Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 1 Sürüm Notları Team Foundation Server 2017 Update 1 Release Notes

Not

Bu sayfaya İngilizce olmayan bir dildeki sürümden erişiyor ve en güncel içeriği görmek istiyorsanız lütfen bu Sürüm Notları sayfasının İngilizce versiyonunu ziyaret edin.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

İpucu

Bu sayfanın altında sayfa dilini değiştirebilirsiniz.You can switch the page language at the bottom of this page.  Click the simgesine tıklayıp dilinizi arayın veya kullanılabilen diller listesinden seçin. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Sürüm Tarihi: 7 Mart 2017Release Date: March 7, 2017

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 1 sürümünü kullanımınıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz.We are happy to announce the release of Team Foundation Server 2017 Update 1. Bu yeni sürüm bizim özelliklerde yaptığımız en son yenilikleri ve geliştirmeleri içerir.This new release includes our most recent feature innovations and improvements. Gereksinim bilgilerini, Team Foundation Server Gereksinimler ve Uyumluluk sayfasında bulabilirsiniz.You can find requirement information on the Team Foundation Server Requirements and Compatibility page.

İndirin: Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 1Download: Team Foundation Server 2017 Update 1

Diğer ilgili indirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, İndirmeler sayfasına bakın.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

Özet: TFS 2017 Güncelleştirme 1 ile Sunulan YeniliklerSummary: What's New in TFS 2017 Update 1


TFS 2017 Güncelleştirme 1’deki YeniliklerWhat's New in TFS 2017 Update 1

Daha kişisel deneyimler More personal experiences

Kişiselleştirilmiş koleksiyon giriş sayfasıPersonalized collection home page

Bu sürümde en önemli yapıtlarınıza erişmeniz son derece kolaylaştırılmıştır.With this release, it's super easy for you to access artifacts that are most important to you. Yeniden tasarlanan koleksiyon sayfasının (Şekil 1) önem verdiğiniz Projeleri, Sık Kullanılanları, Çalışmaları ve Çekme İsteklerini gösteren kişiselleştirilmiş bir deneyimi vardır.The redesigned collection page (Figure 1) has a personalized experience that shows the Projects, Favorites, Work, and Pull Requests you care about. Bu, gününüze başlamak için harika bir yoldur.This makes for a great way to start your day. Tek bir konuma gidip ihtiyacınız olan ve önem verdiğiniz her şeyi hızla bulabilirsiniz.You can go to one place and quickly find everything you need and care about. Daha fazla bilgi için bkz. Hesap hub sayfaları.See Account hub pages for more information.

Redesigned collection page
(Şekil 1) Yeniden tasarlanan koleksiyon sayfası(Figure 1) Redesigned collection page

Projenizin bir kimliği olurYour project gets an identity

Artık projenize genel bakış sağlayan bir yer vardır.There is now one place to get an overview of your project. Yeni proje sayfası proje açıklamasını görüntüleyip düzenlemeyi, üyeleri görüntülemeyi veya eklemeyi ve en son etkinlikleri gözden geçirmeyi kolaylaştırır.The new project page makes it easy to view and edit the project description, view or add members, and check on the latest activity. Yeni projeye başlamak ve TFS’nin tüm yerleşik DevOps işlevselliğinden yararlanmak artık daha da kolaydır.It is even easier to get started with a new project, and leverage all the built-in DevOps functionality of TFS.

Sürüm Denetimi Geliştirmeleri Version Control Improvements

Depo yöneticisi izin değişiklikleri Repo admin permission changes

Git depolarında Yönetici iznini daha ayrıntılı birkaç izin şeklinde böldük.For Git repos, we’ve divided the Administer permission into several more granular permissions. Bu, kimlerin hangi eylemleri gerçekleştirebileceği hakkında karar vermeniz için esneklik sağlar.This gives you more flexibility to decide who can perform what actions. Örneğin, hesabınızdaki herhangi birinin yeni depolar oluşturmasına izin verebilir, ancak depoları silmesine veya depoya yeni kullanıcılar eklemesine izin vermeyebilirsiniz.For instance, you may allow anyone in your account to create new repositories, but disallow them from deleting repos or adding new users to a repo. Yeni izinler şunlardır:The new permissions are:

 • İzinleri yönetme: Kullanıcıları ve izinleri ekleyin/kaldırın.Manage permissions: Add/remove users and permissions.
 • Oluşturma: Yeni bir depo oluşturun.Create: Create a new repo.
 • Silme: Depoyu silin.Delete: Delete a repo.
 • Yeniden adlandırma: Depoyu yeniden adlandırın.Rename: Rename a repo.
 • İlkeleri düzenleme: Dal ilkelerini yapılandırın.Edit policies: Configure branch policies.
 • Başkalarının kilitlerini kaldırma: Başka kullanıcılar tarafından ayarlanan dal kilitlerini kaldırın.Remove others’ locks: Remove branch locks set by another user.

Bu izinler, projedeki tüm depolara uygulanabileceği gibi, tek tek de uygulanabilir.These permissions can be applied to all repositories in a project, or to individual repositories.

Dal ilkesi geliştirmeleri Branch policy improvements

İlkeler bölümünde (Şekil 2), artık gerekli ve isteğe bağlı ilkeler bölümler halinde gruplandırılmıştır.In the Policies section (Figure 2), the required and optional policies are now grouped into sections. Bu gruplandırma, çekme isteğini tamamlamak için hangi ilkelerin gerekli olduğunu netleştirir.This clarifies exactly which policies are required in order to complete a PR. Ayrıca gerekli gözden geçirenler de gerekli bölümünde özetlenir ve yalnızca tüm gerekli gözden geçirenler tarafından onaylandığında geçerli olarak işaretlenir.Required reviewers are also summarized in the required section, and will only be marked as passing when all required reviewers have approved.

Policies section
(Şekil 2) İlkeler bölümü(Figure 2) Policies section

İlkeleri atlamanız gerekiyorsa (ve gerekli izinlere sahipseniz), Tamamlama iletişim kutusunda yeni bir deneyim gösterilir (Şekil 3).If you need to bypass policies (and have the required permissions), a new experience will be shown in the Complete dialog (Figure 3). Karşılanmayan ilkelerin tümü bir uyarı iletisinde gösterilir ve ilkeleri geçersiz kılmayı tercih etmek için yeni açık bir seçenek sunulur.Any policies that are not met will be shown in a warning message, and a new explicit option to opt-in to override policies will be presented. Geçersiz kılma seçeneğini işaretlemek, çekme isteğini tamamlayan ve başarısız ilkeleri geçersiz kılan Geçersiz Kıl ve Tamamla eylemini etkinleştirir.Checking the override option will enable the Override & Complete action, which will complete the PR, overriding any failing policies.

Complete dialog
(Şekil 3) Tamamlama iletişim kutusu(Figure 3) Complete dialog

Gerekli gözden geçiren ilkesinde dosya dışlamaları desteğiSupport file exclusions in the required reviewer policy

Belirli dosya yolları için gerekli gözden geçirenleri belirtirken, artık dışlamak istediğiniz yolda “!”When specifying required reviewers for specific file paths, you can now exclude paths by using a “!” önekini kullanarak yolları dışlayabilirsiniz.prefix to the path you want to exclude. Örneğin, bir belge klasörünü normalde gerekli olan sonuçlandırmanın dışında tutmak için bunu kullanabilirsiniz (Şekil 4).For example, you can use this to exclude a docs folder from your normally required signoff (Figure 4).

File exclusion support
(Şekil 4) Dosya dışlama desteği(Figure 4) File exclusion support

Depoyu içeri aktarmaImport repository

Şimdi GitHub, BitBucket, GitLab veya diğer konumlardan Git deposunu içeri aktarabilirsiniz.You can now import a Git repository from GitHub, BitBucket, GitLab, or other locations. Yeni depoya veya mevcut bir boş depoya aktarın.Import into either a new, or existing empty repository. Daha fazla bilgi için bkz. Git deposunu içeri aktarma.For more information, see Import a Git repo.

Depo oluşturma sırasında .gitignore eklemeAdd .gitignore during repo creation

Şimdi yeni Git deposu oluştururken, .gitignore dosyası ekleyebilir ve bu dosyayı deponuzla ilişkilendirebilirsiniz.While creating a new Git repository, you can now add and associate a .gitignore file with your repository. Bir .gitignore dosyası, Git’in bir işleme gerçekleştirirken yoksayması gereken dosyaları belirtir.A .gitignore file specifies files that Git should ignore while performing a commit.

İletişim kutusu, sağlanan birçok .gitignore şablonundan birini seçmenize olanak tanır (Şekil 5).The dialog allows you to select one of the many available .gitignore templates (Figure 5).

Add .gitignore during repo creation
(Şekil 5) Depo oluşturma sırasında .gitignore ekleme(Figure 5) Add .gitignore during repo creation

Tek tek seçme ve geri döndürmeCherry-pick and revert

Web portalından değişiklikleri taşımayı veya geri çevirmeyi kolaylaştıran iki yeni özellik ekledik: Tek tek seçme ve Geri döndürme.We’ve added two new features that make it easier to port or back out changes from the web portal: Cherry-pick and Revert.

Çekme isteğinde değişiklikleri birden çok dala taşımak için tek tek seçme komutunu kullanın.Use the cherry-pick command to port changes in a pull request to multiple branches. Tipik bir kullanım örneği, bir hatanın anında düzeltilmesi ancak ana hatta da düzeltilmesi gerektiği durumdur.A typical use case is when a bug needs to be hotfixed, but should also be fixed in the mainline. Anında düzeltme dalına bir düzeltme içeren çekme isteğinizi oluşturduktan sonra, aynı düzeltmeyi ana dala kolayca tek olarak seçebilirsiniz.Once you’ve created your pull request that contains the fix to the hotfix branch, you can easily cherry-pick the same fix into the master branch. Daha fazla bilgi için bkz. Tek tek seçme işlemiyle değişiklikleri kopyalama.See Copy changes with cherry-pick for more information.

Tamamlanmış çekme isteklerinde değişiklikleri geri döndürebilirsiniz.You can revert changes on completed PRs. Hatalı değişikliği yapan çekme isteğini bulun, Geri Çevir’e tıklayın ve adımları izleyerek istenmeyen değişiklikleri geri alan bir çekme isteği oluşturun.Find the PR that introduced the bad change, click Revert, and follow the steps to create a PR that backs out the unwanted changes. Daha fazla bilgi için bkz. Git ile Değişiklikleri Geri Alma.For more information, see Undo Changes with Git.

Yapılandırılabilir karşılaştırma dalıConfigurable compare branch

Artık karşılaştırma dalı olarak varsayılan dal dışında bir öğe ayarlayabilirsiniz.You can now set your compare branch to something other than the default branch. Bu ayar, her kullanıcı için anımsanır.This setting will be remembered on a per-user basis. Dallar sayfasında oluşturulan yeni dallar ve çekme isteklerinde, karşılaştırma dalı olarak ayarladığınız dal temel alınır.Pull requests and new branches created from the Branches page will be based off the branch you set as the compare branch. Daha fazla bilgi için bkz. Dallarınızı yönetme.See Manage your branches for more information.

Dosya veya klasör bulmaFind a file or folder

Team Services projenizde Kod hub’ını kullanarak depoda bir dosya veya klasörü hızla arayabilirsiniz.You can quickly search for a file or folder in a repository using the Code hub in your Team Services project. Sonuçta geçerli klasörünüzdeki öğeler listelenir ve bunları depo genelindeki dosya ve klasörler izler.The result lists items from your current folder followed by files and folders across the repository.

Herhangi bir Git deposu için, yol denetim kutusuna gidin (Şekil 6) ve bulmak istediğiniz dosya ve klasör için bir gezinti arama deneyimi başlatmak üzere yazmaya başlayın.For any Git repository, go to the path control box (Figure 6), and start typing to initiate a navigation search experience for the file, or folder you are looking for.

Find a file or folder
(Şekil 6) Dosya veya klasör bulma(Figure 6) Find a file or folder

Depoları silme onayıConfirmation for deleting repos

Depoların yanlışlıkla silinmesini önlemek için, artık eylemi onaylamak için silmek istediğiniz deponun adını yazmanız gerekiyor.To prevent accidental repository deletions, you now have to type the name of the repository that you wish to delete to confirm the action.

Depo sık kullanılanlarıRepo favorites

Artık üzerinde en sık çalıştığınız depoları sık kullanılan olarak ayarlayabilirsiniz.You can now favorite the repos you work with most frequently. Depo seçicide (Şekil 7) Tüm depolar ve Sık kullanılanlar sekmelerini göreceksiniz.In the repo picker (Figure 7), you will see tabs for All repositories and your Favorites. Sık Kullanılanlar listenize depo eklemek için yıldıza tıklayın.Click the star to add a repository to your list of Favorites.

Repo favorites
(Şekil 7) Depo sık kullanılanları(Figure 7) Repo favorites

İşleme geçmişinde dosya veya klasör bulmaSearch for a file or folder in commit history

Dosyalar sekmesine benzer biçimde, artık depodaki bir dosya veya klasör için arama yapabilir ve söz konusu dosya veya klasörün işleme geçmişini görebilirsiniz.Similar to the files tab, you can now search for a file or folder in a repository and see the history of commits for that file or folder. Herhangi bir Git deposu için, Geçmiş sekmesinde yol denetim kutusuna gidin (Şekil 8) ve bulmak istediğiniz dosya ve klasör için bir geçmiş arama deneyimi başlatmak üzere yazmaya başlayın.For any Git repository, go to the path control box on the History tab (Figure 8), and start typing to initiate a history search experience for the file, or folder you are looking for.

Commit history
(Şekil 8) İşleme geçmişi(Figure 8) Commit history

Sayfa işleme geliştirmeleriCommit page improvements

İşleme ayrıntıları sayfası ve işleme geçmişi sayfası deneyiminizi güncel ve yüksek performanslı hale getiriyoruz.We made your experience of the commit details page and commit history page up-to-date and highly performant. Artık kuş bakışı bir görünümde işlemeyle ilgili önemli bilgileri bulabilir ve bunlarla ilgili işlemler yapabilirsiniz.You can now find, and act on, important information related to the commit at a bird’s-eye view.

İşte işleme ayrıntıları sayfasının bir örneği (Şekil 9):Here is an example of the commit details page (Figure 9):

Commit details
(Şekil 9) İşleme ayrıntıları(Figure 9) Commit details

İşte işleme geçmişi sayfası (Şekil 10):Here is the commit history page (Figure 10):

Commit history
(Şekil 10) İşleme geçmişi(Figure 10) Commit history

Dallardaki işlemeler için arama yapmaSearch for commits in branches

Artık işleme ayrıntıları sayfasındaki Dallarda ara düğmesine tıklayarak belirtilen bir dalda veya etikette işlemeyi arayabilirsiniz (Şekil 11).You can now search for a commit in a specified branch or a tag by clicking on the Search in branches button on the commit details page (Figure 11).

Commit search
(Şekil 11) İşleme arama(Figure 11) Commit search

Pencerede etiketleri ve dalları seçebilir ve bu dallarla etiketler belirli bir işleme içermese bile, bunları görüntüleyebilirsiniz (Şekil 12).You can select tags and branches in the window to view, even if these branches and tags do not contain the particular commit (Figure 12).

Commit search dialog
(Şekil 12) İşleme arama iletişim kutusu(Figure 12) Commit search dialog

Tartışma denetimi araç çubuğu Discussion control toolbar

Markdown, çekme isteklerine açıklama eklerken güçlü bir araçtır ancak söz dizimini hatırlamak zor olabilir.Markdown is a powerful tool when adding comments to pull requests, but it can be hard to remember the syntax. Bunu kolaylaştırmak için, tartışma denetimine bir araç çubuğu ekledik (Şekil 13).To make this easier, we’ve added a toolbar to the discussion control (Figure 13). Bu araç çubuğu, yaygın biçimlendirmeyi eklemek için uygun Markdown söz dizimini ekleyecektir.This will insert the appropriate Markdown syntax to add common formatting. Başlıklar, kalın, italik, bağlantılar, kod ve listelerin tümü; yeni araç çubuğu denetimleri kullanılarak eklenebilir, ayrıca @ ve # bahsetme gibi özellikler de araç çubuğu kullanılarak girilebilir.Headings, boldface, italics, links, code, and lists can all be added using the new toolbar controls, and features like @ and # mentions can be entered using the toolbar as well. Kalın (CTRL + B), italik (CTRL + I) ve bağlantı oluşturmak (CTRL + K) için klavye kısayolları kullanılabilir.Keyboard shortcuts are available for boldface (CTRL + B), italics (CTRL + I), and creating links (CTRL + K).

Discussion toolbar
(Şekil 13) Tartışma araç çubuğu(Figure 13) Discussion toolbar

Çekme isteği açıklaması geliştirmeleri PR comment improvements

Çekme isteklerindeki yeni açıklamaları daha iyi tanımlamanıza yardımcı olmak için; mevcut tartışma dizilerindeki yeni yanıtlara bazı ek düzenlemeler getirdik.To help you better identify the new comments in their PR, we’ve added some additional decoration to the new replies in existing discussion threads. Dosya görünümündeki açıklamalarda da, yeni açıklamalar bulunan ileti dizileri vurgulanır (Şekil 14).Comments in the files view will also highlight threads that have new comments (Figure 14).

PR comment
(Şekil 14) Çekme isteği açıklaması iyileştirmeleri(Figure 14) PR comment improvements

İşlemeye ait çekme isteklerini görüntüleme View PRs for a commit

Artık bir işlemeyle ilişkili tüm çekme isteklerini İşleme ayrıntıları sayfasında görüntüleyebilirsiniz.You can now view all associated pull requests for a commit on the Commit details page. Aşağıdaki resimde (Şekil 15) görebileceğiniz gibi:From the image below (Figure 15), you can see that:

 • İlişkili çekme isteği açılır listesinde bu işlemeyle ilişkili iki çekme isteği vardır.In the associated pull request drop-down, there are two pull requests associated with this commit.
 • 2 numaralı çekme isteği bu işlemeyi ana dala getirdi.Pull request #2 brought this commit to master.
 • Aynı işleme, 1 numaralı çekme isteği aracılığıyla 4. dala getirildi.The same commit was brought into branch 4 via pull request #1.
PR in commits
(Şekil 15) İşlemelerde çekme isteği(Figure 15) PR in commits

Çekme isteğini izlemeFollow a pull request

Artık e-posta uyarıları yoluyla tüm değişikliklerin size bildirilmesi için çekme istediğini izleyebilirsiniz.You can now follow a pull request to stay notified of any changes via email alerts. İzle seçeneği, bağlam menüsünde sağlanır (Şekil 16).The option to Follow is available in the context menu (Figure 16).

Follow a pull request
(Şekil 16) Bir çekme isteğini izleme(Figure 16) Follow a pull request

Çekme isteği birleştirmeyi yeniden başlatmaRestart pull request merge

Hedef dalın güncelleştirildiği bir çekme isteği için birleştirmenin yeniden denenmesine yönelik başka bir seçenek eklendi.Another option has been added to re-attempt the merge for a pull request where the target branch has been updated. Hedef dalda son yapılan değişikliklerin çekme isteği yapınızda çakışma veya bozulmaya neden olmadığını doğrulamak istediğinizde, bu Birleştirmeyi yeniden başlat seçeneği yararlı olur.This Restart merge option is useful when you want to verify that recent changes to the target branch haven’t created conflicts or broken your PR build.

Reddedilen çekme isteklerinde tamamlanma engellendiCompletion blocked on rejected pull requests

Kod inceleme ilkesinin ayarlandığı dallar, bir veya birden çok gözden geçiren tarafından reddedilen çekme isteğinin tamamlanamadığını gösterecek.Branches that have the code review policy set will show that the PR is unable to be completed if it is rejected by one or more reviewers. Birçoğunuz bu davranışı bekliyordu, dolayısıyla biz de varsayılan davranışı değiştirdik.Many of you expected this behavior, so we’ve changed the default behavior. Başlangıçtaki davranışı isteyen takımlar için, dal ilkesi ayar sayfasında yeni bir seçenek vardır (Şekil 17).For teams that want the original behavior, there is a new option in the branch policy setting page (Figure 17).

Code review policy
(Şekil 17) Kod incelemesi ilkesi(Figure 17) Code review policy

Çekme isteği açıklamasında MarkdownMarkdown in pull request description

Çekme isteğe açıklamanızı Markdown ile biraz renklendirin.Spice up your pull request description with Markdown. Çekme isteği açıklamalarında bildiğiniz ve beğendiğiniz Markdown desteği şimdi çekme isteği açıklamasında da sağlanıyor.The same Markdown support you know and love in pull request comments is now available in the pull request description.

Çekme isteği tartışmalarında eklerAttachments in PR discussions

Şimdi çekme isteği açıklamalarınıza ekler iliştirebilirsiniz (Şekil 18).You can now add attachments to your pull request comments (Figure 18). Ekler, sürükleyip bırakılarak veya göz atarak iliştirilebilir.Attachments can be added by drag-and-drop or by browsing. Resimle için, ekler doğrudan panodan yapıştırılarak iliştirilebilir.For images, attachments can be added by simply pasting from the clipboard. Ekin iliştirilmesi, açıklamayı otomatik olarak güncelleştirerek yeni eke bir Markdown başvurusu içermesini sağlar.Adding an attachment automatically updates the comment to include a Markdown reference to the new attachment.

Attachments in PR discussions
(Şekil 18) Çekme isteği tartışmalarında ekler(Figure 18) Attachments in PR discussions

Güncelleştirmeleri olan çekme istemlerini vurgulamaHighlight the PRs that have updates

Artık çekme isteklerinizin güncelleştirmelerini görmek her zamankinden daha kolaydır.It’s now easier than ever to see the updates to your pull requests. Çekme isteği listesi görünümünde (Şekil 19), son görüntülemenizden bu yana değiştirilmiş olan çekme istekleri toplu değişikliklerin gösterildiği yeni bir güncelleştirmeler sütunuyla görüntülenir.In the PR list view (Figure 19), PRs with changes since you've last seen them, are shown with a new updates column that shows a roll-up of the changes.

PR updated files
(Şekil 19) Güncelleştirilmiş çekme isteği dosyaları(Figure 19) PR updated files

Değişiklikleri olan bir çekme isteğini görüntülediğinizde, genel bakışta benzer bir özet iletisi görürsünüz.When you view a PR that has changes, you’ll see a similar summary message in the overview. Yeni gönderimler ve açıklama iş parçacıkları mavi renkle vurgulanır (Şekil 20).New pushes and comment threads are highlighted in blue (Figure 20). Kod güncelleştirmelerini görüntüle bağlantısına tıklanması Dosyalar görünümüne ulaştırır; burada çekme isteğini son görüntülemenizden bu yana yapılan yeni değişikliklerin farkı gösterilir.Clicking the View code updates link will navigate to the Files view, where a diff of the new changes since you last viewed the pull request is shown. Bu özellik, yazarın bir geri bildirimden dolayı değişiklikler yaptığı çekme isteklerini izlemeyi kolaylaştırır.This feature makes it easy to follow up on a PR where the author made changes in response to feedback.

PR summary
(Şekil 20) Çekme isteği özeti(Figure 20) PR summary

Çekme isteği birleştirme stratejisi için dal ilkesiBranch policy for PR merge strategy

Her dalın çekme isteklerini birleştirmeye yönelik bir strateji tanımlamanızı sağlayan yeni bir dal ilkesi (Şekil 21) ekledik.We’ve added a new branch policy (Figure 21) that lets you define a strategy for merging pull requests for each branch. Daha önce, birleştirme veya sıkıştırma kararını, bir çekme isteği tamamlandığı zaman siz veriyordunuz.Previously, you chose the decision to either merge or squash at the time a PR was completed. Bu ilke etkinleştirilirse, tercihlerinizi geçersiz kılacak ve ilke tarafından ayarlanan gereksinimi zorunlu tutacaktır.If enabled, this policy will override your preferences, enforcing the requirement set by the policy.

Branch policy
(Şekil 21) Dal ilkesi(Figure 21) Branch policy

Birleştirme çakışma bilgilerini ortaya koymaExpose merge conflict information

Çekme isteğinde çakışması olan dosyalar bulunduğunda, artık söz konusu çakışmaların ayrıntıları genel bakışta görünür durumda olacaktır (Şekil 22).If there are any files with conflicts in a pull request, the details about those conflicts will now be visible in the overview (Figure 22). Çakışan her dosya, kaynak ve hedef dallar arasındaki çakışma türünün kısa bir özetiyle birlikte listelenecektir.Each conflicting file will be listed, along with a short summary of the type of conflict between the source and target branches.

Merge conflicts
(Şekil 22) Birleştirme çakışmaları(Figure 22) Merge conflicts

Markdown önizleme düğmesiMarkdown preview button

İşleme, gönderme veya çekme isteğinde bir markdown dosyasının farkını görüntülerken, sonuçta elde edilen işlenmiş görünümü görmek için artık kolayca geçiş yapabilirsiniz.When viewing a diff of a markdown file in a commit, push, or pull request, you can now easily toggle to see the resulting rendered view.

İş Öğesi İzleme Geliştirmeleri Work Item Tracking Improvements

Kapsamı belirlenmiş kimlik alanları için gelişmiş arama deneyimiImproved search experience for scoped identity fields

Bu sürümle birlikte kapsamı belirlenmiş (yalnızca belirli bir kullanıcı grubuna atanmaya izin verecek şekilde yapılandırılmış) kimlik alanları için kimlik seçici davranışını güncelleştirdik.With this release, we updated the identity picker behavior for scoped identity fields, i.e. identity fields that are configured to only allow assignment to a specific group of users. Güncelleştirilen deneyimde seçicinin MRU listesi ve arama sonuçları, koleksiyon için geçerli olan tüm kullanıcılara yönelik sonuçları göstermek yerine, yalnızca yapılandırılmış grubun üyelerini döndürür.In the updated experience, the picker’s MRU list and search results will only return members of the configured group, rather than show results for all valid users for the collection.

Derleme Geliştirmeleri Build Improvements

Derleme tanımlarını geri almaRollback build definitions

Derleme tanımını önceki bir sürüme geri dağıtabilirsiniz.You can roll a build definition back to a previous version. Bunu yapmak için, Geçmiş sekmesine gidip derleme tanımını düzenlersiniz.You can do this when editing a build definition by going to the History tab.

Derlemede kaynakları eşitlemeyi ve kullanıma almayı devre dışı bırakmaDisable the sync and checkout of sources in a build

İsteğe bağlı olarak Git için otomatik kaynak eşitleme ve kullanıma almayı devre dışı bırakabilirsiniz.You can optionally disable the automatic source sync and checkout for Git. Bu, aracının yerleşik davranışına bağlı kalmak yerine görevdeki veya betikteki kaynak işlemlerini işlemenize olanak tanır.This will enable you to handle the source operations in a task or script, instead of relying on the agent’s built-in behavior. Kaynakla ilgili Source.Version, Source.Branch ve Build.SourcesDirectory gibi tüm standart değişkenler ayarlanır.All standard source-related variables like Source.Version, Source.Branch, and Build.SourcesDirectory are set.

Git basit kopyası ve git-tfsGit shallow clone and git-lfs

Derleme aracısı artık Git basit kopyasını ve git-lfs’i destekliyor.The build agent now supports Git shallow clone and git-lfs. Daha fazla ayrıntı için bkz. Derleme tanımı deposu sayfası.For more details, see the Build definition repository page.

Derleme ve Sürüm tanımları için görev sürümü oluşturmaTask versioning for Build and Release definitions

Derlemenizde veya sürümünüzde çalıştırdığınız bir görevin ana sürümü üzerinde size tam denetim verdik.We’ve given you control over the major version of a task that you run in your build or release. Bu değişiklik, aracı ve görev sürümünde yapılan otomatik güncelleştirmelerden kaynaklanan beklenmedik hataları azaltacaktır.This change will result in fewer unpredictable errors that were caused by automatic updates to the agent and task version. Artık tanımınızın Derleme sekmesinde veya sürüm tanımınızın Ortamlar sekmesinde görevin ana sürümünü belirtebilirsiniz.You now specify the major version of the task on the Build tab of your definition, or on the Environments tab of your release definition.

Bir ikincil sürüm kullanıma sunulduğunda (örneğin, 1.2’den 1.3’e geçildiğinde), bu değişikliği derlemenize otomatik olarak alırsınız.When a minor version is released (for example, 1.2 to 1.3), you get that change automatically in your build. Ama yeni bir ana sürüm kullanıma sunulduğunda (örneğin, 2.0), siz tanımı düzenleyene ve el ile yeni ana sürüme geçirene kadar derlemeniz sürüm 1.3’te kilitlenmiş olarak kalır.But if a new major version is released (for example 2.0), then your build stays locked to version 1.3 until you edit the definition and manually change to the new major version. Derleme tanımına eklenen bir bayrak, yeni ana sürümlerle ilgili olarak sizi uyarır.A flag in the build definition alerts you to new major versions.

Paket Yönetimi için ödeme gerekir Payment required for Package Management

Paket Yönetimini kullanmaya devam etmek için, Visual Studio Enterprise aboneliğine veya Market’ten satın alınan bir Paket Yönetimi lisansına sahip olmanız gerekir.To continue using Package Management, you will either need a Visual Studio Enterprise subscription or a Package Management license purchased in the Marketplace. Paket Yönetimi lisanslaması hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.You can read more about licensing Package Management.

Paket Geliştirmeleri Package Improvements

Paket Yönetimi’nde sürüm görünümleriRelease views in Package Management

Paket Yönetimi’ne sürüm görünümleri adlı yeni bir özellik ekledik (Şekil 23).We've added a new feature to Package Management called release views (Figure 23). Sürüm görünümleri, bu sürüm görünümüne yükselttiğiniz akışınızda yer alan paket sürümleri alt kümesini gösterir.Release views represent a subset of package-versions in your feed that you've promoted into that release view. Bir sürüm görünümü oluşturur ve bunu paketinizin kullanıcılarıyla paylaşırsanız, hangi sürümlere bağımlılıkları olduğunu denetleyebilirsiniz.Creating a release view and sharing it with your package's consumers enables you to control which versions they take a dependency on. Sık sık güncelleştirilmiş paket sürümleri yayımladığınız ama yayımlanan her sürümü duyurmak veya desteklemek istemediğiniz sürekli tümleştirme senaryolarında, bu özellikle yararlı olur.This is particularly useful in continuous integration scenarios where you're frequently publishing updated package versions, but may not want to announce or support each published version.

Başlamak için Web Erişimi’nde hızlı başlangıcı arayın veya CI/CD paketi için yayın görünümleri hakkında bilgi alın.Look for the quick start in Web Access or learn about release views for package CI/CD to get started.

Release views in Package Management
(Şekil 23) Yayın görünümleri(Figure 23) Release views

Paket Yönetimi’nde npmnpm in Package Management

Paket Yönetimi akışları artık Node.js ve JavaScript geliştirme için npm paketlerini destekliyor.Package Management feeds now support npm packages for Node.js and JavaScript development. Buna ek olarak, npm akışları npmjs.com’u bir "önbellek özelliğiyle yukarı akış kaynağı" olarak destekliyor.In addition, npm feeds support npmjs.com as an "upstream source with caching." Bu seçenek etkinleştirildiğinde, akışınız npmjs.com’dan gelen paketleriniz için saydam olarak proxy oluşturma ve bu paketleri önbelleğe alma işlemleri yapar (bkz. npmjs.com paketlerini kullanma). Bu, npmjs.com’dan belirli bir package@version öğesini tek bir kez almanızın yeterli olacağı ve gelecekte söz konusu pakete yönelik isteklerin doğrudan TFS sunucunuzdan karşılanacağı anlamına gelir.By enabling this option, your feed will transparently proxy and cache packages from npmjs.com (see Use packages from npmjs.com), which means that you'll only need to get a particular package@version from npmjs.com once; future requests for that package will be served directly from your TFS server. Paket npmjs.com’dan kaldırılırsa, paketin önbelleğe alınmış sürümünü TFS’den alabilirsiniz.If a package is removed from npmjs.com, you'll still be able to get the cached version from TFS.

Başlamak için, Akışa bağlan iletişim kutusunda yeni npm seçeneğini bulun (Şekil 24).To get started, look for the new npm option in the Connect to feed dialog (Figure 24).

npm in Package Management
(Şekil 24) Paket Yönetimi’nde npm(Figure 24) npm in Package Management

Platformlar Arası Özellik Geliştirmeleri Cross Platform Improvements

Xcode Derleme görevi xcpretty biçimlendirmesiXcode Build task xcpretty formatting

Artık xcode derleme çıkışınızı xcpretty ile biçimlendirebilirsiniz (Şekil 25).You can now format your xcode build output with xcpretty (Figure 25). Ayrıca, xcodebuild ile JUnit test sonuçlarını Team Services’da yayımlayabilirsiniz.You can also publish JUnit test results to Team Services with xcodebuild. Daha önce, test sonuçlarını yayımlamak için derleme aracı olarak xctool’un kullanılması gerekiyordu.Previously, xctool had to be used as the build tool to publish test results. Şimdi xcpretty’yi etkinleştirmek için, Xcode görevinin Gelişmiş bölümünde Xcpretty kullan’ı işaretleyin ve Xctool kullan’ın işaretini kaldırın.Now, to enable xcpretty, check Use xcpretty and uncheck Use xctool in the Advanced section of the Xcode task.

Xcode Build formatting
(Şekil 25) Xcpretty biçimlendirmesi(Figure 25) Xcpretty formatting

Jenkins test ve kod kapsamı sonuçlarını yayımlamaPublish Jenkins test and code coverage results

Jenkins Kuyruğa Alma İşi derleme ve sürüm görevi artık Jenkins işinden veya işlem hattından test ve kod kapsamı sonuçlarını alabiliyor.The Jenkins Queue Job build and release task can now retrieve test and code coverage results from a Jenkins job or pipeline. Bunun için Jenkins sunucunuzda Jenkins 5.2.0 veya üstü için TFS Eklentisi’nin yüklenmesi ve derleme sonrası TFS/Team Services için Sonuçları Toplama eyleminin yapılandırılması gerekiyor.This requires installation of the TFS Plugin for Jenkins 5.2.0 or later on your Jenkins server and configuring the post-build action Collect Results for TFS/Team Services. Sonuçlar Jenkins’ten alındıktan sonra, Test Sonuçlarını Yayımla veya Kod Kapsamını Yayımla derleme görevleriyle yayımlanabiliyor.After results are retrieved from Jenkins, they can be published with the Publish Test Results or Publish Code Coverage build tasks.

Xcode Derleme Görevinde paketleri Xcode 8 ile imzalama ve dışarı aktarmaXcode 8 signing and exporting packages in the Xcode Build Task

Xcode görevi artık projelerinizi Xcode 8 otomatik imzalaması kullanarak oluşturmanızı destekliyor (Şekil 26).The Xcode task now supports building your projects using Xcode 8 automatic signing (Figure 26). Sertifikaları ve sağlama profillerini derleme sunucusuna el ile yükleyebilir veya Dosya İçeriği seçeneklerini belirterek görevin bunları yüklemesini sağlayabilirsiniz.You can install the certs and provisioning profiles on the build server manually, or have the task install them by specifying the File Contents options.

Xcode automatic signing
(Şekil 26) Xcode otomatik imzalama(Figure 26) Xcode automatic signing

Xcode 8 için, arşivden (.xcarchive) bir uygulama paketi (IPA) dışarı aktarılırken dışarı aktarma seçenekleri plist dosyasının (Şekil 27) belirtilmesi gerekir.Xcode 8 requires specifying an export options plist (Figure 27) when exporting an app package (IPA) from an archive (.xcarchive). Xcode 8 veya Xcode 7 kullanıyorsanız, Xcode görevi artık dışarı aktarma yöntemini otomatik olarak belirler.The Xcode task now automatically identifies the export method if you are using Xcode 8 or Xcode 7. Xcode görevinden dışarı aktarma yöntemini belirleyebilir veya özel bir plist dosyası belirtebilirsiniz.You can specify the export method or specify a custom plist file from the Xcode task. Xcode 7’den eski bir Xcode sürümü kullanıyorsanız, görev uygulama paketi oluşturmak için eski aracı (xcrun) kullanmaya döner.If you are using an Xcode version older than Xcode 7, the task falls back to using the old tool (xcrun) for creating the app package.

Xcode export options
(Şekil 27) Xcode dışarı aktarma seçenekleri(Figure 27) Xcode export options

Test Geliştirmeleri Test Improvements

Visual Studio 2017 kullanılarak oluşturulan testleri çalıştırma Run tests built using Visual Studio 2017

Artık CI/CD ardışık düzenindeki Test Aracısı Dağıt ve İşlevsel Testleri Çalıştır görevlerini kullanarak (Şekil 28), Visual Studio 2017 için Test Aracıları yükleyebilir ve Visual Studio 2017 kullanılarak oluşturulan testleri çalıştırabilirsiniz.Using the Deploy Test Agent and Run Functional Tests tasks in CI/CD pipeline (Figure 28), you can now install Test Agents for Visual Studio 2017 and run tests that were built using Visual Studio 2017.

Run tests
(Şekil 28) Test çalıştırma(Figure 28) Run tests

İş öğesinden hata doğrulamaVerify bugs from work item

Artık bir hatayı, tanımlayan testleri tekrar çalıştırarak doğrulayabilirsiniz (Şekil 29).You can now verify a bug by re-running the tests which identified the bug (Figure 29). Hata iş öğesi formu bağlam menüsünden Doğrula seçeneğini çağırarak web çalıştırıcısında ilgili test çalışmasını başlatabilirsiniz.You can invoke the Verify option from the bug work item form context menu to launch the relevant test case in the web runner. Web çalıştırıcısını kullanarak doğrulama işlemini yapabilir ve hata iş öğesini doğrudan web çalıştırıcısı içinden güncelleştirebilirsiniz.Perform your validation using the web runner, and update the bug work item directly within the web runner.

Verify bugs from work item
(Şekil 29) İş öğesi hatalarını doğrulama(Figure 29) Verify bugs from work item

Test Adımı işlemleri için REST istemci yardımcılarıREST client helpers for Test Step operations

Artık, REST istemcisine eklediğimiz yardımcı sınıflarını kullanarak Test Çalışması iş öğelerinde test adımlarını ve test adımı eklerini oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz (bkz. RestApi-Sample).You will now be able to create, modify, and delete test steps and test step attachments in Test Case work items using the helper classes we have added to the REST client (see the RestApi-Sample).

Var olan hataları Web Çalıştırıcısında güncelleştirmeUpdate existing bugs from Web Runner

Artık web çalıştırıcısında yeni hata oluşturmaya ek olarak, var olan hataları da güncelleştirebilirsiniz (Şekil 30).In addition to creating new bugs from the Web runner, now you can also update an existing bug (Figure 30). Geçerli oturumda toplanan tüm tanılama verileri, yineleme adımları ve izlenebilirlik bağlantıları var olan hataya otomatik olarak eklenir.All the diagnostic data collected, repro steps, and links for traceability from the current session are automatically added to the existing bug.

Test runner
(Şekil 30) Mevcut hatayı güncelleştirme(Figure 30) Update existing bug

Web Çalıştırıcısında test çalışması açıklamasıTest case description in Web Runner

Test çalışması açıklama alanı çoğunlukla test çalışmasını yürütme işlemini başlatmadan önce karşılanması gereken önkoşulları belirtmek için kullanılır.The test case description field was often used for capturing the prerequisites required before the test case execution can start. Bu güncelleştirmeyle, artık Açıklamayı göster seçeneğini kullanarak Web çalıştırıcısında test çalışması açıklama bilgilerini görüntüleyebilirsiniz (Şekil 31).With this update, you are now be able to view the test case description information in the Web runner by using the Show description option (Figure 31).

Test case description
(Şekil 31) Test çalışması açıklaması(Figure 31) Test case description

Test hub’ı katkı noktasıTest hub contribution point

Geliştiricilerin Testler ve Grafikler sekmesinin yanında bir özet sekme olarak gösterilen uzantılar yazmasına olanak tanımak amacıyla Test planı hub’ına yeni bir katkı noktası (“ms.vss-test-web.test-plan-pivot-tabs”) (Şekil 32) ekledik.We have added a new contribution point (“ms.vss-test-web.test-plan-pivot-tabs”) (Figure 32) within the Test plan hub to allow developers to write extensions as a pivot tab that appears next to the Tests and Charts tab.

Contribution point
(Şekil 32) Katkı noktası(Figure 32) Contribution point

Test yapılarını silmeDelete test artifacts

Bu sürümden önce, silme seçeneğiniz iş öğeleriyle sınırlıydı.Prior to this release, your delete option was limited to work items. Bu güncelleştirmeyle, artık iş öğesi formu bağlam menüsündeki Kalıcı olarak sil (Şekil 33) seçeneğini kullanarak test yapıtlarını (test planları, test paketleri, test çalışmaları, paylaşılan parametreler ve paylaşılan adımlar) hem Test hub’ından hem de İş hub’ından kalıcı olarak silebilirsiniz.With this update, you now have the ability to permanently delete test artifacts—test plans, test suites, test cases, shared parameters, and shared steps—both from the Test hub and the Work hub, by using the Permanently delete (Figure 33) option in the work item form context menu.

Delete test artifacts
(Şekil 33) Test yapıtlarını silme(Figure 33) Delete test artifacts

Test Planları için Sık KullanılanlarFavorites for Test Plans

Artık üzerinde en sık çalıştığınız Test Planlarını sık kullanılan olarak ayarlayabilirsiniz.You can now favorite the Test Plans you work with most frequently. Test Planları seçicisinde, Tüm Test Planlarınız ve Sık Kullanılanlar (Şekil 34) için sekmeler göreceksiniz.In the Test Plans picker, you will see tabs for All your Test Plans and Favorites (Figure 34). Sık kullanılanlar listenize Test Planı eklemek için yıldız simgesine tıklayın.Click the star icon to add a Test Plan to your list of favorites. Sık kullanılan Test Planlarına, Test Planları seçicisinden ve yeni hesap giriş sayfasındaki Sık Kullanılanlar sekmesinden erişilebilir.The favorited Test Plans are accessible in the Test Plans picker and from the Favorites tab in the new account home page. Ayrıca, başlık alanında arama yaparak Test Planlarını filtreleyebilirsiniz (Şekil 35).You can also filter Test Plans by searching on the title field (Figure 35).

Test plans
(Şekil 34) Test planları(Figure 34) Test plans
Test favorites
(Şekil 35) Test sık kullanılanları(Figure 35) Test favorites

Yönetilen otomatik testler için Test Etkisi AnaliziTest Impact Analysis for managed automated tests

Yönetilen otomatik testlerde Test Etkisi Analizi artık VSTest görevinin Sürüm 2.* (önizleme) sürümündeki bir onay kutusu aracılığıyla kullanılabilir (Şekil 36).Test Impact Analysis for managed automated tests is now available via a checkbox in the Version 2.* (preview) version of the VSTest task (Figure 36).

Test impact analysis
(Şekil 36) Test etkisi analizi(Figure 36) Test impact analysis

Etkinleştirilirse, yalnızca belirli bir kod değişikliğini doğrulamak için çalıştırılması gereken uygun yönetilen otomatik test kümesi çalıştırılır.If enabled, only the relevant set of managed automated tests needed to validate a given code change, will run. Test Etkisi Analizi için, Visual Studio’nun en son sürümü gerekir ve şu anda CI’de yönetilen otomatik testler için desteklenir.Test Impact Analysis requires the latest version of Visual Studio, and is presently supported in CI for managed automated tests.

Test ve Geri Bildirim uzantısı için Firefox desteğiFirefox support for Test & Feedback extension

FireFox için Test ve Geri Bildirim uzantısının Genel Kullanıma duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.We are happy to announce the General Availability of the Test & Feedback extension for Firefox. Firefox eklentisini market sitemizden indirebilirsiniz.You can download the Firefox add-on from our marketplace site.

Not: Edge tarayıcısı desteği için çalışmalar da sürüyor; diğer güncelleştirmeleri izlemeye devam edin.Note: Support for the Edge browser is also in the works; stay tuned for more updates.

Release Management Geliştirmeleri Release Management Improvements

Yayında değişken grupları desteği Variable groups support in Release

Değişken grupları, değişkenlerinizi ve bu değişkenlerin değerlerini gruplandırarak birden çok yayın tanımında kullanılabilir hale getirmenizi sağlar.Variable groups are used to group your variables and their values to make them available across multiple release definitions. Ayrıca, değişken gruplarında güvenliği yönetebilir ve yayın tanımlarınızdaki değişken gruplarında bulunan değişkenleri kimlerin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini ve kullanabileceğini seçebilirsiniz.You can also manage security for variable groups and chose who can view, edit, and consume the variables from the variable groups in your release definitions.

Derleme ve Yayınlama hub’ındaki Kitaplık sekmesini açın ve araç çubuğunda +Değişken grubu’nu seçin (Şekil 37).Open the Library tab in the Build & Release hub and choose + Variable group in the toolbar (Figure 37). Şu anda, değişken grupları yalnızca yayın tanımlarında kullanılabilir.Currently, variable groups can be consumed only in release definitions. Değişken grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Release Management’ta yayın tanımları.Find more information about variable groups, Release definitions in Microsoft Release Management.

Aşağıda gösterildiği gibi, değişken grubunu oluşturun (Şekil 37), sonra da düzenleyin (Şekil 38):Create (Figure 37), then edit (Figure 38) a variable group, as shown below:

Create variable group
(Şekil 37) Değişken grubu oluşturma(Figure 37) Create variable group
Edit variable group
(Şekil 38) Değişken grubunu düzenleme(Figure 38) Edit variable group

Sürümlerde birden çok zamanlamaMultiple schedules in releases

Yayınlarınızı günde birden çok kez oluşturulacak şekilde zamanlamak mı istiyorsunuz?Want to schedule your releases to be created more than once a day? Artık, sürüm tanımında birden çok zamanlanmış tetikleyici yapılandırabilirsiniz (Şekil 39).You can now configure multiple scheduled triggers in a release definition (Figure 39).

Release schedule
(Şekil 39) Yayın zaman çizelgesi(Figure 39) Release schedule

Derleme ve Sürüm’de satır içi hizmet bağlantılarıInline service connections in Build and Release

Bu özellikle, Hizmetler sekmesine gitmeden doğrudan derleme/yayın tanımı içinde hizmet bağlantıları oluşturabilirsiniz. Bu özellik Docker, Jenkins, VMWare ve SCVMM gibi bildirime dayalı olarak tanımlanan tüm uzantılar için otomatik olarak etkinleştirilecektir.With this feature, you can create service connections right in the build/release definition without navigating to the Services tab. This will be auto-enabled for all extensions which are defined declaratively, such as Docker, Jenkins, VMWare, and SCVMM.

Şimdiye kadar, sürüm tanımları yalnızca geçerli projeden yapı kaynaklarını bağlayabiliyordu.Until now, release definitions could only link artifact sources from the current project. Artık, başka bir projeden de derleme yapıtları bağlayabilirsiniz (Şekil 40).Now, you can link build artifacts (Figure 40) from another project as well. Yapıyı bağlarken, proje açılan listesinde hesaptaki tüm projeler listelenir.While linking an artifact, the project drop down will list all the projects in the account.

Link build artifacts
(Şekil 40) Derleme yapıtlarını bağlama(Figure 40) Link build artifacts

Azure kaynak grubu geliştirmeleriAzure resource group improvements

Bu sürümden önce, Azure kaynak grubu görevi ARM şablonu söz dizimini doğrulayamıyordu veya kaynakları gerçekten dağıtmadan kabul edilebiliyordu.Prior to this release, the Azure resource group task could not validate the ARM template syntax, or it would be accepted without actually deploying the resources. Bu iyileştirme, gerçek Azure kaynakları oluşturmadan önce şablon yazımıyla ilgili sorunları bulabileceğiniz Yalnızca Doğrulama adlı yeni bir dağıtım modu sağlar.This enhancement allows a new deployment mode called Validation Only, where you can find problems with the template authoring before creating actual Azure resources.

Azure kaynak grubunda yapılan bir diğer iyileştirme de, artımlı veya tam dağıtımlara olanak tanınmasıdır (Şekil 41).Another enhancement to the Azure resource group task is to allow either incremental, or complete deployments (Figure 41). Daha önce, görev ARM şablonlarını Artımlı modu kullanarak dağıtıyordu.Previously, the task deployed the ARM templates using the Incremental mode. Bununla birlikte, kaynak grubunda var olan ve şablonda belirtilmeyen kaynaklarda değişiklik yapmıyordu.However, it did not modify resources that existed in the resource group not specified in the template. Tam modda, şablonunuzda bulunmayan kaynaklar silinir.Complete mode deletes resources that are not in your template. Varsayılan ayar, artımlı modun kullanılmasıdır.The default is incremental mode.

Azure resource groups
(Şekil 41) Azure kaynak grupları(Figure 41) Azure resource groups

Azure CLI göreviAzure CLI task

Yeni Azure CLI görevi (Şekil 42) Windows, Linux ve Mac gibi çoklu platform aracılarında Azure CLI komutlarını çalıştırmayı destekliyor.The new Azure CLI task (Figure 42) supports running Azure CLI commands on cross platform agents like Windows, Linux, and Mac. Görev hem Klasik hem de ARM abonelikleri için destek sağlıyor.The task supports both Classic and ARM subscriptions. Biri bağlantılı yapı ve diğeri satır içi betik olmak üzere iki betik sağlama modu destekliyor.It supports two modes of providing the script, one as a linked artifact and another as an inline script.

Azure CLI task
(Şekil 42) Azure CLI görevleri(Figure 42) Azure CLI task

Kod Arama Güncelleştirmesi Code Search Update

TFS 2017 Güncelleştirme 1’de, Kod Arama hizmeti Elasticsearch sürüm 2.4.1’i içeriyor.In TFS 2017 Update 1, the Code Search service includes Elasticsearch version 2.4.1. Kod Arama hizmeti TFS 2017’yi çalıştıran bir sunucuda yapılandırıldıysa, TFS yükseltmesi kapsamında Kod Arama hizmeti de güncelleştirilecektir.If the Code Search service is configured on a server running TFS 2017, the Code Search service will be updated as part of the TFS upgrade. Kod Arama hizmeti uzak bir sunucuda yapılandırıldıysa, yükleyiciyle sağlanan Arama Hizmeti Paketi içeriğini uzak makineye kopyalayın ve arama hizmetini el ile yükseltmek için benioku dosyasındaki yönergeleri izleyin.If the Code Search service is configured on a remote server, then copy the content of the Search Service Package provided with the installer to the remote machine and follow the instructions in the readme file to upgrade the search service manually.

Kod Öngörüleri Geliştirmeleri Code Insights Improvements

SonarQube MSBuild görevleriSonarQube MSBuild tasks

Artık SonarSource tarafından sağlanan bir uzantıyla SonarQube MSBuild görevleri kullanılabiliyor.SonarQube MSBuild tasks are now available from an extension provided by SonarSource. Diğer ayrıntılar için, lütfen SonarSource kendi SonarQube Team Services / TFS tümleştirmesini duyurdu makalesini okuyun.For more details, please read SonarSource have announced their own SonarQube Team Services / TFS integration.

Yönetim Geliştirmeleri Administration Improvements

Yeni bildirim ayarları deneyimiNew notification settings experience

Bildirimler, sizin ve takımlarınızın Team Services projelerinizdeki etkinliklerle ilgili bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.Notifications help you and your teams stay informed about activity in your Team Services projects. Bu güncelleştirmeyle, sizin ve takımlarınızın hangi bildirimleri alacağınızı daha kolay yönetebilirsiniz.With this update, it’s now easier to manage what notifications you and your teams receive.

Artık bildirim ayarınızı yönetmek için profil menüsünde kendi hesap düzeyinize uygun bir deneyiminiz vardır (Şekil 43).You now have your own account-level experience in the profile menu for managing your notifications setting (Figure 43).

Notification settings
(Şekil 43) Bildirim ayarları(Figure 43) Notification settings

Bu görünüm kendi oluşturduğunuz kişisel abonelikleri yönetmenize olanak tanır (Şekil 44).This view lets you manage personal subscriptions you create (Figure 44). Ayrıca, hesapta takım yöneticileri tarafından tüm projeler için oluşturulan abonelikleri de gösterir.It also shows subscriptions created by team administrators for all projects in the account.

Manage personal subscriptions
(Şekil 44) Kişisel abonelikleri yönetme(Figure 44) Manage personal subscriptions

Kişisel bildirim ayarlarını yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about managing personal notification settings.

addProjectReports artık TfsConfig içindediraddProjectReports is now in TfsConfig

Artık addProjectReports komutunu kullanarak takım projelerinize rapor ekleyebilirsiniz.You can now use the command addProjectReports to add reports to your team projects. Daha önce bir Power Tool komutu olan bu özellik artık TfsConfig.exe komutunun bir parçasıdır.This was a previous Power Tool command and is now part of the TfsConfig.exe command. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Takım projesine rapor yükleme.For more information, see Upload reports to a team project.

Takım Odasını Kullanımdan Kaldırma Team Room Deprecation

TFS ve Team Services ile tümleştirilen Slack ve Microsoft Teams gibi daha birçok iyi çözüm olduğundan, Takım Odası özelliğimizi hem TFS’de hem de Team Services’da kullanımdan kaldırmaya karar verdik.With so many good solutions available that integrate well with TFS and Team Services, such as Slack and Microsoft Teams, we made a decision to deprecate our Team Room feature from both TFS and Team Services. Team Services’da çalışıyorsanız, planımızı duyurmak için gösterilen yeni bir sarı bant göreceksiniz.If you are working in Team Services, you will see a new yellow banner appear that communicates our plan. Bu yıl içinde, Takım Odası özelliğini tamamen kapatmayı planlıyoruz.Later this year, we plan to turn off the Team Room feature completely.

Kullanabileceğiniz çeşitli alternatifler sağlanıyor.There are several alternatives you can use. Takım odası hem bildirim hub’ında hem de sohbette kullanılıyor.The Team room is used both for a notification hub as well as for chat. TFS ve Team Services şimdiden Microsoft Teams, Slack, HipChat, Campfire ve Flowdock gibi diğer birçok işbirliği ürünüyle tümleştirilmiş durumdadır.TFS and Team Services already integrate with many other collaboration products including Microsoft Teams, Slack, HipChat, Campfire, and Flowdock. Ayrıca, Zapier kullanarak kendi tümleştirmelerinizi oluşturabilir veya gösterilen bildirimler üzerinde çok ayrıntılı bir denetim sahibi olabilirsiniz.You can also use Zapier to create your own integrations, or get very granular control over the notifications that show up.

Team Services’ta Takım Odalarının kullanımdan kaldırılması hakkında daha fazla bilgi alın.See more about the deprecation of Team Rooms in Team Services.

Güncelleştirme 1 ile; karşılama sayfaları, takım panolarındaki markdown pencere öğesi ve Kanban panolarındaki Tamamlanma Tanımı kendi Markdown’ı içindeki dosya bağlantılarını desteklememektedir.With Update 1, welcome pages, the markdown widget on team dashboards, and the Definition of Done on the Kanban boards will no longer support file links in their Markdown. Geçici bir çözüm olarak, Markdown’a kendi dosya bağlantınızı metin olarak ekleyebilirsiniz.As a workaround, you can include your file link as text in the Markdown. Daha fazla bilgi için bkz. Markdown yönergeleri.For more information, see Markdown guidance.

İşlem Şablonu Düzenleyicisi Duyuruldu Announcing the Process Template Editor

Visual Studio 2017 için İşlem Şablonu Düzenleyicisi uzantısını yayınladık.We have released the Process Template Editor extension for Visual Studio 2017. Bu uzantı, işlem şablonlarını görüntülemek ve güncelleştirmek için uygun bir yöntem sağlamanın yanı sıra; genel listeleri ve iş öğesi türlerini güncelleştirmek ve iş öğesi alanı özniteliklerini görüntülemek için de araçlar sağlar.This extension provides a convenient method for viewing and updating process templates, as well as tools for updating global lists and work item types, and viewing the attributes of work item fields. Bu, TFS 2017 ve TFS 2017 Güncelleştirme 1 sunucuları ile çalışır.This works against TFS 2017 and TFS 2017 Update 1 servers.


Bilinen Sorunlar Known Issues

TFS 2013 veya önceki bir sürümden TFS 2017 Güncelleştirme 1 derleme 15.112.26301.0 sürümüne yükseltme yapılırken derleme çalışmıyorBuild doesn't work when upgrading to TFS 2017 Update 1 build 15.112.26301.0 from TFS 2013 or earlier

 • Sorun:Issue:

  Bu sorun yalnızca 7 Mart 2017’de yayınlanan TFS 2017 Güncelleştirme 1 derleme 15.112.26301.0 sürümüne yükseltme yaptıysanız oluşur.Note that this issue only occurs if you upgraded to TFS 2017 Update 1 build 15.112.26301.0, released on 7 March, 2017. 9 Mart’ta yayınlanan derleme 15.112.26307.0 sürümüne yükseltme yaptıysanız bu sorunla karşılaşmazsınız.If you upgraded to build 15.112.26307.0, released on 9 March, you will not encounter this.

  TFS 2013 (RTM veya herhangi bir güncelleştirme) ya da önceki bir sürümden yükseltme yaptıktan sonra Derleme, "TaskReferenceId adlı sayaç yok" şeklinde bir hata gösteriyor.After upgrading from TFS 2013 (RTM or any update) or earlier, Build shows an error of "counter with name TaskReferenceId does not exist".

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Yükseltilen koleksiyon veritabanlarınızda aşağıdaki betiği çalıştırın:Run the following script on your upgraded collection databases:

  INSERT tbl_Counter (PartitionId, DataspaceId, CounterName, CounterValue)
  SELECT DISTINCT
       dpm.PartitionId,
       ds.DataspaceId,
       N'TaskReferenceId',
       1
   FROM  tbl_DatabasePartitionMap dpm
   INNER LOOP JOIN Task.tbl_Hub h
   ON   h.PartitionId = dpm.PartitionId
   INNER LOOP JOIN tbl_Dataspace ds
   ON   ds.PartitionId = dpm.PartitionId
       AND ds.DataspaceCategory = h.DataspaceCategory
       AND ds.DataspaceIdentifier <> '00000000-0000-0000-0000-000000000000'
   WHERE  dpm.PartitionId > 0
       AND dpm.HostType = 4
       AND NOT EXISTS (
         SELECT *
         FROM  tbl_Counter c
         WHERE  c.PartitionId = dpm.PartitionId
             AND c.DataspaceId = ds.DataspaceId
             AND c.CounterName = N'TaskReferenceId'
       ) 
  

Müşteriler Git LFS sürüm 1.3.1 veya üstüne güncelleştirmelidirCustomers should update to Git LFS version 1.3.1 or higher

 • Sorun:Issue:

  1.3.1 öncesi Git LFS sürümleri artık desteklenmemektedir.Git LFS versions before 1.3.1 are no longer supported.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Git LFS kullanıyorsanız, Git LFS sürüm 1.3.1 veya üstüne güncelleştirmelisiniz.If you are using Git LFS, you must update to Git LFS version 1.3.1 or higher. LFS istemcisinin daha eski sürümleri, TFS’nin bu sürümündeki kimlik doğrulama değişiklikleriyle uyumlu değildir.Older versions of the LFS client are not compatible with authentication changes in this version of TFS.

İş öğesi formları doğru işlenmiyorWork item forms do not render correctly

 • Sorun:Issue:

  İş öğesi formlarınızda eski çoklu değer denetimi gibi eski özel denetimlerden birini kullanırsanız, iş öğesi formlarınız işlenemeyebilir.If you use a legacy custom control in your work item forms, such as the legacy multi-value control, your work item forms may fail to render.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Denetiminizin en son sürümüne güncelleştirmeniz gerekir.You will need to update to the latest version of your control. TFS 2017 Güncelleştirme 1 için en son çoklu değer denetimini burada bulabilirsiniz.You can find the latest multi-value control for TFS 2017 Update 1 here.

İş öğesi formları web’de doğru işlenmiyorWork item forms do not render correctly in the web

İş öğesi formları salt okunur alanları gizlemiyorWork item forms do not hide read only fields

 • Sorun:Issue:

  Düzende HideReadonlyEmptyFields özelliği True olarak ayarlanmış eski iş öğesi formunu kullanıyorsanız, formunuz salt okunur ve boş alanları gizleyemez.If you use old workitem form with HideReadonlyEmptyFields property set to true in the layout, your form will fail to hide read only and empty fields.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Şu anda bu sorunun geçici çözümü yoktur.There is no workaround at this time. Bu durum TFS 2017 Güncelleştirme 2’de düzeltilecektir.This will be fixed in TFS 2017 Update 2.

İş öğesi formları görüntülenirken kirleniyorWork item forms become dirty on viewing

 • Sorun:Issue:

  Bu sorun, TFS 2017 Güncelleştirme 1 üzerinde IE 11’de yeni iş öğesi formu kullanmayı seçme duruma özgüdür.This issue is specific to IE 11 on TFS 2017 Update 1 when opting into the new work item form. Kullanıcı profiliniz Fransızca, Kore dili, Rusça, Türkçe, Japonca veya Çince’ye ayarlandıysa ve iş öğesi herhangi bir kimliğe atandıysa, iş öğesini görüntülerken iş öğesi formunu kirli görürsünüz.If you have your profile set to French, Korean, Russian, Turkish, Japanese, or Chinese, and the work item is assigned to any identity, you will see the work item form as dirty when viewing the work item. İş öğesini kaydederseniz, Atanan alanı atanmamış olarak ayarlanır.If you save the work item, the Assigned To field will be set to unassigned.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  IE11’in yanı sıra başka bir tarayıcı daha kullanın.Use another browser besides IE11. IE11 kullanıyorsanız, doğru Atanan değerini geri yüklemek için iş öğesi araç çubuğunda geri al/yenile düğmesine tıklayın.If you are using IE11, click undo/refresh from the work item toolbar to restore the correct Assigned To value.

Yukarı akış NPM paketleri önbelleğe alınamıyorCaching of upstream NPM packages fail

 • Sorun:Issue:

  TFS sunucunuz bir proxy’nin arkasındaysa yukarı akış NPM paketleri önbelleğe alınamaz.If your TFS server is behind a proxy, the caching of upstream NPM packages will fail.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  TFS sunucunuz kurumsal bir proxy’nin arkasındaysa TFS sunucunuzun web.config (%ProgramFiles%\Microsoft Team Foundation Server 15.0\Application Tier\Web Services\web.config) dosyasında aşağıdaki değişiklikleri gerçekleştirin.If your TFS server is behind a corporate proxy, make the following changes to your TFS server web.config (i.e. %ProgramFiles%\Microsoft Team Foundation Server 15.0\Application Tier\Web Services\web.config).

  Şu yapılandırma bloğunu:Replace this configuration block:

   <!-- ASP.NET Proxy Usage for HttpWebRequests 
      "usesystemdefault" 
        false - stops the server using the default proxy configuration or proxy
           auto-detection. 
      "bypassonlocal"
        true - this tells all requests to a local address to ignore configured proxies.
    -->
   <defaultProxy>
    <proxy usesystemdefault="False" bypassonlocal="True" />
   </defaultProxy>
  

  Şununla değiştirin:With this:

   <defaultProxy useDefaultCredentials="true" />
  

Kod açılan menüsü hatalı Sürüm Denetimi sayfaları gösteriyorCode dropdown menu shows incorrect Version Control pages

 • Sorun:Issue:

  Aşağıdaki resimde (Şekil 45) gösterildiği gibi bir git deposundaki yönetici sayfasına gider ve Kod hub’ına tıklarsanız, Geçmiş bağlantısı yerine Değişiklik kümeleri ve Raf kümeleri bağlantılarını görürsünüz.If you navigate to the admin page on a git repository, as shown in the image below (Figure 45), and click on the Code hub, they will see the Changesets and Shelvesets links, instead of the History link.

  Code dropdown menu
  (Şekil 45) Kod açılan menüsü
  (Figure 45) Code dropdown menu
 • Geçici çözüm:Workaround:

  Git deposunun yönetici sayfasından çıktığınızda doğru bağlantıları görürsünüz.Navigate out of the git repository admin page and you will see the correct links.

Uzantılar otomatik olarak güncelleştirilmiyorExtensions are not being auto-updated

 • Sorun:Issue:

  TFS 2017’ye ulaşmak için TFS’nin önceki bir sürümünü yükseltiyorsanız ve TFS 2017’yi bağlı modda çalıştırıyorsanız, uzantılarınız olması gerektiği gibi otomatik olarak güncelleştirilmez.If you upgrade a prior version of TFS to reach TFS 2017 and are running TFS 2017 in connected mode then your extensions will not be auto-updated as they should be.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Şu anda bu sorunun geçici çözümü yoktur.There is no workaround at this time. Bu sorunu çözdük; TFS 2017 Güncelleştirme 2’de otomatik güncelleştirme davranışı size ulaştırılacaktır.We have fixed the issue and the auto update behavior will reach you through TFS 2017 Update 2. Herhangi bir nedenle Güncelleştirme 2’yi bekleyemiyorsanız, Destek kanalı üzerinden bize ulaşın ve düzeltmeyi sizinle daha erken paylaşalım.If for any reason you cannot wait for Update 2 then reach us through the Support channel and we shall share the fix earlier.

Genel URL doğru bir şekilde ayarlanmadıysa uzantılar alınamıyor veya düzgün çalışmıyorExtensions cannot not be acquired or will not function correctly if Public URL is not set correctly

 • Sorun:Issue:

  Visual Studio Market’ten uzantı alınamıyor.Extension acquisition from Visual Studio Marketplace will fail.

  Daha önce alınmış uzantılar genellikle beklendiği gibi çalışmıyor.Already acquired extensions are likely to not function as expected.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Bu sorun TFS 2017 Güncelleştirme 2’de çözülmüştür ve yükseltme yapmanızı öneririz.This is fixed in TFS 2017 Update 2 and we recommend upgrading. Bunun Güncelleştirme 1’de çalışmasına ihtiyacınız varsa, TFS Sunucu Yöneticisi Konsolu’ndaki ‘Genel URL’ değerini, şirket ortamınızdaki başka bir sistemden ulaşılabilen bir URL’ye ayarlayın (Şekil 46).If you need this to work on Update 1, set the ‘Public URL’ in the TFS Server Administrator Console such that the URL is reachable from another system within your corporate environment (Figure 46).

Code menu
(Şekil 46) Kod menüsü
(Figure 46) Code menu

Sayfanın Başı
Top of Page