ortamınız gibi belirli ortamlara dağıtılmış olan birden fazla sürümü bekletmek veya test, hazırlık ve kalite kontrol gibi diğer ortamlara dağıtılan sürümleri daha uzun süre bekletmek isteyebilirsiniz.However, you may want to retain more releases that have been deployed to specific environments, such as your production environment, or retain them longer than those that were just deployed to other environments such as test, staging, and QA.

Sürümü tekrar dağıtmanız gerekirse yapıtların kullanılabilir durumda olduğundan emin olmak için, sürümle bağlantılı derlemeyi de aynı süre boyunca bekletebilirsiniz (Şekil 55).You can also retain the build linked to a release for the same period as the release to ensure that the artifacts are available if you need to redeploy that release (Figure 55).

Retain releases
(Şekil 55) Yayınları koruma(Figure 55) Retain releases

Diğer ayrıntılar için, Sürüm ve derleme bekletme belgelerine bakın.For more details, see Release and build retention documentation.

Bağlantılı yapıt geliştirmeleriLinked artifact improvements

Yapıtlar ve yapıt kaynaklarıyla çalışmayı kolaylaştıran iki yeni özellik eklendi:Two new features make it easier to work with artifacts and artifact sources:

 • Bir sürüm tanımına birden fazla yapıt kaynağını bağlayabilirsiniz (Şekil 56).You can link multiple artifact sources to a release definition (Figure 56). Yapıtların her biri, kaynak diğer adı olarak adlandırılan aracıdaki bir klasöre indirilir.Each of the artifacts is downloaded into a folder on the agent called the source alias. Artık bağlantılı bir yapıtın kaynak diğer adını düzenleyebilirsiniz.You can now edit the source alias of a linked artifact. Örneğin, derleme tanımının adını değiştirdiğinizde, kaynak diğer adını düzenleyerek derleme tanımının adıyla aynı adı verebilirsiniz.For example, when you change the name of the build definition, you can edit the source alias to reflect the name of the build definition.
Linked artifact improvements
(Şekil 56) Bağlantılı yapıt geliştirmeleri(Figure 56) Linked artifact improvements
For more details, see [Artifact source alias](https://www.visualstudio.com/docs/release/author-release-definition/understanding-artifacts#source-alias) documentation.
 • Derleme.* biçiminin farklı türleri (Derleme.DerlemeKimliği ve Derleme.DerlemeNumarası gibi) görev parametrelerinde kullanılabilir.A number of variables of the format Build.* (such as Build.BuildId and Build.BuildNumber) are exposed for use in task parameters. Bir sürümle ilişkilendirilmiş birden fazla kaynak olduğunda, bu değişkenler artık birincil kaynak olarak belirlediğiniz yapıt kaynağından değerlerle doldurulur.When multiple sources are associated with a release, these variables are now populated with values from the artifact source you specify as the primary source. Diğer ayrıntılar için, Yapıt değişkenleri belgelerine bakın.For more details, see Artifact variables documentation.

Dağıtım - El İle Müdahale göreviDeployment - Manual Intervention task

Artık bir ortama dağıtma sırasında yürütmeyi duraklatabilirsiniz.You can now pause execution during deployment to an environment.

Bir ortama El İle Müdahale görevini ekleyerek dağıtımı geçici olarak durdurabilir, el ile gerekli adımları gerçekleştirebilir ve otomatik adımları sürdürebilirsiniz.Including a Manual Intervention task in an environment enables you to temporarily halt a deployment, perform manual steps, and then resume further automated steps.

Ayrıca el ile müdahaleden sonra dağıtımı reddedebilir ve ek adımların yürütülmesini engelleyebilirsiniz (Şekil 57).You can also reject the deployment and prevent further steps from executing after a manual intervention (Figure 57).

Manual intervention task
(Şekil 57) El ile müdahale görevi(Figure 57) Manual intervention task

Diğer ayrıntılar için, El ile müdahale belgelerine bakın.For more details, see Manual intervention documentation.

SQL Veritabanı dağıtım görevi betikleriSQL Database deployment task scripts

Azure SQL Veritabanı Dağıtımı (Şekil 58) görevi, Azure SQL Veritabanında SQL betiklerini çalıştıracak şekilde geliştirilmiştir.The Azure SQL Database Deployment (Figure 58) task has been enhanced to run SQL scripts against an Azure SQL Database. Betikler dosya veya görevde satır içi olarak sağlanabilir.The scripts can be provided as a file, or inline within the task.

SQL database deployment task scripts
(Şekil 58) SQL veritabanı dağıtım görevi betikleri(Figure 58) SQL database deployment task scripts

Sürüm tanımı özeti - pano pencere öğesiRelease definition summary - dashboard widget

Sürüm tanımını panoya sabitleyin; bu, söz konusu tanım için sürümlerin özetini tüm takımınızın kullanıma sunmanın kolay bir yoludur.Pin a release definition to the dashboard - an easy way to make a summary of releases for that definition visible to all your team.

Diğer ayrıntılar için, Panoya sürüm bilgileri ekleme belgelerine bakın.For more details, see Add release information to the dashboard documentation.

Belirli bir zamanda sürümleri bir ortama yükseltmePromote releases to an environment at a specific time

Tüm üretim dağıtımlarınızın gece yarısı yapılmasını mı istiyorsunuz?Want all your production deployments to happen at midnight? Bir ortamda, başka bir ortamdan başarılı bir dağıtımı (veya doğrudan en sonuncusunu) seçen ve bunu belirlenen zamanda dağıtan bir koşul yapılandırabilirsiniz (Şekil 59).You can configure a condition on an environment that selects a successful deployment (or just the latest one) from another environment, and deploys it at the specified time (Figure 59).

Schedule release to an environment
(Şekil 59) Bir ortama yayını zamanlama(Figure 59) Schedule release to an environment

Birden çok ortamın koşulları temelinde dağıtmaDeploy based on conditions in multiple environments

Önceki sürüme kadar, paralel dağıtımlar (çatal dağıtımları) yapabiliyor ancak birden çok ortamın durumu temelinde bir ortamda dağıtım başlatamıyordunuz (birleşik dağıtımları).Until the previous version, you could do parallel deployments (forkdeployments), but you could not start a deployment to an environment based on the status of multiple environments (join deployments). Artık bunu yapabilirsiniz.Now you can.

Diğer ayrıntılar için, Paralel çatallanmış ve birleştirilmiş dağıtımlar belgelerine bakın.For more details, see Parallel forked and joined deployments documentation.

Sürüm yönetimi için REST API'leriREST APIs for release management

Sürüm tanımları ve sürümler oluşturmak ve sürüm dağıtımını birçok yönden yönetmek için Sürüm Yönetimi hizmetinin REST API’lerini kullanabilirsiniz.You can use the REST APIs for the Release Management service to create release definitions and releases, and manage many aspects of deploying a release.

Daha fazla bilgi için API başvuru belgelerine bakın.For more information, see the API reference documentation. Bu blog gönderisinde API’lerin kullanıldığı bazı temel örnekler bulabilirsiniz: Sürüm Yönetimi REST API’lerini kullanma.You'll find some basic examples that use the APIs in this blog post, Using ReleaseManagement REST API’s.

Hizmet kancalarını tümleştirmeService hooks integration

Yeni sürümler oluşturulduğunda, dağıtımlar başlatıldığında veya tamamlandığında ya da bekleyen veya tamamlanmış onaylar olduğunda sürüm bildirimleri gönderin.Send release notifications when new releases are created, deployments are started or completed, or when approvals are pending or completed. Bu tür bildirimleri almak için Slack gibi üçüncü taraf uygulamalarıyla tümleştirin.Integrate with third party tools such as Slack to receive such notifications.

Ulusal Azure bulutlarına dağıtmaDeployment to national Azure clouds

Yeni Ortam ayarını bir Azure Klasik hizmet uç noktasında kullanarak Azure Çin bulutu, Azure ABD Kamu bulutu ve Azure Almanya bulutu gibi önceden tanımlı ulusal bulutlar gibi belirli bir Azure bulutunu hedefleyebilirsiniz (Şekil 60).Use the new Environment setting in an Azure Classic service endpoint to target a specific Azure cloud, including pre-defined national clouds such as Azure China cloud, Azure US Government cloud, and Azure German cloud (Figure 60).

Deployment to national Azure clouds
(Şekil 60) Ulusal Azure bulutlarına dağıtım(Figure 60) Deployment to national Azure clouds

Diğer ayrıntılar için, Azure Klasik hizmet uç noktası belgelerine bakın.For more details, see Azure Classic service endpoint documentation.

Test Geliştirmeleri Test Improvements

Team Foundation Server 2017 sürümüne önemli test geliştirmeleri eklenmiştir.Key test improvements have been added in Team Foundation Server 2017.

Güncelleştirilmiş test sonuç deposu şemasıUpdated test result storage schema

Bu sürümde, test sonucu yapıtlarını yeni sıkıştırılmış ve verimli bir depoma şemasına geçirdik.In this release, we are migrating the test result artifacts to a new compact and efficient storage schema. Test sonuçları TFS veritabanlarında en çok depolama alanı kullanan öğelerden biri olduğundan, bu özelliğin TFS veritabanları için depolama ayak izini küçültmesini bekliyoruz.Since test results are one of the top consumers of storage space in TFS databases, we expect this feature to translate into reduced storage footprint for TFS databases. TFS’nin önceki sürümlerinden yükseltme yapan müşteriler için, TFS yükseltmesi sırasında test sonuçları yeni şemaya geçirilecektir.For customers who are upgrading from earlier versions of TFS, test results will be migrated to the new schema during TFS upgrade. Bu yükseltme sonucunda, veritabanlarınızda var olan test sonucu verilerinin miktarına bağlı olarak, yükseltme süreleri daha uzun olabilir.This upgrade may result in long upgrade times depending on how much test result data exists in your databases. Test bekletme ilkesi yapılandırmanız ve ilkenin etkisini gösterip test sonuçları tarafından kullanılan depolama alanını azaltmasını beklemeniz önerilir; böylece TFS yükseltmesi daha hızlı çalışacaktır.It’s advisable to configure the test retention policy and wait for the policy to kick in and reduce the storage used by test results so that the TFS upgrade will be faster. TFS yüklendikten sonra ancak TFS örneği yükseltilmeden önce, test sonuçlarını temizlemek için TFSConfig.exe aracını kullanabilirsiniz.After installing TFS, but before upgrading the TFS instance, you can use the TFSConfig.exe tool to clean up test results. Diğer ayrıntılar için TFSConfig.exe yardımına bakın.See TFSConfig.exe help for more details. Yükseltme öncesinde test bekletme yapılandırma veya test sonuçlarını temizleme esnekliğine sahip değilseniz, yükseltme zamanı olarak buna uygun bir plan yapmaya dikkat edin.If you don’t have the flexibility to configure test retention or clean up test results before upgrade, make sure you plan accordingly for the upgrade window. Test bekletme ilkesi yapılandırma hakkındaki diğer örnekler için bkz. Team Foundation Server 2015 ile test sonucu verilerini bekletme.See Test result data retention with Team Foundation Server 2015 for more examples about configuring test retention policy.

Test Hub'ı geliştirmeleriTest Hub improvements

Test Hub’ında test yapılandırması yönetimiTest configuration management in Test Hub

Test Hub’ının içine yeni bir Yapılandırmalar sekmesi ekleyerek, test yapılandırması yönetimini web arabirimine getirdik (Şekil 61).We’ve brought test configuration management to the web UI by adding a new Configurations tab within the Test Hub (Figure 61). Artık, doğrudan Test hub’ının içinden test yapılandırmalarını ve test yapılandırması değişkenlerini oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.Now you can create and manage test configurations and test configuration variables from within the Test hub.

Configurations hub
(Şekil 61) Yapılandırmalar merkezi(Figure 61) Configurations hub

Daha fazla bilgi için bkz. Yapılandırmalar ve yapılandırma değişkenleri oluşturma.For more information, see Create configurations and configuration variables.

Test planları, test paketleri ve test çalışmalarına yapılandırmalar atamaAssigning configurations to test plans, test suites, and test cases

Yapılandırmaları atamak iyice kolaylaştı; doğrudan Test hub’ının içinden bir test planına, test paketine veya test çalışmasına test yapılandırmaları atayabilirsiniz (Şekil 62).Assigning configurations just got easier - you can assign test configurations to a test plan, test suite, or test case(s) directly from within the Test hub (Figure 62). Öğeye sağ tıklayın, Yapılandırmaları ata … öğesini seçin ve çalışmaya başlayın.Right-click an item, select Assign configurations to …, and you’re off and running. Test hub’ında Yapılandırmalar’a göre de filtre uygulayabilirsiniz (Şekil 63).You can also filter by Configurations in the Test hub (Figure 63).

Assign Configurations
(Şekil 62) Yapılandırma Atama(Figure 62) Assign Configurations
Configurations Filter
(Şekil 63) Yapılandırmalar Filtresi(Figure 63) Configurations Filter

Daha fazla bilgi için bkz. Yapılandırmaları Test planlarına ve Test paketlerine atama.For more information, see Assign configurations to Test plans and Test suites.

Test sonuçları bölmesinde test planı/test paketi sütunlarını görüntülemeView test plan/test suite columns in test results pane

Test sonuçları bölmesine, site test sonuçlarının altında yürütüldüğü test planını ve test paketini gösteren yeni sütunlar ekledik.We’ve added new columns to the Test results pane that show you the test plan and test suite under which the test results were executed in. Bu sütunlar, testleriniz için sonuçlarda detaya giderken çok gerekli olan bir bağlam sağlar (Şekil 64).These columns provide much-needed context when drilling into results for your tests (Figure 64).

Test Results Pane
(Şekil 64) Test sonuçları sayfası(Figure 64) Test results pane
Test Hub’ında ve kartlarda testleri sıralamaOrdering of tests in Test Hub & on cards

Artık, hangi tür pakete (statik, gereksinim tabanlı veya sorgu tabanlı paketler) dahil edildiklerine bakılmaksızın, manuel testleri Test Hub’ı içinde (Şekil 65) düzenleyebilirsiniz.You can now order manual tests from within the Test Hub (Figure 65), irrespective of the type of suite in which they’re included: static, requirement-based, or query-based suites. Testleri yeniden düzenlemek için bir veya birden çok testi doğrudan sürükleyip bırakabilir veya bağlam menüsünü kullanabilirsiniz.You can simply drag and drop one or more tests or use the context menu to reorder tests. Düzenleme işlemi tamamlandıktan sonra, testlerinizi Düzen alanına göre sıralayabilir ve bunları Web çalıştırıcısında bu sırayla çalıştırabilirsiniz.Once the ordering is completed, you can sort your tests by the Order field and then run them in that order from the Web runner. Ayrıca testleri doğrudan kullanıcı hikayesi kartında veya Kanban panosunda da sıralayabilirsiniz (Şekil 66).You can also order the tests directly on a user story card on the Kanban board (Figure 66). Bu, manuel test altında en uzun süredir bekleyen user voice öğelerinden birini (495 oyla) tamamlamış olur.This completes one of the long-pending user voice items (with 495 votes) under manual testing.

Order tests
(Şekil 65) Testleri sıralama(Figure 65) Order tests
Order tests on card
(Şekil 66) Karttaki testleri sıralama(Figure 66) Order tests on card
Test Hub’ında test paketlerini sıralamaOrder test suites in Test Hub

Şimdi test takımları test paketlerini gereksinimlerine uygun olarak düzenleyebilir; bundan önce, paketler ancak alfabetik sırayla düzenlenebiliyordu.Test teams can now order the test suites as per their needs – prior to this capability, the suites were only ordered alphabetically. Artık paketler, Test hub’ında sürükle/bırak özelliğini kullanarak eş paketler arasında yeniden sıralanabilir veya hiyerarşide başka bir pakete taşınabilir (Şekil 67).Now, using the drag/drop capability in Test hub, suites can be re-ordered among the peer suites or moved to another suite in the hierarchy (Figure 67). Bu, el ile test/test çalışma yönetimi altındaki şu user voice öğesine çözüm getirir.This addresses the following user voice item under manual testing/test case management.

Order Test suites
(Şekil 67) Test paketlerini sıralama(Figure 67) Order Test suites
Atanan test ediciler kapsamında kullanıcıları aramaSearch for users as part of assigning testers

Farklı hub’lar genelinde yeni kimlik seçici denetimlerinin dağıtımı kapsamında, Test hub’ında bir veya birden çok teste test edicileri atarken kullanıcılar için arama yapma seçeneğini de etkinleştirdik (Şekil 68).As part of the rollout of new identity picker controls across the different hubs, in Test hub, we have also enabled the option to search for users when assigning testers to one or more tests (Figure 68). Bu, takım üyesi sayısının çok fazla olduğu ancak bağlam menüsünün yalnızca sınırlı bir girdi kümesini gösterdiği senaryolarda fazlasıyla yararlı bir özelliktir *(Şekil 69).This is extremely useful in scenarios where the number of team members is large, but the context menu only shows a limited set of entries *(Figure 69).

Search users
(Şekil 68) Kullanıcı arama(Figure 68) Search users
Assign Users
(Şekil 69) Kullanıcı Atama(Figure 69) Assign Users
Test yapmak için derleme seçmePick a build to test with

Şimdi, test yaparken kullanmak istediğiniz “derlemeyi” seçebilir ve ardından Test hub’ında ‘Seçeneklerle çalıştır’ öğesini kullanarak Web çalıştırıcısını başlatabilirsiniz (Şekil 70).You can now pick the “build” you want to test with and then launch the Web runner, using ‘Run with options’ in Test hub (Figure 70). Çalıştırma sırasında dosyalanan tüm hatalar, otomatik olarak seçilen derlemeyle ilişkilendirilir.Any bug filed during the run will automatically be associated with the build selected. Buna ek olarak, bu belirli derleme için test sonucu yayımlanır.In addition, the test outcome is published against that specific build.

Pick a build
(Şekil 70) Derleme seçme(Figure 70) Pick a build
Veri toplayıcılarıyla Test Hub’ından Microsoft Test Çalıştırıcısı istemcisini başlatmaLaunch Microsoft Test Runner client from Test Hub with data collectors

Şimdi, test çalıştırmasıyla (Şekil 71) ilişkilendirilecek veri toplayıcılarınızı ve derlemenizi Microsoft Test Yöneticisi istemcisinde yapılandırmak zorunda kalmadan seçebilir ve Test hub’ından etkili bir yolla Microsoft Test Çalıştırıcısı 2017’yi (istemci) başlatabilirsiniz.You can now choose your data collectors & build to associate with the test run (Figure 71), and launch the Microsoft Test Runner 2017 (client) in a performant way from Test hub, without having to configure them in Microsoft Test Manager client. Microsoft Test Çalıştırıcısı, tüm Microsoft Test Yöneticisi kabuğu açılmadan başlatılır ve test yürütme işlemi tamamlandığında kapatılır.The Microsoft Test Runner will be launched without opening the entire Microsoft Test Manager shell and will shut-down on completion of the test execution.

Run with options
(Şekil 71) Seçeneklerle çalıştırma(Figure 71) Run with options

Daha fazla bilgi için bkz. Masaüstü uygulamaları için test çalıştırma.For more information, see Run tests for desktop apps.

Test hub’ından veri toplayıcıları seçme ve Exploratory Runner istemcisini başlatmaChoose data collectors and launch Exploratory Runner client from Test hub

Şimdi, veri toplayıcılarınızı Microsoft Test Yöneticisi istemcisinde yapılandırmak zorunda kalmadan seçebilir ve Test hub’ından etkili bir yolla Exploratory Runner 2017’yi (istemci) başlatabilirsiniz.You can now choose your data collectors and launch the Exploratory Runner 2017 (client) in a performant way from Test hub, without having to configure them in Microsoft Test Manager client. Gereksinim tabanlı bir paket için bağlam menüsünden 'Seçeneklerle çalıştır' öğesini (Şekil 72) çağırın ve ihtiyacınız olan Exploratory Runner ile veri toplayıcılarını seçin.Invoke 'Run with options' from the context menu (Figure 72) for a Requirement based suite and choose Exploratory runner and the data collectors you need. Exploratory Runner, yukarıda açıklandığı gibi Microsoft Test Çalıştırıcısı’na benzer şekilde başlatılır.The Exploratory runner will be launched similar to Microsoft Test Runner as described above.

Run with Options - XT
(Şekil 72) Seçeneklerle çalıştırma - XT(Figure 72) Run with Options - XT
Farklı test paketleri arasındaki testler için test sonuçlarını yapılandırmaConfigure test outcomes for tests across different test suites

Artık, aynı test planı altındaki farklı test paketleri arasında paylaşılan testler için test sonuçlarının davranışını yapılandırma olanağı sağlıyoruz (Şekil 73).We have now added the ability to configure the behavior of test outcomes for tests shared across different test suites under the same test plan (Figure 73). Bu seçenek belirtilirse ve testin sonucunu ayarlarsanız (Test hub’ından, Web çalıştırıcısından, Microsoft Test Çalıştırıcısı’ndan veya Kanban panosundaki kartlardan Geçti/Kaldı/Engellendi olarak işaretlerseniz), bu sonuç aynı test planı altındaki farklı test paketlerinde bulunan diğer testlere de aynı yapılandırmayla yaygınlaştırılır.If this option is selected, and you set the outcome for a test (mark it as Pass/Fail/Blocked either from the Test hub, Web runner, Microsoft Test Runner, or from cards on Kanban board), that outcome will propagate to all the other tests present across different test suites under the same test plan, with the same configuration. Kullanıcılar, Test hub’ı test planı bağlam menüsünden veya ortak ayarlar yapılandırma iletişim kutusundaki Kanban panosu test sayfasından, belirli bir test planı için “Test sonuçlarını yapılandır” seçeneğini ayarlayabilirler.Users can set the “Configure test outcomes” option for a particular test plan either from the Test hub test plan context menu or from the Kanban board test page in the common settings configuration dialog. Bu seçenek varsayılan olarak kapalıdır ve geçerlilik kazanması için açıkça etkinleştirilmesi gerekecektir.This option is turned off by default and you will have to explicitly enable it to take effect.

Configure test outcomes
(Şekil 73) Test sonuçlarını yapılandırma(Figure 73) Configure test outcomes
İş öğesinden hata doğrulamaVerify bugs from work item

Artık bir hatayı, tanımlayan testleri tekrar çalıştırarak doğrulayabilirsiniz (Şekil 74).You can now verify a bug by re-running the tests which identified the bug (Figure 74). Hata iş öğesi formu bağlam menüsünden Doğrula seçeneğini çağırarak web çalıştırıcısında ilgili test çalışmasını başlatabilirsiniz.You can invoke the Verify option from the bug work item form context menu to launch the relevant test case in the web runner. Web çalıştırıcısını kullanarak doğrulama işlemini yapabilir ve hata iş öğesini doğrudan web çalıştırıcısı içinden güncelleştirebilirsiniz.Perform your validation using the web runner and update the bug work item directly within the web runner.

Verify bugs
(Şekil 74) Hataları doğrulama(Figure 74) Verify bugs
Test planı / test paketi kopyası için REST API’leriREST APIs for test plan / test suite clone

Test planlarını ve test paketlerini kopyalamak için REST API’leri ekledik.We've added REST APIs for cloning of test plans and test suites. Bunları, Team Services Tümleştirme sitemizin Test Yönetimi bölümü altında bulabilirsiniz.You can find them under the Test Management section on our Team Services Integrate site.

Kanban kartlarınızdan testte ilerlemeTest progress from your Kanban cards

Şimdi doğrudan Kanban panosundaki hikayelerinizden test çalışmaları ekleyebilir, görüntüleyebilir ve bunlarla etkileşimli çalışabilirsiniz.You can now add, view, and interact with test cases directly from your stories on the Kanban board. Yeni Test Ekle menü seçeneğini kullanarak bağlantılı bir Test çalışması oluşturun ve işler ilerlerken doğrudan kartınızdan durumu izleyin (Şekil 75).Use the new Add Test menu option to create a linked Test case, and then monitor status directly from the card as things progress (Figure 75).

Inline tests
(Şekil 75) Satır içi testler(Figure 75) Inline tests

Bu yeni özellikle, doğrudan panonuzdaki kartın içinden aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:With this new capability, you can now perform the following actions directly from a card on your board:

 • Testleri ekleme.Add tests.
 • Testleri açma.Open tests.
 • Bir kullanıcı hikayesinden diğerine sürükleyip bırakarak testin üst öğesini değiştirme.Reparent a test by dragging/dropping from one user story to another.
 • CTRL+Sürükle/Bırak kullanarak aynı testi başka bir kullanıcı hikayesine kopyalama (aynı test çalışmasının birden çok kullanıcı hikayesini test ettiği senaryolarda).Copy the same test to another user story using CTRL+Drag/Drop (for scenarios where the same test case tests more than one user story).
 • Hızla Geçti/Başarısız/vb. olarak işaretleyerek test durumunu güncelleştirme.Update the test status by quickly marking it Pass/Fail/etc.
 • Testi Web Test Çalıştırıcısı’nda başlatıp burada tek tek adımları geçti veya kaldı olarak işaretleme, hataları dosyalama gibi işlemleri yaparak çalıştırma.Run the test by launching it in the Web Test Runner, from which you can pass or fail individual steps, file bugs, etc.
 • Bu hikaye için kaç testin geçtiğini ve kaçının kaldığını gösteren toplama durumunun özetini görüntüleme.View a summary of the roll-up status indicating how many tests have passed and how many remain for that story.

Gelişmiş test yönetimi özelliklerine ihtiyacınız varsa, (test edenleri atama, yapılandırmaları atama, merkezi parametreler, test sonuçlarını dışarı aktarma gibi), Test Hub’ına geçebilir ve sizin için otomatik olarak oluşturulmuş varsayılan test planı/gereksinimi tabanlı paketleri kullanmaya başlayabilirsiniz.If you need advanced test management capabilities (like assign testers, assign configurations, centralized parameters, exporting test results, etc.), you can then switch over to Test Hub and start using the default test plan/requirement-based suites that have been auto-created for you. Daha fazla bilgi için bkz. Satır içi testleri ekleme, çalıştırma ve güncelleştirme.For more information, see Add, run, and update inline tests.

Karttan test planına/test paketine çapraz geçişTraverse to a test plan/test suite from the card

Artık testlerin oluşturulduğu temel test planına/test paketine, doğrudan Kanban panosundaki karttan kolayca çapraz geçiş yapabilirsiniz.You can now easily traverse to the underlying test plan/test suite under which the tests are created, directly from a card on the Kanban board. Bu bağlantıya (Şekil 76) tıklanması Test hub’ına gitmenizi, doğru test planını açmanızı ve ardından söz konusu satır içi testleri denetleyen paketi seçmenizi sağlar.Clicking on this link (Figure 76) will take you to the Test hub, open the right test plan, and then select the specific suite that controls those inline tests.

Traverse to plan/suite
(Şekil 76) Plana/pakete geçiş yapma(Figure 76) Traverse to plan/suite
Kanban panosunun ortak ayarlar yapılandırmasındaki test sayfasıTest page in common settings configuration of Kanban board

Satın içi testlerinin oluşturulduğu test planını denetlemek için Kanban panosundaki ortak ayarlar yapılandırma iletişim kutusunun yeni Testler sayfasını kullanın (Şekil 77).Use the new Tests page in common settings configuration dialog on Kanban board to control the test plan where the inline tests are created (Figure 77). Daha önce, kartta oluşturulan tüm testler, kartın alan ve yineleme yollarıyla eşleşen test planları olmadığı durumlarda otomatik olarak yeni oluşturulan bir test planına ekleniyordu.Previously, any tests created on a card would automatically be added to a newly created test plan, provided no test plans existed that matched the area & iteration paths of the card. Şimdi kendi seçtiğiniz, var olan bir test planını yapılandırarak bu davranışı geçersiz kılabilirsiniz. Bundan sonra, tüm testler seçilen test planına eklenir.Now, you can override this behavior by configuring an existing test plan of your choice – all the tests will then be added to the selected test plan going forward. Bu işlevselliğin etkinleştirilebilmesi için Test ek açıklaması özelliğinin açılması gerektiğini unutmayın.Note that this functionality is only enabled if the Test annotation is turned on.

Common settings
(Şekil 77) Genel ayarlar(Figure 77) Common settings

Web çalıştırıcısı iyileştirmeleriWeb runner enhancements

Manuel test sırasında test adımı eklerini eklemeAdd test step attachments during manual testing

Manuel test sırasında test adımı eklerini ekleme olanağı sağlayacak şekilde Web test çalıştırıcısını geliştirdik (Şekil 78).We’ve enhanced the Web test runner to give you the ability to add test step attachments during manual testing (Figure 78). Bu adım sonuç ekleri, oturumda dosyaladığınız tüm hatalarda ve sonra da Test sonuçları bölmesinde otomatik olarak gösterilir.These step result attachments automatically show up in any bugs you file in the session and subsequently in the Test results pane.

Test Step attachments
(Şekil 78) Test Adımı ekleri(Figure 78) Test Step attachments
Web çalıştırıcısında ekran görüntüsü, ekran kaydı, görüntü eylem günlüğü ve sistem bilgisi desteği (Chrome tarayıcısı kullanılarak)Screenshot, screen recording, image action log and system info support in Web runner (using Chrome browser)

Artık Chrome’da Web çalıştırıcısını kullanırken ekran görüntüleri alabilir ve bunlara satır içi olarak ek açıklama koyabilirsiniz (Şekil 79).You can now take screenshots and annotate them inline when you use Web runner in Chrome (Figure 79). Ayrıca yalnızca web uygulamalarınızın değil masaüstü uygulamalarınızın da isteğe bağlı ekran kayıtlarını yakalayabilirsiniz.You can also capture on-demand screen recordings of not just the web apps, but also your desktop apps. Bu ekran görüntüleri ve ekran kayıtları otomatik olarak geçerli Test adımına eklenir.These screenshots and screen recordings are automatically added to the current Test step. Ekran görüntülerine ve ekran kayıtlarına ek olarak, web uygulamalarınızdan isteğe bağlı görüntü eylem günlüğünü de yakalayabilirsiniz.In addition to screenshots & screen recordings, you can also capture on-demand image action log from your web apps. Eylemlerinizin yakalanacağı tarayıcı penceresini belirtmeniz gerekir. Bu penceredeki tüm eylemler (söz konusu pencerede açtığınız tüm var olan veya yeni sekmeler) veya başlattığınız tüm yeni alt tarayıcı pencereleri otomatik olarak yakalanır ve Web tarayıcısında test edilen adımlarla bağıntılı hale getirilir.You need to specify the browser window on which to capture your actions – all actions on that window (any existing or new tabs you open in that window) or any new child browser windows you launch, will automatically be captured and correlated against the test steps being tested in the Web runner. Ardından bu ekran görüntüleri, ekran kayıtları ve görüntü eylem günlükleri çalıştırma sırasında dosyaladığınız hatalara eklendiği gibi geçerli test sonucuna eklenir.These screenshots, screen recordings and image action logs are then added to any bugs you file during the run and attached to the current test result. Benzer biçimde, sistem bilgisi verileri de otomatik olarak yaklanır ve Web çalıştırıcısından dosyaladığınız hatalara eklenir.Similarly, the system information data is automatically captured and included as part of any bugs you file from the Web runner. Tüm bu özellikler Chrome tabanlı Test ve Geri Bildirim uzantısından yararlanır.All these leverage the capability from the Chrome-based Test & Feedback extension.

Web runner using Chrome browser
(Şekil 79) Chrome tarayıcı kullanan web çalıştırıcısı(Figure 79) Web runner using Chrome browser

Daha fazla bilgi için bkz. Test sırasında tanılama verilerini toplama.For more information, see Collect diagnostic data during tests.

Alt öğe olarak dosyalanan hatalar – Web çalıştırıcısı/test ve geri bildirim uzantısıBugs filed as children – Web runner/test & feedback extension

Panodaki bir karttan veya Test hub’ındaki gereksinim tabanlı bir paketten başlatılan testleri Web çalıştırıcısında çalıştırırken, dosyalanan tüm yeni hatalar, artık otomatik olarak kullanıcı hikayesinin alt öğesi olarak oluşturulur.When running tests in Web runner, launched either from a card on the board or from a requirement-based suite in Test hub, any new bugs filed will now be automatically created as a child to that user story. Benzer biçimde, keşif testi uzantısından bir kullanıcı hikayesini araştırıyorsanız, dosyaladığınız tüm yeni hatalar da söz konusu kullanıcı hikayesinin alt öğesi olarak oluşturulur.Similarly, if you are exploring a user story from the exploratory testing extension, any new bugs you file will also be created as a child to that user story. Bu yeni davranış, hikayeler ve hatalar arasında izlenebilirliğin basitleştirilmesini sağlar.This new behavior allows for simpler traceability across stories and bugs. Bu durum, yalnızca Ortak Ayarlar Yapılandırma sayfasındaki “Hatalarla çalışma” ayarı, “Hatalar biriktirme listelerinde veya panoda görünmüyor” veya "Hatalar biriktirme listelerinde ve panolarda görevlerle birlikte görünüyor" olduğunda geçerlidir.This is applicable only if the “Working with bugs” settings in the Common Settings Configuration page is set to “Bugs do not appear on backlogs or board” or "Bugs appear on the backlogs and boards with tasks". Tüm diğer “Hatalarla çalışma” seçeneği ayarlarında ve bazı senaryolarda, örneğin zaten üst öğesi tanımlanmış olan mevcut bir hata eklenirken, bunun yerine bir İlgili bağlantısı oluşturulur.For all other settings for “Working with bugs” option and in certain other scenarios, such as adding to an existing bug that already has a parent defined, a Related link will be created instead.

Var olan hataları Web çalıştırıcısında güncelleştirmeUpdate existing bugs from Web runner

Artık web çalıştırıcısında yeni hata oluşturmaya ek olarak, var olan hataları da güncelleştirebilirsiniz (Şekil 80).In addition to creating new bugs from the Web runner, now you can also update an existing bug (Figure 80). Geçerli oturumda toplanan tüm tanılama verileri, yineleme adımları ve izlenebilirlik bağlantıları var olan hataya otomatik olarak eklenir.All the diagnostic data collected, repro steps, and links for traceability from the current session are automatically added to the existing bug.

Add to existing bug
(Şekil 80) Mevcut hataya ekleme(Figure 80) Add to existing bug

Test ve geri bildirim uzantısı - iyileştirmelerTest & feedback extension - enhancements

Tarayıcı tabanlı Test ve Geri Bildirim uzantısını Visual Studio Market’ten yükleyebilirsiniz.The browser-based Test & Feedback extension can be installed from the Visual Studio Marketplace. Bu uzantı hem Visual Studio Team Services hem de Team Foundation Server (2015 veya üzeri) için destek sunmaktadır.It supports both Visual Studio Team Services and Team Foundation Server (2015 or later).

İş öğelerini keşfedinExplore work items

Belirli bir iş öğesi için keşif testi gerçekleştirin (Şekil 81).You can now do exploratory testing for a specific work item (Figure 81). Bu, uzantıdan çıkmanıza gerek kalmadan, seçilen iş öğesini sürmekte olan test oturumunuzla ilişkilendirmenize, kabul ölçütlerini ve tanımı görüntülemenize olanak tanır.This lets you associate the selected work item with your ongoing testing session, and view the acceptance criteria and description, from within the extension. Ayrıca, seçili iş öğesinde dosyaladığınız hatalar veya görevler arasında uçtan uca izlenebilirlik de oluşturur.It also creates end-to-end traceability between bugs or tasks that you file on the selected work item. Doğrudan iş öğesinden ya da uzantının içinden bir iş öğesini keşfedebilirsiniz:You can explore the work item either directly from a work item, or from within the extension:

• Doğrudan iş öğesinden (Şekil 81): Bağlam menüsündeki “Keşif testi yap” seçeneğini kullanarak doğrudan ürünün içinden belirli bir iş öğesi için keşif testi oturumu başlatabilirsiniz.• Directly from a work item (Figure 81): Launch exploratory testing session for a specific work item directly from within the product using the “Do exploratory testing” option in the context menu. Tüm kartlara, kılavuzlara ve Test hub’ına giriş noktaları ekledik.We’ve added entry points on all cards, grids, and in the Test hub.

• Uzantının içinden (Şekil 82): XT oturumundan çıkmadan bir iş öğesini arayın ve öğeyi sürmekte olan oturumla ilişkilendirin.• Within the extension (Figure 82): Search for a work item from within the XT session and then associate it with the ongoing session.

XT from card
(Şekil 81) İş öğesindeki XT(Figure 81) XT from work item
Explore work item
(Şekil 82) Uzantıdaki XT(Figure 82) XT from extension

Daha fazla bilgi için bkz. Test ve Geri Bildirim uzantısıyla iş öğelerini keşfetme.For more information, see Explore work items with the Test & Feedback extension.

Test ve geri bildirim uzantısını kullanarak görüntü eylem günlüğü, ekran kaydı ve web sayfası yükleme verilerini yakalamaCapture image action log, screen recordings and web page load data using test & feedback

Görüntü Eylem Günlüğü: Uzantı, tek bir tıklamayla sizi otomatik olarak hataya götüren adımlar eklemeniz için yeni bir seçenek sağlar.Image Action Log: The extension gives you a new option to add the steps that lead you to the bug automatically with just one click. Fare, klavye ve dokunma eylemlerini yakalamak için “Görüntü eylem günlüğünü ekle” seçeneğini (Şekil 83) belirtin ve ilgili metin ve görüntüleri doğrudan hataya veya göreve ekleyin.Select the “Include image action log” option (Figure 83) to capture the mouse, keyboard, and touch actions, and add the corresponding text and images directly into the bug or task.

Video olarak ekran kaydı: Eklentiyi kullanarak isteğe bağlı ekran kayıtları yakalayabilirsiniz.Screen recording as video: You can also capture on-demand screen recordings using the extension. Bu ekran kayıtları yalnızca web uygulamalarından değil, masaüstü uygulamalarınızdan da yakalanabilir.These screen recordings can be captured not just from the web apps, but also your desktop apps. Uzantının “Seçenekler” sayfasını kullanarak ekran kayıtlarını otomatik olarak durduracak ve dosyalanan hataya ekleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz.You can configure the extension to automatically stop screen recordings and attach them to a bug being filed using the extension’s “Options” page.

Sayfa Yükleme Verileri: Uzantıya yeni bir arka plan yakalama özelliği ekledik: “web sayfası yükleme” verilerini yakalama.Page Load Data: We have added a new background capture capability to the extension – capturing of “web page load” data. Aynı “görüntü eylem günlüğünün” araştırılan bir web uygulamasında gerçekleştirdiğiniz eylemleri arka plandaki görüntüler biçiminde yakalaması gibi, “sayfa yükleme” işlevselliği de web sayfasının yükleme işlemini tamamlamaya yönelik ayrıntılarını otomatik olarak yakalar.Just like the “image action log” captured your actions performed on a web app being explored, in the form of images in the background, the “page load” functionality automatically captures details for a web page to complete the load operation. Web sayfası yükleme işleminin öznel/algılanan yavaşlığına güvenmek yerine, artık hatada yavaşlık durumunu nesnel olarak ölçebilirsiniz.Instead of relying on subjective/perceived slowness of web page load, you can objectively quantify the slowness in the bug now. Hata dosyalandığında, kutucuk görünümüne ek olarak hataya bir de ayrıntılı rapor eklenir. Bu rapor geliştiriciye ilk araştırma kümesini sağlayarak yardımcı olabilir.Once the bug is filed, in addition to the tile view, a detailed report is also attached to the bug, which can help the developer with their initial set of investigations.

XT Image Action Log
(Şekil 83) XT Görüntüsü Eylem Günlüğü(Figure 83) XT Image Action Log
Görüntü eylem günlüğü verileri temelinde test çalışmaları oluşturmaCreate test cases based on image action log data

Keşif oturumunuz sırasında test çalışmaları oluştururken, görüntülerle test adımları sizin yerinize otomatik olarak doldurulur (Şekil 84).When you create test cases during your exploratory session, the test steps with images are automatically filled in for you (Figure 84). Eş zamanlı test tasarımı ve test yürütmesi, doğru keşif testinin temelini oluşturur ve bu yeni özellik sayesinde bu gerçekleştirilmiştir.Simultaneous test design and test execution is the basis of true exploratory testing, and this new capability makes this a reality. Yakalanan testi düzenleyebilir, beklenen sonucu ekleyebilir, ilgili olmayan satırların işaretini kaldırabilir ve yaklaşan test geçişleri/çalıştırmaları için bunu kaydedebilirsiniz.You can edit the text captured, add the expected result, uncheck rows not relevant, and save it for upcoming test passes/runs.

XT Create Test Cases
(Şekil 84) XT Test Çalışmaları Oluşturma(Figure 84) XT Create Test Cases

Daha fazla bilgi için bkz. Görüntü eylem günlüğü verileri tabanlı test çalışmaları oluşturma.For more information, see Create test cases based in image action log data.

Keşif testi oturumu öngörüleriExploratory testing session insights

Artık, belirli bir süre için Test ve Geri Bildirim uzantısını kullanılarak oluşturulmuş olan ve tamamlanan keşif testi oturumlarını takım düzeyinde veya bireysel düzeyde görüntüleyebilirsiniz.You can now view the completed exploratory testing sessions, either at a team or individual level, for a given time period created using the Test & Feedback extension. Web erişimindeki Test Hub’ı grubunun içinde yer alan Çalıştırmalar hub’ında “Son keşif oturumları” bağlantısına tıklayarak bu öngörüler sayfasına ulaşabilirsiniz.You can get to this insights page by clicking the “Recent exploratory sessions” link in the Runs hub within the Test Hub group in web access. Bu yeni görünüm, aşağıdakiler gibi anlamlı bilgiler çıkarmanıza yardımcı olur:This new view helps you derive meaningful insights, including:

 • Keşfedilen iş öğelerinin, oluşturulan iş öğelerinin, oturum sahiplerinin, ayrıca bu oturumlarda geçirilen toplam sürenin dökümünü gösteren, özet görünümü (Şekil 85).The summary view that shows a breakdown of the work items explored, the work items created, and the session owners, along with the total time spent on these sessions (Figure 85).
 • Keşfedilen iş öğelerine, oturumlara, oturum sahiplerine veya hiçbirinin olmamasına göre özetlenebilen, gruplama görünümü.The group-by view that can be pivoted by either explored work-items, sessions, session owners, or none. Herhangi bir özet için, oluşturulmuş tüm iş öğelerinin (hatalar, görevler, test çalışmaları) listesini görüntüleyebilir veya listenin kapsamını belirli bir iş öğesi türünü içerecek şekilde daraltabilirsiniz.For any pivot, you can either view the list of all work items (bugs, tasks, test cases) created or scope the list down to a specific work item type.
 • Grupla görünümünde yapılan seçim temelinde bilgi görüntüleyen, ayrıntılar bölmesi görünümü.The details pane view that displays information based on selection in the group-by view. Seçilen özet satırı (örneğin keşfedilen iş öğeleri) için, ayrıntılar bölmesinde toplam oturum sayısı, bu oturumlarda geçirilen toplam süre, bunu keşfeden oturum sahipleri, bunun için oluşturulan hatalar/görevler/test çalışmaları, ayrıca durumu ve önceliği gibi özet bilgileri görüntüleyebilirsiniz.For a selected pivot row (say explored work items), you can view its summary information in the details pane, such as the total number of sessions, the total time spent across these sessions, the session owners who explored it, and the bugs/tasks/test cases created against it, along with their state and priority. Seçilen iş öğesi satırı için, iş öğesi formunu satır içi görüntüleyebilir ve gereken değişiklikleri yapabilirsiniz.For a selected work item row, you can view its work item form inline and make changes as appropriate.
XT Session insights
(Şekil 85) XT Oturum içgörüleri(Figure 85) XT Session insights

Daha fazla bilgi için bkz. Araştırmacı test oturumlarınızda öngörü alma.For more information, see Get insights across your exploratory testing sessions.

Keşif testi oturumları: Keşfedilmemiş iş öğelerini görüntülemeExploratory testing sessions: View unexplored work items

“Son keşif oturumları” görünümde tüm keşfedilen iş öğelerinin ayrıntılarını belirli bir tarih aralığındaki tüm oturumlara/kendi oturumlarıma göre filtrelenmiş olarak göstermenin yanı sıra, şimdi aynı görünümde KEŞFEDİLMEMİŞ tüm iş öğelerinin listesini de gösterme özelliğini ekledik (Şekil 86).In addition to seeing the details of all the explored work items in the “recent exploratory sessions” view, filtered by all/my sessions for a given date range, we have now added the ability to also see a list of all work items that have NOT been explored, in the same view (Figure 86). Başlangıç olarak ilgilendiğiniz iş öğeleri için paylaşılan bir sorgu belirtirsiniz ve oturumlar sayfasında sorgudan gelen tüm iş öğeleri gösterilir; özet bölümünde hem keşfedilmiş hem de keşfedilmemiş öğelerin dökümü yer alır.You start by specifying a shared query for work items that you are interested in and the sessions page shows a list of all the work items from the query, with a breakdown of both explored and unexplored items in the summary section. Buna ek olarak, özetten “Keşfedilmemiş İş Öğesi” grubunu kullanarak henüz keşfedilmemiş olan öğelerin listesini görebilirsiniz.In addition, using the “Unexplored Work Item” group by pivot, you can see the list of items that have not been explored yet. Bu, kaç hikayenin henüz keşfedilmediğini veya ayrıntılı bir hata ayıklama işleminden geçirilmediğini izleme açısından son derece kullanışlıdır.This is extremely useful to track down how many stories have not been explored or gone through a bug-bash yet.

View unexplored WIT
(Şekil 86) Keşfedilmemiş WIT’yi görüntüleme(Figure 86) View unexplored WIT
Uçtan uca proje katılımcısı geri bildirim akışıEnd to end stakeholder feedback flow
Geribildirim isteğiRequest feedback

Temel erişim düzeyine sahip kullanıcılar artık iş öğesi menüsündeki “Geri Bildirim İste” seçeneğini kullanarak devam eden veya tamamlanmış özellikler/hikayeler için proje katılımcılarından doğrudan geri bildirim isteyebilir (Şekil 87).Users with basic access level can now request feedback from stakeholders directly for ongoing or completed features/stories using the Request Feedback option in the work item menu (Figure 87). Bu seçenekle açılan Geri Bildirim isteği formundan geri bildirim almak istediğiniz proje katılımcılarını seçebilir ve isteğe bağlı olarak ürünün giriş yapılmasını istediğiniz alanlarını belirten talimatlar ekleyebilirsiniz.This opens the Request feedback form where you can choose the stakeholders you want feedback from and optionally provide a simple set of instructions prompting for the areas of the product you’d like input. Bu işlem sonucunda varsa talimatlarla birlikte seçilen proje katılımcılarına e-posta gönderilir.This will send off individual mails to the selected stakeholders along with the instructions provided, if any.

XT Feedback Flow
(Şekil 87) XT Geri Bildirim Akışı(Figure 87) XT Feedback Flow

Daha fazla bilgi için bkz. Test ve Geri Bildirim uzantısını kullanarak proje katılımcılarından geri bildirim isteme.For more information, see Request stakeholder feedback using the Test & Feedback extension.

Geribildirim göndermeProvide feedback

Proje katılımcıları, kendilerine gönderilen e-postadaki Geri bildirim sağla bağlantısına tıklayarak isteği doğrudan yanıtlayabilir. bu durumda Test ve Geri Bildirim uzantısı (eski Keşif Testi uzantısı) seçilen geri bildirim isteğine göre otomatik olarak yapılandırılır (uzantı yüklü değilse yüklenmesi istenir).Stakeholders can respond to the feedback request by clicking the Provide feedback link in the mail they received, which automatically configures the Test & Feedback extension (formerly Exploratory Testing extension) with the selected feedback request (it will prompt to install the extension, if not already installed). Proje katılımcıları uzantının tam yakalama özelliklerini kullanarak bulgularını yakalayabilir ve geri bildirimlerini, geri bildirim yanıtı/hata/görev iş öğeleri olarak gönderebilirler.Stakeholders can then use the full capture capabilities of the extension to capture their findings and submit their feedback in the form of feedback response/bug/task work items. Proje katılımcıları ayrıca “Geri bildirim istekleri” sayfasına giderek kendilerine gönderilen tüm geri bildirim isteklerini aynı sayfada görüntüleyebilirler.Additionally, stakeholders can navigate to the “Feedback requests” page to view in one place all feedback requests received by them. Proje katılımcıları bu listeden geri bildirim sağlamak istedikleri geri bildirim isteğini seçebilir, tamamlayarak veya reddederek “Bekleyen geri bildirim isteklerini” (Şekil 88) yönetebilir ve istedikleri radyo düğmesine tıklayarak farklı geri bildirim istekleri arasında geçiş yapabilirler (Şekil 89).From the list, they can select the feedback request they want to provide feedback on, manage their “Pending feedback requests” (Figure 88) by marking them as complete or by declining them and can switch between different types of feedback requests by clicking on the desired radio button (Figure 89).

Provide feedback link
(Şekil 88) Geri bildirim bağlantısı sağlama(Figure 88) Provide feedback link
XT Feedback Flow
(Şekil 89) XT Geri Bildirim Akışı(Figure 89) XT Feedback Flow

Daha fazla bilgi için bkz. Test ve Geri Bildirim uzantısını kullanarak geri bildirim sağlama.For more information, see Provide feedback using the Test & Feedback extension.

Gönüllü geri bildirimVoluntary feedback

Yukarıda belirtilen istek üzerine bildirime ek olarak proje katılımcıları, uzantıyı kullanarak gönüllü geri bildirim sağlayabilirler (Şekil 90).In addition to the solicited flow mentioned above, stakeholders can also use the extension to provide voluntary feedback (Figure 90). Proje katılımcıları uzantıyı açıp Bağlantı ayarları sayfasından “Bağlı” modu seçtikten sonra geri bildirim sağlamak istedikleri hesaba ve Proje/Ekibe bağlanırlar.They can open the extension, select the “Connected” mode in the Connection settings page, and connect to the account and Project/Team to whom they wish to provide feedback. Ardından uzantıyı kullanarak bulgularını yakalayabilir ve geri bildirimlerini, geri bildirim yanıtı/hata/görev iş öğeleri olarak gönderebilirler.They can then use the extension to capture their findings and submit their feedback in the form of feedback response/bug/task work items.

Voluntary Feedback
(Şekil 90) Gönüllü Geri Bildirim(Figure 90) Voluntary Feedback

Daha fazla bilgi için bkz. Test ve Geri Bildirim uzantısını kullanarak gönüllü geri bildirim sağlama.For more information, see Provide voluntary feedback using the Test & Feedback extension.

Otomatik test geliştirmeleriAutomated testing improvements

Derleme/sürüm özetindeki testler sekmesinde konsol günlükleri ve test süresiConsole logs and test duration in tests tab in build/release summary

.trx dosyaları halinde yakalanan test sonucu konsolu günlükleri, test sonucu eki olarak çıkarılır ve yayımlanır (Şekil 91).Test result console logs that are captured in .trx files are extracted and published as test result attachments (Figure 91). Bunları Testler sekmesinde önizleyebilir ve günlükleri görüntülemek için trx dosyasını indirmek zorunda kalmazsınız.You have an option to preview them in Tests tab, and don't need to download the trx file to view logs anymore.

Console logs and duration
(Şekil 91) Konsol günlükleri ve süresi(Figure 91) Console logs and duration
Derlemeler için test eğilimi pencere öğesiTest trend widget for builds

Pencere Öğesi Galerisi’ne yeni ‘Test sonucu eğilimi’ pencere öğesini ekledik (Şekil 92).We have added a new 'Test result trend' widget to the Widget Gallery (Figure 92). Bu pencere öğesini kullanarak, panoya derleme tanımı için en çok son 30 derlemeyi içeren bir test sonucu eğilim grafiği ekleyebilirsiniz.Use this widget to add a test result trend chart of up to 30 most recent builds for a build definition to the dashboard. Pencere öğesi yapılandırma seçenekleri, geçen test sayısı, hatalı test sayısı, toplam test sayısı, geçme yüzdesi ve test süresi gibi özet bilgileri içerecek şekilde grafiği özelleştirmenize yardımcı olabilir.Widget configuration options can help you customize the chart to include pivots like passed test count, failed test count, total test count, pass percentage, and test duration.

'Test result trend' widget
(Şekil 92) 'Test sonucu eğilimi' pencere öğesi(Figure 92) 'Test result trend' widget
Sürüm Ortamı özetini içeren test durumuTest status with Release Environment summary

Uygulamaları dağıtırken Sürüm Ortamlarını kullanmak ve testleri bu ortamlarda çalıştırmak önerilen bir yöntemdir.It’s a recommended practice to use Release Environments to deploy applications and run tests against them. Bu sürümle birlikte, Sürüm Ortamlarının test geçiş oranını Sürüm özet sayfasının Ortamlar bölümüyle tümleştirdik (Şekil 93).With this release, we have integrated test pass rate of Release Environments in the Environments section of the Release summary page (Figure 93). Ekran görüntüsünde de gösterildiği gibi, bir Ortam başarısız olursa, Testler sütununa bakarak başarısızlığın testlerin başarısızlığından mı kaynaklandığını hemen anlayabilirsiniz.As shown in the screenshot, if an Environment has failed, you can quickly infer if the failure is because of failing tests by looking at the Tests column. Geçiş oranına tıklayarak Testler sekmesine gidebilir ve söz konusu Ortamın başarısız testlerini inceleyebilirsiniz.You can click on the pass rate to navigate to the Tests tab and investigate the failing tests for that Environment.

Test status with Release Environment summary
(Şekil 93) Yayın Ortamı özeti ile birlikte test durumu(Figure 93) Test status with Release Environment summary
Dallar ve sürüm ortamları için otomatik test geçmişiAutomated test history for branches and release environments

Bu, birden çok dalda, ortamda ve yapılandırmada tek bir test çalıştırırken kullanılan yaygın bir senaryodur.It’s a common scenario for an individual test to run on multiple branches, environments, and configurations. Bu tür bir test başarısız olduğunda, hatanın ana dal gibi geliştirme dallarıyla mı sınırlı kaldığını yoksa üretim ortamlarına dağıtılan sürüm dallarını da mı etkilediğini belirlemek önemlidir.When such a test fails, it is important to identify if the failure is contained to development branches like the master branch or if failures are also impacting release branches that deploy to production environments. Artık, Sonuç özet sayfasının Geçmiş sekmesine bakarak bir testin uygulandığı çeşitli dallar genelinde test geçmişini görselleştirebilirsiniz (Şekil 94).You can now visualize the history of a test across various branches that it is testing by looking at the History tab in Result summary page (Figure 94). Benzer biçimde, bir testin çalıştırıldığı farklı Sürüm Ortamları genelindeki geçmişini görselleştirmek için Ortam özetine göre gruplandırabilirsiniz.Similarly, you group by the Environment pivot to visualize the history of a test across different Release Environments in which its run.

Test status with Release Environment summary
(Şekil 94) Yayın Ortamı özeti ile birlikte test durumu(Figure 94) Test status with Release Environment summary
Sürekli test ile izlenebilirlikTraceability with continuous testing

Kullanıcılar artık Gereksinimlerinin kalitesini doğrudan Panolarından izleyebilirler (Şekil 95).Users can now track the quality of their Requirements right on their Dashboard (Figure 95). Planlanmış test kullanıcılarımız için zaten bir Gereksinim kalitesi çözümümüz vardı ve bu çözümü Sürekli Testi izleyen kullanıcılarımıza getiriyoruz.We already have a solution for Requirements quality for our Planned testing users and we are bringing it to our users who follow Continuous Testing. Kullanıcılar otomatik testleri doğrudan Gereksinimler’e bağlayabilir ve ardından Pano pencere öğelerini kullanarak Derleme veya Sürümden Kalite verilerini izlemekle ve almakla ilgilendiğiniz Gereksinimlerin kalitesini izleyebilirler.Users will be able to link automated tests directly to Requirements and then use Dashboard widgets to track the quality of Requirements you are interested in tracking, pulling the Quality data from Build or Release.

Requirement Quality Widget
(Şekil 95) Gereksinim Kalitesi Pencere Öğesi(Figure 95) Requirement Quality Widget
Uzaktan test – testleri makine sayısı temelinde dağıtmaRemote testing – distribute tests based on number of machines

İşlevsel Testleri Çalıştırma görevi kullanılarak, bir derlemenin içinden testlerin uzak makinelere dağıtılmasını etkinleştirmiştik (Şekil 96).We have enabled tests from within an assembly to be distributed to remote machines using the Run Functional Tests task (Figure 96). TFS 2015’te, testleri yalnızca derleme düzeyinde dağıtabiliyorsunuz.In TFS 2015, you could distribute tests only at the assembly level. Bu, aşağıda gösterildiği gibi görevdeki onay kutusu kullanılarak etkinleştirilebilir.This can be enabled using the check box in the task as below.

Task Setting
(Şekil 96) Görev Ayarı(Figure 96) Task Setting
SCVMM ve VMWare için otomatik testAutomated testing for SCVMM and VMWare

Kullanıcılar, Azure ile bulutta ya da SCVMM veya VMWare kullanarak şirket içinde test makinelerini dinamik olarak oluşturabilir ve testlerini dağıtılmış bir şekilde çalıştırmak için bu makineleri kullanabilir.Users can dynamically set up test machines in the cloud with Azure, or on premises using SCVMM or VMWare, and use these machines to run their tests in a distributed manner. Kullanıcılar testleri çalıştırmak için Azure, SCVMM veya VMWare gibi makine sağlama görevlerinden birini ve ardından İşlevsel Testleri Çalıştırma görevini kullanabilir.Users can use one of the machine provisioning tasks— Azure, SCVMM, or VMWare—followed by the Run Functional Tests task to run tests.

Maven ve Gradle görevlerinde SonarQube analiziSonarQube analysis in Maven and Gradle tasks

Artık ‘SonarQube Analizini Çalıştır’ seçeneğini işaretleyip uç nokta, SonarQube proje adı, proje anahtarı ve sürüm bilgilerini sağlayarak Maven ve Gradle derleme görevinde bir SonarQube analizini tetikleyebilirsiniz (Şekil 97).You can now trigger a SonarQube analysis in the Maven and Gradle build task by checking 'Run SonarQube Analysis', and providing the endpoint, the SonarQube project name, the project key, and the version (Figure 97).

Run SonarQube Analysis
(Şekil 97) SonarQube Analizi Çalıştırma(Figure 97) Run SonarQube Analysis

Artık SonarQube projesinde de bir bağlantınız olacaktır (Şekil 98).You will also now get a link on the SonarQube project (Figure 98). Kalite geçidi ayrıntılarını görmek ve bunlar uygun değilse derlemeyi kesmeyi seçebilmek için, tam analiz isteyebilirsiniz.You can request a full analysis to see the quality gates details, and choose to break the build if they are not met.

Run SonarQube Analysis
(Şekil 98) SonarQube Analizi Çalıştırma(Figure 98) Run SonarQube Analysis

Daha fazla bilgi için bkz. Gradle derleme görevi artık SonarQube analizini destekliyor.For more information, please see The Gradle build task now supports SonarQube analysis.

Market Geliştirmeleri Marketplace Improvements

Proje koleksiyonu yöneticileri artık Team Foundation Server’dan Visual Studio Marketi’ne göz atabilir ve takım projesi koleksiyonuna ücretsiz uzantılar yükleyebilirler.Project collection administrators can now browse to the Visual Studio Marketplace from a Team Foundation Server and install free extensions in a team project collection. Uzantılar Visual Studio Marketi’nden otomatik olarak indirilir, Team Foundation Server’a yüklenir ve seçili takım projesi koleksiyonuna yüklenir (Şekil 99).The extensions are automatically downloaded from the Visual Studio Marketplace, uploaded to the Team Foundation Server, and installed in the selected team project collection (Figure 99).

Install Free Extension
(Şekil 99) Ücretsiz Uzantı Yükleme(Figure 99) Install Free Extension

Ücretli uzantıları satın alma ve yüklemePurchase and install paid extensions

Proje koleksiyonu yöneticileri artık Team Foundation Server’dan Visual Studio Marketi’ne göz atabilir, ücretli uzantılar satın alabilir ve bunları seçilen takım projesi koleksiyonuna yükleyebilir (Şekil 100).Project collection administrators can now browse to the Visual Studio Marketplace from a Team Foundation Server, buy paid extensions, and install them in a selected team project collection (Figure 100). Yönetici, uzantıları bir Azure aboneliğiyle ödeyebilir ve bu uzantıların kaç kullanıcıya atanacağını seçebilir.The administrator can pay for extensions with an Azure subscription and select the number of users to assign these extensions. Bu uzantılar Visual Studio Marketi’nden otomatik olarak indirilir, Team Foundation Server’a yüklenir ve seçili takım projesi koleksiyonuna yüklenir.These extensions are automatically downloaded from the Visual Studio Marketplace, uploaded to the Team Foundation Server, and installed in the selected team project collection.

Purchase Paid Extension
(Şekil 100) Ücretli Uzantı Satın Alma(Figure 100) Purchase Paid Extension

Diğer ayrıntılar için, Team Foundation Server için uzantıları alma belgelerine bakın.For more details, see Get extensions for Team Foundation Server documentation.

Yönetim Geliştirmeleri Administration Improvements

Windows Kimlik DoğrulamasıWindows Authentication

Önceki sürümlerde, etki alanına katılmış TFS dağıtımını yapılandırırken Windows Kimlik Doğrulaması için NTLM ile Anlaşma güvenlik desteği sağlayıcıları arasında seçim yapmanız gerekiyordu.In previous releases, you needed to decide between NTLM and Negotiate security support providers for Windows Authentication when configuring a domain-joined TFS deployment. 2017’de, yapılandırma deneyiminden bu ayarı kaldırdık.In 2017, we removed this setting from the configuration experience. 2017’de NTLM kimlik doğrulamasını kullanmaya devam etmek istiyorsanız, hiçbir işlem yapmanız gerekmez.If you want to continue using NTLM authentication in 2017, you do not need to take any action. Daha önce Kerberos kimlik doğrulamasını kullandıysanız ve 2017’de de buna devam etmek istiyorsanız, hiçbir işlem yapmanız gerekmez.If you had been using Kerberos authentication and want to continue doing so in 2017, you do not need to take any action. TFS 2017 şimdi her durumda hem Anlaşma hem de NTLM güvenlik desteği sağlayıcılarını (bu sırayla) yapılandırır.TFS 2017 now always configures both the Negotiate and NTLM security support providers, in that order. Bu yapılandırmayla, mümkün olduğunda Kerberos kimlik doğrulaması kullanılır ve iyileştirilmiş güvenlik sağlar.With this configuration, Kerberos authentication will be used where possible, providing enhanced security. Kerberos kullanılamadığında, NTLM kimlik doğrulaması kullanılacaktır.When Kerberos cannot be used, NTLM authentication will be used. Bu değişiklikten dolayı NTLM kimlik doğrulamasını kullanmanın mevcut TFS dağıtımlarını hiçbir şekilde etkilemeyeceğinden emin olmak için kapsamlı testler yaptık.We did extensive testing to ensure that there would not be any impact on existing TFS deployments using NTLM authentication due to this change.

Modern gezinti deneyimiA Modern navigation experience

Bu sürümde, yeni ve geliştirilmiş bir üst gezinti çubuğunu etkinleştirdik.In this release, we are enabling a new and improved top navigation bar. Yeni gezintinin iki temel amacı vardır:There are two core goals for the new nav:

 • Tek tıklamayla hub’lardan herhangi birine hızla erişmenizi sağlayarak ürün alanları arasında gezinti verimliliğini artırma.Increase navigation efficiency across product areas by quickly allowing you access any of the hubs with one click.
 • Ürüne modern bir görsel estetik ve kullanıcı deneyimi getirme.Bring a modern visual aesthetics and user experience to the product.

Bu kullanıcılarımız için büyük bir değişiklik olduğundan ve özellik üzerinde çalışmalar devam ettiğinden, yeni gezinti UX’ini varsayılan olarak kapalı tutmaya karar verdik.Since this is a big change for our users, and the feature is still being iterated on, we decided to have the new navigation UX off by default. Bununla denemeler yapmak isterseniz, Team Foundation Server yönetici alanı Denetim Masası’na gidip “Yeni gezintiyi aç” öğesini seçerek bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.If you want to play with it, you can enable it by going to the Team Foundation Server admin area Control Panel and choosing to “Turn on new navigation”. Bu işlemin özelliği sunucudaki tüm kullanıcılar için etkinleştireceğini lütfen unutmayın.Please note that will enable it for all users in the server.

Takım projesi yeniden adlandırma izniTeam project rename permission

Takım projesini hangi kullanıcıların yeniden adlandırabileceğini denetleyen izinde değişiklik yapıldı.The permission controlling which users can rename a team project has changed. Daha önce, bir takım projesi üzerinde Proje düzeyi bilgileri düzenleme izni olan kullanıcılar projeyi yeniden adlandırabiliyordu.Previously, users with Edit project-level information permission for a team project could rename it. Artık, yeni Takım projesini yeniden adlandırma izni aracılığıyla, kullanıcılara takım projesini yeniden adlandırma izni verilebilir veya verilmeyebilir.Now users can be granted or denied the ability to rename a team project through the new Rename team project permission.

Yönetici ayarları İş hub’ıAdmin settings Work hub

Yönetici ayarları sayfasına, genel ayarları (Şekil 101), Yinelemeleri ve Alanları tek bir sekmede birleştiren yeni bir "İş" hub’ı ekledik. Bu değişiklikle, kullanıcılar proje düzeyi ayarlarla takım ayarları arasındaki farkları açıkça görebilecek.We've introduced a new "Work" hub in the Admin settings page that combines general settings (Figure 101), Iterations, and Areas in a single tab. With this change, users will see clear differences between project-level settings and team settings. Takım ayarları için, kullanıcılar yalnızca kendi takımlarıyla ilgili alanları ve yinelemeleri görür.For team settings, users will only see areas and iterations that are relevant to their team. Proje düzeyinde, ayarlar sayfası yöneticilerin projenin tamamında alanları ve yinelemeleri yönetmesine olanak tanır.At a project level, the settings page will enable admins to manage areas and iterations for the entire project. Bunlara ek olarak, proje alanı yolları için yeni eklenen “Takımlar” adlı sütun, yöneticilerin belirli bir alan yolunu hangi takımların seçtiğini hızla ve kolayca görebilmesini sağlar.Additionally, for project area paths, a new column called "Teams" has been added to make it convenient for admins to tell quickly and easily which teams have selected a specific area path.

Admin work hub
(Şekil 101) Yönetici çalışma merkezi(Figure 101) Admin work hub

İşlem yapılandırması REST API’leriProcess configuration REST APIs

Bu genel API, kullanıcıların belirli bir projenin işlem yapılandırmasını almasını sağlar.This public API allows users to get the process configuration of a given project. İşlem yapılandırması aşağıdaki ayarları içerir:The process configuration contains the following settings:

 • TypeField öğeleri: çevik araç oluşturmada kullanılan özelleştirilebilir alan özetleri.TypeFields: abstractions of customizable fields that are used in the agile tooling. Örneğin, "Hikaye noktaları" alanı "Efor" türündedir.For example, the type of the "Story points" field is "Effort".
 • Kapsam tanımları: kapsamların her birinde hangi iş öğesi türlerinin olduğunu tanımlar.Backlog definitions: define what work item types are on each of the backlogs. Bu, müşterilerin derleme uzantılarında sıklıkla istenen bir API’dir.This is a frequently requested API from customers building extensions. Bu verilerle uzantı, çevik araçlarda yaygın senaryoları etkinleştirmek için işleme özgü alanlardan nasıl yararlanacağını bilebilir (iş öğesinin etkinliğini veya eforunu değiştirme, belirli bir kapsam düzeyine hangi iş öğelerinin eklendiğini bilme veya takımların alan yoluyla mı yoksa özel bir alanla mı tanımlandığını saptama gibi).With this data, an extension can know how to leverage process-specific fields to enable common scenarios in the agile tools (such as changing the activity or effort of a work item, knowing what work items are included at a given backlog level, or determining whether teams are identified by area path or a custom field). Daha fazla bilgi için lütfen İşe Genel Bakış konusuna bakın.Please refer to Work Overview for more information.

Team Foundation Server 2017’de, grupları ve grup üyeliğini yönetmeye yönelik yeni bir deneyim sağlanıyor.Team Foundation Server 2017 introduces a new experience to manage groups and group membership. Kullanıcı/grup adlarında arama ölçütleri temelinde ön ek kullanarak Active Directory veya yerel makine kullanıcıları/grupları arasında arama yapabilirsiniz.You can search in active directory or local machine users/groups using prefix based search criteria on user/group name(s). Örneğin, 'John D' veya birhesapadı ('işetkialanı\johbdnd' gibi) arayabilir ve kullanıcının/grubun kişi kartını görebilirsiniz.For example, 'John D' as well as samaccountname (e.g. 'businessdomain\johbdnd') and see the contact card of a user/group.

Kullanıcı güvenlik ayarlarıUser security settings

Yeni “Güvenliğim” deneyiminde kişisel erişim belirteçlerinizi ve SSH’yi yönetebilirsiniz (Şekil 102).You can manage your personal access tokens and SSH in the new "My Security" experience (Figure 102). SSH’yi yönetmek için "Profilim" öğesini kullanan kullanıcıların artık SSH ortak anahtarlarını kullanıcı güvenlik ayarlarında yönetmeleri gerekecektir (Şekil 103).Users who were using "My Profile" to manage SSH will now need to manage their SSH public keys in the user security settings (Figure 103).

My security
(Şekil 102) Güvenliğim(Figure 102) My security
My profile
(Şekil 103) Profilim(Figure 103) My profile

Birleşik yapılandırma sihirbazıUnified configuration wizard

Önceki sürümlerde, yapmaya çalıştığınız işleme göre TFS dağıtımınız için birden çok yapılandırma sihirbazından birini seçebiliyordunuz. Temel ve Tam sihirbazları yeni dağıtımı yapılandırmak için, Yükseltme sihirbazı üretim öncesi ve üretim yükseltmeleri için, Yalnızca Uygulama Katmanı sihirbazı ise var olan dağıtımın ölçeğini genişletme ve uygulama katmanını yeni donanımla değiştirme gibi çeşitli senaryolar için kullanılabiliyordu.In previous releases, you would pick one of multiple configuration wizards for your TFS deployment depending on what you were trying to do – the Basic and Full wizards could be used to configure a new deployment; the Upgrade wizard could be used for production and pre-production upgrades; and the Application-Tier Only wizard could be used for a variety of scenarios, including scaling out an existing deployment, replacing an application tier with new hardware, and so forth. TFS 2017 sürümünde bu senaryoların tümü, basit seçimler yapmanızı isteyerek size bu senaryoların her birini seçme ve bunlarda ilerleme konusunda yol gösteren tek bir Sunucu Yapılandırma Sihirbazı’nda birleştirildi.In TFS 2017, all of these scenarios have been unified into a single Server Configuration Wizard, which guides you toward and then through each of these scenarios by asking you to make simple choices. Buna ek olarak, üretim öncesi yükseltmeleri ve var olan dağıtımı kopyalama gibi gelişmiş yapılandırmalar artık sunucu kimliklerini değiştirme, veritabanı bağlantı dizelerini yeniden eşleme ve dış bağımlılıklar için başvuruları kaldırma (tfsconfig.exe PrepareClone ile yapılıyordu) gibi tfsconfig.exe kullanılarak yapılan eylemleri otomatik hale getiriyor.Additionally, advanced configurations like pre-production upgrades and clone existing deployment now automate actions which used to be done via tfsconfig.exe, including changing server IDs, remapping database connection strings, and removing references to external dependencies (which used to be done with tfsconfig.exe PrepareClone).

Yeni erişim düzeyiNew access level

Team Foundation Server’larda Erişim Düzeyi yönetici portalına eklenen yeni Visual Studio Enterprise grubuyla, artık kimlerin Visual Studio Enterprise aboneliğine sahip olduğunu hızla belirleyebilirsiniz.With the new Visual Studio Enterprise group added to the Access Level admin portal in Team Foundation Servers, you can now quickly identify who has a Visual Studio Enterprise subscription. Belirlenen bu kullanıcılar, Visual Studio Marketi’nden yüklenen tüm birinci taraf TFS uzantılarına ek ücret ödemeden tam erişim kazanırlar.Once identified, these users will gain full access to all first party TFS extensions installed from the Visual Studio Marketplace at no additional charge.

Kişisel Erişim Belirteçleri Personal Access Tokens

Şimdi SSH’nin yanı sıra kişisel bir belirteç kullanarak da herhangi bir Team Foundation Server’a bağlanabilirsiniz (Şekil 104).You can now connect to any Team Foundation Server using a personal access token in addition to SSH (Figure 104). Linux veya Mac üzerinde program geliştiriyorsanız ve herhangi bir otomasyon aracında ve GIT’te kullanmak istiyorsanız, bu yararlı olacaktır.This is helpful if you develop on Linux or Mac and would like to use in any automation tools and GIT. Kişisel erişim belirteçlerinizi, kullanıcı güvenlik ayarları sayfasında yönetebilirsiniz.You can manage your personal access tokens from the user security settings page.

Personal Access Tokens
(Şekil 104) Kişisel Erişim Belirteçleri(Figure 104) Personal Access Tokens

Bilinen Sorunlar Known Issues

Aşağıda, bu sürümdeki bilinen sorunların tam listesi verilmiştir.This is a complete list of known issues in this release.

Team Foundation Server 2017 için Güç Araçları yokThere are no Power Tools for Team Foundation Server 2017

 • Sorun:Issue:

  TFS 2017 için Güç Araçları yayımlanmadı.No Power Tools have been released for TFS 2017.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Önceki Güç Araçlarının çoğunun TFS 2017 ile tümleştirildiğini bildirmekten mutluluk duyuyoruz.We are excited to let you know that most of the previous Power Tools have been integrated into TFS 2017. İşlem Şablonu Düzenleyicisi tümleştirilmemiş araçlardan biridir, ama bunu Visual Studio Market’ten alabilirsiniz.The Process Template Editor is one that has not been integrated, but you can get it in the Visual Studio Marketplace.

Özel denetim uzantıları güncelleştiriliyorUpdating custom control extensions

 • Sorun:Issue:

  İş öğesi formundaki alanların şeması değiştirildi.The schema for fields on the work item form has changed. Özel denetim uzantılarına yönelik belgeler de değiştirildi.The documentation for custom control extensions also changed.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Yeni belgelere bakın: İş öğesi formuna özel denetim ekleme.See the new documentation: Add a custom control to the work item form.

İç öğesi türü tanımı içeri aktarılırken hata oluşuyorError when importing work item type definition

 • Sorun:Issue:

  İş öğesi sayfa uzantısı yüklü olan müşteriler, bir iş öğesi türü tanımını içeri aktarıp ardından aynı tanımı dışarı aktardıklarında “‘LayoutMode’ özniteliği bildirilmedi” hatasını alır.Customers with a work item page extension installed, who export a work item type definition then import that definition, will see an error, “The ‘LayoutMode’ attribute is not declared”.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  PageContribution öğesinde her iş öğesi türü tanımını dışarı aktarırken kullanacağınız fazladan bir LayoutMode özniteliği vardır.There is an extra LayoutMode attribute on the PageContribution element each time you export a work item type definition. Tanımı içeri aktarmadan önce PageContribution modunu arayın ve LayoutMode öznliteliğini kaldırın.Before importing the definition, search for the PageContribution mode and remove the LayoutMode attribute. Örneğin, LayoutMode="FirstColumnWide" özniteliğini kaldırın.For example, remove LayoutMode="FirstColumnWide".

Müşteriler Git LFS sürüm 1.3.1 veya üstüne güncelleştirmelidirCustomers should update to Git LFS version 1.3.1 or higher

 • Sorun:Issue:

  Git LFS’nin 1.3.1’den önceki sürümleri gelecek sürümlerde desteklenmeyecektir.Git LFS versions before 1.3.1 will not be supported in future releases.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Git LFS kullanan müşterilerin Git LFS sürüm 1.3.1 veya üstüne güncelleştirmeleri kesinlikle önerilir.Customers using Git LFS are strongly encouraged to update to Git LFS version 1.3.1 or higher. LFS istemcisinin daha eski sürümleri, TFS’nin bu sürümündeki kimlik doğrulama değişiklikleriyle uyumlu değildir.Older versions of the LFS client are not compatible with authentication changes in this version of TFS. Müşterilere geçiş süresi tanımak için, RTW’da kısa vadeli bir geçici çözüm uyguladık.In order to give customers time to migrate, we implemented a short-term workaround for RTW. Geçici çözüm Güncelleştirme 1’de kaldırılacaktır ve kaldırıldığı noktada Git LFS istemcilerinin 1.3.1’den önceki sürümleri artık çalışmayacaktır.The workaround will be removed in Update 1, at which point Git LFS clients below 1.3.1 will no longer work.

NuGet Restore, nuget.org’da mevcut olan paketleri bulamıyorNuGet Restore is not finding packages that exist in nuget.org

 • Sorun:Issue:

  NuGet 3.4.3 veya üstünü kullanırken, NuGet Restore görevi, NuGet.Config’de açıkça belirtilen bir kaynak olmadığı sürece NuGet.org’den paketleri geri yüklemez.When using NuGet 3.4.3 or greater, the NuGet Restore task will not restore packages from NuGet.org unless it is an explicit source in the NuGet.Config.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  NuGet.org’nin NuGet.Config içinde olduğundan emin olun.Ensure NuGet.org is in NuGet.Config.


NuGet derleme ve sürüm görevlerinde kimlik doğrulaması yapılmıyorNuGet build and release tasks do not authenticate

 • Sorun:Issue:

  Team Foundation Server / Paket Yönetimi’ni kullanırken, aracı NETWORK SERVICE kullanıcısı olarak çalışıyorsa (derleme aracısı bir hizmet olarak çalıştırıldığında bu varsayılan değerdir), NuGet derleme ve sürüm görevleri akışlara kimlik doğrulaması yapmaz.When using Team Foundation Server / Package Management, NuGet build and release tasks will not authenticate to feeds if the agent is running as a NETWORK SERVICE user, which is the default when the build agent is run as a service. Bunun nedeni, 3.5’ten önceki NuGet sürümlerinin derleme görevi tarafından sağlanan kimlik bilgilerini değil derleme aracısını çalıştıran kullanıcı hesabının kimlik bilgilerini kullanmasıdır.This happens because versions of NuGet before 3.5 use the credentials of the user account running the build agent, not the credentials provided by the build task.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  NETWORK SERVICE olarak çalıştırılan bir aracıyı kullanarak TFS akışlarıyla NuGet derleme/sürüm görevlerini kullanabilmek için, NuGet 3.5 veya üstünü kullanmalısınız.To use NuGet build/release tasks with TFS feeds using an agent that is running as a NETWORK SERVICE, you must use NuGet 3.5 or higher.

NuGet derleme ve sürüm görevleri aracının kimlik bilgilerini kullanıyorNuGet build and release tasks use agent’s credentials

 • Sorun:Issue:

  3.5’ten önceki NuGet sürümleri derleme görevi tarafından sağlanan kimlik bilgilerini değil derleme aracısını çalıştıran kullanıcı hesabının kimlik bilgilerini kullanır.Versions of NuGet before 3.5 use the credentials of the user account running the build agent, not the credentials provided by the build task. Bu da, akışlara beklenmedik erişime veya erişim eksikliğine neden olabilir.This may result in unexpected access or lack of access to feeds.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  TFS derleme aracılarında NuGet 3.5 veya üstünü kullanın.Use NuGet 3.5 or higher on TFS build agents.

TFS yükseltilirken harici uzantılar otomatik olarak güncelleştirilmiyorExternal extensions do not automatically upgrade when upgrading TFS

 • Sorun:Issue:

  Visual Studio Market’ten bir uzantı indirip TFS 2015 yüklemenizde yayımladıktan sonra TFS 2017’ye yükseltirseniz, Market’te yeni sürümleri yayımlandığında ilgili uzantı otomatik olarak güncelleştirilmez.If you downloaded an extension from the Visual Studio Marketplace, published it to your TFS 2015 installation, and then upgraded to TFS 2017, the extension will not be automatically updated when new versions of the extension are published to the Marketplace.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  TFS 2017’ye yükselttikten sonra TFS 2015’te yüklediğiniz uzantıları kaldırın.After upgrading to TFS 2017, uninstall the extensions you had installed in TFS 2015. Ardından en güncel uzantıları yeniden yükleyin.Then reinstall the latest extensions. TFS 2017’de harici uzantıların güncelleştirmelerini her gün kontrol eden ve gerekli yükseltmeleri yapan bir özellik ekledik.In TFS 2017 we added a feature to automatically check for updated external extensions once a day and upgrade them.

Jenkins Kuyruğu İşi görevi sürüm tanımlarında çalıştırılamıyorThe Jenkins Queue Job task cannot be run in release definitions

 • Sorun:Issue:

  Bir sürüm tanımında Jenkins Kuyruğu İşi çalıştıran müşteriler 500 sunucu hatası alıyor.When running the Jenkins Queue Job task in a release definition, customers get a 500 server error.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Şu anda Jenkins Kuyruğu İşi görevi TFS derleme tanımlarının bir parçası olarak çalıştırılabilir ancak sürüm tanımlarıyla çalıştırılamaz.Currently, the Jenkins Queue Job task can be run as part of TFS build definitions, but not release definitions. Bu özellik gelecek sürümlerin birinde eklenecektir.This ability will be added in a future release.

Özel TFS sunucu eklentilerinin TFS 2017 DLL’leri için yeniden derlenmesi gerekiyorCustom TFS server plugins need to be rebuilt against TFS 2017 DLLs

 • Sorun:Issue:

  Özel TFS sunucu eklentileri TFS 2017’ye yükselttikten sonra çalışmıyor.Custom TFS server plugins do not work after upgrading to TFS 2017.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Özel sunucu eklentilerinizi TFS 2017 derlemeleriyle yeniden derleyin.Rebuild your custom server plugins against the TFS 2017 assemblies.

Özel TFS sunucu eklentileri için Sunucu Nesne Modeli TFS 2015 RTM’den sonra değiştiThe Server Object Model for Custom TFS server plugins has changed since TFS 2015 RTM

 • Sorun:Issue:

  Özel TFS sunucu eklentileri derlenmiyor.Custom TFS server plugins do not compile.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Kaynak kodu bu blog yazısında açıklanan şekilde düzeltin.Fix up source code as described in this blog post.

Yönetici eylemleri kullanılırken özel durum alınıyorWhen using administrator actions, an exception is thrown

 • Sorun:Issue:

  Uyarı Yönetimi sayfasında, Ekip Yöneticileri Belirli bir kullanıcı için uyarıları bulun seçeneğini kullanarak ekip için abonelikler ararken özel durum alabilir.In the Alerts Administration page, when Team Administrators use the Find Alerts for a specific user search to find subscriptions for a team, they might get an exception.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  • 1. Seçenek: Tüm Uyarılar düğümüne tıklayın ve gösterilmek üzere Tüm Takım Uyarılarım filtresini ayarlayın.Option 1: Click on the All Alerts node and set the All My Teams Alerts filter to show. Bu, kullanıcının erişimi olan tüm grupların tüm uyarılarını gösterir.This will show all alerts for all groups that the user has access to.

  • 2. Seçenek: Grubun bir takım olması durumunda, takım adına göre aramak yerine abonelikleri yönetmek için bu takımın Uyarı Yönetimi sayfasına gidin.Option 2: In case the group is a team, instead of searching by team name, navigate to this team’s Alerts Administration page to manage subscriptions.

Takım Derlemesi / Sürüm Yönetimi’nde işlevsel testleri yürütmek için görevler kullanılırken sorun çıkıyorIssue using tasks for running functional tests in Team Build / Release Management

 • Sorun:Issue:

  Görev kataloğundaki ‘Visual Studio Test Aracısı Dağıtımı’ ve ‘İşlevsel Testleri Çalıştırma’ görevlerini kullanarak Takım Derlemesi / Sürüm Yönetimi’nde işlevsel testler çalıştırma işleminde şu anda Visual Studio 2015 için Agents Güncelleştirme 3 kullanılır ve bu görevlerle yalnızca Visual Studio 2013 ve Visual Studio 2015 kullanılarak hazırlanmış testler çalıştırılabilir.Running functional tests in Team Build / Release Management using ‘Visual Studio Test Agent Deployment’ and ‘Run Functional Tests’ tasks from the task catalog currently uses Agents for Visual Studio 2015 Update 3 and can only be used to run tests built using Visual Studio 2013 and Visual Studio 2015. Bu görevler, Visual Studio 2017 RC kullanılarak hazırlanmış testleri çalıştırmak için kullanılamaz.These tasks cannot be used for running tests built using Visual Studio 2017 RC. Diğer ayrıntılar için lütfen bu blog gönderisine bakın.For more details, please refer to this blog post.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Geçici çözüm yoktur.There is no workaround. Test Aracısı 2017’yi kullanma ve Visual Studio 2017 kullanılarak hazırlanmış testleri çalıştırma desteği, TFS 2017 Güncelleştirme 1 çerçevesinde eklenecektir.Support for using Test Agent 2017 and running tests built using Visual Studio 2017 will be added in the TFS 2017 Update 1 timeframe.

Uzantılar otomatik olarak güncelleştirilmiyorExtensions are not being auto-updated

 • Sorun:Issue:

  TFS 2017’ye ulaşmak için TFS’nin önceki bir sürümünü yükseltiyorsanız ve TFS 2017’yi bağlı modda çalıştırıyorsanız, uzantılarınız olması gerektiği gibi otomatik olarak güncelleştirilmez.If you upgrade a prior version of TFS to reach TFS 2017 and are running TFS 2017 in connected mode then your extensions will not be auto-updated as they should be.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Şu anda bu sorunun geçici çözümü yoktur.There is no workaround at this time. Bu sorunu çözdük; TFS 2017 Güncelleştirme 2’de otomatik güncelleştirme davranışı size ulaştırılacaktır.We have fixed the issue and the auto update behavior will reach you through TFS 2017 Update 2. Herhangi bir nedenle Güncelleştirme 2’yi bekleyemiyorsanız, Destek kanalı üzerinden bize ulaşın ve düzeltmeyi sizinle daha erken paylaşalım.If for any reason you cannot wait for Update 2 then reach us through the Support channel and we shall share the fix earlier.

Üretim ortamına dağıtmanızı (Go-Live) engelleyen sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen Microsoft ürün desteğine başvurun.If you encounter issues that are preventing you from deploying in a production environment (Go-Live), please contact Microsoft product support. (Yalnızca İngilizce) yalnızca ABD çalışma saatleri (M-F 6a-6p PST), 1 iş günü içinde yanıt.(English only) U.S. business hours only (M-F 6a-6p PST), 1 business day response.

Sayfanın Başı
Top of Page