Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 2 Sürüm Notları Team Foundation Server 2017 Update 2 Release Notes

Not

Bu sayfaya İngilizce olmayan bir dildeki sürümden erişiyor ve en güncel içeriği görmek istiyorsanız lütfen bu Sürüm Notları sayfasının İngilizce versiyonunu ziyaret edin.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

İpucu

Bu sayfanın altında sayfa dilini değiştirebilirsiniz.You can switch the page language at the bottom of this page.  Click the simgesine tıklayıp dilinizi arayın veya kullanılabilen diller listesinden seçin. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Bu makalede, en yeni Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 2 sürümüyle ilgili bilgiler bulabilirsiniz.In this article, you will find information regarding the newest release for Team Foundation Server 2017 Update 2. İndirmek için düğmeye tıklayın.Click the button to download.

Download the latest version of Team Foundation Server

Diğer biçimler veya diller için lütfen yükleme sitesine bakın.For other formats or languages, please see the download site.

Team Foundation Server 2017 hakkında daha fazla bilgi edinmek için Team Foundation Server Gereksinimler ve Uyumluluk sayfasına bakın.To learn more about Team Foundation Server 2017, see the Team Foundation Server Requirements and Compatibility page.


Geri bildirimFeedback

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız !We’d love to hear from you! Sorun bildirebilir ve bunu Geliştirici Topluluğu portalında izleyebilirsiniz.You can report a problem and track it through the Developer Community portal. Önerilerinizi bize Visual Studio Team Services Ürün Güncelleştirmeleri sitesi üzerinden gönderebilirsiniz.Send us your suggestions through the Visual Studio Team Services Product Updates site.


Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2017Release Date: July 24, 2017

TFS 2017 Güncelleştirme 2’deki Güncelleştirmelerin ÖzetiSummary of Updates in TFS 2017 Update 2

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirmesi 2’ye değerli birçok yeni özellik ekledik.We've added a lot of new value to Team Foundation Server 2017 Update 2. Önemli noktalardan bazıları:Some of the highlights include:

Özellik alanına göre geliştirmeleri görüntüleyerek tüm yeni özelliklerin ayrıntılarına bakabilirsiniz:You can see the details of all the new features by viewing the improvements by feature area:


Bu Sürümdeki YeniliklerWhat's New in this Release

İş Öğesi İzleme Geliştirmeleri Work Item Tracking Improvements

İş öğesi türü simgeleri Work item type icons

Ürünlerinizi müşterilerimiz açısından tümüyle erişilebilir hale getireceğimize dair genel bir taahhütte bulunmuştuk.We have made a global commitment to make our products fully accessible to our customers. Bu taahhüt kapsamında, klavye desenlerinden görsel tasarım ve düzene kadar her alanda birçok erişilebilirlik sorununu bulmak ve çözmek için çalışıyoruz.As part of that commitment, we have been working to find and address many accessibility issues – anywhere from keyboard patterns to visual design and layout.

İş öğesi izleme özelliği, birçok deneyimde iş öğesi türünün gösterilmesinde yalnızca renkleri kullanıyordu.Work item tracking has relied solely on color in many experiences to convey work item type. Öte yandan, renk körlüğü veya görme bozukluğu olan ve renk benzerliklerinden dolayı bunları ayırt edemeyen kullanıcılarımız için bu durum sorun yaratıyordu.However, this is problematic for our color blind or low vision users who may not be able to distinguish between items due to similarities in color. Tüm müşterilerimizin iş öğesi türünü tarayabilme becerisini geliştirmek için, iş öğesi türü için görsel dilde simgeler ekledik.To increase the scanability of work item type for all our customers, we have introduced icons to the visual language of work item type. Simge kitaplığımızdaki seçenekler arasından seçim yaparak iş öğesi türlerinizi özelleştirebilirsiniz.You can customize your work item types by choosing from a selection of our icon library.

Kapsamda ve sorgu kılavuzlarında türü gösteren renk çubukları, renkli simgelerle değiştirildi (Şekil 1).Color bars conveying type on the backlog and queries grids have been replaced with colored icons (Figure 1).

Wit icons in query
(Şekil 1) Sorguda renkli simgeler(Figure 1) Colored icons in query

Panodaki kartlar şimdi bir tür simgesi içeriyor (Şekil 2).Cards on the board now include a type icon (Figure 2).

Board with icon type
(Şekil 2) Simge türü ile pano(Figure 2) Board with icon type

Teslim Planları Delivery Plans

Teslim Planları, yineleme tabanlı bir takvimde iş durumunu izleyerek takımlar arası görünürlüğü ve uyumu artırmanıza yardımcı olan kurumsal bir araçtır.Delivery Plans is an organizational tool that helps you drive cross-team visibility and alignment by tracking work status on an iteration-based calendar. Hesaptaki projeler arasından herhangi bir takım veya kapsam düzeyini ekleyerek planınızı uyarlayabilirsiniz.You can tailor your plan to include any team or backlog level from across projects in the account. Üstelik, Planların Alan Ölçütleri görünümünüzü daha da özelleştirmenize olanak tanırken, İşaretçiler de önemli tarihleri vurgular.Furthermore, Field Criteria on Plans enables you to further customize your view, while Markers highlight important dates.

Daha fazla bilgi edinmek ve uzantıyı yüklemek için markette Teslim Planları sayfasını gözden geçirin.Check out the marketplace page for Delivery Plans to learn more and install the extension.

TFS örneği İnternet’e bağlı olmayan kullanıcılar için Teslim Planlarına, VSTS Market’e gitmeden, doğrudan web erişimindeki Uzantıları yönet seçeneğinden ulaşılabilir.For users with a TFS instance that is disconnected from the Internet, Delivery Plans will be available directly from the Manage extensions option in web access, without navigating to the VSTS Marketplace. Uzantıları yönet menüsünde Yerel uzantılara göz at’a tıklayıp Teslim Planları’nı seçin ve Yükle’ye tıklayın.From Manage extensions, click on Browse local extensions, then select Delivery Plans and click Install. Daha fazla bilgi için önceden yüklü uzantılar belgelerine bakın.See the documentation on pre installed extensions for more information.

İş öğelerinden derlemelere otomatik bağlanmaAutomatic linking from work items to builds

Derleme tanımındaki bu yeni ayarla, büyük bir derleme kümesinde el ile arama yapmak zorunda kalmadan işinizi bir araya getiren derlemeleri izleyebilirsiniz.With this new setting in the build definition, you can track the builds that have incorporated your work without having to search through a large set of builds manually. İş öğesiyle ilişkilendirilmiş her başarılı derleme, iş öğesi formunun geliştirme bölümünde otomatik olarak gösterilir.Each successful build associated with the work item automatically appears in the development section of the work item form.

Bu özelliği etkinleştirmek için, derleme tanımınızdaki Seçenekler’in altındaki ayarı değiştirin (Şekil 3).To enable this feature, toggle the setting under Options in your build definition (Figure 3).

WIT build linking
(Şekil 3) WIT derleme bağlama(Figure 3) WIT build linking

Eski iş öğesi formunu kullanım dışı bırakmaDeprecation of old work item form

Yeni iş öğesi formuyla ilgili genel olarak olumlu geri bildirim alındı ve şimdi barındırılan hesaplarımızda bunu %100 benimsiyoruz.Overall feedback for the new work item form has been positive and we now have 100% adoption on our hosted accounts. Şirket içi müşterilerimizin de VSTS kullanıcılarının memnun kaldığı aynı değerli özellikten yararlanmasını istediğimiz için, eski iş öğesi formunu ve eski genişletilebilirlik modelini kullanım dışı bırakmaya karar verdik.We want on-premises customers to tap into the same value that has delighted our VSTS users and so we have made the decision to deprecate the old work item form and old extensibility model. Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi sayfasında planlarımızla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.Read more about our plans on the Microsoft Application Lifecycle Management page.

İş Öğesi Arama, koleksiyondaki tüm projeler üzerindeki tüm iş öğeleriniz genelinde hızlı ve esnek bir arama özelliği sağlar (Şekil 4).Work Item Search provides fast and flexible search across all your work items over all projects in a collection (Figure 4). İş Öğesi Arama tam metin arama altyapısını kullanarak tüm iş öğesi alanlarında kolayca terim araması yapabilir ve ilgili iş öğelerini etkili bir şekilde belirleyebilirsiniz.You can use the Work Item Search full text search engine to easily search for terms across all work item fields and efficiently locate relevant work items. İş öğeleri listesini hızla daraltmak için herhangi bir iş öğesi alanında satır içi arama filtrelerini kullanın.Use in-line search filters, on any work item field, to quickly narrow down to a list of work items.

TFS’de Arama hizmeti yapılandırıldıktan sonra, başka herhangi bir şey yüklemeden arama yapabilirsiniz.Once the Search service is configured in TFS, you can get searching without the need to install anything else. İş Öğesi Arama’yı kullanarak yapabilecekleriniz:By using Work Item Search you can:

 • Tüm projeleriniz genelinde arama yapma: Kendinizin ve iş ortağınızın takımları kapsamında arama yapın.Search over all your projects: Search in your own and your partner teams' backlog. Kuruluşunuzun tüm iş öğeleri genelinde arama yapmak için, tüm iş öğeleri üzerinde projeler arası aramaları kullanın.Use cross-project searches over all the work items to search across your organization's entire work items. Proje ve alan yolu filtrelerini kullanarak aramanızı daraltın.Narrow your search by using project and area path filters.
 • Tüm iş öğesi alanları arasında arama yapma: Tüm iş öğesi alanları genelinde (ere alanları da dahil) arama yaparak ilgili iş öğelerini hızla ve kolayca bulun.Search across all work item fields: Quickly and easily find relevant work items by searching across all work item fields (including ere fields). İlgili iş öğelerini belirlemek için tüm alanlar genelinde tam metin araması kullanın.Use a full text search across all fields to efficiently locate relevant work items. Kod parçacığı görünümünde, eşleşmelerin bulunduğu yerler gösterilir.The snippet view indicates where matches were found.
 • Belirli alanlarda arama yapma: Saniyeler içinde arama yapılan alanı bir iş öğesi listesine daraltmak için hızlı satır içi arama filtrelerini kullanın.Search in specific fields: Use the quick in-line search filters, on any work item field, to narrow down to a list of work items in seconds. Açılan öneriler listesi, aramanızı daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur.The dropdown list of suggestions helps complete your search faster. Örneğin, Atanan:Mustafa İşÖğesiTürü:Hata Durumu:Etkin gibi bir arama, Mustafa adlı kullanıcıya atanmış tüm etkin hataları bulur.For example, a search such as AssignedTo:Chris WorkItemType:Bug State:Active finds all active bugs assigned to a user named Chris.
 • İş öğesi izlemeyle arasındaki tümleştirmeden yararlanma: İş Öğesi Arama arabirimi, görüntülemenize, düzenlemenize, açıklama eklemenize, paylaşmanıza ve başka işlemler yapmanıza olanak tanımak için İş hub’ındaki tanıdık denetimlerle tümleştirilmiştir.Take advantage of integration with work item tracking: The Work Item Search interface integrates with familiar controls in the Work hub, letting you view, edit, comment, share, and much more.
Workitem search
(Şekil 4) İş öğesi arama(Figure 4) Workitem search

Sürüm Denetimi Geliştirmeleri Version Control Improvements

Yeni dal ilkeleri yapılandırma deneyimi New branch policies configuration experience

Dal ilkeleri yapılandırma deneyimini yeniden tasarladık ve harika yeni özellikler ekledik (Şekil 5).We’ve redesigned the branch policies configuration experience and added some great new capabilities (Figure 5). En güçlü özelliklerden biri, dal klasörleri için ilkelerin yapılandırılabilmesidir.One of the most powerful features is the ability to configure policies for branch folders. Bunu, Dallar görünümünde bir dal klasörü seçerek ve bağlam menüsünden de Dal ilkeleri’ni seçerek yapabilirsiniz.You can do this from the Branches view by selecting a branch folder and choosing Branch policies from the context menu.

Configure branch policies
(Şekil 5) Dal ilkelerini yapılandırma(Figure 5) Configure branch policies

Bu işlem yeni ilke yapılandırma UX’i açar; burada, dal klasöründeki dalların tümüne uygulanan ilkeler yapılandırabilirsiniz (Şekil 6).This will open the new policies configuration UX, where you can configure policies that apply to all of the branches in the branch folder (Figure 6).

Policies page
(Şekil 6) İlkeler sayfası(Figure 6) Policies page

Derleme ilkesi kullanıyorsanız, artık tek dal için birden çok derleme yapılandırabilirsiniz.If you’re using the build policy, you can now configure multiple builds for a single branch. Ayrıca, otomatik veya el ile tetikleme belirtmek için de yeni seçenekler sağlanmıştır (Şekil 7).There are also new options to specify an automatic or manual trigger (Figure 7). Çalıştırılması uzun sürebilen ve aslında yalnızca çekme isteğini tamamlamadan önce bir kez çalıştırmanız gereken otomatikleştirilmiş test çalıştırmaları gibi durumlarda el ile tetikleme kullanışlı olur.Manual triggers are useful for things like automated test runs that might take a long time to run, and you only really need to run once before completing the pull request. Derleme ilkesinin de, birden çok derleme yapılandırdığınızda kullanışlı olan bir görünen adı vardır.The build policy also has a display name that is useful if you’re configuring multiple builds.

Manual build
(Şekil 7) El ile derleme(Figure 7) Manual build

El ile tetiklenen bir ilkeyi yapılandırdıktan sonra, çekme isteğinin İlkeler bölümünde Derlemeyi kuyruğa al seçeneğini belirterek bunu çalıştırabilirsiniz (Şekil 8).Once you’ve configured a manually triggered policy, you can run it by selecting the Queue build option in the Policies section for the pull request (Figure 8).

Manual build queue
(Şekil 8) El ile derleme kuyruğu(Figure 8) Manual build queue

Gerekli gözden geçiren ilkeleri için (Şekil 9), yöneticiler için ilke uygulandığında çekme isteği zaman çizelgesine eklenecek bir not belirtme olanağı ekledik (Şekil 10).For required reviewer policies (Figure 9), we added the ability for administrators to specify a note that will be appended to the pull request timeline when the policy applies (Figure 10).

Required reviewer dialog
(Şekil 9) Gerekli gözden geçiren iletişimi(Figure 9) Required reviewer dialog
Required reviewer note
(Şekil 10) Gerekli gözden geçiren notu(Figure 10) Required reviewer note

Etkin olmayan açıklamalar için yeni ilkeNew policy for no active comments

Yeni Açıklamalar ilkesiyle, çekme isteklerinizdeki tüm açıklamaların işlendiğinden emin olabilirsiniz.Ensure that all comments in your pull requests are being addressed with the new Comments policy. Bu ilke etkinleştirildiğinde, etkin açıklamalar çekme isteğinin tamamlanmasını engeller ve tüm açıklamaların çözülmesini zorunlu tutar.With this policy enabled, active comments will block completion of the PR, forcing all comments to be resolved. Çekme isteği yazarına açıklama bırakan ama iyimser bir yaklaşımla çekme isteğini onaylayan gözden geçirenler, birleştirme işlemi için sabırsızlanan yazarın hiçbir açıklamayı kaçırmadığından emin olabilir.Reviewers that leave comments for the PR author but optimistically approve the pull request can be sure that an author that’s eager to merge won’t miss any comments.

Dosyalar hub'ı geliştirmeleriFiles hub improvements

Görüntüleme ve düzenleme deneyimlerini geliştirmek için Dosyalar hub’ında bazı güncelleştirmeler yaptık.We’ve made several updates to the Files hub to improve the viewing and editing experiences.

Görüntüleme için, geçerli klasörde BENİOKU dosyasını görüntülemenize (Şekil 11), Markdown dosyalarını önizlemenize, bir dosyayı önceki sürümüyle karşılaştırmanıza (Şekil 12) ve kınamayı görüntülemenize olanak tanıyan özetler ekledik.For viewing, we’ve added pivots that let you view the README in the current folder (Figure 11), preview Markdown files, compare a file to a previous version (Figure 12), and view blame.

Files viewing
(Şekil 11) Dosyaları görüntüleme(Figure 11) Files viewing
Git graph
(Şekil 12) Git grafiği(Figure 12) Git graph
>

Düzenleme için, artık değişikliklerinizi gözden geçirebilir, kolayca açıklama ekleyebilir, yeni bir dalda işleyebilir ve iş öğelerini bağlayabilirsiniz (Şekil 13).For editing, you can now preview your changes, easily add a comment, commit to a new branch, and link work items (Figure 13).

Files editing
(Şekil 13) Dosyaları düzenleme(Figure 13) Files editing

Git deponuzu görselleştirme Visualize your git repository

Şimdi depolar ve dosyalar için işleme geçmişini görüntülerken bir grafik görebilirsiniz.You can now see a graph while showing commit history for repositories or files. Bu, git grafiğini kullanarak git depolarınız için tüm dallarınızın ve işlemelerinizin zihinsel bir modelini kolayca oluşturmanıza olanak tanır (Şekil 14).This allows you to easily create a mental model of all your branches and commits for your git repositories using git graph (Figure 14). Grafikte, tüm işlemeleriniz topolojik bir düzende gösterilir.The graph shows all your commits in topological order.

Git graph
(Şekil 14) Git grafiği(Figure 14) Git graph

Git grafiğinin başlıca öğeleri şunlardır (Şekil 15):The key elements of the git graph include (Figure 15):

 1. Git grafiği sağa hizalıdır, dolayısıyla varsayılan dalla veya seçilen dalla ilişkili işlemeler sağda gösterilirken, grafiğin kalan bölümü sola doğru genişler.the git graph is right-aligned, so commits associated with the default branch or the selected branch appear on the right while the rest of the graph grows on the left.
 2. Birleştirme işlemeleri, ilk ve ikinci üst öğelerine bağlanan gri noktalarla gösterilir.merge commits are represented by grey dots connected to their first parent and second parent.
 3. Normal işlemeler mavi noktalarla gösterilir.normal commits are represented by blue dots.
 4. Bir işlemenin üst işlemesi sonraki 50 işlemede görünüm penceresinde görünür durumda olmazsa, işleme bağlantısını çıkarırız.if the parent commit of a commit is not visible in the view port on the next 50 commits, then we excise the commit connection. Oka tıkladığınızda, işleme kendi üst işlemesine bağlanır.Once you click the arrow, the commit is connected to its parent commit.
Git graph elements
(Şekil 15) Git grafiği öğeleri(Figure 15) Git graph elements

İşlemelerdeki git etiketlerini görüntüleme View git tags on commits

Takımınız, deponuzun geçmişindeki belirli bir noktayı işaretlemek için Git etiketleri kullandıysa, şimdi işlemeleriniz oluşturduğunuz etiketleri görüntüleyecektir.If your team has been using Git tags to mark a specific point in the history of your repository, then your commits will now show the tags that you have created. İşleme listesi görünümünde ve ayrıntılar sayfasında belirli bir işlemenin etiketlerini (Şekil 16) görebileceksiniz.You will be able view tags (Figure 16) for a specific commit in the commit list view and the details page.

Show tags
(Şekil 16) Etiketleri gösterme(Figure 16) Show tags

İşlemelere etiket eklemeAdd tags to commits

Etiketleri komut satırından oluşturup depoya göndermek yerine, şimdi doğrudan bir işlemeye gidebilir ve etiket ekleyebilirsiniz (Şekil 17).Instead of creating tags from the command line and pushing the tags to the repository, you can now simply go to a commit and add a tag (Figure 17). Etiket oluşturma iletişi kutusu, depodaki başka başvuruları da etiketlemenize olanak tanır.The tag creation dialog will also let you tag any other ref on the repo.

Create tag details
(Şekil 17) Etiket ayrıntıları oluşturma(Figure 17) Create tag details

İşleme listesi görünümü bir bağlam menüsünü de destekliyor (Şekil 18).The commit list view also supports a context menu (Figure 18). Etiketleri ve yeni dalları oluşturmak için etiket ayrıntıları sayfasına gitmek gerekmiyor (Şekil 19).No need to go to the commit details page to create tags and create new branches (Figure 19).

Create tag history
(Şekil 18) Etiket geçmişi oluşturma(Figure 18) Create tag history
Tag branch
(Şekil 19) Etiket dalı(Figure 19) Tag branch

Güncelleştirilen değişiklik kümesi ve raf kümesi sayfalarıUpdated changeset and shelveset pages

TFVC’de değişiklik kümesi ve raf kümesi sayfalarını modernleştirdik.We have modernized the changeset and shelveset pages in TFVC. Her iki sayfa da, yardımcı teknolojileri kullananlar için daha kolay erişilebilir duruma getirildi.Both pages are made more accessible for those of you who use assistive technologies. Yeni sayfalarda, değişiklik kümesi başlığını ve değişiklik kümesiyle ilgili yazar ayrıntıları gibi bilgileri içeren bir de yeni üst bilgi bulunuyor (Şekil 20).The new pages also have a new header that contains the changeset title and associated information about the changeset, such as author details (Figure 20).

Changeset page
(Şekil 20) Değişiklik kümesi sayfası(Figure 20) Changeset page

Ayrıca hem değişiklik kümesi hem de raf kümesi sayfası, markdown dosyasına açıklama yazmanıza, kullanıcılar için @mention eklemenize, # kullanarak iş öğelerini ilişkilendirmenize ve dosyalarla resimleri kolayca eklemenize olanak tanıyan yeni bir markdown tartışma denetimi barındırıyor (Şekil 21).Both changeset and shelveset pages also host the a new markdown discussion control (Figure 21) that will allow to type comments in markdown, @mention users, associate work items using #, and easily attach files and images.

Changeset discussion
(Şekil 21) Değişiklik kümesi tartışması(Figure 21) Changeset discussion

Geliştirilmiş işleme filtresiImproved commit filtering

Artık gelişmiş filtreleme seçenekleriyle işleme geçmişi sonuçlarını filtreleyebilirsiniz (Şekil 22).You can now filter the commit history results (Figure 22) by advanced filtering options. İşlemeleri filtreleme ölçütleri:You can filter commits by:

 • tam geçmiş.full history.
 • basitleştirilmiş birleştirmelerle tam geçmiş.full history with simplified merges.
 • ilk üst öğe.first parent.
 • basit geçmiş (bu varsayılan filtre ayarıdır).simple history (this is the default filter setting).
Changeset discussion
(Şekil 22) Geliştirilmiş işleme filtresi(Figure 22) Improved commit filtering

Depoları TFVC’den Git’e içeri aktarmaImport repositories from TFVC to Git

Aynı hesap içinde TFVC depolarınızdan Git depolarınıza kodu geçirebilirsiniz.You can migrate code from your TFVC repositories to Git repositories in the same account. Geçişi başlatmak için, depo seçici açılan menüsünden depoyu içeri aktar’ı seçin (Şekil 23).To start migration, select import repository from the repository selector drop-down (Figure 23).

Repository selector drop-down
(Şekil 23) Depo seçici açılır menüsü(Figure 23) Repository selector drop-down

Git deposuna tek tek klasörler veya dallar aktarılabildiği gibi, TFVC deposunun tamamı da aktarılabilir (dallar hariç) (Şekil 24).Individual folders or branches can be imported to the Git repository, or the entire TFVC repository can be imported (minus the branches) (Figure 24). Geçmişten en çok 180 günü içeri aktarabilirsiniz.You can also import up to 180 days of history.

Import repo complete
(Şekil 24) Depoyu içeri aktarma tamamlandı(Figure 24) Import repo complete

Git LFS dosya kilitlemeGit LFS file locking

Git LFS dosya kilitleme özelliğini ekledik.We have added the Git LFS file locking feature. Bu özellik büyük, farkı alınamayan dosyalarla çalışan takımların, iki veya daha çok kişi aynı anda aynı dosyayı düzenlemeye çalıştığında çalışma kaybıyla karşılaşmasını önlemelerine olanak tanır.This allows teams working with large, undiffable files to avoid losing work when two or more people attempt to edit the same file at once. Herhangi birinin dosyayı düzenlemeye başlayabilmesi için, önce sunucuya bildirim gönderen bir kilit alması gerekiyor.Before anyone can begin editing the file, they take a lock, which notifies the server. Başka biri de kilit almaya çalıştığında sunucu isteği reddediyor; böylelikle ikinci kişinin, söz konusu dosya üzerinde zaten birinin çalıştığını bilmesi sağlanıyor.When anyone else attempts to take a lock, the server rejects the request, letting the second person know that someone else is already working on that file. Bu özelliği kullanmak için lütfen Git LFS 2.1 veya sonraki bir sürüme yükseltin.Please upgrade to Git LFS 2.1 or higher to use this feature.

Git işleme açıklamaları yeni tartışma denetimini kullanıyorGit commit comments use the new discussion control

Git işlemelerine bırakılan basit açıklamalar, yeni tartışma denetimini kullanacak şekilde güncelleştirildi.Lightweight comments left on Git commits has been updated to use the new discussion control. Bu, söz konusu açıklamalarda Markdown desteği getiriyor ve hem Git hem de TFVC için web’de tüm kod açıklaması ekleme özelliklerinin en son deneyimi kullanmalarını sağlıyor.This brings support for Markdown in those comments, and rounds out all of the code-commenting features in the web for both Git and TFVC to use the latest experience.

Yeni ağaç görünümü denetimiNew tree view control

Çekme İsteğe Dosyaları görünümü, Git işleme ayrıntıları, Git gönderme ayrıntıları, TFVC Raf kümesi ayrıntıları, TFVC Değişiklik kümesi ayrıntıları, TFVC Değişiklik kümeleri hub’ı ve Git geçmiş hub’u yeni ağaç görünümü denetimiyle güncelleştirildi (Şekil 25).The Pull Request Files view, Git commit details, Git push details, TFVC Shelveset details, TFVC Changeset details, TFVC Changesets hub and Git history hub have been updated with a new tree view control (Figure 25). Ağaç görünümünde birkaç kullanılabilirlik geliştirmesi yapıldı.The tree view has a few usability improvements. İlk olarak, boş klasör düğümlerini otomatik olarak daraltıp görünümdeki dosya sayısını maksimum düzeye çıkaran bir sıkıştırılmış ağa görünümü gösterecek şekilde görünümü değiştirdik.First, we’ve changed the view to show a condensed tree view that automatically collapses empty folder nodes, maximizing the number of files that are in view.

Ağaç aynı zamanda açıklamaları da daha küçük bir şekilde gösteriyor.The tree also shows comments in a more compact way. Açıklamaları olan dosyalar her açıklama iş parçacığı için bir alt öğe ve iş parçacığını oluşturan kullanıcıyı belirten bir avatar gösteriyor.Files with comments show a child item for each comment thread, with the avatar indicating the user that created the thread. Yeni açıklama iş parçacıkları ve yanıtları olanlar mavi noktayla gösteriliyor ve yanıt sayısı bir sayıyla özetleniyor.New comment threads and those with replies are indicated by the blue dot, and the count of replies is summarized with a count.

New tree view
(Şekil 25) Yeni ağaç görünümü(Figure 25) New tree view

Çekme İsteği Geliştirmeleri Pull Request Improvements

Çekme isteği yazarı ve gözden geçirenleri için geliştirilmiş CTA’larImproved CTAs for PR author and reviewers

Dal ilkelerini kullanan takımlar için, bir çekme isteğini görüntülediğinizde tam olarak hangi eylemin gerektiğini belirlemek zor olabilir.For teams using branch policies, it can sometimes be hard to know exactly what action is required when you view a pull request. Ana eylem çağrısı Tamamla düğmesi olduğunda, bu tamamlanmaya hazır olduğu anlamına mı geliyor?If the main call to action is the Complete button, does that mean it’s ready to complete? Çekme isteği görünümü şimdi, sayfayı görüntüleyen kişi hakkındaki bilgileri ve yapılandırılmış dal ilkelerinin durumunu kullanarak, kullanıcı için en anlamlı eylem çağrısını görüntülüyor.Using information about the person viewing the page and the state of configured branch policies, the PR view will now present the call to action that makes the most sense for that user.

İlkeler yapılandırıldığında ancak henüz geçirilmediğinde, Tamamla düğmesi (Şekil 26) şimdi Otomatik tamamlama özelliğinin kullanılmasını teşvik edecek.When policies are configured, but aren’t yet passing, the Complete button (Figure 26) will now encourage the use of the Auto-complete feature. İlkelerin engellemesi durumunda çekme isteğini başarıyla tamamlama olasılığınız olmadığından, size söz konusu ilkeler sonunda geçiş verdiğinde çekme isteğini tamamlayacak bir seçenek sunuyoruz.It’s not likely that you’ll be able to complete the PR successfully if policies are blocking, so we offer an option that will complete the PR when those policies eventually pass.

Auto-complete feature
(Şekil 26) Otomatik tamamlama özelliği(Figure 26) Auto-complete feature

Gözden geçirenler büyük olasılıkla çekme isteğini tamamlamak değil onaylamak isteyecekler; dolayısıyla, gözden geçirenler henüz onaylamadılarsa ana CTA olarak vurgulanmış Onayla düğmesini (Şekil 27) görecekler.For reviewers, it’s more likely that you’ll want to approve a PR than complete it, so reviewers will see the Approve button (Figure 27) highlighted as the main CTA if you haven’t approved yet.

CTA approve
(Şekil 27) CTA onaylama(Figure 27) CTA approve

Onayladıktan sonra, gözden geçirenler (aynı zamanda çekme isteğini tamamlayan kişi de olmaları durumunda) CTA olarak vurgulanmış Tamamla (veya Otomatik tamamla) düğmesini görecekler.Once approved, reviewers will see the Complete (or Auto-complete) button highlighted as the CTA for those cases where a reviewer is also the person completing the PR.

İşlem yapılabilir açıklamalarActionable comments

Birkaç taneden fazla açıklaması olan bir çekme isteğinde, konuşmaların tümünü izlemek zor olabilir.In a PR with more than a few comments, it can be hard to keep track of all of the conversations. Açıklamaları daha iyi yönetmenize yardımcı olmak için, bir dizi geliştirmeyle ele alınan öğeleri çözümleme sürecini basitleştirdik:To help you better manage comments, we’ve simplified the process of resolving items that have been addressed with a number of enhancements:

 • Her çekme isteğinin üst bilgisinde, artık çözümlenen açıklamaların sayısını göreceksiniz (Şekil 28).In the header for every PR, you’ll now see a count of the comments that have been resolved (Figure 28).
PR header
(Şekil 28) PR üst bilgisi(Figure 28) PR header
 • Bir açıklama ele alındığında, bunu tek tıklamayla çözümleyebilirsiniz (Şekil 29).When a comment has been addressed, you can resolve it with a single click (Figure 29).
Resolve button
(Şekil 29) Çözümle düğmesi(Figure 29) Resolve button
 • Çözümleme sırasında eklemek istediğiniz açıklamalar varsa, tek hareketle yanıtlayabilir ve çözümleyebilirsiniz (Şekil 30).If you have comments to add while you’re resolving, you can reply and resolve in a single gesture (Figure 30).
Reply and resolve
(Şekil 30) Yanıtlama ve çözümleme(Figure 30) Reply and resolve
 • Açıklamalar çözümlendikçe, her şey ele alınana kadar sayının arttığını göreceksiniz (Şekil 31).As comments are resolved, you’ll see the count go up until everything has been addressed (Figure 31).
Comment count address rate
(Şekil 31) Açıklama sayısı adres oranı(Figure 31) Comment count address rate
 • Genel Bakış’taki filtre, çeşitli açıklama durumlarına göre filtrelemeye olanak tanıyacak ve her filtre seçeneği için açıklama sayısını gösterecek şekilde geliştirildi (Şekil 32).The filter in the Overview has been improved to enable filtering by various comment states and to show the count of comments for each filter option (Figure 32).
Filter improvements
(Şekil 32) Filtre geliştirmeleri(Figure 32) Filter improvements

Güncelleştirmeler görünümü yeniden temellendirmeyi ve zorla gönderimi gösteriyorUpdates view shows rebase and force push

Çekme İsteği Ayrıntıları görünümündeki Güncelleştirmeler sekmesi, zorla gönderimin ne zaman gerçekleştirildiğini ve temel işlemenin değişip değişmediğini gösterecek şekilde geliştirildi (Şekil 33).In the Pull Request details view, the Updates tab has been improved to show when a force push has occurred and if the base commit has changed (Figure 33). Çekme isteklerinizi tamamlamadan önce konu dallarınızdaki değişiklikleri yeniden temellendiriyorsanız, bu iki özellik gerçekten kullanışlı olur.These two features are really useful if you rebase changes in your topic branches before completing your PRs. Gözden geçirenler artık tam olarak neler olduğunu anlamalarına yetecek kadar bilgi sahibi olurlar.Reviewers will now have enough info to know exactly what’s happened.

Updates views
(Şekil 33) Güncelleştirme görünümleri(Figure 33) Updates views

Kişilere göre çekme isteği filtrelemePull request filtering by people

Artık çekme isteklerini bulmak kolaylaştı!It’s now easier to find pull requests! Belirli bir yazar tarafından oluşturulan veya belirli bir gözden geçirene atanan çekme isteklerini bulmanızı sağlayacak yeni filtre seçenekleri ekledik (Şekil 34).We’ve added new filtering options to allow you to find PRs created by a specific author or assigned to a specific reviewer (Figure 34). Yazar veya gözden geçiren filtresinden bir kullanıcı seçmeni yeterli; liste, yalnızca filtreyle eşleşen çekme isteklerini gösterecek şekilde güncelleştirilir.Simply select a user from the author or reviewer filter, and the list will be updated to show only the PRs that match the filter.

Filtering by people
(Şekil 34) Kişilere göre filtreleme(Figure 34) Filtering by people

Çekme isteği ilkeleri atlanırken neden belirtmek gerekliReason required when bypassing pull request policies

Çekme isteği ilkelerini atlarken, bir neden belirtmeniz gerekiyor.When you are bypassing a pull request policies, you are required to specify a reason. Atlama seçilirse, Çekme isteğini tamamla iletişim kutusunda yeni Neden alanını görürsünüz (Şekil 35).In the Complete pull request dialog, you will see a new Reason field, if they choose to bypass (Figure 35).

Bypass dialog
(Şekil 35) Atlama iletişimi(Figure 35) Bypass dialog

Nedeni girip çekme isteğini tamamladıktan sonra, ileti Genel Bakış’ta gösterilecektir (Şekil 36).After entering the reason and completing the pull request, the message will be displayed in the Overview (Figure 36).

Bypass message
(Şekil 36) Atlama iletisi(Figure 36) Bypass message

Çekme isteklerini takımlarla paylaşmaShare pull requests with teams

Çekme İsteğini Paylaş eylemi, gözden geçirenlere bildirim sağlamanın kullanışlı bir yoludur (Şekil 37).The Share Pull Request action is a handy way to notify reviewers (Figure 37). Bu sürümde takımlar ve gruplar için destek ekledik; dolayısıyla, çekme isteğine katılan herkese tek adımda bildirim sağlayabilirsiniz.In this release, we’ve added support for teams and groups, so you can notify everyone involved the pull request in a single step.

Share PR with teams
(Şekil 37) Çekme isteğini takımlarla paylaşma(Figure 37) Share PR with teams

Takımlar için çekme isteği geliştirmeleriPull request improvements for teams

Birden çok takıma üyeyseniz, artık söz konusu takımlara atanmış çekme isteklerinin tümünü Çekme İsteklerim görünümünde listelenmiş olarak göreceksiniz (Şekil 38).If you’re a member of multiple teams, you will now see all of the PRs assigned to those teams listed in the My Pull Requests view (Figure 38). Bu durum, Çekme İsteklerim görünümünün elinizdeki tüm çekme isteklerini görmek için ziyaret edebileceğiniz tek adres olmasını sağlıyor.This makes the My Pull Requests view the one stop you need to visit to see all the PRs on your plate.

PR improvements for teams
(Şekil 38) Takımlar için çekme isteği geliştirmeleri(Figure 38) PR improvements for teams

Gelecek sürümlerden birinde, tek proje için olan tüm çekme isteklerinizi daha kolay görebilmenizi sağlamak amacıyla, takımları Kod altındaki Çekme İstekleri hub’ına ekleyeceğiz.In a future release, we’ll add teams to the Pull Requests hub under Code to make it easier to see all of your PRs for a single project.

Çekme isteği açıklamaları için varsayılan bildirimlerDefault notifications for pull request comments

Yeni açıklama bildirimleriyle, çekme isteklerinizde yapılan konuşmaları yakından izleyin (Şekil 39).Stay up to date with the conversations happening in your PRs with the new comment notifications (Figure 39). Kendi oluşturduğunuz çekme istekleri için, bir kullanıcı yeni açıklama iş parçacığı eklediğinde veya var olan iş parçacığını yanıtladığında bu size otomatik olarak bildirilecek.For PRs that you've created, you will automatically be notified any time a user adds a new comment thread or replies to an existing thread. Siz başka bir kullanıcının çekme isteğine açıklama eklediğinizde, kendi oluşturduğunuz veya yanıtladığınız açıklama iş parçacığına daha sonra eklenen yanıtlar size bildirilecek.When you comment on another user's PR, you'll be notified about any future replies to comment threads that you create or reply to.

Default PR notifications
(Şekil 39) Varsayılan çekme isteği bildirimleri(Figure 39) Default PR notifications

Bu bildirimler, hazır gelen abonelikler kapsamında sağlanır ve Bildirimler ayar sayfasında yapılandırılabilir.These notifications are available as part of the out of the box subscriptions, and are configurable on the Notifications settings page.

Paket Yönetimi Geliştirmeleri Package Management Improvements

Güncelleştirilen Paket Yönetimi deneyimi Updated Package Management experience

Paket Yönetimi kullanıcı deneyimini daha hızlı çalışacak, kullanıcının bildirdiği yaygın sorunlara çözüm getirecek ve yakında sağlanacak olan yaşam döngüsü özelliklerine yer açacak şekilde güncelleştirdik (Şekil 40).We've updated the Package Management user experience to make it faster, address common user-reported issues, and make room for upcoming package lifecycle features (Figure 40). Güncelleştirilmiş deneyim sayfasında, güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.Learn more about the update on the Updated experience page.

Package Management
(Şekil 40) Paket Yönetimi(Figure 40) Package Management

Paket Yönetimi npm BENİOKU dosyaları ve İndir düğmesi ekliyorPackage Management adds npm READMEs and download button

Artık bir BENİOKU.md içeren her npm paketinin BENİOKU dosyasını görebilirsiniz (Şekil 41).You can now see the README of any npm package that includes a README.md in the package (Figure 41). BENİOKU dosyaları, takımınızın paketleriniz hakkındaki bilgileri belgelemesine ve paylaşmasına yardımcı olabilir.READMEs can help your team document and share knowledge about your packages.

Ayrıca, komut çubuğundaki İndir düğmesini kullanarak herhangi bir npm paketini indirebilirsiniz.You can also download any npm package using the Download button in the command bar.

Package Management npm README
(Şekil 41) Paket Yönetimi npm BENİOKU(Figure 41) Package Management npm README

NuGet Restore ve NuGet Command derleme görevleriNuGet Restore and NuGet Command build tasks

NuGet Installer (artık NuGet Restore olarak adlandırılıyor) görevinde önemli güncelleştirmeler yaptık ve yeni bir NuGet görevi ekledik: NuGet Command.We’ve made major updates to the NuGet Installer (now called NuGet Restore) task, and added a new NuGet task: NuGet Command. En önemlisi, NuGet Komutu ve NuGet Geri Yükleme görevleri şimdi varsayılan olarak nuget.exe 4.0.0’ı kullanıyor.Most notably, the NuGet Command and NuGet Restore tasks now use nuget.exe 4.0.0 by default.

NuGet Geri Yükleme şimdi Visual Studio Derleme adımından önce paketleri geri yüklemeye yönelik en yaygın senaryolar için iyileştirildi.NuGet Restore is now optimized for the most common scenario of restoring packages before a Visual Studio Build step. Ayrıca, tek bir NuGet akışını paylaşan küçük projeler için de daha iyi destek sağlıyor: Artık bir Team Services akışı seçebiliyor ve bunun otomatik olarak oluşturulmuş bir NuGet.Config dosyasına eklenmesini sağlayabiliyorsunuz.It also has better support for small projects that share a single NuGet feed: you can now pick a Team Services feed and have it added to an auto-generated NuGet.Config.

Daha karmaşık NuGet işlemleri için, NuGet Komutu görevi herhangi bir komutu ve bağımsız değişken kümesini belirtme esnekliği getiriyor (Şekil 42).For more complex NuGet operations, the NuGet Command task provides the flexibility to specify any command and set of arguments (Figure 42).

NuGet command
(Şekil 42) NuGet komutu(Figure 42) NuGet command

Derleme ve Sürüm Geliştirmeleri Build and Release Improvements

Yeni derleme tanımı düzenleyicisi New build definition editor

Daha sezgisel bir deneyim sağlamak, bazı sorunlu noktaları düzeltmek ve yeni özellikler eklemek için derleme tanımı düzenleyicimizi yeniden tasarladık.We’ve redesigned our build definition editor to provide a more intuitive experience, fix some pain points, and add new capabilities. Şablonları kullanmanın, görev eklemenin ve ayarları değiştirmenin daha kolay olduğunu fark edeceğinizi umuyoruz.We hope that you’ll find it easier to use templates, add tasks, and change settings. Ayrıca şimdi işlem parametrelerini kullanarak, görevlerinizde iyice derine inmek zorunda kalmadan en önemli veri parçalarını belirlemeyi kolaylaştırabilirsiniz.And now you can use process parameters to make it easier to specify the most important bits of data without having to go deep into your tasks.

Şablonlar için arama yapınSearch for a templates

İstediğiniz şablonu arayın ve sonra uygulayın veya boş bir işlemle başlangıç yapın (Şekil 43).Search for the template you want and then apply it, or start with an empty process (Figure 43).

Build template search
(Şekil 43) Derleme şablonu arama(Figure 43) Build template search

Görevi hızla bulun ve tam olarak istediğiniz yere ekleyinQuickly find and add a task right where you want it

Kullanmak istediğiniz görev için arama yapın. Bulduktan sonra, sol tarafta seçili durumdaki görevin arkasına ekleyebilir veya sürükleyip istediğiniz yere bırakabilirsiniz (Şekil 44).Search for the task you want to use, and then after you’ve found it, you can add it after the currently selected task on the left side, or drag and drop it where you want it to go (Figure 44).

Build task search
(Şekil 44) Derleme görevi arama(Figure 44) Build task search

Ayrıca, görevi taşımak için sürükleyip bırakabilir veya kopyalamak için sürükleyip bırakırken Ctrl tuşunu basılı tutabilirsiniz.You can also drag and drop a task to move it, or drag and drop while holding the Ctrl key to copy the task.

Önemli bağımsız değişkenleri görevlerinize geçirmek için işlem parametreleri kullanmaUse process parameters to pass key arguments to your tasks

Şimdi derleme tanımınızı veya şablonunuzu kullananların görevlerinizde iyice derine inmek zorunda kalmadan en önemli veri parçalarını belirtmelerini kolaylaştırmak için işlem parametreleri (Şekil 45 kullanabilirsiniz.You can now use process parameters (Figure 45 to make it easier for those who use your build definition or template to specify the most important bits of data without having to go deep into your tasks.

Process parameters
(Şekil 45) İşlem parametreleri(Figure 45) Process parameters

Yerleşik şablonlardan bazılarını kullanarak yeni derleme oluşturuyorsanız (örneğin, Visual Studio ve Maven), bunların nasıl çalıştığına dair örnekler görebilirsiniz.If you create a new build from some of the built-in templates (for example Visual Studio and Maven) you can see examples of how these work.

Yeni düzenleyicide, kaynaklarınızın ayarlarına daha çabuk erişim gibi birkaç başka iyileştirme de yapılmıştır.The new editor includes a few other enhancements, such as giving you quicker access to your sources settings.

Yeni düzenleyiciyi kullanarak ilk derleme tanımınızı oluşturma işleminin adımları için bkz. Acemiler için CI/CD.For a walkthrough of creating your first build definition using the new editor, see CI/CD for newbies.

2017 kullanıcı deneyimi sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.Learn more on the 2017 user experience page.

Uzantı görevlerinin birden çok sürümüMultiple versions of Extension tasks

Uzantı yazarları artık belirli bir görevin birden çok sürümüyle uzantı oluşturabilir. Bu da üretimdeki her bir ana sürüm için düzeltme eki yayımlanabilmesini sağlar.Extension authors can now create extensions with multiple versions of a given task, which enables them to ship patches for each major version they have in production.

Bkz. Uzantılar içinde özel derleme görevleri oluşturma.See Reference for creating custom build tasks within extensions.

Koşullu derleme görevleri Conditional build tasks

Derleme görevleriniz üzerinde daha fazla denetim sahibi olmak istiyorsanız (örneğin, öğeleri temizlemeye veya bir sorun olduğunda ileti göndermeye yönelik bir görev), görevin ne zaman çalıştırılacağını denetleyebilmeniz için şimdi size dört yerleşik seçenek sunuyoruz (Şekil 46).If you’re looking for more control over your build tasks, such as a task to clean things up or send a message when something goes wrong, we’re now offering four built-in choices for you to control when a task is run (Figure 46).

Conditional build tasks
(Şekil 46) Koşullu derleme görevleri(Figure 46) Conditional build tasks

Daha fazla esneklik istiyorsanız (belirli tetikleyicilerle, belirli koşullar altında, yalnızca belirli dallarda çalıştırılacak bir görev gibi), kendi özel koşullarınızı ortaya koyabilirsiniz:If you are looking for more flexibility, such as a task to run only for certain branches, with certain triggers, under certain conditions, you can express your own custom conditions:

and(failed(), eq(variables['Build.Reason'], 'PullRequest'))

Görevi çalıştırma koşullarını belirtme sayfasına bakın.See Specify conditions for running a task page.

Kapsayıcı tabanlı uygulamaları derlemeye ve dağıtmaya yönelik yerleşik görevlerBuilt-in tasks for building and deploying container based applications

Bu sürümle birlikte, Docker uzantımızdaki görevlerin çoğunu varsayılan olarak ürüne getirdik, bunları geliştirdik ve bir dizi kapsayıcı senaryosunu kolaylaştırmak amacıyla bir dizi yeni görev ve şablon sağladık.With this release we have pulled most of the tasks in our Docker extension into the product by default, improved them, and introduced a set of new tasks and templates for making a set of container scenarios easier.

 • Docker: Docker görüntüleri oluşturun, gönderin veya çalıştırın ya da Docker komutu çalıştırın.Docker: Build, push, or run Docker images, or run a Docker command. Bu görev Docker ile veya Azure Kapsayıcı kayıt defteriyle kullanılabilir.This task can be used with Docker or Azure Container registry. Şimdi kullanımını daha da kolaylaştırmak için ACR ile yerleşik hizmet sorumlusu kimlik doğrulamamızı kullanabilirsiniz.You can now use our built-in service principal authentication with ACR to make it even easier to use.
 • Docker-Compose: Çok kapsayıcılı Docker uygulamaları oluşturun, gönderin veya çalıştırın.Docker-Compose: Build, push, or run multi-container Docker applications. Bu görev Docker ile veya Azure Kapsayıcı kayıt defteriyle kullanılabilir.This task can be used with Docker or Azure Container registry.
 • Kubernetes: Azure Container Service’da kubectl komutlarını çalıştırarak Kubernetes kümenizi dağıtın, yapılandırın veya güncelleştirin.Kubernetes: Deploy, configure, or update your Kubernetes cluster in Azure Container Service by running kubectl commands.
 • Service Fabric: Service Fabric kümesine kapsayıcıları dağıtın.Service Fabric: Deploy containers to a Service Fabric Cluster. Service Fabric bugün Windows Kapsayıcılarını bulutta çalıştırmak için en iyi seçenektir.Service Fabric is the best choice today for running Windows Containers in the cloud.

Azure Web App dağıtım güncelleştirmeleriAzure Web App deployment updates

Azure Web Applications için birçok iyileştirme yaptık:We have made many enhancements for Azure Web Applications:

 • Azure App Service dağıtım görevi, Java WAR dosyalarının, Node.js, Python ve PHP uygulamalarının dağıtımını destekliyor.Azure App Service deployment task supports Java WAR files, Node.js, Python, and PHP applications to be deployed.
 • Azure App Service dağıtım görevi, kapsayıcıları kullanarak Linux için Azure Web App dağıtımını destekliyor.Azure App Service deployment task supports deploying to Azure Web App for Linux using containers.
 • Azure portalı Sürekli Teslim özelliği genişletildi ve şimdi Düğüm uygulamalarını destekliyor.Azure portal Continuous Delivery is expanded now support Node applications.
 • Azure App Service yönetim görevi, Azure App Service için Başlatma, Durdurma, Yeniden Başlatma veya Yuva değiştirmeye eklendi.Azure App Service manage task is added to Start, Stop, Restart or Slot swap for an Azure App Service. Ayrıca, gerekli PHP veya Python sürümünün ya da IIS Manager veya Application Insights’ın yüklenmesine olanak tanımak için site uzantılarını yüklemeyi de destekliyor.It also supports installing site extensions to enable installation of the required PHP or Python version or installing IIS Manager or Application Insights.

Azure CLI’nin en son sürümüne CI/CD’yi yapılandırmak için CI/CD desteği de ekledik.We have also introduced CI/CD support into the latest version of the Azure CLI for configuring CI/CD. Aşağıda bir örnek verilmiştir:Here is an example:

az appservice web source-control config --name mywebapp --resource-group mywebapp_rg --repo-url https://myaccount.visualstudio.com/myproject/_git/myrepo --cd-provider vsts --cd-app-type AspNetCore

.NET Core görevleri proje dosyalarını destekliyor.NET Core tasks support project files

Geçerli güncelleştirmeyle birlikte, .NET Core görevlerini project.json dosyalarının yanı sıra *.csproj dosyalarını da destekleyecek şekilde geliştirdik.With the current update, we are enhancing .NET core tasks to support *.csproj files in addition to project.json. Artık derleme aracılarınızda Visual Studio 2017’yi kullanarak csproj dosyalarının kullanıldığı .NET Core uygulamaları derleyebilirsiniz.You can now use Visual Studio 2017 on your build agents to build .NET core applications using csproj files.

SSH dağıtım geliştirmeleriSSH deployment improvements

SSH Üzerinden Dosyaları Kopyalama derleme/sürüm görevi şimdi uzak kullanıcıların giriş dizinine dosya kopyalamayı basitleştirmek için hedef yolda tilde () kullanımını destekliyor.The Copy Files Over SSH build/release task now supports tildes() in the destination path to simplify copying files to a remote user’s home directory. Ayrıca yeni seçenek, kopyalanacak hiç dosya bulunamadığında derlemenin/sürümün başarısız olmasını da sağlıyor.Also, a new option allows causing the build/release to fail when no files are found to copy.

SSH derleme/sürüm görevi şimdi uzak Linux veya macOS makinelerinde Windows satır sonları olan betiklerin çalıştırılmasını destekliyor.The SSH build/release task now supports running scripts with Windows line endings on remote Linux or macOS machines.

Derleme veya sürüm sırasında SSH anahtarı yüklemeInstall an SSH key during a build or release

Yeni önizleme görevi SSH Anahtarı Yükle (Önizleme), derleme veya sürüm öncesinde bir SSH anahtarı yüklüyor ve derleme veya sürüm tamamlandığında bu anahtarı aracıdan kaldırıyor.A new preview task, Install SSH Key (Preview), installs an SSH key prior to a build or release and removes it from the agent when the build or release completes. Yüklenen anahtar, Git deposundan veya alt modüllerinden kod getirmek, dağıtım betiklerini çalıştırmak veya SSH kimlik doğrulaması gerektiren diğer etkinlikleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.The installed key can be used for fetching code from a Git repository or submodules, running deployment scripts, or other activities that require SSH authentication. Bu, gelecekte parolaları ve diğer özellikleri destekleyecek şekilde geliştirilecektir.It will be improved in the future to support passphrases and other capabilities.

Visual Studio 2017 belirtildiğinde ama aracıda var olmadığında görevler başarısız oluyorTasks fail if Visual Studio 2017 is specified but not present on agent

Visual Studio Derleme ve MSBuild görevleri, Visual Studio’nun belirli bir sürümünü seçmenize olanak tanır.The Visual Studio Build and MSBuild tasks enable you to select a specific version of Visual Studio. Şimdiye kadar, Visual Studio 2017 sürümünün kullanılabilir olmadığı durumda bu görevler otomatik olarak kullanılabilir bir sonraki sürümü seçiyordu.Until now, if the Visual Studio 2017 version was not available, these tasks would automatically pick the next available version.

Bu davranışını değiştiriyoruz.We’re changing this behavior. Artık, Visual Studio 2017’yi seçerseniz ancak bu sürüm aracıda yoksa, derleme başarısız olacak.Now the build will fail if you select Visual Studio 2017 but it is not present on the agent.

Bu değişikliği yapmamızın nedenleri:We made this change for the following reasons:

 • .NET Core gibi daha yeni uygulama türleri daha eski araçlarla derlenmiyor.Newer app types such as .NET Core do not compile with older build tools. Bunlar açık olarak Visual Studio 2017 veya daha yeni bir sürüm gerektiriyor.They explicitly require Visual Studio 2017 or newer.

 • Visual Studio’nun tam olarak aynı sürümünü kullandığınızda daha tutarlı ve öngörülebilir sonuçlar elde ediyorsunuz.You get more consistent and predictable results when you use the same exact version of Visual Studio.

 • Derleme görevleri geri döndüğünde, anlaşılması zor derleme hataları alabiliyorsunuz.Whenever build tasks fall back, you may get compilation errors that are difficult to understand.

İpucu

Visual Studio 2017’de aracıları olan ve hiçbir aracısı yalnızca Visual Studio’nun önceki sürümlerinde olmayan bir havuzla bağlantılı bir kuyruk kullandığınızdan emin olun.Make sure to use a queue connected with a pool that has agents with Visual Studio 2017, and no agents that have only earlier versions of Visual Studio.

Özel aracı otomatik çalışma alanı temizlemePrivate agent automatic workspace cleanup

Şimdi eski çalışma dizinlerini ve depoları düzenli aralıklarla temizlemek için bir aracı havuzu yapılandırabilirsiniz (Şekil 47).You can now configure an agent pool to periodically clean up stale working directories and repositories (Figure 47). Örneğin, bu havuz silinmiş derleme ve sürüm tanımlarının geride bıraktığı çalışma alanlarını siler.For example, the pool will delete workspaces left behind by deleted build and release definitions.

Agent maintenance
(Şekil 47) Aracı bakımı(Figure 47) Agent maintenance

Bu seçeneğin kullanılması, özel derleme ve sürüm aracılarınızda disk alanı kalmama olasılığını azaltacaktır.Using this option should reduce the potential for your private build and release agents to run out of disk space. Bakım işlemi makine başına değil aracı başına gerçekleştirildiğinden, tek makinede birden çok aracınız varsa yine de disk alanı sorunları yaşayabilirsiniz.The maintenance is done per agent (not per machine), so if you have multiple agents on a single machine you could still run into disk space issues.

Derleme aracısı yükseltme durumuBuild agent upgrade status

Şimdi aracı yükseltilirken, kuyruk ve havuz yönetim portalında yükseltme durumunu gösteriyor.When an agent is being upgraded, it now indicates the status of the upgrade in the queue and pool management portal.

Kullanımda olmayan makinelerdeki özel aracıların seçilmesiSelection of private agents on machines not in use

Şimdi sistem bir derleme veya sürümü özel aracıya ayırırken faktör olarak makine adını kullanıyor.The system now uses machine name as a factor when allocating a build or a release to a private agent. Bunun sonucunda sistem, işi ayırırken meşgul bir makinedeki aracı yerine boş makinedeki aracıyı tercih edecektir.As a result, the system will prefer an agent on an idle machine over an agent on a busy machine when it allocates the job.

Ardışık düzen kuyruğuPipelines queue

Aracı tabanlı fiyatlandırma modelinden işlem hattı tabanlı fiyatlandırma modeline geçtik.We have now moved from the agent-based pricing model to pipeline-based pricing model. Bu yeni modelde, kullanıcılar hesaplarındaki yapılandırılmış işlem hattı sayısıyla aynı sayıda derleme veya yayını eş zamanlı olarak çalıştırabilir.In this new model, users can run as many builds or releases concurrently as the number of pipelines configured in their account. Bu sınırı aşan ek derleme ve yayınlar kuyruğa alınır ve önceki derleme ve yayınların tamamlanmasını bekler.Additional builds and releases beyond this limit are queued and wait for earlier builds and releases to complete. İşlem hattı kuyruğu özelliği kullanıcılara derleme ve yayınların nerede olduğuna yönelik daha fazla görünürlük sağlar.The Pipelines queue feature provides users with more visibility into where their builds or releases are.

İşlem hattı kuyruğu’nu başlattığınızda, aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:On launching the Pipelines queue, you can see the following information:

 1. Bir işlem hattının yürütülmesini bekleyen derleme ve yayınlar ile bunların bekleme kuyruğundaki yerleri.Builds and releases waiting for a pipeline to execute and their position in the waiting queue.
 2. Şu anda mevcut işlem hatlarını kullanarak çalışan derleme ve yayınlar.Builds and releases currently running using available pipelines.

Derlemeniz/yayınınız bir işlem hattını beklerken, bu görünümü derleme/yayın günlükleri sayfasının içinden de doğrudan başlatabilir ve işlem hattı kuyruğundaki geçerli sırasını ve diğer ayrıntıları bulabilirsiniz.While your build/release is waiting for a pipeline, you can also directly launch this view from inside the build/release logs page and find its current position in the pipeline queue and other details.

Derleme özetinde yayın eylemiRelease action in Build summary

Bir derleme için sürüm oluşturmanızı kolaylaştırmak için, artık Derleme özet eylem çubuğunda kullanılabilir bir Yayın eylemini destekliyoruz.We are now supporting a Release action, available in the Build summary action bar, so it is easy for you to create a release for a build.

Değişken grupları için güvenlikSecurity for variable groups

Değişken grupları için güvenlik artık Oluşturucu ve Yönetici gibi bir roller kümesi tarafından yönetiliyor.Security for variable groups is now governed through a set of roles such as Creator and Administrator.

Varsayılan olarak, aşağıdaki roller atanmıştır.By default, the below roles are assigned.

 • Katılımcılara oluşturucu rolüCreator role to Contributors
 • Proje Koleksiyonu Yöneticileri, Proje Yöneticileri, Derleme Yöneticileri ve Yapı Yöneticilerine yönetici rolüAdministrator role to Project Collection Administrators, Project Administrators, Build Administrators, and Release Administrators
 • Geçerli Proje Kullanıcılarına Okuyucu rolüReader role to Valid Project Users

Varsayılan ayarlar tüm değişken grupları veya belirli bir grup için geçersiz kılınabilir.The defaults can be overridden for all variable groups or for a specific one.

iOS DevOps iyileştirmeleriiOS DevOps enhancements

Apple App Store uzantısı artık iki aşamalı kimlik doğrulamasını (iki faktörlü kimlik doğrulaması) ve derlemeleri dışarıdan test edenlere bırakmayı destekliyor (Şekil 48).The Apple App Store extension now supports two-step verification (two-factor authentication) and releasing builds to external testers (Figure 48).

Apple App Store connection
(Şekil 48) Apple App Store bağlantısı(Figure 48) Apple App Store connection

Apple Sertifikasını Yükleme (Önizleme), sonraki Xcode veya Xamarin.iOS derlemesinde kullanmak üzere aracıya P12 imzalama sertifikası yükleyen yeni bir derleme görevidir.Install Apple Certificate (Preview) is a new build task that installs a P12 signing certificate on the agent for use by a subsequent Xcode or Xamarin.iOS build.

Apple Profilini Yükleme (Önizleme), sonraki Xcode veya Xamarin.iOS derlemesinde kullanmak üzere aracıya sağlama profilleri yükleyen yeni bir derleme görevidir.Install Apple Profile (Preview) is a new build task for installing provisioning profiles on the agent for use by a subsequent Xcode or Xamarin.iOS build.

MSBuild, Xamarin.Android ve Xamarin.iOS derleme görevleri artık Mac için Visual Studio araç kümesiyle derlemeyi destekliyor.MSBuild, Xamarin.Android, and Xamarin.iOS build tasks now support building with the Visual Studio for Mac tool set.

Java kod kapsamı iyileştirmeleriJava code coverage enhancements

Kod Kapsamı Sonuçlarını Yayımla derleme görevi, derlemenin bir parçası olarak Cobertura veya JaCoCo kod kapsamını raporluyor.The Publish Code Coverage Results build task reports Cobertura or JaCoCo code coverage as part of a build. Şimdi, Özet Dosyası ve Rapor Dizini alanlarında joker karakterleri ve Minimatch desenlerini desteklediğinden, derlemeler arasında değişken yollar için dosyaların ve dizinlerin derleme temelinde çözümlenmesine olanak tanıyor.It now supports specifying wildcards and minimatch patterns in Summary File and Report Directory fields, allowing the files and directories to be resolved on a per-build basis for paths that change between builds.

Maven ve SonarQube geliştirmeleriMaven and SonarQube improvements

Şimdi Maven derleme görevi, Maven pom.xml dosyasında belirtilenden farklı olması durumunda çözümleme sonuçları için SonarQube projesi belirtmeye olanak sağlıyor.The Maven build task now allows specifying a SonarQube project for analysis results in cases where it differs from what is specified in the Maven pom.xml file.

Geliştirilmiş Jenkins tümleştirmesiImproved Jenkins integration

Jenkins Kuyruk İşi derleme/sürüm görevi şimdi Jenkins çok dallı işlem hattı işlerini çalıştırırken Team Services’da Jenkins konsol çıkışını görüntülemeyi destekliyor (Şekil 49).The Jenkins Queue Job build/release task now supports running Jenkins multibranch pipeline jobs while displaying the Jenkins console output in Team Services (Figure 49). İşlem hattı sonuçları Team Services derleme özetinde yayımlanıyor.Pipeline results are published to the Team Services build summary.

Improved Jenkins integration
(Şekil 49) Geliştirilmiş Jenkins tümleştirmesi(Figure 49) Improved Jenkins integration

Azure sanal makine ölçek kümesi dağıtımıAzure virtual machine scale set deployment

Dağıtımda yaygın olarak kullanılan bir desen, uygulamanın her sürümü için tam makine görüntüsü oluşturmak ve sonra bunu dağıtmaktır.A common pattern being used for deployment is to create a full machine image for each version of the application and then deploy that. Bunu kolaylaştırmak için, yeni bir Sabit makine görüntüsü oluşturma görevi eklendi.To make that easier we have a new Build immutable machine image task. Bu görev, uygulamaları ve tüm gerekli önkoşullarını dağıttıktan sonra makine görüntüsü oluşturmak için Paketleyici kullanıyor.This task uses Packer to generate a machine image after deploying applications and all the required prerequisites. Görev, dağıtım betiğini veya paketleyici yapılandırma şablonunu alıp makine görüntüsünü oluşturuyor ve bunu bir Azure Depolama hesabında depoluyor.The task takes either the deployment script or the packer configuration template to create the machine image and stores it in an Azure Storage account. Bu görüntü daha sonra, bu tür sabit görüntü dağıtımıyla iyi sonuç veren Azure sanal makine ölçek kümesi dağıtımlarında kullanılabiliyor.This image can then be used for Azure virtual machine scale set deployments that work well with this type of immutable image deployment.

Azure kaynak grubu dağıtımlarında şablon parametrelerini geçersiz kılmaOverride template parameters in Azure resource group deployments

Şu anda, Azure kaynak grubu dağıtım görevlerinde, kullanıcılar template.json ile parameters.json’u seçip belirli bir söz dizimine uygun olarak metin kutusunda geçersiz kılma parametresi değerlerini sağlıyorlar.Currently in Azure resource group deployment tasks, users select the template.json and the parameters.json and provide the override parameter values in a text box, following a specific syntax. Bu deneyim artık geliştirildi ve şablon parametreleri, düzenlenmelerine ve geçersiz kılınmalarına olanak tanıyan bir kılavuzda işlenir duruma geldi (Şekil 50).This experience is now enhanced so the template parameters are rendered in a grid which allows them to be edited and overridden (Figure 50). Bu özelliğe erişmek için geçersiz kılma parametreleri alanının yanındaki ... öğesine tıklayarak erişebilirsiniz. Buna tıkladığınızda, şablon parametrelerinin varsayılan değerleri ve izin verilen değerleriyle (template.json ve parameters.json dosyalarında tanımlandıysa) birlikte gösterildiği bir iletişim kutusu açılır.You can access this feature by clicking the ... next to the override parameters field, which opens a dialog with the template parameters along with their default values and allowed values (if defined in the template and parameter .json files). Bu özellik, kaynakta CORS kurallarının etkinleştirilmesini gerektirir.This feature requires that CORS rules are enabled at the source. Template.json ve parameters.json dosyaları Azure depolama blob’unda yer alıyorsa, CORS’yi etkinleştirmek için Azure Depolama Hizmetleri belgelerini gözden geçirin.If template and parameter json files are in Azure storage blob, refer to the Azure Storage Services documentation to enable CORS.

Azure RG parameters
(Şekil 50) Azure RG parametreleri(Figure 50) Azure RG parameters

Dal ve etiket parametreleriyle birden çok sürüm tetikleyicisiMultiple release triggers with branch and tag filters

Sürüm yönetimi artık “Derleme” türündeki birden çok yapı kaynağında CD tetikleyicileri ayarlanmasını destekliyor.Release management now supports setting up CD triggers on multiple artifact sources of type “Build”. Eklendiğinde, belirtilen yapı kaynaklarından herhangi biri için yeni bir yapı sürümünün kullanıma sunulması durumunda otomatik olarak yeni sürüm oluşturuluyor.When added, a new release is created automatically when a new artifact version is available for any of the specified artifact sources. Sürümü tetiklemek için yeni derlemenin geleceği kaynak dalı da belirtebilirsiniz.You can also specify the source branch that the new build should be from to trigger a release. Buna ek olarak, sürüm tetikleyecek olan derlemeleri daha da fazla filtrelemek üzere Etiket filtreleri ayarlayabilirsiniz.Additionally, Tag filters can be set to further filter the builds that should trigger a release.

Sürümde yapı kaynakları için varsayılanları ayarlamaSet defaults for artifact sources in a release

Kullanıcılar, tanımdaki bir yapıyı bağlarken sürümde dağıtılacak varsayılan yapı sürümünü tanımlayabilir (Şekil 51).Users can define the default artifact version to deploy in a release when linking an artifact source in a definition (Figure 51). Otomatik olarak bir sürüm oluşturulduğunda, tüm yapı kaynakları için varsayılan sürüm dağıtılabilir.When a release is created automatically, the default version for all the artifact sources would be deployed.

Default artifact version
(Şekil 51) Varsayılan yapıt sürümü(Figure 51) Default artifact version

Dağıtım isteğinde bulunanlarla onaylayanlar arasında görev ayrımıSeparation of duties for deployment requester and approvers

Daha önce, ortam sahipleri sürüm oluşturanların sürümün bir ortama dağıtımını onaylamalarını kısıtlayabiliyordu.Previously, environment owners could restrict release creators from approving deployments of the release to an environment. Ancak, başka bir kullanıcı tarafından oluşturulan sürümün dağıtımını el ile başlatabiliyor ve kendiniz onaylayabiliyordunuz.You could, however, manually start deployment of a release created by another user, and approve it yourself.

Şimdi, dağıtım oluşturucusunu dağıtımlarda ayrı bir kullanıcı rolü olarak dikkate alarak, bu açığı kapattık.We have now filled this gap by considering the deployment creator as a separate user role for deployments. Hem sürüm oluşturucusunun hem de dağıtım oluşturucusunun dağıtımları onaylaması kısıtlanabiliyor.Either the release creator or deployment creator can be restricted from approving the deployments.

Sürüm düzeyi onaylarıRelease level approvals

Artık başka bir ortama yapılan başarılı bir dağıtımın ardından otomatik olarak tetiklenen dağıtımları otomatik olarak onaylamayı seçebiliyorsunuz (Şekil 52).You can now choose to automatically approve deployments that were automatically triggered after successful deployment to another environment (Figure 52). Her dağıtımı onaylamamayı seçtiyseniz, bir seferde dağıtım zincirini (onaylayanları aynı olan dağıtımlar) onaylama işlemi yapılabiliyor.Approving a chain of deployments (which have the same approvers) can be done at one go if you choose to not approve every deployment.

Geliştirme ve Test adlı iki ortamınızın olduğunu varsayalım. Bunların dağıtım öncesi onaylayanları “kullanıcıA” ve “kullanıcıB” olarak ayarlanmış ve her iki kullanıcının da dağıtımı onaylaması gerekiyor.Let’s say you have two environments Dev and Test, with the predeployment approvers set to “userA” and “userB,” with both of them required to approve the deployment. Test ortamında ilke aşağıda gösterildiği gibi ayarlandıysa, dağıtım zamanında kullanıcıA ve kullanıcıB’nin yalnızca Geliştirme ortamını onaylaması yeterli olur.If the policy on Test is set as shown below, during deployment time it will be sufficient for userA and userB to approve only Dev. Test ortamına dağıtım otomatik olarak onaylanır.Deployment to Test will get auto-approved. Test ortamına dağıtım el ile tetiklendiyse, onaylayanların doğruluğundan emin olmak için dağıtım öncesinde onaylayanlar gerekli olacaktır.If the deployment to Test is triggered manually, the approvals will be required before deployment to ensure correct approvals.

Release level approvals
(Şekil 52) Sürüm düzeyi onayları(Figure 52) Release level approvals

Azure Kamu Bulutu’na dağıtımDeploy to Azure Government Cloud

Kamu Bulutlarında Azure abonelikleri olan müşteriler, şimdi ulusal bulutları hedeflemek üzere Azure Resource Manager hizmet uç noktası yapılandırabilir.Customers with Azure subscriptions in Government Clouds can now configure Azure Resource Manager service endpoint to target national clouds.

Bununla, artık kamu bulutlarında barındırılan Azure kaynaklarına aynı dağıtım adımlarıyla herhangi bir uygulamayı dağıtmak için Release Management’ı kullanabilirsiniz (Şekil 53).With this, you can now use Release Management to deploy any application to Azure resources hosted in government clouds, using the same deployment tasks (Figure 53).

Government cloud
(Şekil 53) Kamu bulutu(Figure 53) Government cloud

Paralel dağıtım sayısı üst sınırını ayarlamaSet maximum number of parallel deployments

Bu özellik sayesinde, beklemedeki birden çok sürümün verili bir ortama nasıl dağıtılacağını denetleyebilirsiniz (Şekil 54).This feature gives you control on how multiple pending releases are deployed into a given environment (Figure 54). Örneğin, sürüm işlem hattınız QA ortamında derlemelerin doğrulamasını yapıyorsa ve derleme oluşturma hızı dağıtımların tamamlanma hızından yüksekse, birden çok aracı ve paralel olarak doğrulanmak üzere aracıyla aynı sayıda derleme yapılandırabilirsiniz.For example, if your release pipeline performs validation of builds in a QA environment and the rate of generation of builds is faster than the rate of completion of the deployments, you may configure multiple agents and as many builds to get validated in parallel. Bu da oluşturulan her derlemenin doğrulanacağı anlamına gelir ve bekleme süresi kullanılabilir aracıların sayısını bağlıdır.That means each of the builds generated gets validated, and the wait time is dependent in the number of available agents. Bu özellikle, en yeni n derlemede paralel doğrulama yapmanıza ve daha eski dağıtım isteklerini iptal etmenize olanak tanıyarak doğrulamaları iyileştirmenizi sağlıyoruz.With this feature, we let you optimize validations by enabling you to perform validation on the n most recent builds in parallel and cancel the older deployment requests.

Parallel deployments
(Şekil 54) Paralel dağıtımlar(Figure 54) Parallel deployments

El ile Müdahale görevi için zaman aşımı iyileştirmeleriTimeout enhancements for the Manual Intervention task

El ile Müdahale görevi, artık belirtilen zaman aşımı süresinde veya 60 gün boyunca (hangisi daha erkense) beklemede kaldığında otomatik olarak reddedilir veya sürdürülebilir.The Manual Intervention task can now be automatically rejected or resumed after it is pending for the specified timeout or 60 days, whichever is earlier. Zaman aşımı değeri, görevin denetim seçenekleri bölümünde belirtilebilir.The timeout value can be specified in the control options section of the task.

Release Management paralel yürütmesiRelease Management parallel execution

Release Management artık aşama için paralel yürütmeyi destekliyor (Şekil 55).Release Management now supports a parallel execution option for a phase (Figure 55). Aşama çarpanı seçeneği olarak Çoklu yapılandırma veya Çoklu aracı kullanarak aşamayı yaymak için bu seçeneği belirtin.Select this option to fan out a phase by using either Multi-configuration or Multi-agent as a phase multiplier option.

Parallel execution support
(Şekil 55) Paralel yürütme desteği(Figure 55) Parallel execution support

Çoklu yapılandırma: Çoklu yapılandırma değerlerinden her birinde aşamayı çalıştırmak için bu seçeneği belirtin.Multi-configuration: Select this option to run the phase for each multi-configuration value. Örneğin, iki farklı coğrafyaya aynı anda dağıtım yapmak istediyseniz, Değişkenler sekmesinde “doğu-ABD” ve “batı-ABD” değerleriyle tanımlanmış bir ReleasePlatform değişkeninin kullanılması, aşamayı biri “doğu-ABD” ve diğeri de “batı-ABD” değeriyle paralel olarak çalıştırabilir.For example, if you wanted to deploy to two different geos at the same time, using a variable ReleasePlatform defined on the Variables tab with values "east-US, west-US" would run the phase in parallel, one with a value of "east-US" and the other "west-US”. Çok aracılı: bir veya birden çok görevli aşamayı birden çok aracıda paralel olarak çalıştırmak için bu seçeneği belirtin.Multi-agent: Select this option to run the phase with one or more tasks on multiple agents in parallel.

Azure portalında Web uygulama geliştirme geçmişiWeb app deployment history in Azure portal

Sürüm yönetimi şimdi, Azure App Service dağıtım görevi kullanılarak dağıtım yapıldığında App Service’ın dağıtım günlüklerini güncelleştiriyor.Release management now updates the deployment logs of Azure App Service when a deployment is done by using the App Service deployment task. Azure portalındaki App Service dikey penceresinde Sürekli teslim seçeneğini kullanarak dağıtım geçmişini görüntüleyebilirsiniz.You can view deployment history in the Azure portal by selecting the Continuous delivery option in the App Service blade.

Test Geliştirmeleri Testing Improvements

Aracı aşamalarını kullanarak testleri çalıştırmaRun tests using agent phases

Visual Studio Test görevini kullanarak, şimdi aracı aşamalarının kullanıldığı otomatik testler çalıştırabilirsiniz (Şekil 56).Using the Visual Studio Test task, you can now run automated tests using agent phases (Figure 56).

Artık derleme, sürüm ve test genelinde birleşik bir otomasyon aracımız vardır.We now have a unified automation agent across build, release and test. Bu, aşağıdaki avantajları getirir:This brings in the following benefits:

 1. Test gereksinimlerinizde bir aracı havuzundan yararlanabilirsiniz.You can leverage an agent pool for your testing needs.
 2. Gereksinimlerinize göre, örneğin testleri farklı tarayıcılarda çalıştırmak için aynı Visual Studio Test görevini kullanarak testleri farklı modlarda çalıştırın (tek aracı tabanlı çalıştırma, çok aracı tabanlı dağıtılmış test çalıştırma veya çok yapılandırmalı çalıştırma).Run tests in different modes using the same Visual Studio Test task, based on your needs—single agent–based run, multi-agent–based distributed test run or a multi-configuration run to run tests on, say, different browsers.
Run tests using Agent Phases
(Şekil 56) Aracı Aşamalarını kullanarak testleri çalıştırma(Figure 56) Run tests using Agent Phases

Daha fazla bilgi için, bu Microsoft Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi gönderisine bakın.For more information, refer to this Microsoft Application Lifecycle Management post.

Otomatikleştirilmiş testleri isteğe bağlı tetiklemeOn-demand triggering of automated tests

Şimdi Test hub’ı test planlarından ve test paketlerinden otomatikleştirilmiş test çalışmalarını tetiklemeyi destekliyor (Şekil 57).The Test hub now supports triggering automated test cases from test plans and test suites (Figure 57). Otomatikleştirilmiş testlerin Test hub’ın çalıştırılması için, sürüm ortamlarında testleri zamanlanmış olarak çalıştırmanıza benzer bir kurulum gerekir.Running automated tests from the Test hub will need a setup similar to the way you run tests in a scheduled fashion in release environments. Test planlarından otomatikleştirilmiş testleri çalıştırma şablonunu kullanarak sürüm tanımında bir ortam ayarlamalı ve test planını otomatikleştirilmiş testleri çalıştırmak üzere ilişkilendirmelisiniz.You will need to setup an environment in the release definition using the Run automated tests from test plans template and associate the test plan to run the automated tests. Ortamları ayarlama ve Test hub’ından otomatikleştirilmiş testler çalıştırma hakkında adım adım yönergeler için, belgelere bakın.See the documentation for the step by step guidance on how to setup environments and run automated tests from the Test hub.

On-demand automated tests trigger
(Şekil 57) İsteğe bağlı otomatikleştirilmiş test tetikleyici(Figure 57) On-demand automated tests trigger

Ambar Geliştirmeleri Warehouse Improvements

Analysis Services ile küp işleme için performans geliştirmeleriPerformance improvements in Analysis Services cube processing

Bağlantılara göre İş Öğesi Ağaç Hiyerarşisi boyutu oluşturmak için kullanılan vDimWorkItemTreeOverlay görünümünde performans geliştirmeleri yaptık.We’ve made performance improvements to the vDimWorkItemTreeOverlay view, which is used to create Work Item Tree Hierarchy dimension based on the links. System.LinkTypes.Hierarchy bağlantılarına bağlı olsa da, işleme süresinin diğer bağlantılardan (örn. System.LinkTypes.Related) da etkilendiğini gözlemledik.Although it depends on System.LinkTypes.Hierarchy links, we observed that the processing duration was affected by other links as well (e.g. System.LinkTypes.Related). Okunan veri miktarının sınırlandırılmasına neden olan, ek bağlantı türlerini atlama görünümünü iyileştirdik.We optimized the view to skip addition link types which limits the amount of data read. Bu değişiklik, belirli ambarlar için işleme süresini önemli ölçüde kısalttı.This change significantly decreases processing time for certain warehouses.

Büyük/küçük harf duyarsız şema uzlaştırmaCase-insensitive schema reconciliation

Ambar veritabanı şeması, şema uzlaştırma işleminde ekli olan tüm koleksiyon veritabanlarındaki alanların birleştirilmesiyle oluşturulur.The schema of the warehouse database is created by merging fields from all the attached collection databases in the schema reconciliation process. Daha önce, tüm karşılaştırmalar büyük/küçük harfe duyarlıydı ve yöneticilerin, alan başvurusu adlarında tam eşleşme olduğundan emin olması gerekiyordu.Previously, all comparisons were case-sensitive and administrators had to make sure there is an exact match on field reference names. Bu, büyük/küçük harf kullanımında küçük farklılıklar olduğunda sorunlara neden oluyordu.This led to problems where there were subtle differences in casing. Bu sürümle birlikte işlem, bu tutarsızlıklara karşı daha dayanıklı hale getirildi.With this release we make the process more tolerant to such discrepancies.

Yönetim Geliştirmeleri Administration Improvements

Bildirimler için birleştirilmiş e-posta alıcılarıCombined email recipients for notifications

Aynı e-posta bildiriminin alıcıları şimdi Kime satırına birlikte eklenir ve onlara tek e-posta gönderilir.Recipients for the same email notification are now included together on the to: line and sent a single email. Daha önce, her alıcıya tek tek e-postalar gönderiliyordu.Previously, individual emails were sent to each recipient. Bu, bildirimi başka kimin aldığını bilmeyi ve e-posta üzerinden olayla ilgili konuşmayı zorlaştırıyordu.This made it difficult to know who else received the notification and to have a conversation about the event over email. Bu özellik hem kullanıma hazır gelen bildirimlere hem de birden çok alıcıyı hedefleyebilen takım aboneliklerine uygulanır.This feature applies to out-of-the-box as well as team subscriptions that are capable of targeting multiple recipients. Örneğin, bir çekme isteğinde değişiklik yapıldığında çekme isteğinin tüm gözden geçirenlerine tek e-posta gönderilir.For example, all reviewers of a pull request are now sent a single email when a change is made to the pull request.

E-posta alıcılarını birleştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about combining email recipients.

Kullanıma hazır gelen bildirimlerOut-of-the-box notifications

Kullanıcılar ve takımlar doğrudan kendileriyle ilgili hesapta bir etkinlik olduğunda artık otomatik olarak bildirim alıyorlar. Bu etkinlikler şunlar olabilir:Users and teams are now automatically notified via email when there is activity in the account directly relevant to them, such as:

 • Kullanıcıya bir iş öğesinin atanması.when a work item is assigned to a user.
 • Kullanıcı veya takımın çekme isteğine gözden geçiren olarak eklenmesi.when a user or team is added as a reviewer to a pull request.
 • Kullanıcı veya takımın güncelleştirilen bir çekme isteğinde gözden geçiren olması.when a user or team is a reviewer on a pull request that is updated.
 • Çekme isteği açıklamasına başka bir kullanıcının yanıt vermesi.when another user responds to a pull request comment.
 • Kullanıcı tarafından istenen bir derlemenin tamamlanması.when a build requested by a user completes.
 • Bir uzantının yüklenmesi veya istenmesi (yalnızca yöneticiler).when an extension is installed or requested (admins only).

Kullanıcılar, kullanıcı profili menüsü altında Bildirim ayarlarına gidip uygun düğmeleri kapatarak bu aboneliklerini kaldırabilirler.Users can unsubscribe from any of these subscriptions by going to Notification settings under the user profile menu and then switching off the appropriate toggle(s).

Hesap yöneticisi, ayarlar dişlisinin altındaki koleksiyon düzeyi Bildirimler hub’ına giderek bu otomatik aboneliklerden birini veya birden çoğunu devre dışı bırakabilir.An account admin can disable one or more of these automatic subscriptions by navigating to the collection-level Notifications hub under the settings gear. Bu aboneliklerden herhangi biri, “...” eyleminin altındaki Devre Dışı Bırak tıklanarak devre dışı bırakılabilir.Any of these subscriptions can be disabled by clicking Disable under the "..." action. Abonelik devre dışı bırakıldığında, artık kullanıcıların kendi kişisel bildirim ayarları sayfasında gösterilmez.Once a subscription is disabled, it will no longer appear for users in their personal notification settings page.

Hazır gelen bildirimler hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about out-of-the-box notifications.

Uzantı yönetimi izinleriExtension management permissions

Yöneticiler artık diğer kullanıcılara ve gruplara koleksiyonun uzantılarını yönetme izni verebiliyor (Şekil 58).An admin can now grant other users and groups permission to manage extensions for the collection (Figure 58). Daha önce yalnızca koleksiyon yöneticileri (başka bir deyişle, Proje Koleksiyonu Yöneticileri grubunun üyeleri) uzantı isteklerini gözden geçirebiliyor, uzantıları yükleyebiliyor, devre dışı bırakabiliyor veya kaldırabiliyordu.Previously only collection administrators (i.e. members of the Project Collection Administrators group) could review extension requests, install, disable, or uninstall extensions.

Bu izni vermek için, yönetici Market menüsünü açıp Uzantıları yönet’i seçerek ve ardından Güvenlik düğmesine tıklayarak Uzantılar yönetici hub’ına gidebilir:To grant this permission, an administrator can navigate to the Extensions admin hub by opening the Marketplace menu, selecting Manage extensions, and then click the Security button:

Extension management permissions
(Şekil 58) Uzantı yönetimi izinleri(Figure 58) Extension management permissions

Uzantılar yüklendiğinde, dikkat edilmesi gerektiğinde ve başka durumlarda bildirim almaGetting notified when extensions are installed, require attention, and more

Yöneticiler veya uzantıları yönetebilen kullanıcılar artık bir uzantı yüklendiğinde, kaldırıldığında, etkinleştirildiğinde, devre dışı bırakıldığında veya dikkat gerektirdiğinde otomatik olarak bildirim alıyor.Admins, or those with the ability to manage extensions, are now automatically notified when an extension is installed, uninstalled, enabled, disabled, or requires attention. Bu, birden çok kişinin uzantıları yönetme sorumluluğunu üstlendiği büyük dağıtımlarda özellikle yararlı olacaktır.This is especially useful in larger deployments where multiple people have the responsibility of managing extensions. Yöneticiler, profil menüsü altındaki Bildirim ayarlarına gidip uzantılar düğmesini kapatarak bu bildirimleri kapatabilir.Admins can turn off these notifications by navigating to Notification settings under the profile menu and switching off the extensions toggle.

Ayrıca yöneticiler uzantıyla ilgili olaylarda özel abonelikler de tanımlayabilir.Admins can also define custom subscriptions for extension-related events. Örneğin, bir uzantı her güncelleştirildiğinde yönetici bildirim alabilir.For example, an admin can get notified whenever any extension is updated.

Ayrıca kullanıcılar artık kendi uzantı istekleri hakkındaki otomatik bildirimleri kapatabilir.Users can also now turn off automatic notifications about their extension requests.

TFS yöneticilerine gelişmiş erişim düzeyine abone ekleme izni vermeAllowing TFS admins to add subscribers to the advanced access level

Gelişmiş erişim düzeyi Team Foundation Server’ın gelecek sürümlerinden kaldırılacaktır.The Advanced access level will be removed from future versions of Team Foundation Server. Bununla birlikte, bu erişim düzeyi kaldırılana kadar, Güncelleştirme 2’yle birlikte TFS yöneticileri MSDN Platformu ve Visual Studio Test Professional abonelerini Gelişmiş erişim düzeyine ekleyebilecekler.However, until that happens, TFS admins will have the ability to add MSDN Platform and Visual Studio Test Professional subscribers to the Advanced access level with Update 2.

Visual Studio Enterprise abonelerinin Gelişmiş yerine Visual Studio Enterprise erişim düzeyine eklenmeleri gerekiyor.Visual Studio Enterprise subscribers should be added to the Visual Studio Enterprise access level instead of Advanced. Test Yöneticisi uzantısını satın aldıysanız, lütfen bu uzantıyı alışverişi yaptığınız Takım Projesi içindeki Kullanıcılar hub’ında yönetmeye devam edin.If you have purchased the Test Manager extension, please continue to manage this in the Users hub within the Team Project that you made the purchase.

Microsoft Teams Tümleştirmesi Microsoft Teams Integration

İşbirliği yapmak için Microsoft Teams kullanan kuruluşlar artık TFS projelerindeki etkinlikleri ekip kanalları içinden görebilir.Organizations using Microsoft Teams to collaborate can now see activity from their TFS projects within their team’s channels. Bu, ekiplerin Microsoft Teams içinde çalışırken ilgili iş öğesi değişiklikleri, çekme istekleri, derlemeler, yayınlar ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.This allows teams to stay informed about relevant work item changes, pull requests, builds, and releases and more as they are working in Microsoft Teams. Daha fazla bilgi için belgelerimizi inceleyin.For more information see our documentation.


Bilinen SorunlarKnown Issues

İş öğesi formları web’de doğru işlenmiyorWork item forms do not render correctly in the web

 • Sorun:Issue:

  Visual Studio istemcisi için yüklenen ama web istemcisi için yüklenmeyen çok değerli denetim gibi bir özel denetiminiz varsa, iş öğesi formları web’de işlenemez.If you have a custom control, such as the multi-value control, installed for the Visual Studio client but not the web client, work item forms in the web fail to render.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Denetiminizin en son sürümüne güncelleştirmeniz gerekir.You will need to update to the latest version of your control. Eksik denetim öğesini içermeyen bir web düzeni eklenmelidir.It is necessary to add a web layout that doesn’t contain the missing control element. TFS 2017 Güncelleştirmesi için en son çok değerli denetimi TFS İş Öğesi İzleme için Özel Denetimler sayfasında bulabilirsiniz.You can find the latest multi-value control for TFS 2017 Update on the Custom Controls for TFS Work Item Tracking page. Düzenle ilgili daha fazla bilgi için, Tüm FORM XML öğeleri başvurusu (TFS 2015) sayfasına bakın.For more information on the layout, see All FORM XML elements reference (TFS 2015) page.

TFS sürümü, son yayın değil RC2’dirTFS version is RC2 instead of the final release

 • Sorun:Issue:

  1 Ağustos 2017’den önce TFS 2017 Güncelleştirme 2’yi indirip yükleyerek, RC2 sürümünü edindiniz.After downloading TFS 2017 Update 2 before August 1, 2017, and installing, you have an RC2 version.

 • Geçici çözüm:Workaround:

  Bunun nedeni, yükleme bağlantılarında ara sıra görülen ve 1 Ağustos 2017’de bir sorundu.This was due to an intermittent issue in the installation links that was fixed on August 1, 2017. Lütfen TFS 2017 Güncelleştirme 2’yi yeniden indirin ve bu son yayını yükleyin.Please redownload TFS 2017 Update 2 and install this final release.


The Developer Community Portal Team Foundation Server 2017 için müşterinin bildirdiği sorunlara bakın. See customer-reported issues reported for Team Foundation Server 2017.


Sayfanın Başı
Top of Page